Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PREHRAMBENIM ENZIMIMA

("Sl. glasnik RS", br. 51/2018)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se pravila upotrebe prehrambenih enzima koji se koriste u hrani, uključujući enzime koji se koriste kao pomoćna tehnološka sredstva, radi osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta uz istovremeno obezbeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i zaštite potrošača, uključujući zaštitu interesa potrošača, i pravednu praksu u trgovini hranom, uzimajući u obzir, kad je to primenljivo, zaštitu životne sredine.

Ovaj pravilnik obuhvata:

1) Listu odobrenih prehrambenih enzima;

2) uslove za upotrebu prehrambenih enzima u hrani;

3) pravila označavanja prehrambenih enzima koji se stavljaju na tržište.

Područje primene

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na prehrambene enzime, definisane u članu 3. ovog pravilnika.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na prehrambene enzime kada se koriste u proizvodnji:

1) prehrambenih aditiva obuhvaćenih propisom koji bliže uređuje oblast prehrambenih aditiva;

2) pomoćnih tehnoloških sredstava čija je upotreba regulisana propisom koji bliže uređuje oblast pomoćnih tehnoloških sredstava.

Ovaj pravilnik primenjuje se i na upotrebu prehrambenih enzima:

1) u posebnim kategorijama hrane;

2) u svrhe koje nisu obuhvaćene ovim pravilnikom.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na mikrobiološke kulture koje se tradicionalno upotrebljavaju u proizvodnji hrane, a koje se ne koriste specijalno za proizvodnju prehrambenih enzima ali mogu proizvesti enzime kao uzgredne proizvode.

Definicije

Član 3

Za potrebe ovog pravilnika, primenjuju se definicije utvrđene u Zakonu o bezbednosti hrane, Zakonu o genetički modifikovanim organizmima i propisom koji bliže uređuje oblast prehrambenih aditiva.

Za potrebe ovog pravilnika takođe se primenjuju sledeće definicije:

1) prehrambeni enzim je proizvod dobijen iz biljaka, životinja ili mikroorganizama ili od njihovih proizvoda, uključujući proizvod dobijen procesom fermentacije upotrebom mikroorganizama:

(1) koji sadrži jedan ili više enzima koji mogu da katalizuju specifičnu biohemijsku reakciju;

(2) koji se dodaje hrani za tehnološke namene u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade, pripreme, obrade, pakovanja, prevoza ili skladištenja hrane;

2) preparati prehrambenih enzima su formulacije, odnosno proizvodi koji se sastoje od jednog ili više prehrambenih enzima, u koje su uključene supstance kao što su prehrambeni aditivi i/ili drugi sastojci hrane, radi lakšeg skladištenja, prodaje, standardizacije, razblaživanja ili rastvaranja.

Lista prehrambenih enzima

Član 4

Samo prehrambeni enzimi uključeni u Listu odobrenih prehrambenih enzima iz Priloga 1. ovog pravilnika, mogu se stavljati na tržište kao takvi i upotrebljavati u hrani, u skladu sa specifikacijama iz Priloga 2. ovog pravilnika i uslovima upotrebe predviđenim ovim pravilnikom.

Prilozi 1. i 2. odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Zabrana neusaglašenih prehrambenih enzima i/ili neusaglašene hrane

Član 5

Ne sme se stavljati na tržište prehrambeni enzim ili hrana u kojoj je prehrambeni enzim upotrebljen, ako upotreba prehrambenog enzima nije u skladu sa ovim pravilnikom.

Opšti uslovi za uključenje prehrambenih enzima u listu

Član 6

Prehrambeni enzim može se uvrstiti u pozitivnu Listu prehrambenih enzima samo ako:

1) na osnovu raspoloživih naučnih dokaza ne ugrožava zdravlje potrošača na nivou predložene upotrebe;

2) postoji razumna tehnološka potreba;

3) njegova upotreba ne dovodi potrošače u zabludu ni po kojem osnovu (prirodnost proizvoda ili proizvodnog procesa, nutritivna vrednost proizvoda, priroda, svežina i kvalitet upotrebljenih sastojaka i dr.).

Sadržaj liste prehrambenih enzima

Član 7

Prehrambeni enzim koji ispunjava uslove iz člana 6. ovog pravilnika može se uvrstiti u Listu prehrambenih enzima u skladu s postupkom iz člana 15. ovog pravilnika.

Pri upisu prehrambenog enzima u Listu prehrambenih enzima navodi se:

1) naziv prehrambenog enzima koji može uključivati: trivijalni naziv, klasifikacioni naziv i sistemski naziv;

2) nomenklaturni EC broj;

3) poreklo prehrambenog enzima.

Prehrambeni enzimi obuhvaćeni propisom kojim se uređuje oblast genetički modifikovanih organizama

Član 8

Prehrambeni enzimi obuhvaćeni propisom kojim je uređena oblast genetički modifikovanih organizama mogu se uključiti u Listu odobrenih prehrambenih enzima u skladu sa ovim pravilnikom, samo ako su u skladu sa odredbama propisa kojim je uređena oblast genetički modifikovanih organizama.

Ako se prehrambeni enzim koji je već uključen u listu odobrenih prehrambenih enzima proizvodi iz različitog izvora obuhvaćenog propisom o genetički modifikovanim organizmima, za njega se ovim pravilnikom ne zahteva novo odobrenje, sve dok je taj novi izvor obuhvaćen odobrenjem u skladu sa propisom kojim je uređena oblast genetički modifikovanih organizama i dok prehrambeni enzim ispunjava zahteve specifikacija utvrđenih u skladu sa ovim pravilnikom.

Odluke o tumačenju

Član 9

Kada je to neophodno Stručni savet, u skladu sa zakonom, utvrđuje da li:

1) predmetna supstanca odgovara definiciji prehrambenog enzima iz člana 3. ovog pravilnika;

2) se određena hrana može svrstati u kategoriju hrane kojoj se odobreni prehrambeni enzim može dodavati kako je navedeno u Prilogu 2. ovog pravilnika.

Označavanje prehrambenih enzima i preparata prehrambenih enzima koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

Član 10

Prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzima koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, bilo da se prodaju pojedinačno ili međusobno pomešani i/ili s drugim sastojcima hrane, u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane, mogu se stavljati na tržište samo ako su označeni u skladu sa odredbama ovoga pravilnika. Podaci moraju biti lako vidljivi, jasno čitljivi i neizbrisivi i lako razumljivi za korisnika. Sve informacije za označavanje prehrambenih enzima i enzimskih preparata koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču navode se na srpskom jeziku.

Ovime se ne isključuje navođenje takvih informacija iz stava 1. ovog člana i na drugim jezicima.

Opšti zahtevi za označavanje prehrambenih enzima i preparata prehrambenih enzima koji nisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

Član 11

Ako prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzimanisu namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, a prodaju se pojedinačno ili pomešani međusobno i/ili sa drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili rezervoaru/kontejneru moraju se nalaziti sledeći podaci:

1) naziv (trivijalni ili klasifikacioni) utvrđen u skladu s ovim pravilnikom za svaki prehrambeni enzim ili trgovački naziv uz koji moraju biti navedeni nazivi svih prehrambenih enzima, ili ako takav naziv ne postoji, sistemski naziv koji je prihvaćeni naziv utvrđen u nomenklaturi Međunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju (engl. International Union of Biochemistry and Molecular Biology - IUBMB);

2) navod "za hranu" ili navod "ograničena upotreba u hrani", ili detaljnije upućivanje na hranu za koju je namenjen;

3) ukoliko je potrebno, posebni uslovi skladištenja i/ili upotrebe;

4) oznaka serije ili lota;

5) uputstvo za upotrebu, ako bi njegovo izostavljanje sprečilo pravilnu upotrebu prehrambenog enzima;

6) naziv i adresa proizvođača ili onog ko enzim ili preparat prehrambenog enzima pakuje ili stavlja na tržište;

7) maksimalna količina za svaki sastojak ili grupu sastojaka čija količina je ograničena u hrani i/ili odgovarajući podatak iskazan jasnim i lako razumljivim izrazima koji kupcu omogućava da se uskladi sa ovim pravilnikom ili sa drugim propisima o hrani. Ako isto ograničenje za količinu važi za grupu sastojaka koji se koriste pojedinačno ili u kombinaciji, zajednički udeo/procenat može se iskazati kao pojedinačna vrednost. Količinsko ograničenje izražava se numerički ili po načelu quantum satis;

8) neto količina;

9) aktivnost prehrambenog (prehrambenih) enzima;

10) minimalni rok trajanja ili datum "upotrebiti do";

11) prema potrebi, podaci o prehrambenom enzimu ili drugim sastojcima iz ovog člana koji mogu da izazovu alergijske reakcije i /ili intolerancije a u skladu sa propisom o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.

Ako se enzimi i/ili preparati prehrambenih enzima prodaju međusobno pomešani i/ili s drugim sastojcima hrane, na njihovoj ambalaži ili rezervoarima/kontejnerima mora stajati popis svih sastojaka prema opadajućem redosledu njihovog procentnog udela.

Na ambalaži ili rezervoarima/kontejnerima preparata prehrambenih enzima mora stajati popis svih sastojaka prema opadajućem redosledu njihovog procentnog udela.

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, podaci iz stava 1. tač. 5)-7) i st. 2. i 3. ovog člana mogu se nalaziti samo u dokumentima koji se odnose na pošiljku, a koji se dostavljaju pre isporuke ili neposredno s njom pod uslovom da se navod "nije za maloprodaju" nalazi na lako vidljivom delu ambalaže ili rezervoarima/kontejnerima predmetnog proizvoda.

Izuzetno od st. 1, 2. i 3. ovog člana, kada se prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzima dostavljaju u cisternama, svi podaci mogu se nalaziti samo u propratnim dokumentima koji se dostavljaju pri isporuci pošiljke.

Označavanje prehrambenih enzima i preparata prehrambenih enzima koji su namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču

Član 12

U skladu sa odredbama propisa koji bliže uređuju oblast deklarisanja i označavanja hrane i propisa koji bliže uređuje oblast genetički modifikovanih organizama, prehrambeni enzimi i preparati prehrambenih enzima koji se prodaju pojedinačno ili pomešani međusobno i/ili s drugim sastojcima hrane, koji su namenjeni za prodaju krajnjem potrošaču, mogu se stavljati na tržište samo ako njihova ambalaža sadrži sledeće podatke:

1) naziv (trivijalni ili klasifikacioni) utvrđen u skladu s ovim pravilnikom za svaki prehrambeni enzim ili trgovački naziv uz koji moraju biti navedeni nazivi svih prehrambenih enzima, ili ako takav naziv ne postoji, sistemski naziv koji je prihvaćeni naziv utvrđen u nomenklaturi Međunarodne unije za biohemiju i molekularnu biologiju (engl. International Union of Biochemistry and Molecular Biology - IUBMB);

2) navod "za hranu" ili navod "ograničena upotreba u hrani", ili detaljnije upućivanje na hranu za koju je namenjen.

Za podatke predviđene u stavu 1. ovog člana, na odgovarajući način primenjuju se odredbe propisa o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane.

Obaveštavanje

Član 13

Proizvođač ili korisnik enzima mora odmah obavestiti Ministarstvo o svim novim naučnim ili tehničkim saznanjima koja bi mogla uticati na procenu bezbednosti enzima.

Za enzim koji je odobren u skladu s postupkom propisanim ovim pravilnikom, a proizveden je proizvodnim postupkom ili upotrebom sirovine značajno različitim od onih koji su prijavljeni u postupku odobravanja, pre stavljanja enzima na tržište mora dostaviti Stručnom savetu podatke za ponovnu procenu enzima s obzirom na promenjeni postupak proizvodnje ili karakteristike enzima.

Na zahtev Ministarstva proizvođač ili korisnik enzima mora dostaviti podatke o proizvodnji i stvarnoj upotrebi prehrambenih enzima.

Dokumentacija potrebna za postupak odobravanja prehrambenih enzima

Član 14

Radi stavljanja prehrambenog enzima na Listu odobrenih prehrambenih enzima potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju (podatke):

1) naziv i adresa podnosioca zahteva;

2) specifikaciju enzima koja uključuje sledeće podatke: naziv i jasan opis enzima, proizvođača enzima, nomenklaturni broj, poreklo (ako se radi o enzimu dobijenom heterolognom ekspresijom navesti i poreklo gena) i ako postoji način dobijanja, čistoća enzima, specifična aktivnost enzima uz jasnu definiciju jedinice enzimske aktivnosti;

3) kategorija hrane i svrha upotrebe;

4) uslovi upotrebe koji se odnose na količinu prehrambenog enzima koji imaju tehnološki učinak;

5) način primene;

6) ostale podatke i/ili dokumentaciju na zahtev Stručnog saveta.

Prelazne odredbe

Član 15

Subjekti u poslovanju hranom koji stavljaju na tržište prehrambene enzime, preparate prehrambenih enzima ili hranu koja sadrži prehrambene enzime, u obavezi su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovoga pravilnika najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 16

Prehrambeni enzimi, preparati prehrambenih enzima ili hrana koja sadrži prehrambene enzime, a koja je stavljena na tržište u periodu od najviše 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika i čije označavanje nije u skladu sa odredbama čl. 10-12. ovog pravilnika, može se nalaziti na tržištu do isteka deklarisanog roka upotrebe.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 17

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za enzimske preparate za prehrambene proizvode ("Službeni list SRJ", broj 12/02 i "Službeni list SCG", br. 56/03 - dr. propis i 4/04 - dr. propis).

Stupanje na snagu

Član 18

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

POZITIVNA LISTA ENZIMSKIH PREPARATA

1. Prehrambeni enzimi navedeni u Listi moraju odgovarati sledećim kriterijumima čistoće:

- Ne mogu sadržavati više od:

- 3 mg/kg arsena;

- 10 mg/kg olova;

- 40 mg/kg teških metala računatih kao olovo.

- Moraju da zadovoljavaju sledeće mikrobiološke kriterijume:

- Salmonella - odsutna u 25 g;

- Escherichia coli - odsutna u 25 g;

- Koliformne bakterije - najviše 30 g;

- Ukupan broj živih mikroorganizama - najviše 5 x 10 4/g;

- antibiotska aktivnost - odsutna.

- Chloramfenikol: ne više od 0.3 μg/kg

- Biljni materijali i mikroorganizmi koji se koriste u proizvodnji enzimskih preparata ne smeju da ostavljaju rezidue štetne po zdravlje ljudi u prerađenom prehrambenom proizvodu.

- Enzimski preparati ne smeju da sadrže detektibilne količine mikotoksina: aflatoksina B1, ohratoksina A, sterigmatocistina, T-2 toksina ili zeralenona.

2. Prehrambeni enzimi se koriste prema principu "quantum satis" što znači da maksimalno dozvoljena količina nije propisana, odnosno upotrebljava se u skladu sa principima dobre proizvođačke prakse u količini koja nije veća od količine potrebne da se postigne željeni tehnološki efekat.

POZITIVNA LISTA ENZIMSKIH PREPARATA

Red. broj

Trivijalni naziv

Klasifikacioni naziv1

Sistematski naziv1

EC broj1

Poreklo

1

2

3

4

5

6

1

Alfa-acetolaktat-dekarboksilaza

Lijaza

(S)-2-hidroksi-2-metil-oksobutanoat-karboksilaza

4.1.1.5

1) Bacillus brevis express. Bacillus subtilis

2

Alfa-amilaza

Karbohidraza

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza

3.2.1.1

1) svinjski ili goveđi pankreas
2) Aspergillus niger var.
3) Aspergillus oryzae var.
4) Bacillus lichenofirmis (sadrži modifikovani alfa amilaza gen iz B. Lichenofirmis)
5) Bacillus stearothermophilus
6) Bacillus subtilis var.
7) Bacillus megaterium express. Bacillus subtilis
8) Bacillus stearothermophilus express. Bacillus subtilis
9) Rhizopus delemar
10) Rhizopus oryzae

3

Alfa-amilaza i Glukoamilaza

Karbohidraza

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza

3.2.1.1

1) Aspergillus oryzae var.

4

Alfa-galaktozidaza

Karbohidraza

alfa- D -galaktozid-galaktohidrolaza

3.2.1.22

1) Aspergillus niger var.
2) Mortierella vinacea sp.
3) Saccharomyces carlsbergensis

5

Alkohol-dehidrogenaza

oksidoreduktaza

alkohol: NAD oksidoreduktaza

1.1.1.1

1) Saccharomyces cervisiae

6

Amiloglukozidaza (Glukoamilaza)

karbohidraza

1,4-alfa-D-Glukan glukohidrolaza

3.2.1.3;

1) Aspergillus Niger, var.

7

Arabino-furanozidaza

Karbohidraza

alfa- L -arabinofuranozid-arabinofuranohidrolaza

3.2.1.55

1) Aspergillus niger var.

8

Asparaginaza

Asparaginaza II;
L-asparaginaza;
alfa-asparaginaza
Asparaginaza

L-Asparagin amidohidrolaza

3.5.1.1

1) Aspergillus Niger
2) Aspergillus Oryzae

9

Beta-amilaza

karbohidraza

1,4-alfa- D -glukan-maltohidrolaza

3.2.1.2

1) Bacillus cereus
2) Bacillus megaterium
3) Bacillus subtilus var.

10

Beta-glukanaza

karbohidraza

1,3-(1,3:1,4)-beta-D-glukan-3(4)-glukanohidrolaza

3.2.1.6

1) Aspergillus niger var.
2) Aspergillus oryzae var.
3) Bacillus circulans
4) Bacillus butilis var.
5) Penicillium funiculosum
6) Rhizopus delemar
7) Rhizopus oryzae
8) Trichoderma longibrachiatum
9) Trichoderma harzianum
10) Disporotrichum dimorphosporum

11

Smeša Beta-glukanaza i Ksilanaza

karbohidraza

Beta-glukanaza: 3-(1,3:1,4)-beta-D-glukan-3(4)-glukanohidrolaza

3.2.1.6

1) Disporotrichum dimorphosporum

Ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza

3.2.1.8

12

Branching Glukoziltransferaza

1,4-α-glucan branching enzim; amilo-(1,4→1,6)-
transglicozilaza;
α-glucan-branching glcoziltransferaza;
branching enzim; Q-enzim

1,4-α-D-glucan:1,4-α-D-glucan 6-α-D-(1,4-α-D-glucano)- transferase;

2.4.1.18

1) Rhodothermus Obamensis iz Bacillus Subtilis

13

Bromelin

proteaza

Nema

3.4.22.4

1) Ananas comotus
2) Ananas bracteatus

14

Celobiaza (beta-glukozidaza)

karbohidraza

beta- D -glukozid-glukohidrolaza

3.2.1.21

1) Aspergillus niger var.
2) Trichoderma harzianum
3) Trichoderma longibrachiatum

15

Celulaza

karbohidraza

1,4-(1,3;1,4)-beta-D-glukan-4-glukanohidrolaza;

3.2.1.4

1) Aspergillus niger var.
2) Aspergillus oryzae var.
3) Rhizopus delemar
4) Rhizopus oryzae
5) Sporotrichum dimorphosporum
6) Trichoderma longibrachiatum
7) Trichoderma reesei
8) Thielavia terrestris
9) Penicillium funiculosum

1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan-3(4)-glukanohidrolaza;

3.2.1.6

1,4-beta-D-ksilan ksilanhidrolaza

3.2.1.8

1,4-beta-D-glukozid glukohidrolaza

3.2.1.74

1,4-beta-D-glukan celobiohidrolaza

3.2.1.91

16

Dekstranaza

karbohidraza

alfa-1,6- D -glukan-6-glukanohidrolaza

3.2.1.11

1) Aspergillus sp.
2) Bacillus subtilis var.
3) Klebsiella aerogenes
4) Penicillium funiculosum
5) Penicillium lilacinum

17

 

oksidoreduktaza

L -malat; NAD oksidoreduktaza

1.1.1.39

1) Leuconostoc oenos

18

 

Esteraza

karboksil-Estar-hidrolaza

3.1.1.1

1) Mucor miehei

19

Ficin

proteaza

nema

3.4.22.3

1) Ficus sp.

20

Fitaza

 

Mio-inozitol heksakisfosfat 3-fosfohidrolaza

3.1.3.8

1) Aspergillus niger

21

Fosfolipaza

lipaza

fosfatodilholin-2-acilhidrolaza

3.1.1.4

1) Životinjsko pankreasno tkivo
2) Fusarium venenatum express. Aspergillus oryzae
3) Pichia pastoris

Fosfolipaza A1

fosfatodiholin-1-acilhidrolaza

3.1.1.32

Fosfolipaza C

fosfatidilholin holinfosfohidrolaza

3.1.4.3

22

Glukoamilaza (amiloglukozidaza)

karbohidraza

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza
Glukan 1,4-alfa-glukozidaza

3.2.1.3

1) Aspergillus avamori
2) Aspergillus niger var.
3) Aspergillus oryzae var.
4) Rhizopus arrhizus
5) Rhizopus delemar
6) Rhizopus niveus
7) Rhizopus oryzae
8) Trichoderma longibrachiatum
9) Trichoderma reesei

23

Glukoza-izomeraza

izomeraza

D -ksiloza-ketol-izmoeraza

5.3.1.5

1) Actinoplanes missuriensis
2) Arhrobacter sp.
3) Bacillus coagulans
4) Streptomyces albus
5) Streptomyces olivaceus
6) Streptomyces olivochromogenes
7) Streptomyces rubiginosus
8) Streptomyces violaceoniger

24

Glukoza-oksidaza

oksidereduktaza

beta- D -glukoza:oksigen-1-oksidoreduktaza

1.1.3.4

1) Aspergillus niger var.

vodonik peroksid: vodonik peroksid okdidoreduktaza

1.11.1.6

25

Hekso-oksidaza

oksidoreduktaza

D-hekso:oksigen-1-oksidoreduktaza

1.1.3.5

1) Chondrus crispus express. Hansenula polymorpha

26

Hemicelulaza

karbohidraza

1) alfa- L -arabinofuranozid-arabinofuranohidrolaza

3.2.1.55

1) Aspergillus niger var.
2) Aspergillus oryzae var.
3) Bacillus subtilis
4) Rhiozpus delemar
5) Rhizopus oryzae var.
6) Sporotrichum dimorphosporum
7) Trichoderma longibrachiatum

2) 1,4-beta- D -ksilan-ksilohidrolaza

3.2.1.37

3) 1,4-beta- D -ksilan-ksilanohidrolaza

3.2.1.8.

4) 1,4-[1,3;1,4]-beta-D-glukan 4-glukanohidrolaza

3.2.1.4

5) 1,4-beta- D -galaktan-4-manonohidrolaza

 

27

Himozin A
Himozin B
Himozin B

proteaza

nema

3.4.23.4

1)* Escherichia coli K 12 d -goveđi prohimozin A gen
2)* Aspergillus niger var. awamori d-goveđi prohimozin B gen
3)* Kluveromyces lactis d -goveđi prohimozin B gen

28

Inulinaza

karbohidraza

beta-2,1- D -fruktan-fruktanohidrolaza

3.2.1.7

1) Aspergillus niger var.
2) Kluzveromyces fragilis
3) Sporotrichum dimorphosporum
4) Streptomyces sp.

29

Invertaza12

karbohidraza

beta- D -fruktofuranozid-fruktanohidrolaza
beta-fruktofuranozidaza

3.2.1.26

1) Aspergillus niger var.
2) Bacillus subtilis var.
3) Kluzveromyces fragilis
4) Saccharomyces carlsbergensis
5) Saccharomyces cerevislae

30

Izomilaza

karbohidraza

glikogen-a-1,6-glukanohidrolaza

3.2.1.68

1) Bacillus cereus
2) Pseudomonas amyloderamosa

31

Karbohidraza

Diastaza, ptijalin, glukogenaza

1,4-alfa-D-glukan glukan-hidrolaza

3.2.1.1

1) Bacillus licheniformis
2) Rhizopus oryzae, var.
3) Saccharomyces sp.

Poli (1,4-alfa D-galakto-uronid) glicanohidrolaza

3.2.1.15

1,4-alfa D-glukan gluko-hidrolaza)

3.2.1.3

beta-D-fruktofuranozid fruktohidrolaza

3.2.1.26

beta-D-galaktozid galaktohidrolaza

3.2.1.23

32

Katalaza

oksidoreduktaza

vodonik-peroksid:vodonik-peroksid-oksidoreduktaza

1.11.1.6

1) goveđa ili konjska jetra
2) Aspergillus niger var.
3) Micrococcus lysodeicticus

33

Ksilanaza

karbohidraza

1,4-beta- D -ksilan-ksilanohidrolaza

3.2.1.8

1) Aspergillus niger var.
2) Sporotrichum dimorphosporum
3) Streptomyces sp.
4) Trichoderma longibrachiatum
5) Bacillus subtilis (sa modifikovanim ksilanaza genom iz Bacillus subtilis)
6) Bacillus subtilis express. Bacillus subtilis
7) Thermomyces lanuginosus express.Fusarium venenatum

34

Lakaza

oksidoreduktaza

Benzendiol:oksigen oksidoreduktaza

1.10.3.2

1) Myceliophthora termophila express. Aspergillus oryzae

35

Laktaza

karbohidraza

beta- D -galaktozid-galaktohidrolaza

3.2.1.23

1) Aspergillus niger var.
2) Aspergillus oryzae var.
3) Kluzveromyces fragilis
4) Kluzveromyces lactis
5) Saccharomyces sp.

36

Lipaza

lipaza

triacilglicerol-acilhidrolaza

3.1.1.3

1) Goveđi želudac
2) Salivarne žlezde ili teleći, jareći ili jagnjeći preželudac
3) Svinjski ili goveđi pankreas
4) Aspergillus flavus
5) Aspergillus niger var.
6) Aspergillus oryzae var.
7) Brevibacterium lineus
8) Candida lipolytica
9) Fusarium heterosporum express. Ogataea polymorpha
9) Mucor javanicus
10) Mucor miehei
11) Mucor pusillus
12) Rhizopus arrhizus
13) Rhizopus delemar
14) Rhizopus nigrican
15) Rhizopus niveus

37

Lizozim hidrohlorid

       

38

Maltaza (alfa-glukozidaza)

karbohidraza

alfa- D -glukozid-glukanohidrolaza

3.2.1.20

1) Aspergillus niger var.
2) Aspergillus oryzae var.
3) Rhizopus oryzae var.
4) Trichoderma longibrachiatum

39

Karbohidraza ječmenog slada

karbohidraza

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza

3.2.1.1

1) Ječmeni slad, ječam

1,4-alfa- D -glukan-malthidrolaza

3.2.1.2

40

Maltogena amilaza

karbohidraza

glukan-1,4-alfa- D -maltohidrolaza

3.2.1.133

1)* Bacillus subtilis d-Bacillus stearothermophilus

41

Maltotetrahidrolaza

karbohidraza

4-alfa-D-glukan maltotetrahidrolaza

3.2.1.60

1) Pseudomonas stutzeri express. Bacillus licheniformis

42

Melibiaza (alfa-galaktozidaza)

karbohidraza

alfa- D -galaktozid-galaktohidrolaza

3.2.1.22

1) Aspergillus niger var.
2) Mortierella vinacea sp.
3) Saccharomyces carlsbergensis

43

Papain

proteaza

nema

3.4.22.2
3.4.22.6

1) Carica papaya

44

Pektinaza

Esteraza
karbohidraza
lijaza

1) pektin-pektil-hidrolaza

3.1.1.11

1) Aspergillus awamori
2) Aspergillus foetidus
3) Aspergillus niger var.
4) Aspergillus oryzae var.
5) Penicillum simplicassium
6) Rhizopus oryzae var.
7) Trichoderma longibrachiatum

2) poli-(1,4-alfa- D -galaktorunid) glikonohidrolaza

3.2.1.15

3) poli-(metoksi- L -galakturonid) lijaza

4.2.2.10

45

Pepsin

proteaza

nema

3.4.23.1
3.4.23.2
3.4.23.3

1) Svinjski želudac

46

Pepsin, Avian

proteaza

nema

3.4.23.1

1) Proventrikulum živine

47

Poligalakturonaza

karbohidraza

poli-(1,4-alfa- D -galaktoronid)glikanohidrolaza

3.2.1.15

1) Aspergillus niger var.

48

Proteaza (generalno)

proteaza

Aminopeptidasa
Serin endopeptidaza
Aspartik endopeptidaza

3.4.11
3.4.21
3.4.23
3.4.99

1) Aspergillus melleus
2) Aspergillus niger var.
3) Aspergillus oryzae var.
4) Bacillus licheniformis
5) Bacillus licheniformis
6) Bacillus subtilis var.
7) Brevibacterium lineus
8) Endothia parasitica
9) Lactobacillus casei
10) Micrococcus caseoliticus
11) Mucor miehei
12) Mucor pusillus
13) Streptococcus cremoris
14) Streptococcus lactis
15) Streptomyces fradiae

49

Pululanaza

karbohidraza

alfa-dekstrin-6-glukanohidrolaza
Pululan 6-alfa-glukanohidrolaza

3.2.1.41

1) Bacillus acidopullulyticus
2) Bacillus subtilis
3) Klebsiella aerogenes
4) Bacillus deramificans express. Bacillus licheniformis

50

Serin proteaza

 

nema

3.4.21.1
3.4.21.4

1) sa Chymotripsyn specificity iz Nocardiopsis prasina express. Bacillus licheniformis
2) sa Trypsin specificity iz Fusarium oxysporum express. Fusarium venenatum

51

Sirilo (Rennet)

proteaza

nema

3.4.23.4
3.4.23.6
3.4.23.23

1) Goveđi, teleći, koziji, jareći, ovčiji ili jagnjeći preželudac
2) Bacillus cereus
3) Endothia parasitica
4) Rhizomucor sp.

52

Tanaza

Esteraza

tanin-acil-hidrolaza

3.1.1.20

1) Aspergillus niger var.
2) Aspergillus oryzae var.

53

Tripsin

proteaza

nema

3.4.21.4

1) Svinjski ili goveđi pankreas

54

Smeša Beta glukanaze i Ksilanaze iz Disporotrichum dimorphosporum

 

Beta glukanaza: 3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza

3.2.1.6

 

Ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza

3.2.1.8

55

Smeša mikrobne karbohidraze i proteaze iz Bacillus subtilis

 

1) 1,4-alfa-D-glukan glukanohidrolaza

3.2.1.1

 

2) Nema

3.4.21.14

3) Nema

3.4.24.4

56

smeša ksilanaze, enzimskog preparata beta-glukanaze, dobijenih iz Humicola insolens

 

beta-Glucanase: 1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glucan 3(4)-glucanohydrolase

3.2.1.6

 

Xylanase: 1,4-beta-D-xylan xylanohydrolase

3.2.1.8

57

smeša beta-glukanaze, celulaze i ksilanaze iz Rasamsonia emersonii

 

beta-glukanaza: 3-(1,3;1,4)-β-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza
Celulaza: 4-(1,3;1,4)- beta-D-glukan 4-glukanohidrolaza
Ksilanaze:
1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza

3.2.1.6
3.2.1.4
3.2.1.8

 

1Klasifikacija i nomenklatura enzima data je prema preporukama Odbora za nomenklaturu Međunarodne Unije za biohemiju i molekularnu biologiju (Nomenclature Committee of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (NC-IUBMB)).
2 Invertaza se pored svojih enzimskih svojstava koristi i kao aditiv za prehrambene proizvode (E 1103) i njena upotreba, kao takve, može da bude regulisana drugim propisima.
*Genetski modifikovan organizam. Organizam donor ima oznaku "d -" ispred imena.

Prilog 2.

SPECIFIKACIJE PREHRAMBENIH ENZIMA

 

POSEBNI USLOVI ZA IDENTIFIKACIJU I ČISTOĆU PREHRAMBENIH ENZIMA

alfa-ACETOLAKTAT-DEKARBOKSILAZA IZ BACILLUS BREVIS EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori

Proizvodi se ekstracelularno fermentacijom netoksigenog i nepatogenog soja Bacillus subtilis (npr. UW 193) koji sadrži gen za alfa-dekarboksilazuiz Bacillus brevis. Posle završene fermentacije bujon se prečišćava filtriranjem, stabilizuje i ponovo filtrira.

Aktivni principi

alfa-acetolaktat-dekarboksilaza

Sistematsko ime i broj

(S)-2-hidroksi-2-metil-oksobutanoat-karboksilaza (EC 4.1.1.5)

Katalizovane reakcije

Dekarboksilacija alfa-acetolaktata u acetion

Osobine

Braon tečnost; ukupne organske čvrste materije: oko 2%

Upotreba

Fermentacija piva i proizvodnja alkohola

Ispitivanja

Aktivnost alfa-acetolaktat-dekarboksilaze

alfa-AMILAZA I GLUKOAMILAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus oryzae.

Aktivni principi

1. alfa-amilaza (diastaza, ptijalin, glikogenaza)

2. glukan-1,4-alfa-glukozidaza (amiloglukozidaza, kisela maltaza, lizozomalna alfa-glukozidaza, egzo-1,4-alfa-glukozidaza)

Sistematska imena i broj

1. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

2. 1,4-alfa- D -glukan-glukohidraza (EC 3.2.1.3)?

Katalizovane reakcije

1. Endohidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida do dekstrina, oligo- i monosaharida

2. Hidroliza 1,4-alfa- i 1,6-alfa-glukozidne veze polisaharida uz odvajanje glukoze

Sekundarna enzimska aktivnost

lipaza (EC 3.1.1.3)

Tanaza EC 3.1.1.20)

Celulaza (EC 3.2.1.4)

endo-1,3-beta-glukonaza (EC 3.2.1.6)

Pektinaza (EC 3.2.1.15)

Maltaza (EC 3.2.1.20)

Laktaza (EC 3.2.1.23)

endo-1,4-beta-mananaza (EC 3.2.1.78)

proteaza

Osobine

Žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; može da bude dispergovan u rastvaračima dozvoljenim za hranu i može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanol i etru.

Upotreba

Hidroliza skroba, priprema proizvoda od voća i povrća, u proizvodnji pića, šećera, slatkiša, meda i pekarskih proizvoda

Ispitivanja

1. aktivnost fungalne alfa-amilaze

2. aktivnost fungalne glukomilaze

alfa-AMILAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus oryzae.

Aktivni princip

alfa-amilaza (diastaza, ptijalin, glikogenaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

Katalizovane reakcije

Enodhidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida, do dekstrina, oligo- i monosaharida

Sekundarna enzimska aktivnost

amiloglukozidaza

proteaza

ksilanaza

Osobine

Žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost može da bude dispergovan u rastvaračima dozvoljenim za hranu i može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.

Upotreba

Hidroliza skroba, proizvodnja skrobnog sirupa, pekarskih i dijetetskih proizvoda, piva i alkohola.

Ispitivanja

Aktivnost fungalne alfa-amilaze

alfa-AMILAZA (termostabilna) IZ BACILLUS LICHENIFORMIS sadrži modifikovani alfa amilaza gen iz B. LICHENIFORMIS

Izvori

Proizvodi se fermentacijom netoksigenog i nepatogenog genetski modifikovanog soja Bacillus licheniformis.

Aktivni princip

alfa-amilaza (sinonim: glikogenaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

Katalizovane reakcije

Enodhidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza amilaze i amilopektina, do dekstrina, oligosaharida

Sekundarna enzimska aktivnost

amiloglukozidaza

proteaza

ksilanaza

Osobine

Braon tečnost može da sadrži stabilizatore i antimikrobne sastojke; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.

Upotreba

Hidroliza skroba, proizvodnja zaslađivača, etanola i piva.

Ispitivanja

Aktivnost alfa-amilaze

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS MEGATERIUM EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenog i nepatogenog soja Bacillus subtilis -a (npr. ATSS 39,701) koji sadrži gen za alfa-amilazu iz Bacillus megaterium. Posle završene fermentacije bujon se prečišćava centrifugiranjem ili filtracijom i dovodi do željene enzimske aktivnosti utrafiltracijom.

Aktivni princip

alfa-amilaza (glikogenaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

Katalizovane reakcije

Endohidroliza 1,4-alfa-D-glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D-glukoza povezanih 1,4-alfa-glikozidnim vezama

Sekundarna enzimska aktivnost

glukozol-trasferaza

 

proteaza

Osobine

Žutobraon do tamnobraon tečnost

Upotreba

Hidroliza skroba

Ispitivanja

Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS

Izvori

Proizvodi se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Bacillus stearothermophilus

Aktivni principi

alfa-amilaza (glikogenaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

Katalizovane reakcije

Endohidroliza alfa-1,4- D -glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D -glukoza povezanih alfa -1,4- glikozidnim vezama

Osobine

Žutobraon do tamnobraon tečnost

Upotreba

Hidroliza skroba

Ispitivanje

Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom iz netoksigenog i nepatogenog soja Bacillus subtilis (npr. ATSS 39,709) koji sadrži gen za alfa-amilazu iz Bacillus stearothermophilus. Posle završene fermentacije, bujon se prečišćava kalcijum-hloridom, odvaja se ćelija filtriranjem sa diatomejskom zemljom, filtrira i koncentriše do željene aktivnosti ultrafiltracijom.

Aktivni principi

alfa-amilaza (glikogenaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

Katalizovane reakcije

Endohidroliza alfa-1,4- D -glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D -glukoznih jedinica povezanih alfa-1,4- glikozidnim vezama.

Osobine

Žutobraon do tamnobraon tečnost

Upotreba

Hidroliza skroba

Ispitivanja

Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

alfa-AMILAZA IZ BACILLUS SUBTILIS

Izvori

Proizvodi se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Bacillus subtilis

Aktivni princip

Alfa-amilaza (glikogenaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

Katalizovane reakcije

Endohidroliza alfa-1,4- D -glikozidnih veza polisaharida, koji sadrže tri ili više D -glukoznih jedinica povezanih alfa-1,4- glikozidnim vezama

Osobine

Braon tečnost, granule ili prašak

Upotreba

Hidroliza skroba

Ispitivanja

Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

AMILOGLUKOZIDAZA (GLUKOAMILAZA) IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.

Aktivni principi

Glukan-1,4-alfa-glukozidaza (glukoamilaza, kisela maltaza, lizozomalna-alfa-glukozidaza, egzo-1,4-alfa glukozidaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan glukohidraza (EC 3.2.1.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza 1,4-alfa-, 1,6-alfa- i 1,3-alfa-glukozidnih veza uz odvajanje glukoze

Sekundarna enzimska aktivnost

Alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)

 

Celulaza (EC 3.2.1.4)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; može da bude standardizovan dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.

Upotreba

Hidroliza skroba, proizvodnja skrobnog sirupa, dekstroze, voćnih sokova i sira (niskokalorično pivo)

Ispitivanja

Aktivnost amiloglukozidaze

ASPARGINAZA IZ ASPERGILLUS NIGER EKSPRIMIRANA U A. NIGER

Izvori

Asparaginaza se proizvodi fermentacijom genetski modifikovanog soja Aspergillus niger koji sadrži gen asparaginaze izvedenog iz A. Niger. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem, kako bi se uklonila biomasa, i koncentruje ultrafiltracijom.

Aktivni principi

Asparaginaza

Sistematsko ime i broj

L-Asparagine amidohydrolase; (EC 3.5.1.1)

Katalizovane reakcije

Hidroliza L-asparagina do L-aspartanske kiseline i amonijaka

Osobine

Žuta do braon bistra tečnost ili sivobelo žućkasti granulati

Upotreba

Koristi se u preradi prehrambenih proizvoda kako bi se smanjilo stvaranje akrilamida iz asparagina i za redukciju šećera tokom pečenja ili prženja

Ispitivanja

Aktivnost asparginaze

ASPARGINAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE EKSPRIMIRANA U A. ORYZAE

Izvori

Asparaginaza se proizvodi fermentacijom genetski modifikovanog soja Aspergillus oryzae koji ima smanjenu sposobnost za proizvodnju sekundarnih metabolita i sadrži gen asparaginaze izvedenog iz A. Niger. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem, kako bi se uklonila biomasa, i koncentruje ultrafiltracijom i isparavanjem. Ostaci proizvodnog mikroorganizma se uklanjaju iz koncentrata enzima mikrobnom filtracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću sredstava za stabilizaciju i konzerviranje hrane i standardizuje se do željene aktivnosti.

Aktivni principi

Asparaginaza

Sistematsko ime i broj

L-Asparagine amidohydrolase; (EC 3.5.1.1)

Katalizovane reakcije

Hidroliza L-asparagina do L-aspartanske kiseline i amonijaka

Osobine

Svetlobraon tečnost

Upotreba

Koristi se u preradi prehrambenih proizvoda kako bi se smanjilo stvaranje akrilamida iz asparagina i za redukciju šećera tokom pečenja ili prženja

Ispitivanja

Aktivnost asparginaze

AVIAN PEPSIN

Izvori

Preparat sadrži proteolitičke enzime dobijene iz kokošijeg ili ćurećeg želuca (proventriculum).

Aktivni principi

Pepsin (asparagin-proteinaza)

Sistematsko ime i broj

Nema (EC 3.4.23.1)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida do peptida nižih molekulskih masa; zgrušava mleko

Osobine

Bistra tečnost boje ćilibara, žutobraon suspenzija ili svetložutobraon prašak

Upotreba

Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sireva

Ispitivanja

Aktivnost zgrušavanja mleka

beta-GLUKANAZA IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.

Aktivni principi

Endo-1,3(4)-beta-glukanaza

Sistematsko ime i broj

1,3-(1,3;1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)

Katalizovane reakcije

Hidroliza 1,3-beta- i 1,4-beta-glukozidnih veza beta D -glukana uz odvajanje oligosaharida i glukoze.

Sekundarna enzimska aktivnost

Hemicelulaza

 

Pektinaza (EC 3.2.1.15)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; može da bude standardizovan dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; može da sadrži stabilizatore i konzervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.

Upotreba

Proizvodnja voćnih sokova, piva i sira

Ispitivanja

Aktivnost beta-glukanaze

beta-GLUKANAZA IZ TRICHODERMA HARZIANUM

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Trichoderma harzianum.

Aktivni principi

Egzo-1,3-beta-glukanaza (laminarijaza)

 

Endo-1,3-beta-glukanaza

Sistematsko ime i broj

1,3-(1,3;1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)
glukan 1,3-beta-glukozidaza (E.C. 3.2.1.58)

Katalizovane reakcije

Hidroliza beta-1,3 ili beta-1,4 veze 1,3(1,4)-beta-D -glukana uz odvajanje glukoza.

Sekundarna enzimska aktivnost

Hemicelulaza

 

Celulaza (EC 3.2.1.4)

 

Pektinaza (EC 3.2.1.15)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; standardizovan dozvoljenim rastvaračima ili nosačima (npr. maltodekstrin, skrob, glukoza); rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru

Upotreba

Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja

Ispitivanja

Aktivnost beta-glukanaze

BROMELIN

Izvori

Prečišćene proteolitičke supstance dobijene iz Ananas comosus i Ananas bracteatus (L).

Aktivni principi

Bromlin (cistein-proteinaza)

Sistematsko ime i broj

Nema (EC 3.4.22.4)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida, amida i estara, uglavnom na vezama baznih aminokiselina, leucina ili glicina dp peptida nižih molekulskih masa

Osobine

Beo do svetložutobraon amorfan prašak rastvorljiv u vodi (bezbojan do svetložut opalescentan rastvor), gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

Za omekšavanje mesa, pripremu polukuvanih cerealija, u proizvodnji piva i proteinskih hidrolizata

Ispitivanja

Biljna proteolitička aktivnost

KARBOHIDRAZA IZ ASPERGILLUS AWAMORI, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus awamori, var.

Aktivni princip

Glukan-1,4-alfa-glukozidaza (glukoamilaza, miloglukozidaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D- glukan-glukozidaza (EC 3.2.1.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza terminalnih 1,4 (i 1,6 kada je sledeća veza u sekvenci 1,4)-alfa- D -glukozidnih ostataka sukcesivno od neredukujućih krajeva polisaharida (skrob, glikogen i sl.) uz odvajanje beta- D -glukoze (dekstroza).

Sekundarna enzimska aktivnost

alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)

Osobine

Bistra žutobraon do tamnobraon tečnost; gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru

Upotreba

Proizvodnja glukoze

Ispitivanja

Aktivnost glukoamilaze

KARBOHIDRAZA IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus niger, var.

Aktivni princip

1. alfa-amilaza (glikogenaza)

2. pektinaza: obično mešavina sledeća dva enzima:

2-a. poligalakturonaza (pektin-depolimeraza)

2-b. pektin metilesteraza

3. celulaza

4. glukoamilaza (amiloglukozidaza, glukan-1,4-alfa-glukozidaza

5. beta-galaktozidaza (laktaza)

Sistematska imena i brojevi

1. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidroliza (EC 3.2.1.1)

2-a. poli-(1,4-alfa- D -galaktouronid) -glikanohidrolaza (EC 3.2.1.15)

2-b. pektin-pektilhidrolaza (EC 3.1.1.11)

3. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)

4. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.3)

5. beta- D -galaktozid-galaktohidrolaza (EC 3.2.1.23)

Katalizovane reakcije

1. Hidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) do dekstrina, oligo- i monosaharida

2-a. Hidroliza 1,4-alfa-galakturonidnih veza pektina

2-b. Demetilacija pektina

3. Hidroliza 1,4-beta-glikozidnih veza celuloze do beta-dekstrina

4. Hidroliza 1,4-alfa- i 1,6-alfa-glikozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) uz odvajanje glukoze

5. Hidroliza laktoze do glukoze i galaktoze

Osobine

Beličast do žutobraon prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru

Upotreba

Proizvodnja skrobnog sirupa, alkohola, svetlog piva, voćnih sokova, čokoladnog sirupa, pekarskih proizvoda, tečne kafe, vina, glukoze i dijetetskih proizvoda

Ispitivanja

Aktivnost fungalne alfa-amilaze

Aktivnost pektinaze

Aktivnost celulaze

Aktivnost glukoamilaze

Aktivnost beta-galaktozidaze

KARBOHIDRAZA IZ BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus licheniformis.

Aktivni principi

alfa-amilaza (diastaza, ptijalih, glikogenaza)

Sistematsko ime i broj

1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

Katalizovane reakcije

Endohidrolaza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida do dekstrina, oligo- i monosaharida

Sekundarna enzimska aktivnost

Mikrobna serin-proteaza (EC 3.4.21.14)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili braon tečnost, rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru

Upotreba

Priprema žitarica i skroba, proizvoda od voće i povrća, pića, šećera i meda, slatkiša i pekarskih proizvoda.

Ispitivanja

Aktivnost bakterijske alfa-amilaze

KARBOHIDRAZA IZ RHIZOPUS ORYZAE, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Rhizopus oryzae, var.

Aktivni principi

1. alfa-amilaza (glikogenaza)

2. pektinaza

3. glukoamilaza (amiloglukozidaza, glukan-1,4-alfa-glukozidaza)

Sistematska imena i brojevi

1. 1,4-alfa- D -glukan-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

2. poli-(1,4-alfa- D -galaktouronid)-glukohidrolaza (EC 3.2.1.15)

3. 1,4-alfa- D -glukan-glukohidrolaza (EC 3.2.1.3)

Katalizovane reakcije

1. Hidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) do dekstrina i oligo- i monosaharida

2. Hidroliza 1,4-alfa-galakturonidnih veza pektina

3. Hidroliza 1,4-alfa- i 1,6-alfa-glikozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) uz odavanje glukoze

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru

Upotreba

Proizvodnja skrobnih sirupa, voćnih sokova i glukoze

Ispitivanja

Aktivnost fungalne alfa-amilaze

Aktivnost pektinaze

Aktivnost glukoamilaze

KARBOHIDRAZA IZ SACCHAROMYCES species

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom vrsta Saccharomyces koje se tradicionalno koriste u proizvodnji hrane

Aktivni princip

1. beta-fruktofuranozidaza (invertaza, saharaza)

2. beta-galaktozidaza (laktaza)

Sistematska imena i brojevi

1. beta- D -fruktofuranozid-fruktohidrolaza (EC 3.2.1.26)

2. beta- D -galaktozid-galaktohidrolaza (EC 3.2.1.23)

Katalizovane reakcije

1. Hidroliza saharoze do mešavine glukoze i fruktoze

2 Hidroliza laktoze do mešavine glukoze i galaktoze

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru

Upotreba

Proizvodnja slatkiša i sladoleda, modifikacija dijetetskih preparata.

Ispitivanja

Aktivnost invertaze

Aktivnost beta-galaktozidaze

KATALAZA IZ GOVEĐE JETRE

Izvori

Preparat je delimično prečišćen ekstrakt goveđe jetre

Aktivni principi

Katalaza

Sistematska imena i brojevi

Vodonik-peroksid; vodonik-peroksid oksidoreduktaza (EC 1.11.1.6)

Katalizovane reakcije

H2O2 + H2O2 → H2O + O2

Osobine

Braon prašak ili braon tečnost (prašak ili tečnost)

Upotreba

U proizvodnji pojedinih vrsta sireva

Ispitivanja

Aktivnost katalaze

KATALAZA IZ MICROCOCCUS LYSODEICTICUS

Izvori

Dobija se kontrolisanom fermentacijom Micrococcus lysodeicticus i delimičnim prečišćavanjem

Aktivni principi

Katalaza

Sistematsko ime i broj

Vodonik-peroksid: vodonik-peroksid oksidoreduktaza (EC 1.11.1.6)

Katalizovane reakcije

H2O2 + H2O2 → H2O + O2

Osobine

Braon prašak ili tečnost

Upotreba

U proizvodnji pića, salata, mlečnih proizvoda i proizvoda od jaja

Ispitivanja

Aktivnost katalaze

CELULAZA IZ PENICILLIUM FUNICULOSUM

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Penicillium funiculosum.

Aktivni princip

1. celulaza (endo-1,4-beta-glukanaza)

2. endo-1,3(4)-beta-glukanaza

3. endo-1,4-beta-ksilanaza

Sistematska imena i brojevi

1. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)

2. 1,3-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)

3. 1,4-beta- D -ksilan-ksilohidrolaza (EC 3.2.1.8)

Katalizovane reakcije

Hidroliza 1,4-beta-glukozidnih veza polisaharida (celuloza i dr.) do beta-dekstrina.

Sekundarna enzimska aktivnost

alfa- N -arabinofuranozidaza

celuloza-1,4-beta-celobiozidaza

beta-glukozidaza

ksilan-1,4-beta-ksilozidaza

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost dispergovan u nosačima ili rastvaračima dozvoljenim za hranu; rastvorljiv u vodi; gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru

Upotreba

Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja.

Ispitivanja

Aktivnost celulaze

Aktivnost glukanaze

Aktivnost ksilanaze

CELULAZA IZ TRICHODERMA LONGIBRACHIATUM

 Izvori

Proizvodi se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Trichoderma longibrachiatum.

Aktivni principi

1. celulaza (endo-1,4-beta-glukanaza)

2. egzo-1,4-beta- D -glukozidaza (glukan-1,4-beta-glukozidaza)

3. egzo-celobiohidrolaza (celuloza-1,4-beta-celobiozidaza)

4. beta-glukanaza

Sistematska imena i brojevi

1. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)

2. 1,4-beta- D -glukan-glukohidrolaza (EC 3.2.1.74)

3. 1,4-beta- D -glukan-celobiohidrolaza (EC 3.2.1.91)

4. 1,3-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)

Katalizovane reakcije

Hidroliza 1,4-beta-glukozidnih veza polisaharida (celuloza i dr.) do beta-dekstrina.

Sekundarna enzimska aktivnost

amiloglukozidaza (EC 3.2.1.3)

hemicelulaza

celobiaza

lipaza (EC 3.1.1.3)

ksilanaza (EC 3.2.1.32)

pektinaza (EC 3.2.1.15)

proteaza

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost može da bude dispergovan u dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; rastvorljiv u vodi; gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru

Upotreba

Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja

Ispitivanja

Aktivnost celulaze

CELULAZA IZ TRICHODERMA REESEI

 Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Trichoderma reesei.

Aktivni principi

1. celulaza (endo-1,4-beta-glukanaza)

2. egzo-1,4-beta- D -glukozidaza (glukan-1,4-beta-glukozidaza)

3. egzo-celobiohidrolaza (celuloza-1,4-beta-celobiozidaza)

4. beta-glukanaza

Sistematska imena i brojevi

1. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)

2. 1,4-beta- D -glukan-glukohidrolaza (EC 3.2.1.74)

3. 1,4-beta- D -glukan-celobiohidrolaza (EC 3.2.1.91)

4. 1,3-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)

Katalizovane reakcije

Hidroliza 1,4-beta-glukozidnih veza polisaharida kao što je celuloza do beta-dekstrina.

Sekundarna enzimska aktivnost

ksilanaza (EC 3.2.1.32)

Beta-glukozidaza (EC 3.2.1.21)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost može da bude dispergovan u dozvoljenim nosačima ili rastvaračima; rastvorljiv u vodi; gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru

Upotreba

Proizvodnja voćnih sokova, vina, piva i biljnih ulja

Ispitivanja

Aktivnost celulaze

FICIN

Izvori

Dobija se iz lateksa tropksih smokava Ficus sp.

Aktivni principi

Ficin (cistein-proteaza)

Sistematsko ime i broj

Nema (EC 3.4.22.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida, amida i estara, naročito na vezama baznih aminokiselina, leucina ili glicina do peptida manjih molekulskih masa. Široko specifičan za proteinske supstrate.

Osobine

Beo do beličast prašak; rastvorljiv u vodi (tečni koncentrati lateksa smokve su svetlobraon do tamnobraon boje)

Upotreba

Za pripremanje mesa, u proizvodnji pića i u pekarskoj industriji

Ispitivanja

Biljna proteolitička aktivnost

FOSFOLIPAZA A1 IZ FUSARIUM VENENATUM EKSPRIMIRANA U ASPERGILLUS ORYZAE

Izvori

Proizvodi se fermentacijom čiste kulture genetski modifikovanog soja Aspergillus oryzae koji sadrži gen fosfolipaze A1 iz Fusarium venenatum. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtracijom da bi se uklonila biomasa i koncentruje se filtracijom i / ili isparavanjem. Proizvod se konačno formuliše pomoću sredstava za stabilizaciju i konzervansima.

Aktivni principi

Fosfolipaza A1

Sistematsko ime i broj

Fosfatidilholin 1-acilhidrolaza; (EC 3.1.1.32)

Katalizovane reakcije

Hidroliza SN-1 estarske veze diacilfosfolipida u obliku 2-acil-1-lizofosfolipida i slobodnih masnih kiselina.

Sekundarna enzimska aktivnost

Nema

Osobine

Braon tečnost

Upotreba

Koriste se u proizvodnji sira kako bi smanjili gubitak masti i čvrstih materija i povećali prinos sira

Ispitivanja

Aktivnost fosfolipaze A1

FOSFOLIPAZA C EKSPRIMIRANA U PICHIA PASTORIS

Izvori

Proizvodi se fermentacijom čiste kulture genetski modifikovanog soja Pichia pastoris koji sadrži gen fosfolipaze C koji se dobija iz uzorka crnice. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona uz odvajanje biomase. Proizvod se konačno formuliše pomoću sredstava za stabilizaciju i konzervansima.

Aktivni principi

Fosfolipaza C

Sistematsko ime i broj

Fosfatidilholin holinfosfohidrolaza; (EC 3.1.4.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza fosfodiestarskih veza na poziciji SN-3 u glicerofosfolipidima uključujući fosfatidilholin, fosfatidiletanolamin i fosfatidilserin, dajući 1,2-diacilglicerol i odgovarajuće estre fosfata

Sekundarna enzimska aktivnost

Nema

Osobine

Žuta do braon tečnost

Upotreba

Koristi se u rafinisanju biljnih ulja namenjenih za ljudsku upotrebu

Ispitivanja

Fosfolipaza C katalizuje hidrolizu fosfatidilholina u 1,2-diacilglicerol i fosforilholin. Fosforilholin se zatim titrira kalijum hidroksidom. Aktivnost fosfolipaze C se određuje merenjem brzine potrošnje kalijum hidroksida potrebnog za održavanje pH 7.3 na 37 °C

FITAZA IZ ASPERGILLUS NIGER EKSPRIMIRANA U A. NIGER

Izvori

Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksičnog genetički modifikovanog soja Aspergillus niger koji sadrži gen za kodiranje fitaze koja je izvedena od A. niger. Enzim se izdvaja i izoluje iz fermentacionog bujona filtracijom kako bi se uklonila biomasa i enzim se dalje koncentriše ultrafiltracijom. Enzimski koncentrat se formuliše i standardizuje prema željenoj aktivnosti pomoću prehrambenih jedinjenja.

Aktivni principi

3-fitaza

Sistematsko ime i broj

Mio-inozitol heksakisfosfat 3-fosfohidrolaza; (EC 3.1.3.8)

Katalizovane reakcije

Hidroliza mio-inozitol hexakisfosfate (fitate) do inozitol pentafosfate (IP5), i daju smešu mio-inozitol di-fosfata (IP2), mio-inozitol mono-fosfata (IP1) i slobodnog ortofosfata.

Sekundarna enzimska aktivnost

Nema

Osobine

Smeđa tečnost ili žuti do svetlo smeđi prah

Upotreba

Koristi se za degradaciju fitata koji se nalazi u hrani biljnog porekla, posebno žitaricama i mahunarkama, kako bi se poboljšala mineralna bioraspoloživost.

Ispitivanja

Aktivnost fitaze

GLUKOAMILAZA IZ TRICHODERMA REESEI EKSPRIMIRANA U TRICHODERMA REESEI

Izvori

Proizvodi fermentacijom genetski modifikovanog soja netoksigenih i nepatogenih sojeva Trichoderma reesei koji sadrži gen glukoamilaze iz T. Reesei. Enzim se izlučuje u fermentacioni bujon. Masa ćelije, zajedno sa čvrstim otpadom koji nosi rezidualni mikroorganizam, odvaja se od enzima centrifugiranjem i / ili filtracijom. Tečni enzimski filtrat se koncentriše ultrafiltracijom praćenom dijafiltracijom radi uklanjanja boje. Proizvod se dodatno filtrira sredstvima za poliranje pomoću sredstava za stabilizaciju hrane i standardizuje do željene aktivnosti.

Aktivni principi

Glukoamilaza

Sistematsko ime i broj

Glukan 1,4-alfa-glukohidraza (EC 3.2.1.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza terminala (1 → 4)-povezanih ostataka α-D-glukoze sukcesivno sa neredukovanim krajevima lanaca uz oslobađanje beta-D-glukoze.

Sekundarna enzimska aktivnost

Nema

Osobine

Tečnost boje ćilibara

Upotreba

Koriste se u proizvodnji kukuruznih zaslađivača, kao što su visoki fruktozni kukuruzni sirup, proizvodnji peciva, piva i alkohola

Ispitivanja

Aktivnost glukoamilaze

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ ACTINOPLANES MISSOURIENSIS

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Actinoplanes missouriensis

Aktivni principi

Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)

Sistematsko ime i broj

D-ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)

Katalizovane reakcije

Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.

Osobine

Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule), etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljivi u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutaraldehidom (imobilizacioni agens).

Upotreba

Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.

Ispitivanja

Aktivnost glukozo-izomeraze

Čistoća

 

Glutardehid

Pozitivno ispitivanje na glutaraldehid iz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutaraldehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ BACILLUS COAGULANS

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Bacillius coagulans.

Aktivni principi

Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)

Sistematsko ime i broj

D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)

Katalizovane reakcije

Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.

Osobine

Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnost nerastvorljiv u vodi (granule), etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).

Upotreba

Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.

Ispitivanja

Aktivnost glukoza-izomeraze

Čistoća

 

Glutardehid

Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES OLIVACEUS

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Streptomyces olivaceus

Aktivni princip

Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)

Sistematsko ime i broj

D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)

Katalizovane reakcije

Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.

Osobine

Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnost, nerastvorljiv u vodi (granule), etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).

Upotreba

Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.

Ispitivanja

Aktivnost glukoza-izomeraze

Čistoća

 

Glutardehid

Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES OLIVOCHROMOGENES

Izvori

Proizvodi se kontrolisano fermentacijom Streptomyces olivochromogenes

Aktivni princip

Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)

Sistematsko ime i broj

D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)

Katalizovane reakcije

Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.

Osobine

Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule) etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).

Upotreba

Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.

Ispitivanja

Aktivnost glukoze-izomeraze

Čistoća

 

Glutardehid

Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES RUBIGINOSUS

Izvori

Proizvodi se kontrolisano fermentacijom Streptomyces rubiginosus

Aktivni principi

Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)

Sistematsko ime i broj

D-ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)

Katalizovane reakcije

Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.

Osobine

Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule) etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).

Upotreba

Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.

Ispitivanja

Aktivnost glukoze-izomeraze

Čistoća

 

Glutardehid

Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-IZOMERAZA IZ STREPTOMYCES VIOLACEONIGER

Izvori

Proizvodi se kontrolisano fermentacijom Streptomyces violaceoniger.

Aktivni principi

Ksiloza-izomeraza (glukoza-izomeraza)

Sistematsko ime i broj

D -ksiloza-ketol-izomeraza (EC 5.3.1.5)

Katalizovane reakcije

Konverzija D -ksiloze i D -glukoze u D -ksilozu i D -fruktozu.

Osobine

Beličaste do braon granule (imobilizovani preparati) ili tečnosti; nerastvorljiv u vodi (granule) etanolu, hloroformu i etru. Imobilizovani preparati (nerastvorljiv u vodi) dobijaju se tretmanom sa želatinom (nosač) i glutardehidom (imobilizacioni agens).

Upotreba

Za pripremanje kukuruznog i skrobnog sirupa sa visokim sadržajem fruktoze.

Ispitivanja

Aktivnost glukoze-izomeraze

Čistoća

 

Glutardehid

Pozitivno ispitivanje za gluteraldehidiz imobilizovane glukoza-izomeraze umrežene sa glutardehidom.

GLUKOZA-OKSIDAZA I KATALAZA IZ ASPERGILLUS NIGER VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus niger var.

Aktivni principi

1. glukoza-oksidaza (glukoza-oksihidraza, glukoza-aerodehidrogenaza, notatin, aero-glukozadehidrogenaza)

2. katalaza

Sistematsko ime i broj

1. beta- D -glukoza: oksigen-1-oksidoreduktaza (EC 1.1.3.4)

2. vodonik-peroksid: vodonik-peroksid-oksidoreduktaza (EC 1.11.1.6)

Katalizovane reakcije

1. beta- D -glukoza + O2 ® D -glukono-delta-lakton + H2O2

2. H2O2 + H2O2 ® 2 H2O + O2

Sekundarna enzimska aktivnost

Invertaza (EC 3.2.1.26)

Osobine

Beličasta do braon tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

Za pripremanje proizvoda od mleka, sira i jaja; u proizvodnji pića i salata

Ispitivanja

Aktivnost glukoza-oksidaze

Aktivnost katalaze

HEMICELULAZA IZ ASPERGILLUS NIGER VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.

Aktivni principi

1. endo-1,4-beta-ksilanaza

2. ksilan-1,4-beta-ksilozidaza

3. alfa- L -arabinofuranozidaza

4. celulaza

5. galaktomananaza

Sistematska imena i brojevi

1. 1,4-beta- D -ksilan-ksilanohidreolaza (EC 3.2.1.8)

2. 1,4-beta- D -ksilan-ksilohidreolaza (EC 3.2.1.37)

3. alfa- L -arabinofuranozid-arabino-furanohidrolaza (EC 3.2.1.55)

4. 1,4-(1,3; 1,4)-beta- D -glukan-4-glukano-hidrolaza (EC 3.2.1.4)

5. 1,4-beta- D -galaktan-4-manano-hidrolaza

Katalizovane reakcije

Hidroliza veza između različitih šećernih grupa u polisaharidnim lancima

Sekundarna enzimska aktivnost

glukomilaza (EC 3.2.1.3)

maltaza (EC 3.2.1.20)

laktaza (EC 3.2.1.23)

invertaza (EC 3.2.1.26)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili žutobraon do tamnobraon tečnost može da bude razblažen i standardizovan laktozom, kukuruznim skrobom ili maltodekstrinom; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

U proizvodnji instant kafe i hleba

Ispitivanja

Aktivnost celulaze

Aktivnost galaktomananaze

Aktivnost ksilanaze

 

HEKSO-OKSIDAZA IZ CHONDRUS CRISPUS EKSPRIMIRANA U HANSENULA POLYMORPHA

Izvori

Proizvodi se fermentacijom čiste kulture nepatogenog i netoksigenog genetski modifikovanog soja Hansenula polimorpha koji sadrži hekso-oksidazu, izvedenu iz Chondrus crispusa. Enzim se proizvodi intracelularno i nakon razbijanja ćelija, oslobađa se u fermentacioni bujon i zatim se odvaja od ćelija kvasca i podvrgava ultrafiltraciji i dijafiltraciji kako bi se dobila koncentrovana hekso-oksidaza. Zatim se suši na odgovarajućem nosaču hrane, kao što je pšenični skrob.

Aktivni principi

Hekso-oksidaza

Sistematska imena i brojevi

D-heksoza:oksigen 1-oksidoreduktaza (EC 1.1.3.5)

Katalizovane reakcije

Oksidacija heksoznih šećera u njihove odgovarajuće laktone i vodonik-peroksid

Osobine

Belosivkasto - žućkaste do smeđe mikro granule

Upotreba

Koristi se u hlebnom testu za ojačavanje mreže glutena; u proizvodima kao što su iseckani sir, čips od krompira, belance u prahu i izolati proteina surutke kako bi se smanjila Mailardova reakcija; u švapskom siru kako bi se olakšalo formiranje surutke i u proizvodima kao što su kečap, majonez i salatni prelivi za uklanjanje kiseonika.

Ispitivanja

aktivnost hekso-oksidaze

HIMOZIN A IZ ESCHERICHIA COLI K-12 SA PROHIMOZIN A GENOM

Izvori

Dobija se intercelularno kontrolisanom fermentacijom netoksigenog i nepatogenog soja Escherichia coli K-12 (npr. JA 198) koji sadrži goveđi prohimozin A gen. Prohimozin se oslobađa razaranjem ćelija i odvaja centrifugiranjem ili membranskim koncentrisanjem i ispiranjem puferom. Rezidualne produkujuće ćelije se inaktiviraju zakišeljavanjem, prohimozin se rastvara u puferu i posle dopterivanja pH filtrira. Prohimozin se aktivira prevođenjem u himozin kiselim tretmanom i prečišćava anjonskom izmenjivačkom hromatografijom.

Aktivni princip

Himozin (renin, himozin A, aspargin aspartil-proteaza)

Sistematsko ime i broj

Nema (EC 3.4.23.4)

Katalizovane reakcije

Specifična hidroliza jedne peptidne veze kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein.

Osobine

Bistar, bezbojan ili slabo obojen vodeni rastvor; može da sadrži boju karamel da bi se omogućila njegova identifikacija u proizvodnji sira.

Upotreba

Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

HIMOZIN B IZ ASPERGILLUS NIGER var. AWAMORI SA PROHIMOZIN B GENOM

Izvori

Dobija se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger var. awamori (npr. NRRL 3112) koji sadrži goveđi prohimozin B gen. Posle inaktivacije produkujućih organizama, ćelijski materijal se uklanja centrifugiranjem ili filtracijom. Enzim se prečišćava ekstrakcijom sa polietilenglikolom, bistri sa aktivnim ugljem i odvaja od rastvarača katjon izmenjivačkom hromatografijom.

Aktivni princip

Himozin (renin, himozin B, aspragin aspartil -proteaza)

Sistematsko ime i broj

Nema (EC 3.4.23.4)

Katalizovane reakcije

Specifična hidroliza jedne peptidne veze kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein.

Osobine

Bistar, bezbojan ili slabo obojen vodeni rastvor koji sadrži aktivan enzim.

Upotreba

Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

HIMOZIN B IZ KLUYVEROMYCES LACTIS SA PROHIMOZIN B GENOM

Izvori

Dobija se ekstracelularno kontrolisanom fermentacijom Kluyveromyces lactis koji sadrže goveđi prohimozin B gen. Fermentacioni bujon se dotera na pH 2 da se prohimozin konvertuje u himozin pri čemu se ubijaju produkujuće ćelije. Himozin se odvaja od ćelijskog materijala filtracijom i prečišćava filtriranjem sa diatomejskom zemljom, ćelijskim filtracijama i ultrafiltracijom.

Aktivni princip

Himozin (renin, himozin B, aspragin aspartil -proteaza)

Sistematsko ime i broj

nema (EC 3.4.23.4)

Katalizovane reakcije

Specifična hidroliza jedne peptidne veze kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein.

Osobine

Bistar, bezbojan ili slabo obojen vodeni rastvor koji sadrži aktivan enzim.

Upotreba

Za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

INVERTAZA SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom aerobnom fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Saccharomices cerevisiae i ekstrakcijom iz ćelija kvasca nakon pranja i autolize.

Aktivni principi

Beta-fruktofuranozidaza (invertaza, karbohidraza, saharaza)

Sistematska imena i brojevi

Beta-fruktofuranozidaza (EC 3.2.1.26)

Katalizovane reakcije

Hidroliza saharoze do glukoze i fruktoze

Osobine

Beo do žutomrk amorfni prah ili tečnosti koji se mogu dispergovati u razblaživačima za hranu i mogu sadržati stabilizatore; rastvorljiv u vodi i praktično nerastvorljiv u etanolu i etru.

Upotreba

U proizvodnji konditorskih i pekarskih proizvoda

Ispitivanja

aktivnost invertaze

IZOAMILAZA IZ PSEUDOMONAS AMYLODERMANOSA

Izvori

Proizvodi se fermentacijom čiste kulture Pseudomonas amiloderamosa. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem kako bi se uklonila biomasa i koncentrisao ultrafiltracijom. Konačni proizvod je formulisan pomoću sredstava za stabilizaciju i konzerviranje hrane.

Aktivni principi

Izoamilaza

Sistematska imena i brojevi

Glikogen alfa-1,6-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.68)

Katalizovane reakcije

Hidroliza alfa-1,6-D-glukozidnih veza u glikogen, amilopektin i njihove beta dekstrine

Osobine

Žuta do braon tečnost.

Upotreba

U proizvodnji prehrambenih sastojaka od skroba

Ispitivanja

aktivnost izoamilaze

KARBOHIDRAZA JEČMENOG SLADA

Izvori

Slad je proizvod kontrolisane geminacije ječma.

Aktivni principi

1. alfa-amilaza (diastaza, glikogenaza)

2. beta-amilaza (diastaza, glikogenaza)

Sistematska imena i brojevi

3. 1,4-alfa- D -glukan glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

4. 1,4-alfa- D -glukan maltohidrolaza (EC 3.2.1.2)

Katalizovane reakcije

1. Endohidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) do dekstrina, oligo- i monosaharida

2. Hidroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida (skrob, glikogen) uz sukcesivno odvajanje maltoznih jedinica od neredukujućih krajeva lanaca

Osobine

Bistra žućkasta do tamnobraon tečnost ili beo do žutobraon prašak

Upotreba

U proizvodnji piva, alkoholnih pića, sirupa i pekarskih proizvoda

Ispitivanja

1. aktivnost alfa-amilaze

2. aktivnost alfa- i beta-amilaze (diastatička moć)

LAKAZA IZ MYCELIOPHTHORA THERMOPHILA EKSPRIMIRANA U ASPERGILLUS ORYZAE

Izvori

Proizvodi se fermentacijom čiste kulture genetski modifikovanog soja Aspergillus orizae koja sadrži gen lakaze dobijen iz Miceliophthora thermophila, koristeći tehnike rekombinantne DNK i tradicionalne mutageneze. Enzim se izoluje iz fermentacionog bujona filtriranjem, kako bi se uklonila biomasa, i koncentrisao ultrafiltracijom i / ili isparavanjem. Mikroorganizmi rezidualne proizvodnje uklonjeni su iz enzimskog koncentrata filtracijom klica. Konačni proizvod je formulisan pomoću sredstava za stabilizaciju i konzerviranje hrane.

Aktivni principi

lakaza (para-difenol oksidaza)

Sistematsko ime i broj

Benzendiol:oksigen oksidoreduktaza (EC 3.1.1.3)

Katalizovane reakcije

Oksidacija niza fenolnih supstanci sa pratećom redukcijom kiseonika u vodi

Osobine

Braon tečnost.

Upotreba

Koristi se u fermentaciji piva kako bi se sprečilo stvaranje jedinjenja bez ukusa kao što su trans-2-nonenal. Sakuplja kiseonik koji bi u suprotnom reagovao sa masnim kiselinama, aminokiselinama, proteinima i alkoholima i formirali bi se prekursori bez ukusa

Ispitivanja

Aktivnost lakaze

LIPAZA ŽIVOTINJSKA

Izvori

Proizvodi iz dva glavna izvora: 1) jestivog telećeg, jarećeg ili jagnjećeg preželuca i 2) životinjskog pankreasnog tkiva. Preparati mogu da budu delimično prečišćena jestiva tkiva ili vodeni ekstrakti.

Aktivni principi

triacilglicerol-lipaza (lipaza, triglicerin-lipaza, tributiraza)

Sistematsko ime i broj

triacilglicerol-acilhidrolaza (EC 3.1.1.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza triglicerida ili jednostavnih estara masnih kiselina do di- ili monoglicerida i masnih kiselina.

Osobine

Disperzibilan u vodi, nerastvorljiv u etanolu.

Upotreba

U proizvodnji sira i za modifikaciju masti

Ispitivanja

Aktivnost pregastrične esteraze

LIPAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Aspergillus oryzae, var.

Aktivni principi

triacilglicerol-lipaza (lipaza, triglicerin-lipaza, tributiraza)

Sistematsko ime i broj

triacilglicerol-acilhidrolaza (EC 3.1.1.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza triglicerida ili jednostavnih estara masnih kiselina do di- ili monoglicerida i masnih kiselina prvenstveno u ulje-voda sredini u nerastvorljivim ili heterogenim sistemima

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

U proizvodnji sira

Ispitivanja

Aktivnost lipaze

LIPAZA IZ FUSARIUM HETEROSPORUM EKSPRIMIRANA U OGATAEA POLYMORPHA

Izvori

Proizvodi se fermentacijom genetski modifikovanog nepatogenog, netoksigenog soja Ogataea polimorpha koji sadrži sintetički gen lipaze iz Fusarium heterosporum. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Ovaj proces podrazumeva odvajanje ćelijske mase i čvrstih otpadnih materija koje nose rezidualne mikroorganizme od enzima centrifugiranjem i / ili filtracijom. Tečni enzimski filtrat je koncentrovan ultrafiltracijom nakon čega sledi poliranje. Sredstva za konzerviranje hrane se dodaju koncentratu tečnog enzima pre sušenja ili raspršivanja, a proizvod se formuliše do željene aktivnosti sa sastojcima hrane.

Aktivni principi

triacilglicerol-lipaza

Sistematsko ime i broj

triacilglicerol-acilhidrolaza (EC 3.1.1.3)

Katalizovane reakcije

Nema

Osobine

Beličast do svetložut prašak.

Upotreba

Koristi se kao pomoćno sredstvo u proizvodnji pekarskih proizvoda, testenina i rezanaca, u žumancima i degumiranju ulja

Ispitivanja

Aktivnost lipaze

MALTOGENA AMILAZA IZ BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS EKSPRIMIRANA U BACILLUS SUBTILIS

Izvori

Priprema se fermentacijom genetski modifikovanih netoksigenih i nepatogenih sojeva Bacillus subtilis (soj DN 252 derivat soja Bacillus subtilis 168, soj QB 1133, BGSC1A289) koji, kroz tehnike rekombinantne DNK, sadrže gen maltogenu amilazu dobijen iz Bacillus stearothermophylus.

Aktivni principi

egzo-alfa-amilaza

Sistematska imena i brojevi

glukan-1,4-alfa-maltohidrolaza (EC 3.2.1.133)

Katalizovane reakcije

Egzohiroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza amiloze, amilopektina i sličnih polimera glukoze pri čemu se sukcesivno odvajaju maltozne jedinice neredukujućih krajeva polimernog lanca do potpune degradacije molekula, ili, u slučaju amilopektina do mesta grananja lanca.

Osobine

Tečnost, granule ili prašak

Upotreba

U pekarskim proizvodima i pripremi glukoznog sirupa sa visokim sadržajem maltoze

Ispitivanja

Aktivnost maltogene amilaze

MALTOTETRAHIDROLAZA IZ PSEUDOMONAS STUTZERI EKSPRIMIRANA U BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori

Priprema se fermentacijom genetski modifikovanih netoksigenih i nepatogenih sojeva Bacillus licheniformis koji sadrže gen iz Pseudomonas stutzeri. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Ovaj proces podrazumeva odvajanje ćelijske mase i čvrstih otpadnih materija koje nose rezidualne mikroorganizme od enzima centrifugiranjem i / ili filtracijom. Tečni enzimski filtrat je koncentrovan ultrafiltracijom nakon čega sledi poliranje. Sredstva za konzerviranje hrane se dodaju koncentratu tečnog enzima pre sušenja ili raspršivanja, a proizvod se formuliše do željene aktivnosti sa sastojcima hrane.

Aktivni principi

Maltotetrahidrolaza

Sistematska imena i brojevi

4-alfa-D-glukan maltotetrahidrolaza (EC 3.2.1.60)

Katalizovane reakcije

Hidroliza (1 → 4) -alfa-D-glukozidnih veza u skrobnim polisaharidima, pri čemu se sukcesivno odvajaju maltozne jedinice neredukujućih krajeva polimernog lanca, koristeći amilocitni polisaharidi poput skroba kao supstrat.

Osobine

Tečnost boje ćilibara ili beličasti do sivožućkasti granulati

Upotreba

U proizvodnji pekarskih proizvoda i kod obrade skroba

Ispitivanja

Aktivnost maltotetrahidrolaze

SMEŠA MIKROBNE KARBOHIDRAZA I PROTEAZE IZ BACILLUS SUBTILIS, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Bacillus subtilis var.

Aktivni principi

1. alfa-amilaza

2. proteaze; obično sadrži sledeća dva enzima

2-a. mikrobna serin-proteinaza

2-b. mikrobna metaloproteinaza

Sistematska imena i brojevi

1. 1,4-alfa- D -glukan glukanohidrolaza (EC 3.2.1.1)

2-a. nema (EC 3.4.21.14)

2-b. nema (EC 3.4.24.4)

Katalizovane reakcije

1. Endohiroliza 1,4-alfa-glukozidnih veza polisaharida do dekstrina i oligosaharida.

 

2. Hidroliza polipeptida uz odvajanje peptida malih molekulskih masa. Neutralna proteinaza (2-b) prvenstveno raskida veze hidrofobnih aminokiselinskih ostataka)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi (svetložut do tamnobraon rastvor), gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru. Preparati mogu da imaju različite relativne koncentracije aktivnih principa.

Upotreba

Priprema skobnog sirupa, alkohola, piva, glukoze, pekarskih proizvoda, jela od ribe, za omekšavanje mesa i pripremanje proteinskih hidrolizata

Ispitivanja

aktivnost bakterijske alfa-amilaze

aktivnost bakterijske proteinaze

SMEŠA KSILANAZE, BETA-GLUKANAZE ENZIMSKOG PREPARATA, proizvedenog iz soja HUMICOLA INSOLENS

Izvori

Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Humicole insolensa. Proces proizvodnje se sastoji iz fermentacije, prečišćavanja, formulacije i kontrole kvaliteta gotovog proizvoda. Ćelijska masa i druge čvrste materije se odvajaju od bujona filtriranjem kroz vakuumske bubnjeve ili centrifugiranjem. Ultrafiltracija i / ili isparavanje primenjuju se za koncentraciju i dalje prečišćavanje. Ostaci mikroorganizma se uklonjaju mikrobnom filtracijom.

Aktivni principi

Beta-glukanaza i ksilanaza

Sistematska imena i brojevi

1. beta-glukanaza: 1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)

2. ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza (EC 3.2.1.8)

Katalizovane reakcije

Endohidroliza 1,3- ili 1,4-veze u beta-D-glukansima
Endohidroliza 1,4-beta-D-ksilozidnih veza u ksilanima.

Osobine

Smeđa tečnost.
Enzimski koncentrat u proizvodnji se stabilizuje dodavanjem sorbitola, glicerola i kalijum sorbata.

Upotreba

Koristi se u fermentaciji piva i drugim fermentacijama radi hidrolize beta-glukana, pentozana i drugih guma.

Ispitivanja

Aktivnost beta-glukanaze

SMEŠA BETA-GLUKANAZE, CELULAZE I KSILANAZE IZ RASAMSONIA EMERSONII

Izvori

Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Rasamsonia emersonii. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Proces oporavka obuhvata razdvajanje ćelijske mase filtriranjem kroz vakuumske bubnjeve ili centrifugiranjem. Enzim se koncentriše ultrafiltracijom i / ili isparavanjem. Mešani enzimski koncentrat zatim se formuliše glicerolom i kalijum sorbatom koji se dodaje kako bi se standardizovao i stabilizovao preparat..

Aktivni principi

Beta-glukanaza, celulaza i ksilanaza

Sistematska imena i brojevi

1. beta-glukanaza: 1,3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)

2. celulaza: 4-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 4-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.4)
3. ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza (EC 3.2.1.8)

Katalizovane reakcije

Beta-glukanaza: Endohidroliza veza (1 → 3) ili (1 → 4) u beta-D-glukansima
Celulaza: Endohidroliza (1 → 4) -beta-D-glukozidnih veza kod celuloze, žitarica, beta-D-glukana.
Ksilanaza: Endohidroliza 1,4-beta-D-ksilozidnih veza u ksilanima.

Osobine

Svetlo smeđa do tamno braon tečnost.
Enzimski koncentrat u proizvodnji se stabilizuje dodavanjem sorbitola, glicerola i kalijum sorbata.

Upotreba

Smeša enzimskih preparata beta-glukanaze, celulaze i ksilanaze se koristi kao pomoćno sredstvo u pripremi žitarica, preradi zrna i proizvodnji alkoholnih pića. Delovanje ovih enzima omogućava smanjenje viskoziteta, što poboljšava filtriranje, prinos i konzistentnost kvaliteta proizvoda. Enzimski preparat se takođe koristi u preradi zrna radi razgradnje komponenti ćelijskih zidova, kako bi se poboljšali mehanički tretmani.

Ispitivanja

Aktivnost beta-glukanaze, celulaze i ksilanaze

SMEŠA BETA-GLUKANAZE I KSILANAZE IZ DISPOROTRICHUM DIMORPHOSPORUM

Izvori

Proizvodi se fermentacijom nepatogenog i netoksigenog soja Disporotrichum dimorphosporum. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Proces oporavka obuhvata razdvajanje ćelijske mase filtriranjem kroz vakuumske bubnjeve ili centrifugiranjem. Enzim se koncentriše ultrafiltracijom i / ili isparavanjem. U koncentrat tečnog enzima se dodaje 40-45% glicerol, kako bi se standardizovao do željene aktivnosti. Natrijum benzoat se dodaje kao sredstvo za stabilizaciju, a preparat tečnog enzima se ponovo filtrira pre pakovanja

Aktivni principi

Beta-glukanaza, celulaza i ksilanaza

Sistematska imena i brojevi

1. beta-glukanaza: 3-(1,3;1,4)-beta-D-glukan 3(4)-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.6)

2. ksilanaza: 1,4-beta-D-ksilan ksilanohidrolaza (EC 3.2.1.8)

Katalizovane reakcije

Beta-glukanaza: Endohidroliza veza (1 → 3) ili (1 → 4) u beta-D-glukansima
Ksilanaza: Endohidroliza 1,4-beta-D-ksilozidnih veza u ksilanima.

Osobine

Svetlo smeđa do tamno braon tečnost.

Upotreba

Smeša enzimskih preparata beta-glukanaze i ksilanaze se koristi kao pomoćno sredstvo u proizvodnji piva i alkoholnih pića za razgradnju beta-D-glukana i ksilana radi smanjenja viskoznosti i poboljšanja stabilnosti. Enzimski preparat se takođe koristi u preradi zrna radi razgradnje komponenti ćelijskih zidova, kako bi se poboljšali mehanički tretmani.

Ispitivanja

Aktivnost beta-glukanaze i ksilanaze

PAPAIN

Izvori

Prečišćene proteolitičke supstance dobijene iz voća Carica papaja (L) (Fam. Caricaceae)

Aktivni principi

1. papain (papaja peptidaza I, cistein-proteinaza)

2. himopapain (cistein-proteinaza)

Sistematska imena i brojevi

1. nema (EC 3.4.22.2)

2. nema (EC 3.4.22.6)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida, amida i estara, naročito veza baznih aminokiselina, leucina ili glicina, do peptida nižih molekulskih masa.

Osobine

Beo do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi (bezbojan do svetložut opalescentan rastvor), gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

U proizvodnji piva, za omekšavanje mesa, pripremu polukuvanih cerealija i pripremanje proteinskih hidrolizata

Ispitivanja

Biljna proteolitička aktivnost

PEKTINAZA IZ ASPERGILLUS NIGER, VAR.

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus niger.

Aktivni princip

1. pektinesteraza (pektin-metilesteraza)

2. poligalakturonaza

3. pektin-lijaza (pektin-depolimeraza)

Sistematska imena i brojevi

1. pektin-pektilhidrolaza (EC 3.1.1.11)

2. poli-(1,4-alfa- D -galakturonid) glikanohidrolaza (EC 3.2.1.15)

3. poli-(metoksi- L -galakturonid) lijaza (EC 4.2.2.10)

Katalizovane reakcije

1. demetilacija pektina

2. hidroliza 1,4-alfa-galakturonidnih veza u pektinu

3. eliminativna hidroliza pektina do oligosaharida

Sekundarne enzimske aktivnosti

alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)

beta-glukanaza (EC 3.2.1.6)

beta-glukozidaza (EC 3.2.1.21)

celulaza (EC 3.2.1.4)

ksilanaza (EC 3.2.1.32)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru. Preparat se obično razblažuje i standardizuje glicerolom, vodom i kalijum-hloridom dozvoljene čistoće.

Upotreba

Za smanjenje viskoziteta, poboljšavanje filtracije i bistrenja i sprečavanje formiranja pektinskog gela u proizvodnji voćnih sokova i vina.

Ispitivanja

Aktivnost pektinaze

PEPSIN IZ SVINJSKOG ŽELUCA

Izvori

Dobija se iz glandularnog sloja svinjskog želuca

Aktivni principii

Pepsin (kisela proteinaza) sastoji se iz pepsina A (glavna komponenta), pepsina B i pepsina C

Sistematska imena i brojevi

1. nema (EC 3.4.23.1)

2. nema (EC 3.4.23.2)

3. nema (EC 3.4.23.3)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida, do peptida nižih molekulskih masa.

Osobine

Beo do žutobraon amorfan prašak rastvorljiv u vodi, žućkasta pasta ili bistra žućkasta do braon tečnost

Upotreba

Pripremanje jela od ribe, proteinskih hidrolizata, za zgrušnjavanje mleka u proizvodnji sira u kombinaciji sa nekim od sirila.

Ispitivanja

Proteolitička aktivnost

PROTEAZA IZ ASPERGILLUS ORYZAE, VAR.

Izvori

Dobija se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Aspergillus oryzae

Aktivni principi

endo- i egozopeptidaze

Sistematska imena i brojevi

1. aminopeptidaza (EC 3.4.11)

2. serin-endopeptidaza (EC 3.4.21)

3. asparaginska endopeptidaza (EC 3.4.23)

Katalizovane reakcije

1. hidroliza proteina sa N-terminalnog kraja uz odvajanje aminokiselina

2. hidroliza proteina na mestu peptidnih veza serina

3. hidroliza proteina na mestu peptidnih veza asparaginske kiseline

Sekundarne enzimske aktivnosti

Alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak dispergovan u dozvoljenim rastvaračima ili nosačima; može da sadrži stabilizatore i kozervanse; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.

Upotreba

Pripremanje proizvoda od mesa i ribe, pića, supa i čorba, mlečnih i pekarskih proizvoda

Ispitivanja

Fungalna proteolitička aktivnost

PROTEAZA IZ STREPTOMYCES FRADIE

Izvori

Dobija se kontrolisanom fermentacijom Streptomyces fradie

Aktivni principi

proteinaza (peptid-hidrolaza, proteinaza nepoznatog katalitičkog mehanizma)

Sistematska imena i brojevi

Nema (EC 3.4.9.9)

Katalizovane reakcije

Hidroliza proteina i peptida bez jasne specifičnosti, do peptida malih molekulskih masa.

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak; rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

Priprema pića

Ispitivanja

Aktivnost proteinaze

PULULANAZA IZ KLEBSIELLA AEROGENES

Izvori

Dobija se kontrolisanom fermentacijom Klebsiella aerogenes

Aktivni principi

pululanaza (alfa-dekstrin-endo-1,6-alfa-glukozidaza, amilopektin-6-glukanohidrolaza, R-enzim, granična dekstrinaza)

Sistematsko ime i broj

alfa-dekstrin-6-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.41)

Katalizovane reakcije

Hidroliza 1,6-alfa-glikozidne veze amilopektina, glikogena i graničnih dekstrina dajući linearne polisaharide

Sekundarne enzimske aktivnosti

Alfa-amilaza (EC 3.2.1.1)

Mikrobna serin-proteinaza (EC 3.4.21.14)

Mikrobna aspartil-proteinaza (EC 3.4.23.6)

Osobine

Žutobraon fin prašak ili beličasta tečnost, rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

Priprema žitarica, skroba, pića, šećera i meda

Ispitivanja

Aktivnost pululanaze

PULULANAZA IZ BACILLUS DERAMIFICANS EKSPRIMIRANA U BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori

Dobija se fermentacijom genetski modifikovanog soja Bacillus licheniformis koja sadrži gen koji kodira pululanazu iz Bacillus deramificans. Enzim se obnavlja iz fermentacionog bujona. Proces oporavka uključuje odvajanje ćelijske biomase i koncentraciju ultrafiltracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću stabilizatora i konzervanasa.

Aktivni principi

pululanaza (alfa-dekstrin-endo-1,6-alfa-glukozidaza, amilopektin-6-glukanohidrolaza, R-enzim, granična dekstrinaza)

Sistematsko ime i broj

Pululan 6- alfa-glukanohidrolaza (EC 3.2.1.41)

Katalizovane reakcije

Hidroliza (1 → 6) -alfa-D -glukozidnih veza u pululanu, amilopektinu i glikogenu, i u alfa i beta graničnim dekstrinima amilopektina i glikogena

Sekundarne enzimske aktivnosti

Nema

Osobine

Ćilibarna tečnost.

Upotreba

Koristi se u hidrolizi ugljenih hidrata u proizvodnji hidrolizata skroba (maltodekstrinima, maltozama i glukozama), visokog fruktoznog kukuruznog sirupa, piva i alkoholnih pića

Ispitivanja

Aktivnost pululanaze

SIRILO IZ ENDOTHIA PARASITICA

Izvori

Vodeni ekstrakti dobijeni iz telećeg, jarećeg ili jagnjećeg želuca

Aktivni principi

Himozin (renin, lab-ferment, asparaginska proteinaza)

Sistematsko ime i broj

nema (EC 3.4.23.4)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Specifično raskida jednu peptidnu vezu kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein. Zgrušava mleko

Osobine

Bistra žućkasta do tamnobraon tečnost ili beo do svetložutobraon prašak

Upotreba

Proizvodnja sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO GOVEĐE

Izvori

Vodeni ekstrakti dobijeni iz goveđeg, kozijeg ili ovčijeg želuca

Aktivni principi

Himozin (renin, lab-ferment, asparaginska proteinaza)

Sistematsko ime i broj

nema (EC 3.4.23.4)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Specifično raskida jednu peptidnu vezu kapa-kazeina dajući para-kapa-kazein. Zgrušava mleko

Osobine

Bistra žućkasta do tamnobraon tečnost ili beo do svetložutobraon prašak

Upotreba

Proizvodnja sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO IZ BACILLUS CEREUS

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom Bacillus cereus

Aktivni principi

Mikrobna asparaginska proteinaza (kisela proteinaza, kisela karboksil-proteinaza)

Sistematsko ime i broj

nema (EC 3.4.23.6)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Zgrušava mleko.

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

Proizvodnja sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO IZ ENDOTHIA PARASITICA

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom nepatogenih vrsta Endothia parasitica

Aktivni principi

Mikrobna asparaginska proteinaza (kisela proteinaza)

Sistematsko ime i broj

nema (EC 3.4.23.6)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa. Zgrušava mleko.

Osobine

Beličast do žutobraon amorfan prašak ili tečnost rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u etanolu, hloroformu i etru.

Upotreba

Proizvodnja sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SIRILO IZ RHIZOMUCOR SPECIES

Izvori

Proizvodi se kontrolisanom fermentacijom netoksigenih i nepatogenih sojeva Rhizomucor miehei ili Rhizomucor pusillus

Aktivni principi

Mikrobna asparaginska proteinaza (kisela proteinaza)

Sistematsko ime i broj

nema (EC 3.4.23.23)

Katalizovane reakcije

Hidroliza polipeptida (kazein), dajući peptide nižih molekulskih masa

Osobine

Beo do žutobraon amorfan prašak; rastvorljiv u vodi (rastvor je obično svetložut); gotovo nerastvorljiv u etanolu i etru.

Upotreba

Za zgrušavanje mleka u proizvodnja sira

Ispitivanja

Aktivnost zgrušnjavanje mleka

SERIN PROTEAZA SA SPECIFIČNIM HIMOTRIPSINOM IZ NOCARDIOPSIS PRASINA EKSPRIMIRANA U BACILLUS LICHENIFORMIS

Izvori

Proizvodi se fermentacijom genetski modifikovanog nepatogenog i netoksigenog soja Bacillus licheniformis koja sadrži gen koji kodira serin proteazu sa specifičnim himotripsinom iz Nocardiopsis prasina. Enzim se izlučuje u bujon. Masa ćelija i druge čvrste supstance se odvajaju od bujona filtriranjem preko vakuum bubnjeva ili centrifugiranjem. Ultrafiltracija i / ili isparavanje se primenjuju za koncentraciju i dalje prečišćavanje. Preostali mikroorganizmi se uklanjaju mikrobnom filtracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću stabilizatora i konzervanasa do željene aktivnosti.

Aktivni principi

Serin proteaza i specifični himotripsin

Sistematska imena i brojevi

(EC 3.4.21.1)

Katalizovane reakcije

Prioritetno cepanje: Tyr, Trp, Phe, Leu

Sekundarne enzimske aktivnosti

Nema

Osobine

braon tečnost

Upotreba

Koristi se u hidrolizi proteina kao što su kazein, surutka, soja-izolat, koncentrat soje, pšenični gluten i kukuruzni gluten u proizvodnji delimično ili ekstenzivno hidrolizovanih proteina biljnog i životinjskog porekla

Ispitivanja

aktivnost serin proteaze sa specifičnim himotripsinom

SERIN PROTEAZA SA SPECIFIČNIM TRIPSINOM IZ FUSARIUM OXYSPORUM EKSPRIMIRANA U FUSARIUM VENENATUM

Izvori

Proizvodi se fermentacijom genetski modifikovanog nepatogenog i netoksigenog soja Fusarium venenatum koji sadrži gen koji kodira serin proteazu sa specifičnim tripsinom iz Fusarium oxysporum. Enzim se izlučuje u bujon. Masa ćelija i druge čvrste supstance se odvajaju od bujona filtriranjem preko vakuum bubnjeva ili centrifugiranjem. Ultrafiltracija i / ili isparavanje se primenjuju za koncentraciju i dalje prečišćavanje. Preostali mikroorganizmi se uklanjaju mikrobnom filtracijom. Konačni proizvod se formuliše pomoću stabilizatora i konzervanasa do željene aktivnosti.

Aktivni principi

Serin proteaza i specifični tripsin

Sistematska imena i brojevi

(EC 3.4.21.4)

Katalizovane reakcije

Prioritetno cepanje: Arg, Lys

Sekundarne enzimske aktivnosti

Nema

Osobine

braon tečnost

Upotreba

Koristi se u proizvodnji delimično ili ekstenzivno hidrolizovanih proteina biljnog i životinjskog porekla. Ovi hidrolizovani proteini mogu se koristiti za različite primene kao sastojci u hrani i pićima, za utvrđivanje proteina ili kao sastojci koji pružaju funkcionalne efekte kao što su emulzija ili poboljšanje ukusa

Ispitivanja

aktivnost serin proteaze sa specifičnim tripsinom.

TRIPSIN

Izvori

Dobija se iz prečišćenog ekstrakta svinjskog ili goveđeg pankreasa

Aktivni principi

Tripsin (serin-proteinaza)

Sistematsko ime i broj

nema (EC 3.4.21.4)

Katalizovane reakcije

Hidrolizuje polipeptide, amide i estre, naročito veze karobksilnih grupa, L -arginina i L -lizina dajući peptide nižih molekulskih masa

Osobine

Beo do žutobraon amorfan prašak rastvorljiv u vodi, gotovo nerastvorljiv u alkoholu, hloroformu i etru.

Upotreba

Koristi se pri prečenju, za omekšavanje mesa i proizvodnju proteinskih hidrolizata

Ispitivanja

Proteolitička aktivnost