Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O RADU ETIČKOG ODBORA VISOKOG SAVETA SUDSTVA

("Sl. glasnik RS", br. 116/2023)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se sastav, organizacija, nadležnosti, način rada i odlučivanja Etičkog odbora Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Etički odbor), uslovi za imenovanje i prestanak funkcije člana Etičkog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Etičkog odbora.

Etički odbor

Član 2

Etički odbor je radno telo Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Savet) koje se stara o poštovanju i primeni Etičkog kodeksa sudija (u daljem tekstu: Etički kodeks) i obavlja druge nadležnosti propisane zakonom i aktom Saveta.

Sedište Etičkog odbora je u sedištu Saveta.

Zadaci i ciljevi Etičkog odbora

Član 3

Etički odbor promoviše etičke principe sadržane u Etičkom kodeksu i prati njihovu primenu, u cilju očuvanja nezavisnosti sudija i poverenja javnosti u sudstvo.

Sudije su dužne da u svakoj prilici postupaju u skladu sa etičkim principima vršenja sudijske funkcije.

Nadležnosti Etičkog odbora

Član 4

Etički odbor:

- prati poštovanje i primenu odredaba Etičkog kodeksa;

- predlaže Savetu pokretanje postupka za izmene i dopune Etičkog kodeksa, Pravilnika o radu Etičkog odbora i drugih akata Saveta u vezi sa Etičkim kodeksom;

- daje načelna mišljenja o tome da li je određeno ponašanje sudije u skladu sa Etičkim kodeksom;

- donosi smernice za ponašanje sudija u skladu sa Etičkim kodeksom;

- odlučuje koja je funkcija, posao ili privatni interes u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnošću sudije i šteti ugledu sudijske funkcije (člana 31. stav 4. Zakona o sudijama);

- odlučuje koja je funkcija, posao ili privatni interes protivan dostojanstvu i nezavisnosti člana Saveta i šteti ugledu Saveta (člana 15. stav 4. Zakona o Visokom saveta sudstva);

- odlučuje o kršenju odredbe Etičkog kodeksa u znatnoj meri (člana 97. stav 5. Zakona o sudijama);

- imenuje jednog ili više poverljivih savetnika;

- preduzima aktivnosti u vezi sa edukacijom sudija i članova Saveta, odnosno pripremom programa obuke iz oblasti sudijske etike i učestvuje i prati realizaciju ovih obuka;

- usvaja poslovnik o svom radu;

- obavlja druge poslove određene zakonom i aktom Saveta.

Etički odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

Saradnja sa drugim organima i institucijama

Član 5

U vršenju svojih nadležnosti Etički odbor sarađuje sa Savetom, njegovim radnim telima, sudovima, Pravosudnom akademijom, državnim organima i institucijama.

Izveštaj o poštovanju Etičkog kodeksa

Član 6

Etički odbor podnosi godišnji izveštaj o poštovanju Etičkog kodeksa i o svom radu Savetu najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu, kao i uvek kada Savet to zatraži.

Umanjenje priliva predmeta i mesečne norme

Član 7

Članu Etičkog odbora iz reda sudija umanjuje se priliv predmeta i mesečna norma u sudu u kome vrši funkciju u procentu koji utvrdi Savet.

Član Etičkog odbora nema pravo na posebnu naknadu za rad u odboru.

Stručno-tehnička i administrativna pomoć

Član 8

Stručno-tehničke i administrativne poslove za potrebe Etičkog odbora obavlja Administrativna kancelarija Saveta.

Shodna primena Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva

Član 9

Na pitanja koja nisu uređena ovim pravilnikom shodno se primenjuju odredbe Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva.

Sastav Etičkog odbora

Član 10

Etički odbor čini pet članova iz reda sudija koje imenuje Savet na period od pet godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Član Saveta ne može biti član Etičkog odbora.

Predsednik i zamenik predsednika Etičkog odbora

Član 11

Etički odbor ima predsednika i zamenika predsednika.

Predsednik i zamenik predsednika Etičkog odbora biraju se iz reda članova Etičkog odbora na period od pet godina, većinom glasova svih članova Etičkog odbora.

Predsednik Etičkog odbora:

- predstavlja Etički odbor;

- stara se o organizaciji i zakonitosti rada Etičkog odbora;

- saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama Etičkog odbora;

- stara se o primeni ovog pravilnika i Poslovnika o radu Etičkog odbora;

- potpisuje akte Etičkog odbora;

- predstavlja Etički odbor pred Savetom i drugim organima i institucijama;

- obavlja druge poslove određene zakonom i aktom Saveta.

Predsednika Etičkog odbora u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje zamenik predsednika Etičkog odbora.

Imenovanje članova Etičkog odbora

Član 12

Članove Etičkog odbora imenuje Savet.

Za člana Etičkog odbora može biti imenovan sudija koji:

- obavlja sudijsku funkciju najmanje 15 godina;

- protiv kog nije podnet predlog Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka;

- svojim ugledom i ponašanjem u profesionalnom i privatnom životu afirmiše etičke principe vršenja sudijske funkcije.

Javni poziv za imenovanje člana Etičkog odbora

Član 13

Savet raspisuje javni poziv za imenovanje člana Etičkog odbora.

Prijavu za imenovanje za člana Etičkog odbora podnosi kandidat lično.

U javnom pozivu iz stava 1. ovog člana navode se uslovi koje kandidat za člana Etičkog odbora mora da ispunjava, rok za podnošenje prijave, adresa na koju se podnosi prijava i drugi podaci od značaja za sprovođenje postupka za imenovanje člana Etičkog odbora.

Komisija za sprovođenje postupka za imenovanje

Član 14

Savet obrazuje Komisiju za sprovođenje postupka za imenovanje člana Etičkog odbora (daljem tekstu: Komisija), koju čine tri člana Saveta iz reda sudija.

Komisija utvrđuje da li je prijava podneta u roku, da li je potpuna odnosno da li sadrži sve potrebne podatke i dokaze o ispunjenosti uslova iz javnog poziva i da li je podneta od strane ovlašćenog lica.

Komisija rešenjem odbacuje neblagovremenu, nepotpunu i nedozvoljenu prijavu.

Komisija nakon ispitivanja svih prijava i obavljenog razgovora sa kandidatima formira listu kandidata prema azbučnom redu prezimena kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za člana Etičkog odbora i dostavlja je Savetu.

Donošenje odluke o imenovanju člana Etičkog odbora

Član 15

Savet, većinom glasova svih članova, imenuje članove Etičkog odbora sa liste kandidata koju je dostavila Komisija.

Razlozi za prestanak funkcije člana Etičkog odbora

Član 16

Odluku o prestanku funkcije člana Etičkog odbora donosi Savet.

Članu Etičkog odbora prestaje funkcija iz sledećih razloga:

- istekom mandata;

- na lični zahtev;

- prestankom sudijske funkcije;

- izborom za člana Saveta;

- razrešenjem sa funkcije člana Etičkog odbora.

Odluka o prestanku funkcije člana Etičkog odbora

Član 17

U slučajevima kada je članu Etičkog odbora istekao mandat, kada je podneo zahtev za prestanak funkcije člana Etičkog odbora, kada mu je prestala sudijska funkcija i kada je izabran za člana Saveta, Savet svojom odlukom konstatuje da mu je prestala funkcija člana Etičkog odbora.

Razlozi za razrešenje člana Etičkog odbora

Član 18

Član Etičkog odbora razrešava se sa funkcije iz sledećih razloga:

- kada funkciju člana Etičkog odbora ne vrši u skladu sa zakonom, aktom Saveta, Poslovnikom o radu Etičkog odbora ili je vrši nesavesno;

- kada mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mera;

- kada je pravnosnažno osuđen za krivično delo ili prekršaj koji ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Etičkog odbora;

- kada je izabran na drugu funkciju koja je nespojiva sa funkcijom člana Etičkog odbora.

Predlog za razrešenje člana Etičkog odbora

Član 19

Obrazložen predlog za razrešenje člana Etičkog odbora mogu podneti predsednik i član Saveta, kao i predsednik i član Etičkog odbora.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o postojanju razloga za razrešenje člana Etičkog odbora.

Odbacivanje predloga za razrešenje člana Etičkog odbora

Član 20

Savet odbacuje predlog za razrešenje člana Etičkog odbora koji je podnet od strane neovlašćenog lica, koji je nerazumljiv ili nepotpun (član 19. stav 2).

Postupak za razrešenje člana Etičkog odbora

Član 21

Savet odlučuje o pokretanju postupka za razrešenje člana Etičkog odbora u roku od 15 dana od dana prijema predloga za razrešenje.

Odluku o pokretanju postupka za razrešenje Savet donosi kada nađe da dokazi podneti uz predlog za razrešenje ukazuju na postojanje razloga za razrešenje iz člana 18. ovog pravilnika.

Savet dostavlja odluku iz stava 2. ovog člana i predlog za razrešenje članu Etičkog odbora protiv kojeg je pokrenut postupak, kao i Etičkom odboru.

Savet je dužan da omogući članu Etičkog odbora protiv koga je pokrenut postupak za razrešenje da se, u roku od osam dana od dana prijema odluke o pokretanju postupka protiv njega, izjasni o postojanju razloga za njegovo razrešenje u pisanoj formi, a na njegov zahtev i usmeno na sednici Saveta.

Odluku o predlogu za razrešenje Savet donosi u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka za razrešenje.

Odluku iz stava 5. ovog člana Savet donosi većinom glasova svih članova.

Poverljivi savetnik

Član 22

Etički odbor imenuje jednog ili više poverljivih savetnika iz reda svojih članova.

Sudija se može obratiti poverljivom savetniku radi dobijanja saveta ili u cilju razjašnjenja u vezi sa primenom Etičkog kodeksa.

Etički odbor donosi smernice za rad poverljivog savetnika.

Način rada i odlučivanja Etičkog odbora

Član 23

Način rada i odlučivanja Etičkog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Etičkog odbora.

Inicijativa za davanje načelnog mišljenja

Član 24

Svako može da podnese inicijativu Etičkom odboru za davanje načelnog mišljenja o tome da li je određeno ponašanje sudije u skladu sa Etičkim kodeksom.

Inicijativa mora da sadrži opis ponašanja sudije i okolnosti (situaciju) u kojima je ono ispoljeno.

Etički odbor daje načelno mišljenje bez navođenja ličnih podataka sudije povodom čijeg ponašanja je podneta inicijativa.

Etički odbor daje načelno mišljenje većinom glasova svih članova u roku od 30 dana od dana prijema inicijative.

Mišljenje se dostavlja podnosiocu inicijative.

Mišljenja Etičkog odbora koja su od značaja za primenu Etičkog kodeksa objavljuju se na internet stranici Saveta.

Odlučivanje o nespojivosti sudijske funkcije sa drugom funkcijom, poslom ili privatnim interesom

Član 25

Savet može da podnese Etičkom odboru zahtev za donošenje odluke da li su određena funkcija, posao ili privatni interes u suprotnosti sa dostojanstvom i nezavisnošću sudije i štetni po ugled sudijske funkcije (član 31. stav 4. Zakona o sudijama).

Zahtev za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana sadrži opis funkcije, posla ili privatnog interesa povodom kojih se zahteva odluka Etičkog odbora.

Odlučivanje o nespojivosti funkcije člana Saveta sa drugom funkcijom, poslom ili privatnim interesom

Član 26

Savet može da podnese Etičkom odboru zahtev za donošenje odluke da li su određena funkcija, posao ili privatni interes protivni dostojanstvu i nezavisnosti člana Saveta ili štete ugledu Saveta (član 15. stav 4. Zakona o Visokom savetu sudstva).

Zahtev za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana sadrži opis funkcije, posla ili privatnog interes povodom kojih se zahteva odluka Etičkog odbora.

Postupanje Etičkog odbora po zahtevu Disciplinskog tužioca

Član 27

Etički odbor po zahtevu Disciplinskog tužioca daje načelno mišljenje o tome da li određeno ponašanje sudije predstavlja kršenje odredbe Etičkog kodeksa u znatnoj meri.

Etički odbor je dužan da načelno mišljenje iz stava 1. ovog člana zajedno sa obrazloženjem dostavi Disciplinskom tužiocu u roku od 90 dana od dana podnošenja zahteva.

Nastavak vršenja funkcije i pravo na naknadu člana Etičkog odbora imenovanog po ranijim propisima

Član 28

Član Etičkog odbora Visokog saveta sudstva iz reda sudija u penziji, obrazovanog u skladu sa odredbama Zakona o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 i 76/21) nastavlja da vrši funkciju, do isteka vremena na koje je biran.

Član Etičkog odbora iz reda sudija u penziji ima pravo na novčanu naknadu za rad u Etičkom odboru u iznosu koji utvrdi Savet.

Okončanje započetih postupaka

Član 29

Postupci koji su započeti po odredbama Pravilnika o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva ("Službeni glasnik RS", broj 68/22), a koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po odredbama ovog pravilnika.

Prestanak važenja ranijeg pravilnika

Član 30

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva ("Službeni glasnik RS", broj 68/22).

Stupanje na snagu

Član 31

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".