Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM I ZDRAVSTVENIM IZJAVAMA KOJE SE NAVODE NA DEKLARACIJI HRANE

("Sl. glasnik RS", br. 51/2018, 103/2018 i 110/2023)

Predmet i područje primene

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju da ispune prehrambene i zdravstvene izjave koje se navode na deklaraciji hrane, sa ciljem osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta, uz istovremeno pružanje visokog nivoa zaštite potrošača.

Ovaj pravilnik primenjuje se na prehrambene (u daljem tekstu: nutritivna izjava) i zdravstvene izjave koje se navode u komercijalnoj komunikaciji prilikom označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane, namenjene:

1) isporuci krajnjem potrošaču;

2) snabdevanju ugostiteljskih objekata, kantina, bolnica, dečjih vrtića, škola, ustanova socijalne zaštite i drugih sličnih subjekata u poslovanju hranom koji hranu nude krajnjem potrošaču za direktnu konzumaciju.

U slučaju hrane koja nije upakovana (uključujući sveže proizvode kao što su voće, povrće ili hleb), pripremljene za prodaju krajnjem potrošaču ili za objekte za masovno usluživanje hrane gde se ta hrana pakuje na mestu prodaje na zahtev kupca, ili koja se pakuje sa namerom neposredne prodaje, ne primenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na:

1) informacije o hranljivoj vrednosti hrane;

2) posebne uslove prilikom navođenja dozvoljene zdravstvene izjave kojom se ukazuje na važnost uravnotežene i raznovrsne ishrane i zdravog načina života;

3) količinu hrane i načinu njene konzumacije koji su potrebni za dobijanje korisnog efekta za koji se tvrdi da ta hrana ima.

Trgovački naziv, naziv brenda proizvoda ("robna marka") ili izmišljeni naziv koji se koristi prilikom označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane, a tumači se kao nutritivna ili zdravstvena izjava, može se koristiti pod uslovom da se uz takav naziv hrane navodi i nutritivna ili zdravstvena izjava na koju on upućuje u tom označavanju, reklamiranju i prezentovanju i da je izjava u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Za generičke nazive koji se tradicionalno upotrebljavaju i ukazuju na posebnost određene kategorije hrane, odnosno pića, a koji bi mogli imati uticaja na zdravlje ljudi, subjekat u poslovanju hranom može tražiti izuzeće od odredbe propisane članom 1. stav 4. ovoga pravilnika. Zahtev za izuzeće dostavlja se ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) o čemu ministar nadležan za poslove zdravlja (u daljem tekstu: ministar) donosi posebnu odluku na osnovu mišljenja Stručnog saveta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane (u daljem tekstu: Zakon).

Definicije

Član 2

Za potrebe ovog pravilnika:

1) primenjuju se definicije hrane, subjekta u poslovanju hranom, stavljanje na tržište i krajnjeg potrošača definisane Zakonom;

2) primenjuje se definicija za dodatke ishrani definisana propisom kojim se uređuje oblast dodataka ishrani;

3) primenjuju se definicije za nutritivno deklarisanje, proteine, ugljene hidrate, šećere, masti, zasićene masne kiseline, mononezasićene masne kiseline, polinezasićene masne kiseline, vlakna i označavanje definisane propisima kojima su uređene oblasti dijetetskih proizvoda i deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane;

4) izjava (tvrdnja) označava bilo koju poruku ili prikaz koji nije obavezan u skladu sa propisima, uključujući slikovni, grafički ili simbolički prikaz u bilo kom obliku kojom se izjavljuje, sugeriše ili naznačava da ta hrana ima određena svojstva;

5) hranljive materije (nutrijenti) su proteini, ugljeni hidrati, masti, vlakna, natrijum, vitamini i minerali kao i supstance koje pripadaju ili su komponente navedenih kategorija u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane;

6) druge supstance jesu sve supstance, osim hranljivih materija, koje imaju nutritivni (prehrambeni) ili fiziološki efekat;

7) nutritivna (prehrambena) izjava je bilo koja izjava kojom se izjavljuje, sugeriše ili navodi na mišljenje da hrana ima posebna povoljna hranljiva svojstva zbog:

(1) energetske vrednosti koju:

- obezbeđuje,

- obezbeđuje u smanjenoj odnosno povećanoj količini, ili

- ne obezbeđuje;

(2) hranljivih sastojaka ili drugih sastojaka koje:

- sadrži,

- sadrži u smanjenoj ili povećanoj količini, ili

- ne sadrži;

8) zdravstvena izjava je bilo koja izjava kojom se izjavljuje, ukazuje ili sugeriše da postoji veza između kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka i zdravlja;

9) izjava o smanjenju rizika od bolesti je bilo koja zdravstvena izjava kojom se izjavljuje, ukazuje ili sugeriše da konzumiranje određene kategorije hrane, određene hrane ili jednog od njenih sastojaka značajno smanjuje faktor rizika za razvoj bolesti kod ljudi.

Opšti principi za sve izjave

Član 3

Samo nutritivne ili zdravstvene izjave koje su u skladu sa odredbama ovog pravilnika, mogu se upotrebljavati kod označavanja, reklamiranja i prezentovanja hrane koja je stavljena na tržište.

Upotreba nutritivnih i zdravstvenih izjava ne sme:

1) biti netačna, dvosmislena ili obmanjujuća,

2) dovoditi do sumnje u bezbednost i/ili hranljivu vrednost ostale hrane,

3) podsticati ili tolerisati preteranu konzumaciju određene hrane,

4) navoditi, sugerisati ili ukazivati da uravnotežena i raznovrsna ishrana ne može da obezbedi potrebne količine hranljivih materija uopšteno. Izuzetak čini slučaj hranljivih materija čiju dovoljnu količinu ne može obezbediti izbalansirana i raznovrsna ishrana, uključujući i uslove njihove primene, može se doneti uzimajući u obzir posebno propisane uslove u Republici Srbiji,

5) upućivati rečima, slikama, grafičkim ili simboličkim prikazima (crtežima) na moguće promene u fiziološkim funkcijama organizma koje bi mogle izazvati strah kod potrošača.

Uslovi za upotrebu nutritivnih i zdravstvenih izjava

Član 4

Za hranu ili kategoriju hrane za koju su uspostavljeni prehrambeni profili dopušteno je navođenje nutritivnih ili zdravstvenih izjava samo ako je u skladu sa uslovima za upotrebu nutritivnih ili zdravstvenih izjava s obzirom na uspostavljene prehrambene profile.

Prehrambeni profili za hranu i/ili određene kategorije hrane utvrđuju se posebno uzimajući u obzir:

1) količine određenih hranljivih materija i ostalih supstanci sadržanih u hrani, kao što su masti, zasićene masne kiseline, transmasne kiseline, šećeri i so/ natrijum;

2) ulogu i važnost hrane (ili kategorija hrane) i njihov doprinos načinu ishrane stanovništva uopšteno ili, ako je to primereno, određenih rizičnih grupa, uključujući i decu;

3) ukupan sastav hranljivih materija u hrani, prisustvo hranljivih materija koje su naučno prepoznate kao materije koje imaju uticaja na zdravlje.

Prehrambeni profili moraju se zasnivati na opšteprihvaćenim naučnim saznanjima koja se odnose na povezanost ishrane i zdravlja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, nutritivne izjave:

1) koje se odnose na smanjenu količinu masti, zasićenih masnih kiselina, trans-masnih kiselina, šećera i soli/natrijuma, mogu se navoditi bez upućivanja na prehrambene profile za specifične hranljive materije za koje se ta izjava navodi, samo pod uslovom da su u skladu sa odredbama ovog pravilnika;

2) koje se odnose na pojedinačnu hranljivu materiju prisutnu u značajnijoj količini u odnosu na količinu određenu prehrambenim profilom, mogu se navoditi pod uslovom da se izjava o toj specifičnoj hranljivoj supstanci navodi vrlo blizu, na istoj strani i podjednako istaknuta kao i sama izjava. Ta izjava glasi: "Visok udeo/sadržaj..." (naziv hranljive materije koja je prisutna u značajnijoj količini u odnosu na količinu određenu prehrambenim profilom).

Na pićima koja sadrže više od 1,2 vol % alkohola ne smeju se navoditi zdravstvene izjave.

Na pićima koja sadrže više od 1,2 vol % alkohola dozvoljene su samo nutritivne izjave koje se odnose na nizak udeo alkohola ili na smanjenje udela alkohola ili na smanjenje energetske vrednosti.

Opšti uslovi

Član 5

Upotreba nutritivnih i zdravstvenih izjava dozvoljena je samo pod sledećim uslovima:

1) ako je opšte prihvaćenim naučnim dokazima utvrđeno da prisustvo, odsustvo ili smanjena količina hranljivih materija ili drugih supstanci u hrani ili kategoriji hrane ima pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam;

2) ako je hranljiva materija ili druga supstanca na koju se izjava odnosi:

(1) prisutna u konačnom proizvodu u značajnoj količini kako je to definisano posebnim propisima ili, gde takvi propisi ne postoje, u količini koja ima naučno dokazan pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam naveden u izjavi;

(2) prisutna u smanjenoj količini ili nije prisutna u konačnom proizvodu, što ima pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam, u skladu sa opšte prihvaćenim naučnim dokazima;

3) ako je hranljiva materija ili druga supstanca za koju je navedena izjava, u obliku koji omogućava njeno iskorišćavanje u organizmu, tamo gde je to primenljivo;

4) ako količina proizvoda za koju se razumno može očekivati da će biti konzumirana obezbeđuje značajnu količinu hranljive materije ili druge supstance na koju se odnosi izjava, kako je definisano posebnim propisima, ili ako takvi propisi ne postoje, značajnu količinu koja ima naučno dokazan pozitivan hranljivi ili fiziološki efekat na organizam;

5) ako su u skladu sa specifičnim uslovima propisanim u ovom pravilniku, za svaki pojedini slučaj.

Dopušteno je navođenje nutritivnih i zdravstvenih izjava samo ako prosečni potrošač može da razume korisne efekte navedene u izjavi.

Nutritivne i zdravstvene izjave odnose se na hranu pripremljenu za upotrebu u skladu sa uputstvima proizvođača.

Naučna zasnovanost izjava

Član 6

Nutritivne i zdravstvene izjave moraju biti zasnovane i potkrepljene opšteprihvaćenim naučnim dokazima.

Subjekti u poslovanju hranom koji navode nutritivne ili zdravstvene izjave imaju obavezu da opravdaju upotrebu izjave za određeni proizvod.

Ministarstvo može tražiti od subjekta u poslovanju hranom, koji hranu sa nutritivnom i zdravstvenom izjavom stavlja na tržište, da predoči sve relevantne podatke i dokumentaciju kojima se dokazuje usaglašenost sa ovim pravilnikom.

Informacije o hranljivim vrednostima hrane

Član 7

Označavanje hranljivih vrednosti obavezno je za proizvode za koje postoji nutritivna i/ili zdravstvena izjava, uz izuzetak generičkog (opšteg) oglašavanja. Informacije koje treba navesti uključuju informacije o energetskoj vrednosti i količinama masti, zasićenih masnih kiselina, ugljenih hidrata, šećera, proteina i soli. Ako za određenu hranljivu materiju (mononezasićene masne kiseline, polinezasićene masne kiseline, polioli, skrob, vlakna, vitamini i minerali koji su prisutni u značajnim količinama) postoji nutritivna i/ili zdravstvena izjava, treba navesti količinu te hranljive materije, u skladu sa odredbama ovog pravilnika i propisa kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane.

Količine materija na koje se odnosi nutritivna i/ili zdravstvena izjava, koje nisu navedene u nutritivnoj deklaraciji, moraju biti navedene u istom vidnom polju sa nutritivnom deklaracijom i na način utvrđen propisom kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane. Merne jedinice koje se koriste za iskazivanje količine supstance moraju biti primerene svakoj pojedinoj supstanci.

Kod dodataka ishrani (dijetetski suplementi), nutritivne informacije navode se u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje zdravstvena ispravnost dijetetskih suplemenata.

Posebni uslovi za nutritivne izjave

Član 8

Na hrani je dopušteno navođenje isključivo nutritivnih izjava iz Priloga 1. ovog pravilnika ako ispunjavaju uslove propisane odredbama ovog pravilnika.

Prilog 1. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Komparativne (uporedne) izjave

Član 9

U skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način reklamiranja, kako bi se izbeglo dovođenje potrošača u zabludu, može se uporediti samo hrana iz iste kategorije, uzimajući u obzir asortiman hrane te kategorije. Može se navoditi samo razlika u količini hranljivih materija i/ili u energetskoj vrednosti, a poređenje se odnosi na istu količinu hrane.

Komparativnim nutritivnim izjavama upoređuje se sastav predmetne hrane sa čitavim asortimanom hrane iz iste te kategorije, koja nema sastav koji bi joj dopustio navođenje izjave, uključujući i hranu drugih robnih marki.

Posebni uslovi za zdravstvene izjave

Član 10

Zdravstvene izjave koriste se samo ako su u skladu sa opštim principima za sve izjave i posebnim zahtevima propisanim za zdravstvene izjave i ukoliko se nalaze na Listi odobrenih zdravstvenih izjava iz Priloga 2. ovog pravilnika koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Zdravstvene izjave koje se ne nalaze na Listi odobrenih zdravstvenih izjava, a nalaze se u procesu evaluacije u Evropskoj uniji (izjave na čekanju, engl. "on hold" izjave), razmatraju se u skladu sa procedurom provere usklađenosti zdravstvene izjave na proizvodu sa uslovima propisanim u ovom pravilniku.

Prilikom označavanja, prezentovanja i reklamiranja hrane, pored navođenja zdravstvene izjave, navode se i sledeće informacije:

1) izjava kojom se ukazuje na važnost uravnotežene i raznovrsne ishrane i zdravog načina života;

2) količina hrane i način njene konzumacije koji su potrebni za dobijanje korisnog efekta kakav se tvrdi da ta hrana ima;

3) tamo gde je to primenljivo, izjava namenjena osobama koje bi trebalo da izbegavaju tu hranu;

4) odgovarajuće upozorenje za proizvode za koje postoji verovatnoća da predstavljaju opasnost za zdravlje u slučaju preterane konzumacije.

Upućivanje na opšte, nespecifične koristi hranljive materije ili proizvoda za opšte zdravlje ili dobrobit u vezi sa zdravljem, dopušteno je samo ako je propraćeno specifičnom odobrenom zdravstvenom izjavom iz Priloga 2. ovog pravilnika.

Lista odobrenih zdravstvenih izjava

Član 11

U Listi odobrenih zdravstvenih izjava navedeni su: vrsta zdravstvene izjave, hrana ili sastojak hrane, odobrena zdravstvena izjava, uslovi za korišćenje zdravstvene izjave, upozorenja vezana za zdravstvenu izjavu i referenca koja upućuje na mišljenja data u EFSA žurnalu (engl. EFSA Journal).

Ograničenja upotrebe određenih zdravstvenih izjava

Član 12

Nije dozvoljena upotreba zdravstvenih izjava koje:

1) sugerišu da bi zdravlje moglo biti pogoršano ako se ne konzumira ta hrana;

2) upućuju na brzinu gubitka telesne mase ili koliki je gubitak telesne mase;

3) upućuju na preporuke individualnih medicinskih stručnjaka, nutricionista ili dijetetičara i dobrovoljnih zdravstvenih udruženja.

Zdravstvene izjave izuzev onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti i na razvoj i zdravlje dece

Član 13

Mogu se navoditi samo zdravstvene izjave koje opisuju ili se odnose na:

1) delovanje neke hranljive materije ili drugih supstanci na rast, razvoj i funkcionisanje organizma;

2) psihološke funkcije ili ponašanje;

3) mršavljenje ili kontrolisanje telesne mase, ili smanjenje osećaja gladi, ili povećanje osećaja sitosti, ili smanjenje dostupne energije iz ishrane, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast zdravstvene ispravnosti dijetetskih proizvoda namenjenih za osobe na dijeti za mršavljenje.

Zdravstvene izjave iz stava 1. ovog člana mogu se navoditi uz prethodno podnošenje obaveštenja Ministarstvu u skladu sa odredbama Zakona:

1) ako se zasnivaju na opšteprihvaćenim naučnim dokazima;

2) ako ih prosečni potrošač dobro razume.

Pored zdravstvenih izjava iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti i zdravstvene izjave koje su bazirane na novorazvijenim naučnim dokazima i sadrže uključen zahtev za zaštitu podataka.

Upotreba zdravstvene izjave iz stava 3. ovog pravilnika ograničava se na podnosioca zahteva za autorizacijom izjave na period od pet godina od dana stupanja na snagu odobrenja za korišćenje autorizovane izjave od strane EFSA. Nakon isteka tog perioda, autorizovana zdravstvena izjava može se koristiti, u skladu sa uslovima koji se na nju odnose, od strane bilo kojeg subjekta u poslovanju koji isporučuje hranu sa zdravstvenom izjavom na tržište.

Lista odobrenih autorizovanih zdravstvenih izjava navedena je u Prilogu 2a koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Listi odobrenih autorizovanih zdravstvenih izjava iz stava 5. ovog člana navedeni su: vrsta zdravstvene izjave, hrana ili sastojak hrane, odobrena zdravstvena izjava, uslovi za korišćenje zdravstvene izjave, upozorenja vezana za zdravstvenu izjavu, proizvođač, odnosno datum odobrenja autorizovane zdravstvene izjave i referenca koja upućuje na mišljenja data u EFSA žurnalu (engl. EFSA Journal).

Izjave o smanjenju rizika od neke bolesti i izjave koje se odnose na razvoj i zdravlje dece

Član 14

Izuzetno od odredaba propisa kojima se uređuje oblast deklarisanja, obeležavanja i reklamiranja hrane, da deklarisanje mora da se vrši na način kojim se hrani ne pripisuju osobine prevencije i lečenja bolesti ljudi, uz prethodno podnošenje obaveštenja Ministarstvu u skladu sa Zakonom, mogu se navoditi:

1) izjave o smanjenju rizika od neke bolesti;

2) izjave koje se odnose na razvoj i zdravlje dece.

Uz opšte zahteve utvrđene ovim pravilnikom i posebne uslove iz stava 1. ovog člana, pri označavanju, reklamiranju i prezentovanju hrane, mora se navesti izjava koja navodi da bolest, na koju se izjava odnosi, ima veći broj faktora rizika, tako da menjanje jednog od tih faktora rizika može, ali i ne mora imati koristan efekat.

Postupak prijavljivanja hrane sa zdravstvenim izjavama radi upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja

Član 15

Prilikom prvog stavljanja hrane sa zdravstvenom izjavom na tržište Republike Srbije, osim dijetetskih proizvoda i dodataka ishrani za koje je posebnim propisom uređena procedura odobravanja, subjekt u poslovanju hranom o tome obaveštava Ministarstvo.

Obrazac zahteva za podnošenje obaveštenja Ministarstvu o stavljanju hrane sa zdravstvenom izjavom na tržište Republike Srbije dat je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o nazivu i adresi subjekta u poslovanju hranom koji hranu sa zdravstvenom izjavom stavlja na tržište, a registrovan je u Republici Srbiji;

2) zdravstvenu izjavu iz Priloga 2. ovog pravilnika i podatke o količini hranljive ili druge materije zbog koje se navodi zdravstvena izjava (prilog dokaz: proizvođačka specifikacija, izveštaj o laboratorijskom ispitivanju i sl.);

3) tekst deklaracije na srpskom jeziku;

4) originalnu ambalažu ili idejno rešenje ambalaže;

5) dokaz o uplati republičke administrativne takse radi upisa u bazu podataka Ministarstva o prijavljenim zdravstvenim izjavama;

6) Kopiju rešenja o upisu privrednog subjekta u poslovanju hranom u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne subjekte.

Podaci iz podnetih obaveštenja se koriste u svrhe efikasnog monitoringa zdravstvenih izjava navedenih na hrani.

Prelazne i završne odredbe

Član 16

Subjekti u poslovanju hranom, koja na deklaraciji ima nutritivne i zdravstvene izjave uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije do 31. decembra 2020. godine i od 1. januara 2021. godine na tržištu Republike Srbije se ne smeju naći prehrambeni proizvodi sa izjavama koje nisu usaglašene sa odredbama ovog pravilnika.

Odredba iz stava 1. ovog člana odnosi se i na subjekte u poslovanju dijetetskim proizvodima i dodacima ishrani za koje je posebnim propisom uređena procedura odobravanja i upisa u bazu podataka koje vodi Ministarstvo.

Hrana koja ima trgovački naziv ili naziv brenda proizvoda ("robna marka"), koji nisu usklađeni sa ovim pravilnikom, a koji su stavljeni na tržište Republike Srbije pre 1. januara 2017. godine, može se plasirati na tržište sve do 1. januara 2026. godine, nakon čega mora biti usklađena sa odredbama ovog pravilnika.

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane

("Sl. glasnik RS", br. 103/2018)

Prestanak važenja ranijeg proisa

Član 8[s1]

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi član 30. Pravilnika o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica ("Službeni glasnik RS", br. 4/04, 12/04 i 48/04) i čl. 13-21. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda ("Službeni glasnik RS", br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15 i 7/17).

Član 9[s1]

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

 

NUTRITIVNE IZJAVE I USLOVI KOJI SE NA NJIH PRIMENJUJU

MALA ENERGETSKA VREDNOST

Izjava da neka hrana ima malu energetsku vrednost i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 40 kcal (170 kJ) / 100 g u čvrstom stanju ili više od 20 kcal (80 kJ) / 100 ml u tečnom stanju. Za stone zaslađivače primenjuje se ograničenje od 4 kcal (17 kJ) / porciji sa svojstvima zaslađivanja istovetnima 6 g saharoze (otprilike 1 kafena kašičica saharoze).

SMANJENA ENERGETSKA VREDNOST

Izjava da je neka hrana smanjene energetske vrednosti i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako je energetska vrednost u odnosu na istovrsnu ili srodnu hranu uobičajenog sastava smanjena najmanje za 30%, sa naznakom svojstva / svojstava koje / koja utiču na smanjenje ukupne energetske vrednosti te hrane.

BEZ ENERGETSKE VREDNOSTI

Izjava da je neka hrana bez energetske vrednosti i svaka tvrdnja za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 4 kcal (17 kJ) / 100 ml. Za stone zaslađivače primenjuje se ograničenje od 0,4 kcal (1,7 kJ) / porciji sa svojstvima zaslađivanja istovetnima 6 g saharoze (otprilike 1 kafena kašičica saharoze).

MALA KOLIČINA MASTI

Izjava da neka hrana ima malu količinu masti i svaka tvrdnja za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 3 g masti na 100 g u čvrstom stanju ili više od 1,5 g masti na 100 ml u tečnom stanju (1,8 g masti na 100 ml za delimično obrano mleko).

BEZ MASTI

Izjava da je neka hrana bez masti i svaka tvrdnja za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,5 g masti na 100 g ili na 100 ml. Međutim, zabranjuju se izjave izražene kao "x% bez masti".

MALA KOLIČINA ZASIĆENIH MASTI

Izjava da neka hrana ima malu količinu zasićenih masti i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina u tom proizvodu ne prelazi 1,5 g na 100 g u čvrstom stanju ili 0,75 g/100 ml u tečnom stanju, a ni u jednom slučaju zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina ne sme davati više od 10% energije.

BEZ ZASIĆENIH MASTI

Izjava da je neka hrana bez zasićenih masti i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina ne prelazi 0,1 g zasićenih masnih kiselina na 100 g ili 100 ml.

MALA KOLIČINA ŠEĆERA

Izjava da neka hrana ima malu količinu šećera i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 5 g šećera na 100 g u čvrstom stanju ili ne sadrži više od 2,5 g šećera na 100 ml u tečnom stanju.

BEZ ŠEĆERA

Izjava da je neka hrana bez šećera i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko taj proizvod ne sadrži više od 0,5 g šećera na 100 g ili na 100 ml.

BEZ DODATOG ŠEĆERA

Izjava da je neka hrana bez dodatog šećera i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži nikakve dodate monosaharide ni disaharide niti bilo kakvu drugu hranu koja se koristi zbog svojih svojstava zaslađivanja. Ako su šećeri prirodno prisutni u toj hrani, na oznaci se mora pojaviti i sledeća naznaka: "SADRŽI PRIRODNO PRISUTNE ŠEĆERE".

SA MALOM KOLIČINOM NATRIJUMA/SOLI

Izjava da neka hrana ima malu količinu natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,12 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g ili na 100 ml (natrijum x 2,5 = so). Za vode, osim prirodnih mineralnih voda koje se uređene posebnim propisom ta vrednost ne bi smela prelaziti 2 mg natrijuma na 100 ml.

SA VRLO MALOM KOLIČINOM NATRIJUMA/SOLI

Izjava da neka hrana ima vrlo malu količinu natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,04 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g ili na 100 ml (natrijum x 2,5 = so). Ta izjava se ne sme koristiti za prirodne mineralne vode niti za druge vode za piće.

BEZ NATRIJUMA ILI BEZ SOLI

Izjava da je neka hrana bez natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži više od 0,005 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g (natrijum x 2,5 = so).

BEZ DODATOG NATRIJUMA/SOLI

Izjava da je neka hrana bez dodatog natrijuma/soli i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži nikakav dodati natrijum / so ili neki drugi sastojak koji sadrži dodati natrijum / so i ukoliko proizvod ne sadrži više od 0,12 g natrijuma ili ekvivalentnu vrednost za so na 100 g ili na 100 ml (natrijum x 2,5 = so).

IZVOR VLAKANA

Izjava da je neka hrana izvor vlakana i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod sadrži najmanje 3 g vlakana na 100 g ili najmanje 1,5 g vlakana na 100 kcal.

BOGATA VLAKNIMA

Izjava da je neka hrana bogata vlaknima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača (npr. "visok sadržaj vlakana"), može se stavljati samo ako taj proizvod sadrži najmanje 6 g vlakana na 100 g ili najmanje 3 g vlakana na 100 kcal.

IZVOR PROTEINA

Izjava da je neka hrana izvor proteina i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako najmanje 12% energetske vrednosti neke hrane potiče od proteina.

BOGATA PROTEINIMA

Izjava da je neka hrana bogata proteinima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača (npr. "visok sadržaj proteina"), može se stavljati samo ako najmanje 20% energetske vrednosti neke hrane potiče od proteina.

IZVOR (NAZIV VITAMINA) I/ILI (NAZIV MINERALA)

Izjava da je neka hrana izvor vitamina i/ili minerala i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod sadrži najmanje značajnu količinu koja je definisana u propisu koji bliže uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane.

BOGATA (NAZIV VITAMINA) I/ILI (NAZIV MINERALA)

Izjava da je neka hrana bogata vitaminima i/ili mineralima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod sadrži najmanje dvostruku količinu "izvora (NAZIV VITAMINA) i/ili (NAZIV MINERALA)".

SADRŽI (NAZIV HRANLJIVE MATERIJE ILI DRUGE SUPSTANCE)

Izjava da neka hrana sadrži hranljivu materiju ili drugu supstancu za koju ovim pravilnikom nisu propisani specifični uslovi i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako je taj proizvod u skladu sa svim odredbama ovog pravilnika koje se mogu primeniti, a posebno s članom 5. ovog pravilnika za vitamine i minerale primenjuju se uslovi izjave "izvor...".

POVEĆANA KOLIČINA (NAZIV HRANLJIVE MATERIJE)

Izjava da je količina jedne ili više hranljivih materija, osim vitamina i minerala, povećana i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ispunjava uslove za izjavu "izvor" i samo ako to povećanje količine iznosi najmanje 30% u odnosu na istovrsne proizvode.

SMANJENA KOLIČINA (NAZIV HRANLJIVE MATERIJE)

Izjava da je količina jedne ili više hranljivih materija smanjena i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako to smanjenje količine iznosi najmanje 30% u odnosu na slične proizvode, osim za mikronutrijente za koje je prihvatljiva i razlika od 10% u referentnim vrednostima utvrđenim propisom kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja i za natrijum ili ekvivalentnu vrednost soli (natrijum x 2,5 = so) kod kojih je prihvatljiva razlika od 25%.

Izjava: "SMANJENA KOLIČINA ZASIĆENIH MASTI" i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako:

1) je zbir zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina u proizvodu najmanje 30% niži od zbira zasićenih masnih kiselina i trans-masnih kiselina u sličnom proizvodu

i

2) ako je sadržaj trans-masnih kiselina u proizvodu jednak ili manji nego u sličnom proizvodu.

Izjava: "SMANJENA KOLIČINA ŠEĆERA" i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se stavljati samo ako taj proizvod ima istu ili manju energetsku vrednost od sličnog proizvoda.

LIGHT (LAGANO)

Izjava da je neki proizvod "light" (lagano) i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, sledi iste uslove kao što su uslovi utvrđeni za pojam "smanjena količina...". Tu izjavu mora da prati i naznaka jedne ili više karakteristika koje daju hrani to svojstvo "light" (npr. "smanjena količina šećera / masti").

PRIRODNA/PRIRODNO

Kada neka hrana prirodno ispunjava uslove utvrđene u ovom prilogu za upotrebu nutritivnih izjava, može se koristiti pojam "prirodna / prirodno" kao prefiks izjave.

IZVOR OMEGA-3 MASNIH KISELINA

Izjava da je neka hrana izvor omega-3 masnih kiselina i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako proizvod sadrži najmanje 0,3 g alfa - linolenske kiseline na 100 g i na 100 kcal ili najmanje 40 mg zbirne količine eikozapentaenske i dokozaheksaenske kiseline na 100 g i na 100 kcal.

BOGATA OMEGA-3 MASNIM KISELINAMA

Izjava da je neka hrana bogata omega-3 masnim kiselinama i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi samo ako proizvod sadrži najmanje 0,6 g alfa-linolenske kiseline na 100 g i na 100 kcal ili najmanje 80 mg zbirne količine eikozapentaenske i dokozaheksaenske kiseline na 100 g i na 100 kcal.

BOGATO MONONEZASIĆENIM MASTIMA

Izjava da je neka hrana bogata mononezasićenim mastima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko najmanje 45% od ukupnih količina masnih kiselina prisutnih u proizvodu potiče od mononezasićenih masnih kiselina, pod uslovom da mononezasićene masne kiseline osiguravaju više od 20% energetske vrednosti proizvoda.

BOGATO POLINEZASIĆENIM MASTIMA

Izjava da je neka hrana bogata polinezasićenim mastima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko najmanje 45% od ukupne količine masnih kiselina prisutnih u proizvodu potiče od polinezasićenih masnih kiselina, pod uslovom da polinezasićene masne kiseline osiguravaju više od 20% energetske vrednosti proizvoda.

BOGATO NEZASIĆENIM MASTIMA

Izjava da je neka hrana bogata nezasićenim mastima i svaka izjava za koju je verovatno da ima isto značenje za potrošača, može se navoditi ukoliko najmanje 70% od ukupne količine masnih kiselina prisutnih u proizvodu potiče od nezasićenih masnih kiselina, pod uslovom da nezasićene masne kiseline osiguravaju više od 20% energetske vrednosti proizvoda.

Prilog 2.

 

LISTA ODOBRENIH ZDRAVSTVENIH IZJAVA

 

Red. br.

Vrsta zdravstvene izjave

Hranljivi sastojak/ supstanca/hrana/ kategorija hrane

Zdravstvena izjava

Uslovi korišćenja zdravstvene izjave

Upozorenja vezana za zdravstvenu izjavu

Referenca mišljenja EFSA-e Journal

1.

13.1

Aktivni ugalj

Aktivni ugalj doprinosi smanjenju prekomernog nadimanja posle jela.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži 1 g aktivnog uglja po porciji.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže upotrebom 1 g aktivnog uglja najmanje 30 minuta pre obroka i 1 g ubrzo nakon obroka.

 

2011;9(4):2049

2.

13.1

α - linolenska kiselina
(engl. ALA)

ALA doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje izvor ALA, prema nutritivnoj izjavi "Izvor omega - 3 -masnih kiselina", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 2 g ALA.

 

2009;7(9):1252, 2011;9(6):2203

3.

13.1

Arabinoksilan proizveden iz endosperma pšenice

Konzumiranje arabinoksilana kao dela obroka doprinosi smanjenju porasta nivoa glukoze u krvi, nakon tog obroka.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 8 g vlakana bogatih arabinoksilanom proizvedenih iz endosperma pšenice (najmanje 60% arabinoksilana po težini) na 100 g prisutnih ugljenih hidrata u količinski određenoj porciji kao delu obroka.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže uzimanjem vlakana bogatih arabinoksilanom proizvedenih iz endosperma pšenice kao dela obroka.

 

2011;9(6):2205

4.

13.1

Vlakna iz zrna ječma

Vlakna zrna ječma doprinose povećanju mase stolice.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje bogata tom vrstom vlakana prema nutritivnoj izjavi "bogata vlaknima", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2011;9(6):2249

5.

13.1

Beta-glukani

Beta-glukani doprinose održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 1 g beta-glukana iz ovsa, mekinja ovsa, ječma, mekinja ječma ili iz njihove smeše po količinski određenoj porciji.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 3 g beta-glukana iz ovsa, mekinja ovsa, ječma, mekinja ječma ili iz mešavine ovih beta-glukana.

 

2009;7(9):1254,
2011;9(6):2207

6.

13.1

Beta-glukani iz ovsa i ječma

Konzumacija beta-glukana iz ovsa ili ječma, kao dela obroka, doprinosi smanjenju porasta nivoa glukoze u krvi posle obroka.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 4 g beta-glukana iz ovsa i ječma na svakih 30 g dostupnih ugljenih hidrata po porciji kao dela obroka.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže uzimanjem beta-glukana iz ovsa ili ječma kao dela obroka.

 

2011;9(6):2207

7.

13.1

Betain

Betain doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 500 mg betaina po količinski određenoj porciji. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 1,5 g betaina.

Za korišćenje izjave, potrošaču treba dati informaciju da se dnevnim unosom više od 4 g betaina može značajno povećati nivo holesterola u krvi.

2011;9(4):2052

8.

13.1

Biotin

Biotin doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine biotina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1728

9.

13.1

Biotin

Biotin doprinosi normalnom metabolizmu makronutrijenata.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine biotina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1209,
2010;8(10):1728

10.

13.1

Biotin

Biotin doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine biotina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1209

11.

13.1

Biotin

Biotin doprinosi održavanju normalne kose.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine biotina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1209,
2010;8(10):1728

12.

13.1

Biotin

Biotin doprinosi održavanju normalne kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine biotina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1209,
2010;8(10):1728

13.

13.1

Biotin

Biotin doprinosi održavanju normalne sluzokože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine biotina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1209

14.

13.1

Biotin

Biotin doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine biotina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1209

15.

13.1

Kalcijum

Kalcijum doprinosi normalnoj funkciji mišića.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1210

16.

13.1

Kalcijum

Kalcijum doprinosi normalnoj neurotransmisiji (prenos nervnih impulsa).

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1210

17.

13.1

Kalcijum

Kalcijum doprinosi normalnoj funkciji enzima za varenje.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1210

18.

13.1

Kalcijum

Kalcijum je potreban za održavanje normalnih kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1210, 2009;7(9):1272, 2010;8(10):1725, 2011;9(6):2203

19.

13.1

Kalcijum

Kalcijum je potreban za održavanje normalnih zuba.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1210, 2010;8(10):1725, 2011;9(6):2203

20.

13.1

Kalcijum

Kalcijum ima ulogu u procesu deobe i diferencijacije ćelija.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1725

21.

13.1

Kalcijum

Kalcijum doprinosi normalnom održavanju energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1210

22.

13.1

Kalcijum

Kalcijum doprinosi normalnom zgrušavanju krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1210

23.

13.1

Rastvori ugljenih hidrata i elektrolita

Rastvori ugljenih hidrata i elektrolita doprinose izdržljivosti tokom produženog i napornog vežbanja.

Izjava može da se koristi ukoliko rastvor ugljenih hidrata i elektrolita sadrži 80-350 kcal/l iz ugljenih hidrata i najmanje 75% energije se obezbeđuje iz ugljenih hidrata koji izazivaju brzi glikemijski odgovor, kao što su glukoza, polimeri glukoze i saharoza. Takođe, treba da sadrže 20 mmol/l - 50 mmol/l (460 mg/l - 1150 mg/l) natrijuma, uz osmolalitet rastvora između 200-330 m Osm/kg vode.

 

2011;9(6):2211

24.

13.1

Rastvori ugljenih hidrata i elektrolita

Rastvori ugljenih hidrata i elektrolita pojačavaju apsorpciju vode u toku fizičkih aktivnosti.

Izjava može da se koristi ukoliko rastvor ugljenih hidrata i elektrolita sadrži 80-350 kcal/l iz ugljenih hidrata i najmanje 75% energije se obezbeđuje iz ugljenih hidrata koji izazivaju brzi glikemijski odgovor, kao što su glukoza, polimeri glukoze i saharoza. Takođe, treba da sadrže 20 mmol/l - 50 mmol/l (460 mg/l - 1150 mg/l) natrijuma, uz osmolalitet rastvora između 200-330 m Osm/kg vode.

 

2011;9(6):2211

25.

13.1

Hitozan

Hitozan doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos od 3 g hitozana.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 3 g hitozana.

 

2011;9(6):2214

26.

13.1

Hlorid

Hlorid doprinosi normalnom varenju stvaranjem hlorovodonične kiseline u želucu.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine hlorida koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I/ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

Izjava ne može da se koristi za hlorid iz natrijum hlorida.

2010;8(10):1764

27.

13.1

Holin

Holin doprinosi održavanju normalne funkcije jetre.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 82,5 mg holina na 100 g ili 100 ml ili u pojedinačnoj porciji hrane.

 

2011;9(4):2056, 2011;9(6):2203

28.

13.1

Holin

Holin doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 82,5 mg holina na 100 g ili 100 ml ili u pojedinačnoj porciji hrane.

 

2011;9(4):2056

29.

13.1

Holin

Holin doprinosi normalnom metabolizmu masti.

Izjava može da se koristiti samo za hranu koja sadrži najmanje 82,5 mg holina na 100 g ili 100 ml ili u pojedinačnoj porciji hrane.

 

2011;9(4):2056

30.

13.1

Hrom

Hrom doprinosi normalnom metabolizmu makronutrijenata.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine hroma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1732

31.

13.1

Hrom

Hrom doprinosi održavanju normalnog nivoa glukoze u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine hroma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1732, 2011;9(6):2203

32.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079

33.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079

34.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211, 2011;9(4):2079

35.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi normalnoj pigmentaciji kose.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211

36.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi normalnoj pigmentaciji kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211

37.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi održavanju normalnog vezivnog tkiva.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211

38.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi normalnom transportu gvožđa u organizmu.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211

39.

13.1

Bakar

Bakar doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine bakra koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1211

40.

13.1

Kreatin

Kreatin poboljšava fizičke sposobnosti / performanse tela u uzastopnim kratkotrajnim vežbama jakog intenziteta.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos od 3 g kreatina. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 3 g kreatina.

Izjava može da se koristi samo za hranu namenjenu odraslim osobama koje se bave fizičkim vežbama jakog intenziteta.

2011;9(7):2303

41.

13.1

Dokozaheksaenska kiselina
(engl. DHA)

DHA doprinosi održavanju normalne funkcije mozga.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 40 mg DHA na 100g i 100 kcal. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734, 2011;9(4):2078

42.

13.1

Dokozaheksaenska kiselina
(engl. DHA)

DHA doprinosi održavanju normalnog vida.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 40 mg DHA na 100 g i 100 kcal. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734, 2011;9(4):2078

43.

13.1

Eikozapentaenska i dokozaheksaenska kiselina
(engl. EPA/ DHA)

EPA i DHA doprinose normalnoj funkciji srca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine EPA i DHA koja je navedena u nutritivnoj izjavi "Izvor omega 3- masnih kiselina", iz Priloga 1. ovog pravilnika Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 250 mg EPA i DHA.

 

2010;8(10):1796, 2011;9(4):2078

44.

13.1

Fluorid

Fluorid doprinosi održavanju mineralizacije zuba.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine fluorida koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1212, 2010;8(10):1797

45.

13.1

Folat

Folat ima ulogu u procesu deobe ćelije.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1213, 2010;8(10):1760

46.

13.1

Folat

Folat doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1760

47.

13.1

Folat

Folat doprinosi normalnoj sintezi aminokiselina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1760

48.

13.1

Folat

Folat doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1213

49.

13.1

Folat

Folat doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1213

50.

13.1

Folat

Folat doprinosi rastu majčinog tkiva tokom trudnoće.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1213

51.

13.1

Folat

Folat doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1760

52.

13.1

Folat

Folat doprinosi normalnom stvaranju krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine folata koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1213

53.

13.1

Hrana sa malim ili smanjenim sadržajem zasićenih masnih kiselina

Smanjenje unosa zasićenih masti doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja ima mali sadržaj zasićenih masnih kiselina kako je navedeno u nutritivnoj izjavi: "Mala količina zasićenih masti" ili za hranu koja ima smanjenu količinu zasićenih masnih kiselina, kako je navedeno u nutritivnoj izjavi "Smanjena količina (naziv hranljive materije)", iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2011;9(4):2062

54.

13.1

Hrana sa malim ili smanjenim sadržajem natrijuma

Smanjenje unosa natrijuma doprinosi održavanju normalnog krvnog pritiska.

Izjava može da se koristi samo za hranu sa malim sadržajem natrijuma/soli kako je navedeno u nutritivnoj izjavi "S malom količinom natrijuma/soli" ili smanjenim sadržajem natrijuma /soli kako je navedeno u nutritivnoj izjavi "Smanjena količina (naziv hranljive materije)", iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2011;9(6):2237

55.

13.1

Glukomanan (konjac mannan)

Glukomanan uz energetski restriktivnu dijetu doprinosi gubitku telesne težine.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži 1 g glukomanana po porciji.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 3 g glukomanana u tri doze po 1 g, uzeto sa 1-2 čaše vode, pre jela i uz energetski restriktivnu dijetu.

Potrebno je dati upozorenje o gušenju kod ljudi sa poteškoćama u gutanju ili ako se uzima bez dovoljnog unosa tečnosti - savet o uzimanju velike količine vode kako bi sastojak stigao do želuca.

2010;8(10):1798

56.

13.1

Glukomanan (konjac mannan)

Glukomanan doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja osigurava dnevni unos od 4 g glukomanana.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 4 g glukomanana.

Potrebno je dati upozorenje o gušenju kod ljudi sa poteškoćama u gutanju ili ako se uzima bez dovoljnog unosa tečnosti - savet o uzimanju velike količine vode kako bi sastojak stigao do želuca.

2009;7(9):1258, 2010;8(10):1798

57.

13.1

Guar guma

Guar guma doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja osigurava dnevni unos od 10 g guar gume.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 10 g guar gume.

Potrebno je dati upozorenje o gušenju kod ljudi sa poteškoćama u gutanju ili ako se uzima bez dovoljnog unosa tečnosti - savet o uzimanju velike količine vode kako bi sastojak stigao do želuca.

2010;8(2):1464

58.

13.1

Hidroksipropil metilceluloza (engl. HPMC)

Konzumiranje hidroksipropil metilceluloze sa obrokom doprinosi smanjenju porasta nivoa glukoze u krvi posle obroka.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži 4 g HPMC po količinski određenoj porciji kao delu obroka.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže uzimanjem pojedinačne porcije od 4 g HPMC kao deo obroka.

Potrebno je dati upozorenje o gušenju kod ljudi sa poteškoćama u gutanju ili ako se uzima bez dovoljnog unosa tečnosti - savet o uzimanju velike količine vode kako bi sastojak stigao do želuca.

2010;8(10):1739

59.

13.1

Hidroksipropil metilceluloza (engl. HPMC)

Hidroksipropil metilceluloza doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja osigurava dnevni unos od 5 g HPMC.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 5 g HPMC.

Potrebno je dati upozorenje o gušenju kod ljudi sa poteškoćama u gutanju ili ako se uzima bez dovoljnog unosa tečnosti - savet o uzimanju velike količine vode kako bi sastojak stigao do želuca.

2010;8(10):1739

60.

13.1

Jod

Jod doprinosi normalnoj proizvodnji tiroidnih hormona i normalnoj funkciji štitaste žlezde.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine joda koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1214, 2010;8(10):1800

61.

13.1

Jod

Jod doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine joda koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1800

62.

13.1

Jod

Jod doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine joda koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1800

63.

13.1

Jod

Jod doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine joda koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1214, 2010;8(10):1800

64.

13.1

Jod

Jod doprinosi održavanju normalne kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine joda koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1214

65.

13.1

Gvožđe

Gvožđe
ima ulogu u procesu deobe ćelija.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1215

66.

13.1

Gvožđe

Gvožđe doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740

67.

13.1

Gvožđe

Gvožđe
doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1215

68.

13.1

Gvožđe

Gvožđe
doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1215

69.

13.1

Gvožđe

Gvožđe
doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1740

70.

13.1

Gvožđe

Gvožđe
doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca i hemoglobina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740

71.

13.1

Gvožđe

Gvožđe
doprinosi normalnom transportu kiseonika u telu.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1215, 2010;8(10):1740

72.

13.1

Laktaza (enzim)

Enzim laktaza olakšava varenje laktoze kod osoba koje imaju problem pri varenju laktoze.

Izjava može da se koristi samo za dodatke ishrani, sa minimalnom dozom od 4500 FCC (Food Chemicals Codex) jedinica1 sa savetom osobama da ih uzmu sa svakim obrokom koji sadrži laktozu.

Potrošaču treba dati informaciju da je tolerancija na laktozu promenljiva i da potraže savet o ulozi laktoze u ishrani.

2009;7(9):1236, 2011;9(6):2203

73.

13.1

Laktuloza

Laktuloza doprinosi ubrzanju prolaska crevnog sadržaja kroz creva.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži 10g laktuloze po porciji. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže konzumiranjem pojedinačne porcije od 10g laktuloze dnevno.

 

2010;8(10):1806

74.

13.1

Linolna kiselina
(engl. LA)

Linolna kiselina doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja osigurava najmanje 1,5 g linolne kiseline (LA) na 100 g i na 100 kcal. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 10 g LA.

 

2009;7(9):1276, 2011;9(6):2235

75.

13.1

Žive jogurtne kulture

Žive kulture u jogurtu ili fermentisanom mleku poboljšavaju varenje laktoze iz tog proizvoda kod osoba koje imaju problem sa varenjem laktoze.

Izjava može da se koristi ako jogurt ili fermentisano mleko sadrže najmanje 108 Colony Forming Unit (CFU) živih starter mikroorganizama (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus) po gramu2.

 

2010;8(10):1763

76.

13.1

Magnezijum

Magnezijum ima ulogu u procesu deobe ćelije.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216

77.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristiti samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1807

78.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi održavanju normalnih kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216

79.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi održavanju normalnih zuba.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216

80.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi ravnoteži elektrolita.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216

81.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi normalnoj sintezi proteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216

82.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1807

83.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi normalnom energetskom metabolizmu.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216

84.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi normalnoj funkciji mišića.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216, 2010;8(10):1807

85.

13.1

Magnezijum

Magnezijum doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine magnezijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1216

86.

13.1

Mangan

Mangan doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine mangana koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1217, 2010;8(10):1808

87.

13.1

Mangan

Mangan doprinosi normalnom stvaranju vezivnog tkiva.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine mangana koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1808

88.

13.1

Mangan

Mangan doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine mangana koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1217

89.

13.1

Mangan

Mangan doprinosi održavanju normalnih kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine mangana koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1217

90.

13.1

Zamena obroka za kontrolu telesne mase (zamenski obrok)

Zamena jednog obroka dnevno u sklopu energetski restriktivne dijete zamenskim obrokom doprinosi održavanju telesne mase nakon gubitka kilograma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja odgovara propisanim zahtevima za hranu za osobe na dijeti za mršavljenje za grupu proizvoda koji su namenjeni kao zamena za jedan ili više obroka u toku dana. Koristan efekat može se postići ukoliko se umesto jednog obroka dnevno koristi zamenski obrok.

 

2010;8(2):1466

91.

13.1

Zamena obroka za kontrolu telesne mase (zamenski obrok)

Zamena dva obroka dnevno u sklopu energetski restriktivne dijete zamenskim obrokom doprinosi gubitku telesne mase.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja odgovara propisanim zahtevima za hranu za osobe na dijeti za mršavljenje za grupu proizvoda koji su namenjeni kao zamena za jedan ili više obroka u toku dana. Koristan efekat može se postići ukoliko se umesto dva obroka dnevno koristi zamenski obrok.

 

2010;8(2):1466

92.

13.1

Meso ili riba

Meso ili riba doprinosi poboljšanju apsorpcije gvožđa kada se jede sa drugom hranom koja sadrži gvožđe.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 50 g mesa ili ribe u pojedinačnoj porciji.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže konzumiranjem 50 g mesa ili ribe zajedno sa hranom koja sadrži ne-hem oblik gvožđa.

 

2011;9(4):2040

93.

13.1

Melatonin

Melatonin doprinosi skraćenju vremena potrebnog da zaspite.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži 1 mg melatonina po porciji. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže uzimanjem 1 mg melatonina neposredno pre spavanja.

 

2011;9(6):2241

94.

13.1

Melatonin

Melatonin doprinosi ublažavanju subjektivnih osećaja povezanih sa promenom vremenskih zona pri putovanju avionom.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 0,5 mg melatonina po količinski određenoj porciji. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže minimalnim unosom od 0,5 mg neposredno pre spavanja prvog dana putovanja i sledećih nekoliko dana po dolasku na odredište.

 

2010;8(2):1467

95.

13.1

Molibden

Molibden doprinosi normalnom metabolizmu aminokiselina sa sumporom.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine molibdena koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1745

96.

13.1

Crveni pirinač fermentisan gljivicom Monascus purpureous

Monakolin K iz fermentisanog crvenog pirinča doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos 10 mg monakolina K iz fermentisanog crvenog pirinča. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 10 mg monakolina K iz fermentisanog crvenog pirinča.3

 

2011;9(7):2304

97.

13.1

Mononezasićene i / ili polinezasićene masne kiseline
(engl. MUFA/PUFA)

Zamena zasićenih masti sa nezasićenim mastima u ishrani doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi [MUFA i PUFA su nezasićene masti].

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je bogata nezasićenim masnim kiselinama kako je navedeno u nutritivnoj izjavi "Bogato nezasićenim mastima", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2011;9(4):2069, 2011;9(6):2203

98.

13.1

Niacin

Niacin doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine niacina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1757

99.

13.1

Niacin

Niacin doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine niacina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1224, 2010;8(10):1757

100.

13.1

Niacin

Niacin doprinosi normalnoj funkciji nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine niacina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1224

101.

13.1

Niacin

Niacin doprinosi održavanju normalne kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine niacina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1224, 2010;8(10):1757

102.

13.1

Niacin

Niacin doprinosi održavanju normalne sluzokože (mucous membrane).

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine niacina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1224, 2010;8(10):1757

103.

13.1

Niacin

Niacin doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine niacina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1757

104.

13.1

Vlakna iz ovsenog zrna

Vlakna iz ovsenog zrna doprinose povećanju volumena stolice.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje bogata tom vrstom vlakana prema nutritivnoj izjavi "Bogato vlaknima", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2011;9(6):2249

105.

13.1

Oleinska kiselina

Zamena zasićenih masti u ishrani sa nezasićenim mastima doprinosi održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi. Oleinska kiselina je nezasićena mast.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je bogata nezasićenim masnim kiselinama kako je navedeno u nutritivnoj izjavi "Bogato nezasićenim mastima", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2011;9(4):2043

106.

13.1

Polifenoli maslinovog ulja

Polifenoli maslinovog ulja doprinose zaštiti lipida u krvi od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za maslinovo ulje koje sadrži najmanje 5 mg hidroksitirozola i njegovih derivata (npr. oleoeuropein kompleks i tirozol) u 20 g maslinovog ulja. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 20 g maslinovog ulja.4

 

2011;9(4):2033

107

13.1

Pantotenska kiselina

Pantotenska kiselina doprinosi normalnoj mentalnoj sposobnosti

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine pantotenske kiseline koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1218, 2010;8(10):1758

108

13.1

Pantotenska kiselina

Pantotenska kiselina doprinosi normalnoj sintezi i metabolizmu steroidnih hormona, vitamina D i nekih neurotransmitera.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine pantotenske kiseline koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1218

109.

13.1

Pantotenska kiselina

Pantotenska kiselina doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine pantotenske kiseline koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1758

110.

13.1

Pantotenska kiselina

Pantotenska kiselina doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine pantotenske kiseline koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1218

111.

13.1

Pektini

Uzimanje pektina uz obrok doprinosi smanjenju porasta glukoze u krvi posle jela.

Izjava se može koristi samo za hranu koja sadrži 10 g pektina po količinski određenoj porciji. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže uzimanjem 10 g pektina kao deo obroka.

Potrebno je dati upozorenje o gušenju kod ljudi sa poteškoćama u gutanju ili ako se uzima bez dovoljnog unosa tečnosti - savet o uzimanju velike količine vode kako bi sastojak stigao do želuca.

2010;8(10):1747

112.

13.1

Pektini

Pektini doprinose održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja osigurava dnevni unos 6 g pektina. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 6 g pektina.

Potrebno je dati upozorenje o gušenju kod ljudi sa poteškoćama u gutanju ili ako se uzima bez dovoljnog unosa tečnosti - savet o uzimanju velike količine vode kako bi sastojak stigao do želuca.

2010;8(10):1747, 2011;9(6):2203

113.

13.1

Fosfor

Fosfor doprinosi normalnoj funkciji ćelijskih membrana.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine fosfora koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1219

114.

13.1

Fosfor

Fosfor doprinosi održavanju normalnih kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine fosfora koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1219

115.

13.1

Fosfor

Fosfor doprinosi održavanju normalnih zuba.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine fosfora koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1219

116.

13.1

Fosfor

Fosfor doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine fosfora koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1219

117.

13.1

Biljni steroli i biljni stanoli

Biljni steroli/stanoli doprinose održavanju normalnog nivoa holesterola u krvi.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom najmanje 0,8 g biljnih sterola/stanola.

 

2010;8(10):1813, 2011;9(6):2203

118.

13.1

Kalijum

Kalijum doprinosi održavanju normalnog krvnog pritiska.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(2):1469

119.

13.1

Kalijum

Kalijum doprinosi normalnoj funkciji mišića.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(2):1469

120.

13.1

Kalijum

Kalijum doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(2):1469

121.

13.1

Protein

Proteini doprinose održavanju normalnih kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje izvor proteina prema nutritivnoj izjavi IZVOR PROTEINA, kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2010;8(10):1811, 2011;9(6):2203

122.

13.1

Protein

Proteini doprinose održavanju mišićne mase.

Izjava može da se koristiti samo za hranu koja je najmanje izvor proteina prema nutritivnoj izjavi IZVOR PROTEINA, kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2010;8(10):1811, 2011;9(6):2203

123.

13.1

Protein

Proteini doprinose povećanju mišićne mase.

Izjava može da se koristiti samo za hranu koja je najmanje izvor proteina prema nutritivnoj izjavi IZVOR PROTEINA, kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2010;8(10):1811, 2011;9(6):2203

124.

13.1

Nesvarljivi skrob

Zamena svarljivog skroba nesvarljivim skrobom u obroku doprinosi smanjenju porasta glukoze u krvi nakon tog obroka.

Izjava može da se koristi samo za hranu u kojoj je svarljivi skrob zamenjen nesvarljivim skrobom tako da je sadržaj nesvarljivog skroba najmanje 14% ukupnog skroba.5

 

2011;9(4):2024

125.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi normalnom metabolizmu gvožđa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

126.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

127.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi održavanju normalnih crvenih krvnih zrnaca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

128.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

129.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi održavanju normalne kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

130.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi održavanju normalne sluzokože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

131.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi održavanju normalnog vida.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

132.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

133.

13.1

Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine riboflavina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1814

134.

13.1

Vlakna raži

Vlakna raži doprinose normalnoj funkciji creva.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje bogata tom vrstom vlakana prema nutritivnoj izjavi "Bogato vlaknima ", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2011;9(6):2258

135.

13.1

Selen

Selen doprinosi normalnoj funkciji štitaste žlezde.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine selena koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727

136.

13.1

Selen

Selen doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine selena koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727

137.

13.1

Selen

Selen doprinosi održavanju normalne kose.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine selena koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1727

138.

13.1

Selen

Selen doprinosi održavanju normalnih noktiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine selena koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1727

139.

13.1

Selen

Selen doprinosi normalnoj spermatogenezi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine selena koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1220

140.

13.1

Selen

Selen doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine selena koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1220, 2010;8(10):1727

141.

13.1

Zamene za šećer, npr. intenzivni zaslađivači; ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, eritritol, sukraloza i polidekstroza; D-tagatoza i izomaltuloza

Konzumiranje hrane/pića koja sadrže <naziv zamene za šećer> umesto šećera (*) doprinosi održavanju mineralizacije zuba
* U slučaju D-tagatoze i izomaltuloze reč "šećera" treba zameniti rečima "drugih šećera".

Za korišćenje izjave, šećeri u hrani i piću (koji snižavaju pH plaka na ispod 5,7) treba da budu zamenjeni zamenama za šećer npr. intenzivnim zaslađivačima; ksilitolom, sorbitolom, manitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, eritritolom, D-tagatozom, izomaltulozom, sukralozom ili polidekstrozom, ili njihovom kombinacijom, u količinama takvim da konzumiranje takve hrane i pića ne snižava pH plaka ispod 5.7 za vreme i do 30 minuta nakon konzumacije.

 

2011;9(4):2076, 2011;9(6):2229

142.

13.1.

Zamene za šećer, npr. intenzivni zaslađivači; ksilitol, sorbitol, manitol, maltitol, laktitol, izomalt, eritritol, sukraloza i polidekstroza; D-tagatoza i izomaltuloza

Konzumiranje hrane/pića koja sadrže <naziv zamene za šećer> umesto šećera (*) doprinosi manjem skoku nivoa glukoze u krvi posle jela u poređenju sa hranom/pićem koji sadrže šećer

*U slučaju D-tagatoze i izomaltuloze reč "šećera" treba zameniti rečima "drugih šećera".

Ova izjava se koristi kada su šećeri u hrani i piću zamenjeni zamenama za šećer npr. intenzivnim zaslađivačima; ksilitolom, sorbitolom, manitolom, maltitolom, laktitolom, izomaltom, eritritolom, sukralozom ili polidekstrozom ili njihovom kombinacijom tako da hrana i piće sadrže snižene količine šećera do količine na koju se odnosi izjava SMANJENA KOLIČINA (NAZIV HRANLJIVE MATERIJE) kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika. U slučaju D-tagatoze i izomaltuloze, oni treba da zamene ekvivalentnu količinu ostalih šećera u istom odnosu kako je navedeno u izjavi SMANJENA KOLIČINA (NAZIV HRANLJIVE MATERIJE) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2011;9(4):2076, 2011;9(6):2229

143.

13.1

Guma za žvakanje bez šećera

Guma za žvakanje bez šećera doprinosi održavanju mineralizacije zuba.

Izjava može da se koristi samo za gumu za žvakanje koja je u skladu sa uslovima upotrebe izjave "BEZ ŠEĆERA" kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže žvakanjem, najmanje 20 minuta, posle jela ili pića.

 

2009;7(9):1271, 2011;9(4):2072, 2011;9(6):2266

144.

13.1

Guma za žvakanje bez šećera

Guma za žvakanje bez šećera doprinosi neutralizaciji kiselina plaka.

Izjava može da se koristi samo za gumu za žvakanje koja je u skladu sa uslovima upotrebe izjave BEZ ŠEĆERA kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže žvakanjem, najmanje 20 minuta, posle jela ili pića.

 

2009;7(9):1271, 2011;9(6):2266

145.

13.1

Guma za žvakanje bez šećera

Guma za žvakanje bez šećera doprinosi smanjenju suvoće usta.

Izjava može da se koristi samo za gumu za žvakanje koja je u skladu sa uslovima upotrebe izjave BEZ ŠEĆERA kao što je navedeno u Prilogu I ovoga Pravilnika. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže konzumiranjem gume za žvakanje kad god se pojavi osećaj suvoće usta.

 

2009;7(9):1271

146.

13.1

Guma za žvakanje bez šećera sa karbamidom

Guma za žvakanje bez šećera s karbamidom neutrališe kiseline plaka efikasnije u odnosu na gume za žvakanje bez šećera i karbamida.

Izjava može da se koristi samo za gumu za žvakanje koja je u skladu sa uslovima upotrebe izjave BEZ ŠEĆERA kao što je navedeno u Prilogu I ovoga Pravilnika. Izjava može da se koristi ukoliko svaki komad gume za žvakanje bez šećera sadrži najmanje 20 mg karbamida. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže žvakanjem, najmanje 20 minuta, posle jela ili pića.

 

2011;9(4):2071

147.

13.1

Tiamin

Tiamin doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine tiamina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1755

148.

13.1

Tiamin

Tiamin doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine tiamina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1222

149.

13.1

Tiamin

Tiamin doprinosi normalnoj funkciji srca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine tiamina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1222

150.

13.1

Tiamin

Tiamin doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine tiamina koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1222

151.

13.1

Vitamin A

Vitamin A ima ulogu u procesu specijalizovanja diferenciranja ćelija.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina A koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1221

152.

13.1

Vitamin A

Vitamin A doprinosi normalnom metabolizmu gvožđa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina A koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1221

153.

13.1

Vitamin A

Vitamin A doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina A koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1222, 2011;9(4):2021

154.

13.1

Vitamin A

Vitamin A doprinosi održavanju normalne kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina A koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1221, 2010;8(10):1754

155.

13.1

Vitamin A

Vitamin A doprinosi održavanju normalne sluzokože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina A koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1221, 2010;8(10):1754

156.

13.1

Vitamin A

Vitamin A doprinosi održavanju normalnog vida.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina A koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1221, 2010;8(10):1754

157.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 ima ulogu u procesu deobe ćelija.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1223, 2010;8(10):1756

158.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):4114

159.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):4114

160.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):4114

161.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1223

162.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):4114

163.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1223

164.

13.1

Vitamin B12

Vitamin B12 doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B12 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1223

165.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1759

166.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi normalnoj sintezi cisteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1759

167.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi normalnom metabolizmu homocisteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1759

168.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1759

169.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1225

170.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1225

171.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi normalnom metabolizmu proteina i glikogena.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1225

172.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi regulaciji hormonske aktivnosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1225

173.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1759

174.

13.1

Vitamin B6

Vitamin B6 doprinosi normalnom stvaranju crvenih krvnih zrnaca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina B6 koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1225

175.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnoj psihološkoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1815

176.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi održavanju normalnog energetskog metabolizma.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815

177.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

178.

13.1

Vitamin C

Vitamin C povećava apsorpciju gvožđa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

179.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815

180.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi regeneraciji redukovanog oblika vitamina E.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1815

181.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi smanjenju umora i iscrpljenosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1815

182.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju desni.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

183.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju hrskavice.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

184.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

185.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

186.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju krvnih sudova.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

187.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi normalnom stvaranju kolagena za normalnu funkciju zuba.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

188.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za hranu
koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226, 2010;8(10):1815

189.

13.1

Vitamin C

Vitamin C doprinosi održavanju normalne funkcije imunog sistema za vreme i nakon intenzivne fizičke aktivnosti.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina C koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1226

190.

13.1

Vitamin D

Vitamin D doprinosi normalnoj apsorpciji / iskorišćenju kalcijuma i fosfora.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1227, 2011;9(6):2203

191

13.1

Vitamin D

Vitamin D doprinosi normalnom nivou kalcijuma u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1227, 2011;9(6):2203

192.

13.1

Vitamin D

Vitamin D ima ulogu u procesu deobe ćelija.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1227

193.

13.1

Vitamin D

Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(2):1468

194.

13.1

Vitamin D

Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije mišića.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(2):1468

195.

13.1

Vitamin D

Vitamin D doprinosi održavanju normalnih kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1227, 2009;7(9):1272

196.

13.1

Vitamin D

Vitamin D doprinosi održavanju normalnih zuba.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1227

197.

13.1

Vitamin E

Vitamin E doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina E koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1816

198.

13.1

Vitamin K

Vitamin K doprinosi održavanju normalnih kostiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina K koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1228

199.

13.1

Vitamin K

Vitamin K doprinosi normalnom zgrušavanju krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina K koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1228

200.

13.1

Orasi

Orasi doprinose poboljšanju elastičnosti krvnih sudova.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos 30 g oraha.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 30 g oraha.

 

2011;9(4):2074

201.

13.1

Voda

Voda doprinosi održavanju normalne regulacije telesne temperature.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže konzumiranjem najmanje 2,0 l vode dnevno, iz svih izvora.
Izjava može da se koristi samo za vodu koja je u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast ispravnosti, kvaliteta i drugih zahteva za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu i oblasti ispravnosti vode za piće.

 

2011;9(4):2075

202.

13.1

Voda

Voda doprinosi održavanju normalnih fizičkih i kognitivnih funkcija.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže konzumiranjem najmanje 2,0 l vode dnevno, iz svih izvora.
Izjava može da se koristi samo za vodu koja je u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast ispravnosti, kvaliteta i drugih zahteva za prirodnu mineralnu vodu, prirodnu izvorsku vodu i stonu vodu i oblasti ispravnosti vode za piće.

 

2011;9(4):2075

203.

13.1

Vlakna pšeničnih mekinja

Vlakna pšeničnih mekinja doprinose povećanju volumena stolice.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje bogata tom vrstom vlakana prema nutritivnoj izjavi "Bogato vlaknima", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

2010;8(10):1817

204.

13.1

Vlakna pšeničnih mekinja

Vlakna pšeničnih mekinja doprinose ubrzanju prolaska crevnog sadržaja.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje bogata tom vrstom vlakana prema nutritivnoj izjavi "Bogato vlaknima", kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom najmanje 10 g vlakana pšeničnih mekinja.

 

2010;8(10):1817

205.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnom kiselinsko-baznom metabolizmu.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

206.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnoj sintezi DNK.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229, 2010;8(10):1819

207.

13.1

Cink

Cink ima ulogu u procesu deobe ćelija.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229, 2010;8(10):1819

208.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnoj sintezi proteina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1819

209.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnom metabolizmu makronutrijenata.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1819

210.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnom metabolizmu ugljenih hidrata.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1819

211.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

212.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnoj kognitivnoj funkciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

213.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnom metabolizmu masnih kiselina.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

214.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnom metabolizmu vitamina A.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

215.

13.1

Cink

Cink doprinosi održavanju normalnih kostiju

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

216.

13.1

Cink

Cink doprinosi održavanju normalne kose.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1819

217.

13.1

Cink

Cink doprinosi održavanju normalne kože.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1819

218.

13.1

Cink

Cink doprinosi održavanju normalnih noktiju.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1819

219.

13.1

Cink

Cink doprinosi održavanju normalnog vida.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

220.

13.1

Cink

Cink doprinosi normalnoj plodnosti i reprodukciji.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

221.

13.1

Cink

Cink doprinosi održavanju normalnog nivoa testosterona u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2010;8(10):1819

222.

13.1

Cink

Cink doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine cinka koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

2009;7(9):1229

223

13.1

Alfa-ciklodekstrin

Alfa-ciklodekstrin, kao sastavni deo obroka sa skrobom doprinosi smanjenju porasta nivoa glukoze u krvi nakon tog obroka.

Izjava može da se koristi za hranu koja sadrži najmanje 5 g alfa-ciklodekstrina na 50 g skroba kao deo obroka. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže konzumiranjem alfa - ciklodekstrina kao dela obroka.

 

2010;8(2):1479,
2012;10(6):2713

224.

13.1

Dokozaheksaenska kiselina
(engl. DHA)

DHA doprinosi održavanju normalnog nivoa triglicerida u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos od 2 g DHA i koji sadrži DHA u kombinaciji sa eikozapentaenskom kiselinom (EPA).
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 2 g DHA. Kod dodataka ishrani i / ili obogaćene hrane, potrošač se mora informisati da se ne prelazi dnevni unos 5 g EPA i DHA u kombinaciji.

Izjava ne sme da se koristi za dečiju hranu.

2010;8(10):1734

225.

13.1

Fruktoza

Fruktoza dovodi do manjeg porasta nivoa glukoze u krvi u odnosu na namirnice koje sadrže saharozu ili glukozu.

Izjava može da se koristi samo za zaslađenu hranu ili pića u kojima je 30% glukoze i /ili saharoze zamenjeno fruktozom.

 

2011;9(6):2223

226.

13.1

Eikozapentaenska i dokozaheksaenska kiselina
(engl. EPA/DHA)

DHA i EPA doprinose održavanju normalnog krvnog pritiska.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos od 3 g DHA i EPA.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 3 g DHA i EPA. Kod dodataka ishrani i / ili obogaćene hrane, potrošač se mora informisati da se ne prelazi dnevni unos 5 g EPA i DHA u kombinaciji.

Izjava ne sme da se koristi za dečiju hranu.

2009; 7(9); 1263,
2010;8(10):1796

227.

13.1

Eikozapentaenska i dokozaheksaenska kiselina
(engl. EPA/DHA)

DHA i EPA doprinose održavanju normalnog nivoa triglicerida u krvi.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos od 2 g DHA u kombinaciji sa eikozapentaenskom kiselinom (EPA).
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 2 g DHA i EPA. Kod dodataka ishrani i / ili obogaćene hrane, potrošač se mora informisati da se ne prelazi dnevni unos 5 g EPA i DHA u kombinaciji.

Izjava ne sme da se koristi za dečiju hranu.

2009; 7(9); 1263,
2010;8(10):1796

228.

13.1

Suve šljive (Prunus domestica L.)

Sušene šljive / suve šljive doprinose normalnoj funkciji creva.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja obezbeđuje dnevni unos od 100 g suvih šljiva.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 100 g suvih šljiva.

 

2010;8(2):1486,
2012;10(6):2712

229.

13.1

Ugljeni hidrati

Ugljeni hidrati doprinese održavanju normalne funkcije mozga.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 130 g ugljenih hidrata iz svih izvora.
Izjava može da se koristi za hranu koja sadrži najmanje 20 g ugljenih hidrata koji se metaboliše u ljudskom organizmu, isključujući poliole, po količinski određenoj porciji i u skladu sa izjavom MALA KOLIČINA ŠEĆERA ILI BEZ DODATOG ŠEĆERA; kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Izjava ne može da se koristi za namirnicu koja je 100 % šećer.

2011;9(6):2226

230.

14.1.a

Beta glukan iz ječma

Beta glukan iz ječma doprinosi snižavanju nivoa holesterola u krvi. Visok holesterol je faktor rizika u razvoju koronarne bolesti srca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 1g beta glukana iz ječma po porciji.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 3 g beta glukana iz ječma.

 

EFSA-Q-2011-00798
EFSA-Q-2011-00799

231.

14.1.a

Guma za žvakanje bez šećera

Guma za žvakanje bez šećera pomaže pri neutralizaciji kiselina koje uzrokuju stvaranje zubnog plaka. Kiseline koje uzrokuju stvaranje zubnog plaka predstavljaju faktor rizika u razvoju zubnog karijesa.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže žvakanjem 2-3 g guma za žvakanje bez šećera 20 minuta najmanje 3 puta dnevno nakon obroka.

 

EFSA-Q-2010-00120

232.

14.1.a

Guma za žvakanje bez šećera

Guma za žvakanje bez šećera pomaže smanjenju demineralizacije zuba. Demineralizacija zuba je faktor rizika u razvoju zubnog karijesa.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže žvakanjem 2-3 g guma za žvakanje bez šećera 20 minuta najmanje 3 puta dnevno nakon obroka.

 

EFSA-Q-2010-00119

233.

14.1.a

Beta glukan iz ovsa

Beta glukan iz ovsa doprinosi snižavanju nivoa holesterola u krvi. Visok holesterol je faktor rizika u razvoju koronarne bolesti srca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja sadrži najmanje 1 g beta glukana iz ovsa po porciji.
Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 3 g beta glukana iz ovsa.

 

EFSA-Q-2008-681

234.

14.1.a

Biljni steroli / estri biljnih stanola

Pokazalo se da biljni steroli i estri biljnih stanola doprinose snižavanju nivoa holesterola u krvi. Visok holesterol je faktor rizika u razvoju koronarne bolesti srca.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 1,5-2,4 g biljnih sterola / stanola. Značajni efekat može se postići samo sa hranom sledećih kategorija: mazive masti, mlečni proizvodi, majonez i prelivi za salatu. Pri navođenju korisnog efekta potrošač se mora informisati o uticaju na smanjenje nivoa holesterola od 7-10% i vremenu potrebnom za postizanje tog efekta za 2 do 3 nedelje.

 

EFSA-Q-2008-779

235.

14.1.a

Biljni steroli: Steroli ekstrahovani iz biljaka, slobodni ili esterifikovani sa jestivim masnim kiselinama.

Pokazalo se da biljni steroli doprinose snižavanju nivoa holesterola u krvi. Visok holesterol je faktor rizika u razvoju koronarne bolesti srca.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom 1,5 - 2,4 g biljnih sterola. Značajni efekat može se postići samo sa hranom sledećih kategorija: mazive masti, mlečni proizvodi, majonez i prelivi za salatu. Pri navođenju korisnog efekta potrošač se mora informisati o uticaju na smanjenje nivoa holesterola od 7 -10% i vremenu potrebnom za postizanje tog efekta za 2 do 3 nedelje.

 

EFSA-Q-2008-085

236.

14.1.a

Estri biljnih stanola

Pokazalo se da estri biljnih stanola doprinose snižavanju nivoa holesterola u krvi. Visok holesterol je faktor rizika u razvoju koronarne bolesti srca.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom
1,5-2,4 g g biljnih stanola.
Značajni efekat može se postići samo sa hranom sledećih kategorija: mazive masti, mlečni proizvodi, majonez i prelivi za salatu. Pri navođenju korisnog efekta potrošač se mora informisati o uticaju na smanjenje nivoa holesterola od 7-10% i vremenu potrebnom za postizanje tog efekta za 2 do 3 nedelje.

 

EFSA-Q-2008-118

237.

14.1.a

Guma za žvakanje zaslađena sa 100%-tnim ksilitolom

Pokazalo se da guma za žvakanje zaslađena sa 100%-tnim ksilitolom smanjuje zubni plak. Zubni plak je faktor rizika za razvoj karijesa kod dece.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže žvakanjem 2-3 g guma za žvakanje bez šećera sa 100%-tnim ksilitolom, 3 puta dnevno nakon obroka.

 

EFSA-Q-2008-321

238.

14.1.b

Dokosaheksaenska kiselina
(engl. DHA)

Unos dokosaheksaenske kiseline (DHA) tokom trudnoće i dojenja doprinosi normalnom razvoju mozga fetusa i odojčadi.

Informacija za trudnice i dojilje:
Koristan efekat se postiže unosom 200 mg DHA na dan uz preporučeni dnevni unos omega-3 masnih kiselina za odrasle, npr. 250 mg DHA i eikosapentaenske kiseline (EPA).
Izjava se može navesti samo na hrani koja obezbeđuje dnevni unos od najmanje 200 mg DHA.

 

EFSA-Q-2008-773

239.

14.1.b

Dokosaheksaenska kiselina
(engl. DHA)

Uzimanje dokosaheksaenske kiseline (DHA) doprinosi normalnom razvoju odojčadi do 12 meseci.

Informacija za potrošače: Koristan efekat se postiže uzimanjem 100 mg DHA dnevno. Kada se izjava ističe na prelaznoj formuli za odojčad, ta hrana treba da sadrži najmanje 0,3% DHA od ukupnih masnih kiselina.

 

EFSA-Q-2008-211,
EFSA-Q-2008-688,
EFSA-Q-2008-689

240.

14.1.b

Dokosaheksaenska kiselina
(engl. DHA)

Unos dokosaheksaenske kiseline (DHA) tokom trudnoće i dojenja doprinosi normalnom razvoju oka kod fetusa i dojene odojčadi.

Informacija za trudnice i dojilje:
Koristan efekat se postiže unosom 200 mg DHA na dan uz preporučeni dnevni unos omega-3 masnih kiselina za odrasle, npr. 250 mg DHA i eikosapentaenske kiseline (EPA).
Izjava se može navesti samo na hrani koja obezbeđuje dnevni unos od najmanje 200 mg DHA.

 

EFSA-Q-2008-675

241.

14.1.b

α - linolenska i linolna kiselina
(engl. ALA / LA)

Esencijalne masne kiseline potrebne su za normalan rast i razvoj dece.

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 2 g α - linolenske kiseline i dnevnim unosom 10 g linolne kiseline.

 

EFSA-Q-2008-079

242.

14.1.b

Kalcijum i vitamin D

Kalcijum i vitamin D doprinose normalnom rastu i razvoju kostiju dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma i vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

EFSA-Q-2008-116

243

14.1.b

Kalcijum

Kalcijum doprinosi normalnom rastu i razvoju kostiju dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine kalcijuma koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

EFSA-Q-2008-322

244

14.1.b

Vitamin D

Vitamin D doprinosi normalnom rastu i razvoju kostiju dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

EFSA-Q-2008-323

245.

14.1.b

Fosfor

Fosfor doprinosi normalnom rastu i razvoju kostiju dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine fosfora koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

EFSA-Q-2008-217

246.

14.1.b

Jod

Jod doprinosi normalnom rastu dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine joda koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

EFSA-Q-2008-324

247.

14.1.b

Gvožđe

Gvožđe doprinosi normalnom kognitivnom razvoju dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine gvožđa koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I / ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

EFSA-Q-2008-325

248.

14.1.b

Proteini

Proteini su potrebni za normalan rast i razvoj kostiju dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje izvor proteina prema nutritivnoj izjavi "IZVOR PROTEINA" kao što je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika.

 

EFSA-Q-2008-326

249.

14.1.a

Kalcijum

Kalcijum doprinosi smanjenju gubitka minerala kostiju kod žena posle menopauze. Niska mineralna koštana gustina je faktor rizika za prelome kostiju usled osteoporoze

Izjava može da se koristi samo za hranu koja u količinski određenoj porciji sadrži najmanje 400 mg kalcijuma. Potrošača treba informisati da je ova izjava namenjena ženama sa 50 i više godina i da se koristan efekat dobija dnevnim unosom od najmanje 1.200 mg kalcijuma iz svih izvora. Izjava može da se koristi samo na hrani sa dodatim kalcijumom namenjenoj ženama sa 50 i više godina.

 

EFSA-Q-2008-721,
Q-2009-00940

250.

14.1.a

Kalcijum i vitamin D

Kalcijum i vitamin D doprinose smanjenju gubitka minerala kostiju kod žena posle menopauze. Niska mineralna koštana gustina je faktor rizika za prelome kostiju usled osteoporoze

Izjava može da se koristi samo za dodatke ishrani koji u dnevnoj dozi obezbeđuju najmanje 400 mg kalcijuma i 15 μg vitamina D. Potrošača treba informisati da je ova izjava namenjena ženama sa 50 i više godina i da se koristan efekat dobija dnevnim unosom od najmanje 1.200 mg kalcijuma i 20 μg vitamina D iz svih izvora.
Izjava može da se koristi samo za dodatke ishrani sa dodatim kalcijumom i vitaminom D, namenjenim ženama sa 50 i više godina.

 

EFSA-Q-2008-721,
Q-2009-00940

251.

14.1.a

Vitamin D

Vitamin D doprinosi smanjenju rizika od padova povezanih sa posturalnom nestabilnošću i mišićnom slabošću. Padovi su faktor rizika za prelome kostiju muškaraca i žena sa 60 i više godina.

Izjava može da se koristi samo za dodatke ishrani koji u dnevnoj dozi obezbeđuju najmanje 15 μg vitamina D. Potrošača treba informisati da se koristan efekat dobija dnevnim unosom od najmanje 20 μg vitamina D iz svih izvora.

Izjava može da se koristi samo za dodatke ishrani sa dodatim vitaminom D, namenjenim za muškarce i žene sa 60 i više godina.

 

EFSA-Q-2010-01233

252.

14.1.a

Folna kiselina

Dodatnim unosom folne kiseline povećava se nivo folata kod majke. Nizak nivo folata kod majke je faktor rizika za razvoj oštećenja neuralne cevi kod fetusa.

Izjava može da se koristi samo za dodatke ishrani koji u dnevnoj dozi obezbeđuju najmanje 400 μg folne kiseline. Potrošača treba informisati da je ciljna grupa žena u reproduktivnom periodu a da se koristan efekat dobija dodatnim dnevnim unosom 400 μg folne kiseline tokom najmanje jednog meseca pre i tri meseca posle začeća.

 

EFSA-Q-2013-00265

253.

14.1.a

Mononezasićene i/ili polinezasićene masne kiseline

Zamena zasićenih masti nezasićenim mastima u ishrani doprinosi snižavanju nivoa holesterola u krvi. Visok holesterol je faktor rizika u razvoju koronarne bolesti srca.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je bogata nezasićenim masnim kiselinama u skladu sa propisanim uslovima za navođenje nutritivne izjave "Bogato nezasićenim mastima", definisanim u Prilogu 1. ovog pravilnika. Izjava može da se koristi samo za masti i ulja.

 

EFSA-Q-2009-00458

254.

14.1.b

Vitamin D

Vitamin D doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema dece.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je izvor najmanje one količine vitamina D koja je navedena u nutritivnoj izjavi IZVOR (NAZIV VITAMINA) I/ILI (NAZIV MINERALA) iz Priloga 1. ovog pravilnika

 

EFSA-Q-2014-00826

_______________
1 Pri obaveštenju, subjekat u poslovanju mora priložiti dokaz o minimalnoj dozi
2 Pri obaveštenju, subjekat u poslovanju mora priložiti dokaz o sadržaju
3 Pri obaveštenju, subjekt u poslovanju mora priložiti dokaz o čistoći
4 Pri obaveštenju, subjekt u poslovanju mora priložiti dokaz o specifikaciji maslinovog ulja
5 Pri obaveštenju, subjekt u poslovanju mora priložiti dokaz o specifikaciji za ukupni i nesvarljivi skrob

Prilog 2a

 

ZDRAVSTVENE IZJAVE KOJE SU UTEMELJENE NA NAUČNIM DOKAZIMA NOVIJEG RAZVOJA I KOJE UKLJUČUJU ZAHTEV ZA ZAŠTITOM VLASNIČKIH PODATAKA

 

Red. br.

Vrsta zdravstvene izjave

Hranljivi sastojak/ supstanca/hrana/ kategorija hrane

Zdravstvena izjava

Uslovi korišćenja zdravstvene izjave

Upozorenja vezana za zdravstvenu izjavu

Proizvođač (pravo na korišćenje)/datum odobrenja autorizovane zdravstvene izjave

Referenca mišljenja
EFSA-e Journal

1.

13.5

Nesvarljivi ugljeni hidrati

Konzumiranje hrane/ pića koja sadrže [ime svih upotrebljenih nesvarljivih ugljenih hidrata] umesto šećera izaziva smanjenje porasta šećera u krvi nakon konzumiranja u poređenju sa hranom/ pićima koja sadrže šećer

Izjava može da se koristi ukoliko se šećer zameni nesvarljivim ugljenim hidratima, a to su ugljeni hidrati koji se ne metabolišu niti apsorbuju u tankom crevu, tako da količina šećera u hrani ili piću bude smanjena barem onoliko koliko je navedeno u nutritivnoj izjavi SMANJEN SADRŽAJ [NAZIV HRANLJIVE MATERIJE] kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika

 

Beneo-Orafti SA Sensus B.V. Cosucra-Groupe Warcoing S.A./30.05.2016.

Q-2013-00615,
Q-2014-00044,
Q-2014-00073

2.

13.5

Ugljeni hidrati

Ugljeni hidrati doprinose oporavku normalne funkcije mišića (kontrakcije) nakon vrlo intenzivnog i/ili dugotrajnog fizičkog vežbanja koje dovodi do umora mišića i trošenja zaliha glikogena u poprečnoprugastom mišiću

Izjava može da se koristi samo za hranu iz koje se dobijaju ugljeni hidrati koje metaboliše čovek (isključujući poliole). Potrošača treba informisati da se koristan efekat dobija uzimanjem ugljenih hidrata iz svih izvora, pri ukupnom uzimanju 4 g/kg telesne težine, u porcijama, unutar prva 4 sata i najkasnije 6 sati nakon vrlo intenzivnog i/ili dugotrajnog fizičkog vežbanja koje dovodi do umora mišića i iskorištavanja zaliha glikogena u poprečnoprugastom mišiću.

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je namenjena odraslim osobama koje su vrlo intenzivno ili dugotrajno fizički vežbale što je dovelo do umora mišića
i trošenja zaliha glikogena u poprečnoprugastom mišiću.

Aptonia/06.01.2015

Q-2013-00234

3.

13.5

Kreatin

Dnevnom konzumacijom kreatina može se poboljšati doprinos treninga snage na mišićnu snagu odraslih osoba starijih od 55 godina.

Informacija za potrošača starijeg od 55 godina koji se redovno bave treningom snage: Koristan efekat se postiže unosom 3 g kreatina dnevno uz obavljanje treninga snage, kojim se omogućuje povećanje opterećenja tokom vremena. Učestalost treninga je tri puta nedeljno tokom nekoliko nedelja uz intenzitet od barem 65% - 75% najvećeg opterećenja pri jednom ponavljanju (*).
(*) "Najveće opterećenje pri jednom ponavljanju označava najveću težinu koju osoba može podići ili najveću silu koju može proizvesti pri jednom ponavljanju."

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je namenjena odraslim osobama starijim od 55 godina koje se redovno bave treningom snage.

AlzChem AG/07.04.2017

Q-2015-00437

4.

13.5

Laktitol

Laktitol doprinosi normalnom radu creva povećanjem učestalosti stolice

Izjava se može koristiti samo na dodacima ishrani koji sadrže 10 g laktitola u jednoj količinski određenoj dnevnoj porciji. Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže uzimanjem 10 g laktitola u jednoj dnevnoj porciji.

Izjava se ne sme navoditi na hrani namenjenoj deci.

DuPont Nutrition BioScience ApS/10.04.2017

Q-2015-00375

5.

13.5

Vlakna šećerne repe

Vlakna šećerne repe doprinose povećanju volumena stolice

Izjava može da se koristi samo za hranu koja je najmanje bogata tom vrstom vlakana prema nutritivnoj izjavi BOGATOJ VLAKNIMA kako je navedeno u Prilogu 1. ovog pravilnika

 

Nordic Sugar A/S/ 17.01.2014

Q-2011-00972

6.

13.5

Nefermentisani ugljeni hidrati

Konzumiranje hrane/pića koja sadrže <naziv svih upotrebljenih nefermentisanih ugljenih hidrata> umesto fermentisanih ugljenih hidrata doprinosi održavanju mineralizacije zuba.

Za korišćenje izjave potrebno je fermentisane ugljene hidrate (1**) u hrani/piću zameniti sa nefermentisanim ugljenim hidratima (2***) u takvim količinama da konzumiranje takve hrane/pića u prvih pola sata ne snižava pH plaka ispod 5,7.
(1**) Fermentisani ugljeni hidrati su oni ugljeni hidrati ili smeše ugljenih hidrata koji konzumiranjem u hrani/piću bakterijskom fermentacijom u prvih pola sata snižavaju pH plaka ispod 5,7, što se utvrđuje in vivo ili in situ telemetrijom pH plaka.
(2***) Nefermentisani ugljeni hidrati su oni ugljeni hidrati ili smeše ugljenih hidrata koji konzumiranjem u hrani/piću bakterijskom fermentacijom u prvih pola sata ne snižavaju pH plaka ispod 5,7 što se utvrđuje in vivo ili in situ telemetrijom pH plaka.

 

Roquett Freres/30.05.2016

Q-2013-00040

7.

13.5

Prirodni inulin iz cikorije

Inulin iz cikorije doprinosi normalnom radu creva povećanjem učestalosti stolice

Potrošača treba informisati da se koristan efekat postiže dnevnim unosom od 12g inulina iz cikorije. Ova izjava se može koristiti samo za hranu koja omogućava dnevni unos od najmanje 12g prirodnog inulina iz cikorije, nefrakcionisane mešavine monosaharida (<10%), disaharida, fruktana inulinskog tipa i inulina ekstrakovanog iz cikorije sa srednjim stepenom polimerizacije ≥ 9.

 

Beneo-Orafti S.A., /01.01.2016.

Q-2014-00403

 

Prilog 3.

 

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE OBAVEŠTENJA MINISTARSTVU ZDRAVLJA O PROIZVODU SA ZDRAVSTVENOM IZJAVOM

Popunjava subjekat u poslovanju hranom:

Podaci o nazivu i adresi subjekta u poslovanju hranom koji hranu sa zdravstvenom izjavom stavlja na tržište

 

Proizvod ili grupa proizvoda

 

Odobrena zdravstvena izjava na proizvodu (navesti i broj zdravstvene izjave iz Priloga 2) sa tekstom izjave na srpskom jeziku:

 

ako se radi o "on-hold" zdravstvenoj izjavi, navesti broj iz EU registra "On -Hold" zdravstvenih izjava sa tekstom izjave na srpskom jeziku

 

količina aktivne komponente (hranljiva ili druga materija) - nosioca zdravstvene izjave u odnosu na propisani uslov za korišćenje zdravstvene izjave na proizvodu*
*Prilog dokaz: proizvođačka specifikacija, izveštaj o laboratorijskom ispitivanju i sl.) 

 

Prilog:
1) Originalna ambalaža (za proizvode iz uvoza) ili idejno rešenje ambalaže za svaki proizvod (skenirano)
2) Dokaz o uplati republičke administrativne takse za zahtev radi upisa u bazu podataka Ministarstva o prijavljenim zdravstvenim izjavama (po T.br. 1. Zakona o republičkim administrativnim taksama)
3) Kopija rešenja o upisu privrednog subjekta u poslovanju hranom u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne subjekte

Ime i prezime kontakt lica koje je podnelo obaveštenje Ministarstvu zdravlja o proizvodu sa zdravstvenom izjavom

 

Datum podnošenja obrasca

 

Institucija kojoj se zahtev podnosi

Ministarstvo zdravlja
Sektor za inspekcijske poslove
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Napomene: