Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA

("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)

 

Deo I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti sudije i predsednika suda za disciplinske prekršaje propisane Zakonom o sudijama, izricanje disciplinskih sankcija u skladu sa Zakonom o sudijama i obrazovanje i način rada disciplinskih organa.

Član 2

Na pitanja koja nisu regulisana Zakonom o sudijama i ovim pravilnikom shodno se primenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku.

Član 3

Disciplinska sankcija izriče se srazmerno težini učinjenog disciplinskog prekršaja.

Prilikom odmeravanja disciplinske sankcije uzima se u obzir da li je sudija, odnosno predsednik suda ranije disciplinski kažnjavan, ponašanje u disciplinskom postupku i druge okolnosti koje mogu uticati na odmeravanje disciplinske sankcije.

Član 4

Postupanje Disciplinskog tužioca po prijavi i disciplinski postupak su hitni i zatvoreni za javnost, izuzev ukoliko sudija, odnosno predsednik suda protiv koga se vodi disciplinski postupak ne zahteva da postupak bude javan.

Deo II

DISCIPLINSKI ORGANI

Disciplinski tužilac

Član 5

Disciplinski tužilac postupa po disciplinskoj prijavi, podnosi Disciplinskoj komisiji predlog za vođenje disciplinskog postupka, zastupa predlog za vođenje disciplinskog postupka pred Disciplinskom komisijom, izjavljuje žalbu protiv odluke Disciplinske komisije i preduzima druge radnje u skladu sa Zakonom o sudijama i ovim pravilnikom.

Mandat Disciplinskog tužioca traje četiri godine.

Disciplinski tužilac podnosi godišnji izveštaj o svom radu Visokom savetu sudstva (u daljem tekstu: Savet) najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu i uvek kada Savet to zatraži.

Član 6

Disciplinski tužilac vrši svoju dužnost neposredno ili preko svojih zamenika.

Disciplinski tužilac određuje zamenika koji će postupati u predmetima zamenika koji je duže odsutan ili je iz drugih razloga sprečen da postupa u predmetima kojima je zadužen.

Disciplinskog tužioca u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje zamenik koga on odredi, a u slučaju izuzeća zamenik koga odredi predsednik Saveta.

Zamenici Disciplinskog tužioca

Član 7

Disciplinski tužilac ima tri zamenika i svaki od njih je odgovoran u predmetima koje mu dodeli Disciplinski tužilac.

Mandat zamenika Disciplinskog tužioca traje četiri godine.

Član 8

Disciplinski tužilac ima okrugli pečat, prečnika 32 mm, s malim grbom Republike Srbije u sredini, oko koga je koncentričnim krugovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispisan tekst: "Republika Srbija - Visoki saveta sudstva - Disciplinski tužilac - Beograd".

Disciplinska komisija

Član 9

Disciplinsku Komisiju čine predsednik i dva člana, koji imaju zamenike.

Predsednik Disciplinske komisije rukovodi i stara se o organizaciji rada Disciplinske komisije.

Disciplinska komisija postupa po predlogu Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka, vodi disciplinski postupak i donosi odluku o predlogu Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka.

Mandat predsednika i članova Disciplinske komisije i njihovih zamenika traje četiri godine.

Predsednika Disciplinske komisije u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje član Disciplinske komisije koga on odredi, a u slučaju izuzeća član Disciplinske komisije koga odredi predsednik Saveta.

Predsednik Disciplinske komisije podnosi godišnji izveštaj o radu Disciplinske komisije Savetu najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu i uvek kada Savet to zatraži.

Član 10

Disciplinska komisija ima okrugli pečat, prečnika 32 mm, s malim grbom Republike Srbije u sredini, oko koga je koncentričnim krugovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispisan tekst: "Republika Srbija - Visoki saveta sudstva - Disciplinska komisija - Beograd".

Uslovi za imenovanje članova disciplinskih organa

Član 11

Savet imenuje članove disciplinskih organa iz reda sudija na stalnoj sudijskoj funkciji.

Za Disciplinskog tužioca može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje 15 godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

Za zamenika Disciplinskog tužioca može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje deset godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

Za predsednika i člana Disciplinske komisije i njihove zamenike može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje 15 godina i koji nije disciplinski kažnjavan.

Za članove disciplinskih organa ne mogu biti imenovani predsednici sudova.

Imenovanje članova disciplinskih organa

Član 12

Savet upućuje javni poziv sudijama da podnesu prijave za imenovanje za članove disciplinskih organa.

Prilikom odlučivanja o imenovanju Disciplinskog tužioca, njegovih zamenika i predsednika i članova Disciplinske komisije i njihovih zamenika, Savet uzima u obzir, podatke iz lične i radne biografije, vrstu profesionalnog iskustva, mišljenje o kandidatu sednice svih sudija, odnosno Opšte sednice Vrhovnog kasacionog suda.

Izuzeće člana disciplinskog organa

Član 13

Član disciplinskog organa biće izuzet iz postupanja u disciplinskom postupku koji je protiv njega pokrenut ili po disciplinskoj prijavi koja je protiv njega podneta, ako mu je sudija protiv koga se vodi disciplinski postupak ili njegov zastupnik ili lice koje je podnelo disciplinsku prijavu ili njegov zastupnik bračni drug ili lice sa kojim živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbini do drugog stepena.

Član disciplinskog organa može biti izuzet iz postupanja u disciplinskom postupku kad postoje okolnosti koji dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Član disciplinskog organa, čim sazna da postoji razlog za njegovo izuzeće, dužan je da prekine svaki rad na tom predmetu.

Zamenik Disciplinskog tužioca o postojanju razloga iz st. 1. i 2. ovog člana obaveštava Disciplinskog tužioca, a član Disciplinske komisije i njegov zamenik predsednika Disciplinske komisije, koji odlučuju o izuzeću.

O izuzeću Disciplinskog tužioca i predsednika Disciplinske komisije odlučuje predsednik Saveta.

Udaljenje člana disciplinskog organa

Član 14

Član disciplinskog organa udaljuje se sa dužnosti ako je doneta odluka o njegovom udaljenju sa sudijske funkcije.

Odluku o udaljenju sa dužnosti člana disciplinskog organa donosi Savet.

Odlukom iz stava 2. ovog člana određuje se i član disciplinskog organa koji zamenjuje člana disciplinskog organa koji je udaljen sa dužnosti.

Prestanak dužnosti

Član 15

Članu disciplinskih organa prestaje dužnost na lični zahtev, po isteku mandata, prestankom sudijske funkcije, ako mu je, kao postupajućem sudiji, konačnom odlukom izrečena disciplinska sankcija ili razrešenjem.

Razrešenje člana disciplinskog organa

Član 16

Član disciplinskog organa se razrešava dužnosti pre isteka vremena na koje je imenovan ako dužnost ne vrši u skladu sa Ustavom i zakonom i ako bude osuđen za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora, odnosno za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti člana disciplinskog organa.

Član 17

Inicijativu za razrešenje dužnosti člana disciplinskog organa može podneti svaki sudija, član disciplinskog organa ili član Saveta.

Član 18

Savet će u roku od sedam dana po prijemu inicijative oceniti verovatnost razloga zbog kojeg se razrešenje traži.

Ako oceni, na osnovu priloženih dokaza, da razlozi za razrešenje nisu učinjeni verovatnim, Savet će pismeno obavestiti podnosioca da inicijativa nije prihvaćena.

Član 19

Ukoliko prihvati inicijativu, Savet u roku od 15 dana od prijema inicijative donosi odluku o pokretanju postupka razrešenja, o čemu pismeno obaveštava podnosioca inicijative i disciplinski organ.

Članu disciplinskog organa će se omogućiti da se izjasni o svim navodima od značaja za donošenje odluke o razrešenju, kao i o priloženim dokazima.

Odlukom o pokretanju postupka može se izreći i mera udaljenja do okončanja postupka za razrešenje.

Član 20

Odluku o razrešenju Savet donosi u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

Deo III

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Disciplinska prijava

Član 21

Svako lice može podneti disciplinsku prijavu protiv sudije, odnosno predsednika suda Disciplinskom tužiocu.

Disciplinska prijava se podnosi u pismenom obliku.

Disciplinska prijava mora da sadrži ime i prezime sudije i naziv suda u kome obavlja sudijsku funkciju odnosno ime i prezime predsednika suda i naziv suda u kome obavlja funkciju predsednika suda, kratak opis radnji u postupanju sudije, odnosno predsednik suda, ime i prezime podnosioca prijave, njegovu adresu i potpis.

Ako je disciplinska prijava nerazumljiva ili ne sadrži sve podatke da bi se po njoj moglo postupati, Disciplinski tužilac će podnosiocu prijave vratiti prijavu i odrediće rok od osam dana za ispravku, odnosno dopunu disciplinske prijave.

U pozivu za ispravku, odnosno dopunu disciplinske prijave podnosilac će se upozoriti na posledice propuštanja.

Disciplinski tužilac će odbaciti disciplinsku prijavu ukoliko podnosilac ne izvrši ispravku, odnosno dopunu ili je ne izvrši u propisanom roku.

Postupanje Disciplinskog tužioca po prijavi

Član 22

Disciplinski tužilac vodi evidenciju svih prijava koje su podnete protiv sudija, odnosno predsednik sudova i obrazuje predmet za svaku prijavu.

Disciplinski tužilac može da pribavlja potrebne dokaze i informacije od suda, drugih državnih organa, javnih ustanova ili fizičkih lica. Sudovi, državni organi, javne ustanove, sudije, tužioci i državni službenici obavezni su da sarađuju sa Disciplinskim tužiocem.

Član 23

Disciplinski tužilac može da pozove sudiju, odnosno predsednika suda protiv koga je podneta disciplinska prijava da se izjasni o navodima iz disciplinske prijave.

Sudija, odnosno predsednik suda nije dužan da se odazove pozivu Disciplinskog tužioca.

Disciplinski tužilac je dužan da obavesti sudiju, odnosno predsednika suda koji se odazove pozivu da sve što izjavi može da bude korišćeno kao dokaz u disciplinskom postupku.

Član 24

Disciplinski tužilac odbacuje disciplinsku prijavu ako:

- podnosilac prijave nije postupio po nalogu Disciplinskom tužioca ili nije postupio u roku od osam dana (član 21. stav 6);

- je podneta anonimna prijava;

- je nastupila zastarelost vođenja disciplinskog postupka.

Član 25

Disciplinski tužilac odbija disciplinsku prijavu kao neosnovanu ako nema dovoljno dokaza za podnošenje predloga za vođenje disciplinskog postupka.

Član 26

O odbačaju, odnosno o odbijanju disciplinske prijave iz razloga propisanih čl. 24. i 25. ovog pravilnika Disciplinski tužilac sačinjava službenu belešku, o čemu pismeno obaveštava podnosioca disciplinske prijave.

Pokretanje disciplinskog postupka

Član 27

Disciplinski tužilac podnosi Disciplinskoj komisiji predlog za vođenje disciplinskog postupka ako smatra da postoji opravdana sumnja da je učinjen disciplinski prekršaj.

Disciplinski postupak je pokrenut dostavljanjem predloga za vođenje disciplinskog postupka Disciplinskoj komisiji.

Predlog za vođenje disciplinskog postupka sadrži:

1) lične podatke sudije (ime i prezime, datum rođenja i adresu) i sud u kome obavlja sudijsku funkciju odnosno lične podatke predsednika suda (ime i prezime, datum rođenja i adresu) i sud u kome obavlja funkciju predsednika suda;

2) činjenični opis i pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja;

3) predlog o dokazima koje treba izvesti na disciplinskom ročištu i predlog disciplinske sankcije.

Sudija, odnosno predsednik suda može imati zastupnika od dana kada mu je Disciplinska komisija dostavila predlog Disciplinskog tužioca za vođenje postupka.

Prvostepeni disciplinski postupak

Član 28

Ukoliko Disciplinska komisija predlog za vođenje disciplinskog postupka ne vrati Disciplinskom tužiocu na dopunu i uređenje, predlog za vođenje disciplinskog postupka dostavlja sudiji odnosno predsedniku suda sa dokazima Disciplinskog tužioca.

Disciplinska komisija u obaveštenju o pokrenutom disciplinskom postupku upozorava sudiju, odnosno predsednika suda da ima pravo da angažuje zastupnika, da se sam ili preko zastupnika izjasni o predlogu i da predloži dokaze u roku od osam dana od dana dobijanja obaveštenja.

Po prijemu izjašnjenja od strane sudije, odnosno predsednika suda ili po proteku roka za izjašnjenje, predsednik Disciplinske komisije zakazuje disciplinsko ročište.

Disciplinskom tužiocu se uz poziv za disciplinsko ročište dostavlja i izjašnjenje sudije, odnosno predsednika suda.

Od dana dostavljanja poziva stranama do dana održavanja disciplinskog ročišta mora da protekne najmanje osam dana.

Obustava disciplinskog postupka

Član 29

Disciplinska komisija će rešenjem obustaviti postupak ako Disciplinski tužilac u toku postupka odustane od predloga za vođenje disciplinskog postupka.

Nije dozvoljeno podnošenje novog predloga za vođenje disciplinskog postupka zasnovanog na istim činjenicama.

Član 30

Ako uredno pozvani sudija ili njegov zastupnik, odnosno predsednik suda ili njegov zastupnik, ne pristupe na ročište bez opravdanog razloga, ročište se održava u njihovom odsustvu.

Ako uredno pozvani Disciplinski tužilac ne pristupi na ročište bez opravdanog razloga smatra se da je odustao od predloga za vođenje disciplinskog postupka i Disciplinska komisija rešenjem obustavlja disciplinski postupak.

Član 31

Disciplinska komisija može u toku postupka izvoditi dokaze, koje strane nisu predložile ili od kojih su odustale, a koje smatra važnim za tačno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Član 32

Predsednik Disciplinske komisije rukovodi disciplinskim ročištem.

Predsednik Disciplinske komisije će upozoriti sudiju, odnosno predsednika suda protiv koga se vodi disciplinski postupak da ima pravo da ništa ne izjavi, uskrati odgovor na pojedino pitanje, slobodno iznese svoje navode, prizna ili ne prizna odgovornost za disciplinski prekršaj, da da izjavu sam ili preko zastupnika, a posebno o pravu da iznosi činjenice i predlaže dokaze u prilog svojih navoda, postavlja pitanja drugim učesnicima u postupku, stavlja primedbe i daje objašnjenja u vezi sa izvedenim dokazima.

Odluke Disciplinske komisije

Član 33

Disciplinska komisija će se, nakon završenog disciplinskog ročišta, povući na većanje i glasanje radi donošenja odluke.

O većanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuju članovi Disciplinske komisije i zapisničar.

Odluke Disciplinske komisije su rešenje i odluka kojom se predlaže Savetu da pokrene postupak za razrešenje sudije za utvrđen težak disciplinski prekršaj odnosno odluka kojom se predlaže Savetu da pokrene postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda za utvrđen težak disciplinski prekršaj.

Član 34

Disciplinska komisija rešenjem:

- odbija predlog Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka,

- usvaja predlog Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka, oglašava sudiju odnosno predsednika suda odgovornim za disciplinski prekršaj i izriče mu odgovarajuću sankciju.

Disciplinska komisija odlukom:

- predlaže Savetu da pokrene postupak za razrešenje sudije za utvrđen težak disciplinski prekršaj odnosno predlaže Savetu da pokrene postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda za utvrđen težak disciplinski prekršaj.

Član 35

Rešenje Disciplinske komisije iz člana 34. stav 1. ovog pravilnika sadrži:

1) ime i prezime predsednika i članova Disciplinske komisije i zapisničara,

2) imena strana u postupku i zastupnika,

3) datum i mesto donošenja odluke,

4) odluku o odbijanju predloga za vođenje disciplinskog postupka, odnosno odluku kojom se sudija, odnosno predsednik suda oglašava odgovornim za učinjeni disciplinski prekršaj, pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja i disciplinsku sankciju koja mu je izrečena,

5) obrazloženje,

6) odluku o troškovima postupka,

7) potpis predsednika Disciplinske komisije,

8) pouku o pravnom leku.

Disciplinska komisija u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja, izrađuje pismeni otpravak rešenja i dostavlja ga Disciplinskom tužiocu, sudiji i njegovom zastupniku, odnosno predsedniku suda i njegovom zastupniku.

Žalba

Član 36

Protiv rešenja Disciplinske komisije Disciplinski tužilac, sudija i njegov zastupnik, odnosno predsednik suda i njegov zastupnik mogu izjaviti žalbu Savetu u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Rešenje se može pobijati:

1) zbog povreda pravila postupka koje su mogle imati uticaj na donošenje zakonitog i pravilnog rešenja,

2) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,

3) zbog pogrešne primene materijalnog prava,

4) zbog odluke o izrečenoj disciplinskoj sankciji.

Žalba sadrži:

1) označenje rešenja protiv koga se izjavljuje žalba,

2) izjavu da se rešenje pobija u celini ili u određenom delu,

3) razloge žalbe,

4) potpis lica koje izjavljuje žalbu.

U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi samo ako žalilac učini verovatnim da ih bez svoje krivice nije mogao izneti, odnosno predložiti u toku prvostepenog disciplinskog postupka.

Žalba sa prilozima se dostavlja drugoj strani u postupku, koja može u roku od tri dana od dana dostavljanja žalbe dostaviti odgovor na žalbu. Neblagovremeni odgovor na žalbu neće se uzimati u razmatranje.

Disciplinska komisija odmah po prijemu odgovora na žalbu ili isteka roka za davanje odgovora na žalbu spise predmeta dostavlja Savetu.

Drugostepeni disciplinski postupak pred Visokim savetom sudstva

Član 37

Savet odlučuje o žalbi, po pravilu, bez rasprave. Predsednik Saveta određuje iz reda sudija - izbornih članova Saveta izvestioca.

Izvestilac daje kratak prikaz postupka i činjenica, nakon čega Savet donosi odluku.

Izuzetno, kada Savet nađe da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja ili otklanjanja povrede pravila postupka potrebno da se pred Savetom ponove već izvedeni dokazi ili da se izvedu predloženi, a neizvedeni dokazi od strane Disciplinske komisije ili izvedu dokazi predloženi u žalbi, zakazaće raspravu. Izvestilac daje kratak prikaz postupka i činjenica, ne izražavajući mišljenje o osnovanosti žalbe, nakon čega podnosilac žalbe obrazlaže žalbu, a zatim i druga strana izlaže svoj odgovor.

Ako uredno pozvani Disciplinski tužilac ne pristupi na raspravu bez opravdanog razloga smatra se da je odustao od predloga za vođenje disciplinskog postupka.

Odluke Visokog saveta sudstva po žalbi

Član 38

Savet donosi odluku o žalbi u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe, u obliku rešenja. Odluka se donosi većinom glasova. O većanju i glasanju sastavlja se zapisnik o većanju i glasanju koji potpisuju članovi Saveta i zapisničar.

Odlučujući po žalbi Savet može da:

1) odbaci žalbu kao neblagovremenu ili nedozvoljenu,

2) odbije žalbu, kao neosnovanu i potvrdi rešenje Disciplinske komisije,

3) usvoji žalbu i preinači rešenje Disciplinske komisije.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) sastav Saveta,

2) imena strana u postupku,

3) datum i mesto donošenja rešenja,

4) sadržinu rešenja na koju je izjavljena žalba,

5) odluku o žalbi,

6) obrazloženje,

7) potpis predsednika Saveta ili zamenika predsednika Saveta koji je predsedavao sednicom.

Ukoliko je prvostepena odluka preinačena, rešenje o žalbi sadrži i:

1) činjenične i zakonske elemente disciplinskog prekršaja za koji je sudija oglašen odgovornim i disciplinsku sankciju koja mu je izrečena,

2) utvrđivanje nove disciplinske sankcije,

3) odbijanje predloga Disciplinskog tužioca.

Odluka Saveta je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Član 39

Pismeni otpravak rešenja Savet je dužan da izradi u roku od osam dana od dana donošenja odluke, a spise predmeta zajedno sa primerkom rešenja vraća Disciplinskoj komisiji koja primerak rešenja bez odlaganja dostavlja Disciplinskom tužiocu, sudiji i njegovom zastupniku, odnosno predsedniku suda i njegovom zastupniku.

Predlog za pokretanje postupka za razrešenje sudije

Član 40

Disciplinska komisija kad utvrdi da je sudija izvršio težak disciplinski prekršaj, objavljuje odluku o utvrđenom teškom disciplinskom prekršaju i u roku od osam dana Savetu dostavlja obrazložen predlog za pokretanje postupak za razrešenje sudije, sa spisima predmeta.

Postupak za razrešenje sudije

Član 41

Postupak za razrešenje sudije pokrenut je dostavljanjem predloga za razrešenje sudije Savetu.

Savet predlog Disciplinske komisije bez odlaganja dostavlja sudiji da se o njemu izjasni, u roku od osam dana, uz upozorenje na prava iz člana 66. Zakona o sudijama i posledicama propuštanja.

Po prijemu predloga iz stava 1. ovog člana, predsednik Saveta određuje iz reda sudija - izbornih članova Saveta, izvestioca koji daje kratak prikaz postupka i činjenica, ne izražavajući mišljenje o osnovanosti predloga za razrešenje.

Odluke Saveta po predlogu za razrešenje sudije

Član 42

Savet može odlučujući po predlogu za razrešenje da:

1) usvoji predlog za razrešenje i donese odluku o razrešenju sudije,

2) odbije predlog za razrešenje i preinači odluku Disciplinske komisije u delu u kojem je sudija oglašen odgovornim za težak disciplinski prekršaj, oglasi sudiju odgovornim za disciplinski prekršaj i izreknu mu disciplinsku sankciju,

3) odbije predlog za razrešenje i sudiju oslobodi disciplinske odgovornosti.

Protiv odluke iz stava 1. tačka 1) sudija može izjaviti prigovor savetu u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke, a protiv odluke iz tačke 2) sudija može pokrenuti upravni spor.

Predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda

Član 43

Disciplinska komisija kad utvrdi da je predsednik suda izvršio težak disciplinski prekršaj, objavljuje odluku o utvrđenom teškom disciplinskom prekršaju i u roku od osam dana Savetu dostavlja obrazloženi predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda, sa spisima predmeta.

Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda

Član 44

Postupak za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda pokrenut je dostavljanjem predloga za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda Savetu.

Savet predlog Disciplinske komisije bez odlaganja dostavlja predsedniku suda da se o njemu izjasni, u roku od osam dana, uz upozorenje na prava iz člana 66. Zakona o sudijama i posledicama propuštanja.

Po prijemu predloga iz stava 1. ovog člana, predsednik Saveta određuje iz reda sudija - izbornih članova Saveta, izvestioca koji daje kratak prikaz postupka i činjenica, ne izražavajući mišljenje o osnovanosti predloga za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda.

Odluke Saveta po predlogu za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda

Član 45

Savet može odlučujući po predlogu za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda da:

1) usvoji predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda i donese odluku kojom Narodnoj skupštini predlaže razrešenje predsednika suda,

2) odbije predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda i preinači odluku Disciplinske komisije u delu u kojem je predsednik suda oglašen odgovornim za težak disciplinski prekršaj, oglasi predsednika suda odgovornim za disciplinski prekršaj i izreknu mu disciplinsku sankciju,

3) odbije predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje predsednika suda i predsednika suda oslobodi disciplinske odgovornosti.

Izvršenje konačnih odluka o disciplinskim sankcijama

Član 46

Pravnosnažna odluka kojom je izrečena disciplinska sankcija upisuje se u lični list sudije.

Vanredni pravni lekovi

Član 47

U disciplinskom postupku nisu dozvoljeni vanredni pravni lekovi, niti ponavljanje postupka.

Troškovi postupka

Član 48

Svaka strana prethodno snosi svoje troškove, uključujući i troškove svedoka i veštaka koje je predložila.

Na zahtev sudije, odnosno predsednika suda protiv koga je vođen disciplinski postupak, nadoknadiće mu se opravdani troškovi postupka, uključujući i troškove zastupnika, na teret Saveta, ako se disciplinski postupak okonča obustavom postupka ili odbijanjem predloga za vođenje disciplinskog postupka.

Odluku o troškovima postupka donosi Disciplinska komisija.

Protiv odluke iz stava 3. ovog člana dozvoljena je žalba Savetu u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Deo IV

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 49

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti sudija ("Službeni glasnik RS", broj 71/10).

Član 50

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".