Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA

("Sl. glasnik RS", br. 24/2024)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se obrazovanje, način rada i odlučivanja disciplinskih organa, postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti sudije i predsednika suda za disciplinske prekršaje propisane Zakonom o sudijama, izricanje i izvršenje disciplinskih mera.

Shodna primena Zakonika o krivičnom postupku

Član 2

Na pitanja koja nisu regulisana Zakonom o sudijama i ovim pravilnikom shodno se primenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku.

Izricanje disciplinskih mera

Član 3

Disciplinska mera izriče se srazmerno težini učinjenog disciplinskog prekršaja.

Prilikom odmeravanja disciplinske mere uzima se u obzir da li je sudija, odnosno predsednik suda ranije disciplinski kažnjavan, ponašanje u disciplinskom postupku i druge okolnosti koje mogu uticati na odmeravanje disciplinske mere.

Načela disciplinskog postupka

Član 4

Postupanje Disciplinskog tužioca po prijavi i disciplinski postupak su hitni.

Disciplinski postupak se vodi uz sva jemstva pravičnog suđenja, bez prisustva javnosti, osim ako sudija, odnosno predsednik suda u odnosu na koga se vodi disciplinski postupak zahteva da postupak bude javan.

Visoki savet sudstva (u daljem tekstu: Savet) može obaveštavati javnost o disciplinskim postupcima i izrečenim disciplinskim merama, vodeći računa o interesima postupka, kao i o zaštiti privatnosti učesnika u postupku.

Stranke u disciplinskom postupku

Član 5

Stranke u disciplinskom postupku jesu disciplinski tužilac i sudija, odnosno predsednik suda protiv kog se vodi postupak.

Punomoćnik

Član 6

U disciplinskom postupku koji je propisan ovim pravilnikom punomoćnik sudije, odnosno predsednika suda, može biti samo advokat.

Punomoćniku prestaju prava i dužnosti opozivom ili otkazom punomoćja.

Disciplinski tužilac

Član 7

Disciplinski tužilac postupa po disciplinskoj prijavi ili po službenoj dužnosti, podnosi Disciplinskoj komisiji predlog za vođenje disciplinskog postupka, zastupa predlog za vođenje disciplinskog postupka pred Disciplinskom komisijom, izjavljuje žalbu protiv odluke Disciplinske komisije i preduzima druge radnje u skladu sa Zakonom o sudijama i ovim pravilnikom.

Savet imenuje Disciplinskog tužioca na period od pet godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Disciplinski tužilac podnosi godišnji izveštaj o svom radu Savetu najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu i uvek kada Savet to zatraži.

Vršenje dužnosti disciplinskog tužioca

Član 8

Disciplinski tužilac vrši dužnost neposredno ili preko svojih zamenika.

Disciplinskog tužioca u slučaju dužeg odsustva ili sprečenosti zamenjuje zamenik koga on odredi, a u slučaju izuzeća zamenik koga odredi predsednik Saveta.

Disciplinski tužilac određuje zamenika koji će postupati u predmetima zamenika koji je duže odsutan ili je iz drugih razloga sprečen da postupa u predmetima kojima je zadužen.

Zamenici Disciplinskog tužioca

Član 9

Disciplinski tužilac ima tri zamenika i svaki od njih je odgovoran za predmete koje mu dodeli Disciplinski tužilac.

Savet imenuje zamenika Disciplinskog tužioca na period od pet godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Savet može povećati broj zamenika Disciplinskog tužioca usled povećanog obima posla, na osnovu obrazloženog predloga Disciplinskog tužioca.

Pečat Disciplinskog tužioca

Član 10

Disciplinski tužilac ima okrugli pečat, prečnika 32 milimetra, s velikim grbom Republike Srbije u sredini, oko koga je koncentričnim krugovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispisan tekst: "Republika Srbija - Visoki saveta sudstva - Disciplinski tužilac - Beograd".

Disciplinska komisija

Član 11

Disciplinsku Komisiju čine predsednik i dva člana, koji imaju zamenike.

Savet imenuje predsednika i članove Disciplinske komisije i njihove zamenike na period od pet godina, bez mogućnosti ponovnog imenovanja.

Predsednika Disciplinske komisije u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje član Disciplinske komisije koga on odredi, a u slučaju izuzeća član Disciplinske komisije koga odredi predsednik Saveta.

Predsednik Disciplinske komisije rukovodi i stara se o organizaciji rada Disciplinske komisije. Disciplinska komisija postupa po predlogu Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka, vodi disciplinski postupak i donosi odluku o predlogu Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka.

Ako je u disciplinskom postupku pravnosnažnom odlukom utvrđeno da je sudija, odnosno predsednik suda učinio težak disciplinski prekršaj, Disciplinska komisija može podneti Savetu predlog za pokretanje postupka za utvrđivanje razloga za razrešenje sudije, odnosno predsednika suda.

Predsednik Disciplinske komisije podnosi godišnji izveštaj o radu Disciplinske komisije Savetu najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu i uvek kada Savet to zatraži.

Pečat Disciplinske komisije

Član 12

Disciplinska komisija ima okrugli pečat, prečnika 32 milimetra, s Velikim grbom Republike Srbije u sredini, oko koga je koncentričnim krugovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, ispisan tekst: "Republika Srbija - Visoki saveta sudstva - Disciplinska komisija - Beograd".

Pravo na novčanu naknadu i troškove

Član 13

Članovi disciplinskih organa imaju pravo na novčanu naknadu i troškove, na način i pod uslovima utvrđenim odlukom Saveta.

Uslovi za imenovanje članova disciplinskih organa

Član 14

Savet imenuje članove disciplinskih organa iz reda sudija.

Za Disciplinskog tužioca i njegovog zamenika može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje 12 godina i protiv kog nije podnet predlog za vođenje disciplinskog postupka.

Za predsednika i člana Disciplinske komisije i njihove zamenike može biti imenovan sudija koji obavlja sudijsku funkciju najmanje 12 godina i protiv kog nije podnet predlog za vođenje disciplinskog postupka.

Za članove disciplinskih organa ne mogu biti imenovani predsednici sudova odnosno vršioci funkcije predsednika suda, kao i sudije koji su članovi radnih tela Saveta.

Imenovanje članova disciplinskih organa

Član 15

Savet upućuje javni poziv sudijama da podnesu prijave za imenovanje za članove disciplinskih organa.

U javnom pozivu iz stava 1. ovog člana navode se uslovi koje kandidat za člana disciplinskog organa mora da ispunjava, rok za podnošenje prijave, adresa na koju se podnosi prijava i drugi podaci od značaja za sprovođenje postupka za imenovanje člana disciplinskog organa.

Prijavu iz stava 1. ovog člana podnosi kandidat lično.

Savet obrazuje Komisiju za sprovođenje postupka za imenovanje člana disciplinskog organa, koju čine tri izborna člana Saveta.

Komisija utvrđuje da li je prijava podneta u roku, da li je potpuna odnosno da li sadrži sve potrebne podatke i dokaze o ispunjenosti uslova iz javnog poziva i da li je podneta od strane ovlašćenog lica.

Komisija rešenjem odbacuje neblagovremenu, nepotpunu i nedozvoljenu prijavu.

Komisija nakon ispitivanja svih prijava i obavljenog razgovora sa kandidatima formira listu prema azbučnom redu prezimena kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje za člana disciplinskog organa i dostavlja je Savetu.

Savet, većinom glasova svih članova, imenuje članove disciplinskih organa sa liste kandidata koju je dostavila Komisija.

Prilikom odlučivanja o imenovanju članova disciplinskih organa, Savet uzima u obzir podatke iz lične i radne biografije, vrstu profesionalnog iskustva, mišljenje sednice svih sudija, odnosno mišljenje Opšte sednice Vrhovnog suda.

Ukoliko se na osnovu javnog poziva ne izabere potreban broj članova disciplinskih organa, Savet će pozvati predsednike sudova da predlože kandidate koji ispunjavaju uslove za imenovanje i izvršiti izbor u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Izuzeće člana disciplinskog organa

Član 16

Član disciplinskog organa izuzima se iz postupanja po prijavi koja je protiv njega podneta, kao i u disciplinskom postupku koji se protiv njega vodi.

Član disciplinskog organa izuzima se i ako mu je sudija protiv koga se vodi disciplinski postupak ili njegov punomoćnik ili lice koje je podnelo disciplinsku prijavu ili njegov punomoćnik bračni drug ili lice sa kojim živi u vanbračnoj ili drugoj trajnoj zajednici života ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, a po tazbinskom srodstvu do drugog stepena.

Član disciplinskog organa može biti izuzet iz postupanja u disciplinskom postupku i kad postoje okolnosti koji dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Član disciplinskog organa, čim sazna da postoji razlog za njegovo izuzeće, dužan je da prekine svaki rad na tom predmetu.

Zamenik Disciplinskog tužioca o postojanju razloga iz st. 2. i 3. ovog člana obaveštava Disciplinskog tužioca, a član Disciplinske komisije i njegov zamenik predsednika Disciplinske komisije, koji odlučuju o izuzeću.

O izuzeću Disciplinskog tužioca i predsednika Disciplinske komisije odlučuje predsednik Saveta.

Shodna primena odredaba o izuzeću

Član 17

Odredbe o izuzeću člana disciplinskog organa shodno se primenjuju i na zaposlenog u Administrativnoj kancelariji Saveta koji vodi zapisnik na ročištu Disciplinske komisije.

O izuzeću lica iz stava 1. ovog člana odluku donosi predsednik Disciplinske komisije.

Udaljenje člana disciplinskog organa

Član 18

Član disciplinskog organa udaljuje se sa dužnosti ako je doneta odluka o njegovom udaljenju sa sudijske funkcije ili ako je pokrenut postupak za njegovo razrešenje sa dužnosti člana disciplinskog organa.

Odluku o udaljenju sa dužnosti člana disciplinskog organa donosi Savet.

Odlukom iz stava 2. ovog člana određuje se i član disciplinskog organa koji zamenjuje člana disciplinskog organa koji je udaljen sa dužnosti.

Prestanak dužnosti člana disciplinskog organa

Član 19

Članu disciplinskog organa prestaje dužnost na lični zahtev, istekom perioda na koji je imenovan, razrešenjem sa dužnosti člana disciplinskog organa, prestankom sudijske funkcije, kao i izborom za predsednika suda ili postavljenjem za vršioca funkcije predsednika suda.

Razrešenje člana disciplinskog organa

Član 20

Član disciplinskog organa se razrešava dužnosti pre isteka perioda na koji je imenovan:

1) ako dužnost ne vrši savesno i u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim pravilnikom;

2) ako mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mera zbog učinjenog disciplinskog prekršaja;

3) ako je pravnosnažno osuđen za krivično delo ili prekršaj koji ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti člana disciplinskog organa.

Predlog za razrešenje člana disciplinskog organa

Član 21

Obrazložen predlog za razrešenje mogu podneti predsednik i član Saveta, kao i član disciplinskog organa.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana prilaže se dokaz o postojanju razloga za razrešenje člana disciplinskog organa.

Odbacivanje predloga za razrešenje člana disciplinskog organa

Član 22

Savet odbacuje predlog za razrešenje člana disciplinskog organa koji je podnet od strane neovlašćenog lica, koji je nerazumljiv ili nepotpun (član 21. stav 2).

Postupak za razrešenje člana disciplinskog organa

Član 23

Savet odlučuje o pokretanju postupka za razrešenje člana disciplinskog organa u roku od 15 dana od dana prijema predloga za razrešenje.

Odluku o pokretanju postupka za razrešenje Savet donosi kada nađe da dokazi podneti uz predlog za razrešenje ukazuju na postojanje razloga za razrešenje iz člana 19. ovog pravilnika.

Savet dostavlja odluku iz stava 2. ovog člana i predlog za razrešenje članu disciplinskog organa protiv kog je podnet predlog, Disciplinskoj komisiji i Disciplinskom tužiocu.

Savet je dužan da omogući članu disciplinskog organa protiv koga je pokrenut postupak za razrešenje da se, u roku od osam dana od dana prijema odluke o pokretanju postupka protiv njega, izjasni o postojanju razloga za razrešenje u pisanoj formi, a na njegov zahtev i usmeno na sednici Saveta.

Odluku o predlogu za razrešenje Savet donosi u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka za razrešenje.

Odluku iz stava 5. ovog člana Savet donosi većinom glasova svih članova.

Disciplinska prijava

Član 24

Svako lice može podneti disciplinsku prijavu protiv sudije, odnosno predsednika suda Disciplinskom tužiocu.

Disciplinska prijava se podnosi u pisanom obliku.

Disciplinska prijava može se podneti i elektronskim putem, ukoliko podnosilac prijave poseduje elektronski potpis.

Disciplinska prijava mora da sadrži ime i prezime sudije i naziv suda u kome obavlja sudijsku funkciju, odnosno ime i prezime predsednika suda i naziv suda u kome obavlja funkciju predsednika suda, kratak opis radnji u postupanju sudije, odnosno predsednika suda, ime i prezime podnosioca prijave, njegovu adresu i potpis.

Ako je disciplinska prijava nerazumljiva ili ne sadrži sve podatke da bi se po njoj moglo postupati (stav 3), Disciplinski tužilac će podnosiocu prijave vratiti prijavu, odrediti rok od osam dana za ispravku, odnosno dopunu disciplinske prijave i upozoriti na posledice propuštanja.

Disciplinski tužilac će odbaciti disciplinsku prijavu ukoliko podnosilac ne izvrši ispravku, odnosno dopunu ili je ne izvrši u roku iz stava 5. ovog člana.

Evidencija disciplinskih prijava

Član 25

Disciplinski tužilac vodi evidenciju svih prijava koje su podnete protiv sudija, odnosno predsednika sudova i obrazuje predmet za svaku prijavu.

Disciplinski tužilac vodi evidenciju i obrazuje predmet i kada postupa po službenoj dužnosti.

Saradnja sa sudovima i drugim državnim organima

Član 26

Sud, drugi organ Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, gradske opštine, imalac javnih ovlašćenja, fizičko i pravno lice, kao i sudija i predsednik suda dužni su da postupaju po zahtevu Disciplinskog tužioca za dostavljanje informacija, dokumenata i drugog materijala u vezi sa vršenjem poslova iz nadležnosti Disciplinskog tužioca.

Izjašnjenje pred Disciplinskim tužiocem

Član 27

Disciplinski tužilac može da pozove sudiju, odnosno predsednika suda protiv kog je podneta disciplinska prijava da se pisano ili usmeno pred njim izjasni o navodima iz disciplinske prijave.

Sudija, odnosno predsednik suda nije dužan da se odazove pozivu Disciplinskog tužioca.

Disciplinski tužilac je dužan da obavesti sudiju, odnosno predsednika suda koji se odazove pozivu da sve što izjavi može da bude korišćeno kao dokaz u disciplinskom postupku.

Razlozi za odbačaj disciplinske prijave

Član 28

Disciplinski tužilac odbacuje disciplinsku prijavu ako:

- podnosilac prijave nije postupio po nalogu Disciplinskog tužioca ili nije postupio u roku od osam dana (član 24. stav 5);

- je nastupila zastarelost vođenja disciplinskog postupka;

- nema dovoljno dokaza za podnošenje predloga za vođenje disciplinskog postupka;

- podnosilac disciplinske prijave povuče disciplinsku prijavu, a disciplinski tužilac oceni da nema osnova za podnošenje predloga za vođenje disciplinskog postupka po službenoj dužnosti;

- je sudiji, odnosno predsedniku suda prestala sudijska funkcija.

Sačinjavanje službene beleške

Član 29

O odbačaju disciplinske prijave iz razloga propisanih članom 28. ovog pravilnika Disciplinski tužilac sačinjava službenu belešku, o čemu pismeno obaveštava podnosioca disciplinske prijave.

Disciplinski tužilac u predmetima u kojima postupa po službenoj dužnosti sačinjava službenu belešku o nepostojanju uslova za podnošenje predloga za vođenje disciplinskog postupka iz razloga propisanih članom 28. ovog pravilnika.

Podnošenje zahteva Etičkom odboru

Član 30

Ukoliko ne odbaci disciplinsku prijavu, Disciplinski tužilac pre podnošenja predloga za vođenje disciplinskog postupka zbog disciplinskog prekršaja iz člana 97. stav 1. tačka 20. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", broj 10/23), Etičkom odboru podnosi zahtev za utvrđivanje kršenja odredaba Etičkog kodeksa u znatnoj meri.

U zahtevu za utvrđivanje kršenja odredaba Etičkog kodeksa u znatnoj meri Disciplinski tužilac navodi činjenični opis ponašanja sudije, odnosno predsednika suda i okolnosti u kojima je ono ispoljeno, bez navođenja ličnih podataka sudije odnosno predsednika suda.

Etički odbor je dužan da u roku od 90 dana od dana prijema zahteva Disciplinskog tužioca odluči o kršenju odredaba Etičkog kodeksa u znatnoj meri i da mišljenje o podnetom zahtevu dostavi Disciplinskom tužiocu.

Pokretanje disciplinskog postupka

Član 31

Disciplinski postupak je pokrenut kada Disciplinski tužilac dostavi predlog za vođenje disciplinskog postupka Disciplinskoj komisiji.

Predlog za vođenje disciplinskog postupka sadrži:

1) lične podatke sudije (ime i prezime, datum rođenja i adresu) i sud u kome obavlja sudijsku funkciju, odnosno lične podatke predsednika suda (ime i prezime, datum rođenja i adresu) i sud u kome obavlja funkciju predsednika suda;

2) činjenični opis i pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja;

3) predlog o dokazima koje treba izvesti na disciplinskom ročištu i predlog disciplinske mere.

Nije dozvoljeno podnošenje novog predloga za vođenje disciplinskog postupka zasnovanog na istim činjenicama.

Pravo na izjašnjenje o predlogu za vođenje disciplinskog postupka

Član 32

Sudija, odnosno predsednik suda ima pravo da mu Disciplinska komisija odmah dostavi predlog za vođenje disciplinskog postupka sa priloženim dokazima.

Disciplinska komisija uz predlog za vođenje disciplinskog postupka obaveštava sudiju, odnosno predsednika suda da ima pravo da angažuje punomoćnika, da se sam ili preko punomoćnika izjasni o predlogu i priloženim dokazima, kao i da pruži objašnjenje i predloži dokaze za svoje navode, u roku od osam dana od prijema obaveštenja.

Poziv na disciplinsko ročište

Član 33

Po prijemu izjašnjenja sudije, odnosno predsednika suda ili po proteku roka za izjašnjenje, predsednik Disciplinske komisije zakazuje disciplinsko ročište.

Disciplinskom tužiocu se uz poziv za disciplinsko ročište dostavlja i izjašnjenje sudije, odnosno predsednika suda sa svim priloženim dokazima.

Od dana dostavljanja poziva strankama do dana održavanja disciplinskog ročišta mora da protekne najmanje osam dana.

Izostanak sa disciplinskog ročišta

Član 34

Ako uredno pozvani sudija ili njegov punomoćnik, odnosno predsednik suda ili njegov punomoćnik, ne pristupe na ročište bez opravdanog razloga, ročište se održava u njihovom odsustvu.

Ako uredno pozvani Disciplinski tužilac ne pristupi na ročište bez opravdanog razloga, smatra se da je odustao od predloga za vođenje disciplinskog postupka i Disciplinska komisija rešenjem obustavlja disciplinski postupak.

Rukovođenje disciplinskim ročištem

Član 35

Predsednik Disciplinske komisije rukovodi disciplinskim ročištem.

Izvođenje dokaza od strane Disciplinske komisije

Član 36

Izuzetno, Disciplinska komisija može u toku postupka izvoditi dokaze koje stranke nisu predložile ili od kojih su odustale, a koje smatra važnim za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Prava sudije, odnosno predsednika suda na disciplinskom ročištu

Član 37

Predsednik Disciplinske komisije će upozoriti sudiju, odnosno predsednika suda protiv koga se vodi disciplinski postupak da ima pravo da ništa ne izjavi, da uskrati odgovor na pojedino pitanje, da usmeno iznese svoje navode, prizna ili ne prizna odgovornost za disciplinski prekršaj, da da izjavu sam ili preko punomoćnika, a posebno o pravu da iznosi činjenice i predlaže dokaze u prilog svojih navoda, postavlja pitanja drugim učesnicima u postupku, stavlja primedbe i daje objašnjenja u vezi sa izvedenim dokazima.

Izmena ili proširenje predloga za vođenje disciplinskog postupka

Član 38

Disciplinska komisija ne može odlučivati izvan predloga Disciplinskog tužioca.

U toku disciplinskog postupka Disciplinski tužilac može da izmeni ili proširi predlog za vođenje disciplinskog postupka, ako izvedeni dokazi ukazuju na izmenu činjeničnog stanja u odnosu na podneti predlog ili ako je sudija odnosno predsednik suda čija se disciplinska odgovornost utvrđuje učinio još neki disciplinski prekršaj.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, ukoliko se izmenjeno činjenično stanje ili nov disciplinski prekršaj odnosi na kršenje odredaba Etičkog kodeksa, Disciplinski tužilac je dužan da se obrati Etičkom odboru sa zahtevom za utvrđivanje kršenja Etičkog kodeksa u znatnoj meri.

Većanje i glasanje Disciplinske komisije

Član 39

Nakon završenog disciplinskog ročišta održava se većanje i glasanje radi donošenja odluke.

Disciplinska komisija donosi odluku većinom glasova od ukupnog broja članova.

O većanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuju članovi Disciplinske komisije i zapisničar.

Rešenje Disciplinske komisije

Član 40

Disciplinska komisija donosi odluku u obliku rešenja.

Disciplinska komisija rešenjem:

- odbija predlog Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka;

- usvaja predlog Disciplinskog tužioca za vođenje disciplinskog postupka, oglašava sudiju, odnosno predsednika suda odgovornim za disciplinski prekršaj i izriče mu odgovarajuću disciplinsku meru.

Disciplinska komisija će rešenjem obustaviti postupak ako:

- Disciplinski tužilac u toku postupka odustane od predloga za vođenje disciplinskog postupka;

- sudiji, odnosno predsedniku suda protiv koga se vodi postupak prestane sudijska funkcija;

- je nastupila zastarelost vođenja disciplinskog postupka;

- uredno pozvani Disciplinski tužilac ne pristupi na ročište bez opravdanog razloga (član 34. stav 2).

Sadržina rešenja Disciplinske komisije

Član 41

Rešenje Disciplinske komisije iz člana 40. ovog pravilnika sadrži:

1) ime i prezime predsednika i članova Disciplinske komisije i zapisničara;

2) imena stranaka u postupku i punomoćnika;

3) datum i mesto donošenja odluke;

4) odluku o odbijanju predloga za vođenje disciplinskog postupka, odnosno odluku kojom se sudija, odnosno predsednik suda oglašava odgovornim za učinjeni disciplinski prekršaj, činjenični opis i pravnu kvalifikaciju disciplinskog prekršaja i disciplinsku meru koja mu je izrečena ili odluku kojom se postupak obustavlja;

5) obrazloženje;

6) odluku o troškovima postupka;

7) potpis predsednika Disciplinske komisije;

8) pouku o pravnom leku.

Disciplinska komisija u roku od osam dana od dana objavljivanja rešenja, izrađuje pismeni otpravak rešenja i dostavlja ga Disciplinskom tužiocu, sudiji i njegovom punomoćniku, odnosno predsedniku suda i njegovom punomoćniku.

Žalba protiv rešenja Disciplinske komisije

Član 42

Protiv rešenja Disciplinske komisije Disciplinski tužilac, sudija i njegov punomoćnik, odnosno predsednik suda i njegov punomoćnik mogu izjaviti žalbu Savetu u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Žalba se može izjaviti:

1) zbog povreda pravila postupka koje su mogle imati uticaj na donošenje zakonitog i pravilnog rešenja;

2) zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja;

3) zbog pogrešne primene materijalnog prava;

4) zbog odluke o izrečenoj disciplinskoj meri.

Sadržina žalbe

Član 43

Žalba mora da sadrži:

1) označenje rešenja protiv kog se izjavljuje žalba;

2) izjavu da se rešenje pobija u celini ili u određenom delu;

3) razlog žalbe;

4) potpis lica koje izjavljuje žalbu.

U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i predlagati novi dokazi samo ako žalilac učini verovatnim da ih bez svoje krivice nije mogao izneti, odnosno predložiti u toku prvostepenog disciplinskog postupka.

Odgovor na žalbu

Član 44

Žalba sa prilozima se dostavlja protivnoj stranci, koja može u roku od tri dana od prijema žalbe dostaviti odgovor na žalbu. Neblagovremeni odgovor na žalbu neće se uzimati u razmatranje.

Disciplinska komisija odmah po prijemu odgovora na žalbu ili isteka roka za davanje odgovora na žalbu dostavlja spise predmeta dostavlja Savetu.

Drugostepeni disciplinski postupak pred Savetom

Član 45

Savet odlučuje o žalbi, po pravilu, bez rasprave. Predsednik Saveta određuje izvestioca iz reda izbornih članova Saveta. Izvestilac daje kratak prikaz postupka i činjenica ne izjašnjavajući se o osnovanosti žalbe, nakon čega Savet donosi odluku. Savet može pozvati na sednicu sudiju, odnosno predsednika suda protiv kog se vodi postupak, ukoliko smatra da je potrebno da dopuni svoje navode ili pruži dodatna objašnjenja od značaja za donošenje odluke.

Izuzetno, kada Savet nađe da je radi pravilnog utvrđenja činjeničnog stanja ili otklanjanja povrede pravila postupka potrebno da se pred Savetom ponove već izvedeni dokazi ili da se izvedu predloženi dokazi koji nisu izvedeni od strane Disciplinske komisije ili da se izvedu dokazi predloženi u žalbi, zakazaće raspravu.

Od dana dostavljanja poziva strankama do dana održavanja sednice Saveta na kojoj će biti održana rasprava mora da protekne najmanje osam dana.

Ako uredno pozvani Disciplinski tužilac ne pristupi na raspravu bez opravdanog razloga smatra se da je odustao od predloga za vođenje disciplinskog postupka.

Ako uredno pozvani sudija ili njegov punomoćnik, odnosno predsednik suda ili njegov punomoćnik ne pristupe na raspravu bez opravdanog razloga, rasprava će se održati u njihovom odsustvu.

Rasprava pred Savetom počinje izveštajem izvestioca koji daje kratak prikaz toka postupka i činjenica, ne izjašnjavajući se o osnovanosti žalbe, nakon čega podnosilac žalbe obrazlaže žalbu, a protivna stranka odgovor na žalbu.

Odluke Saveta o žalbi

Član 46

Savet donosi odluku o žalbi u roku od 15 dana od dana prijema spisa (član 44. stav 2).

Izuzetno od stava 1. ovog člana ukoliko je pred Savetom održana rasprava, odluka se donosi odmah nakon održane rasprave.

Odluka o žalbi se donosi većinom glasova. O većanju i glasanju sastavlja se zapisnik koji potpisuju članovi Saveta i državni službenik iz Administrativne kancelarije Saveta koji je sastavio zapisnik.

Odlučujući o žalbi Savet može da:

1) odbaci žalbu kao neblagovremenu, nepotpunu (član 43. stav 1), nedozvoljenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica;

2) odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi rešenje Disciplinske komisije;

3) usvoji žalbu kao osnovanu i preinači rešenje Disciplinske komisije;

4) obustavi disciplinski postupak ukoliko je u toku postupka sudiji, odnosno predsedniku suda prestala sudijska funkcija, ako je nastupila zastarelost vođenja disciplinskog postupka ili ako uredno pozvani Disciplinski tužilac ne pristupi na raspravu bez opravdanog razloga.

Odluka o žalbi donosi se u obliku rešenja.

Sadržina rešenja Saveta

Član 47

Rešenje Saveta iz člana 46. sadrži:

1) sastav Saveta;

2) imena stranaka u postupku i njihovih punomoćnika;

3) datum i mesto donošenja rešenja;

4) broj i datum rešenja Disciplinske komisije protiv kog je izjavljena žalba;

5) odluku o žalbi;

6) obrazloženje;

7) potpis predsednika Saveta ili člana Saveta koji je predsedavao sednicom.

Ukoliko je prvostepena odluka preinačena, rešenje o žalbi sadrži i:

1) činjenična i zakonska obeležja disciplinskog prekršaja za koji je sudija, odnosno predsednik suda oglašen odgovornim i disciplinsku meru koja mu je izrečena;

2) utvrđivanje nove disciplinske mere;

3) odbijanje predloga Disciplinskog tužioca.

Rešenje Saveta je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Pismeni otpravak drugostepenog rešenja

Član 48

Pismeni otpravak drugostepenog rešenja Savet je dužan da izradi u roku od osam dana od dana donošenja odluke, a spise predmeta zajedno sa primerkom rešenja dostavlja Disciplinskoj komisiji koja primerak rešenja bez odlaganja dostavlja Disciplinskom tužiocu, sudiji i njegovom punomoćniku, odnosno predsedniku suda i njegovom punomoćniku.

Vraćanje u pređašnje stanje

Član 49

Sudija, odnosno predsednik suda koji iz opravdanih razloga propusti disciplinsko ročište u prvostepenom postupku, rok za izjavljivanje žalbe protiv prvostepene odluke Disciplinske komisije ili raspravu pred Savetom u drugostepenom disciplinskom postupku, može podneti predlog za vraćanje u pređašnje stanje.

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana prestanka razloga koji je prouzrokovao propuštanje.

Po proteku 30 dana od dana propuštanja ne može se tražiti vraćanje u pređašnje stanje.

Uz predlog za vraćanje u pređašnje stanje podnose se dokazi o postojanju opravdanih razloga koji su doveli do propuštanja iz stava 1. ovog člana.

Uz predlog za vraćanje u pređašnje stanje koji se podnosi zbog propuštanja roka za izjavljivanje žalbe protiv prvostepene odluke Disciplinske komisije mora se podneti i žalba.

Predlog za vraćanje u pređašnje stanje podnosi se Disciplinskoj komisiji, koja o predlogu odlučuje rešenjem.

Protiv rešenja Disciplinske komisije iz stava 6. ovog člana kojim je predlog za vraćanje u pređašnje stanje odbačen ili odbijen može se izjaviti žalba Savetu u roku od osam dana od dana prijema odluke.

Protiv rešenja Disciplinske komisije iz stava 6. ovog člana kojim je predlog za vraćanje u pređašnje stanje usvojen žalba nije dozvoljena.

Izuzetno od st. 6. i 7. ovog člana, ukoliko se predlog za vraćanje u pređašnje stanje podnosi zbog propuštanja rasprave pred Savetom, o predlogu odlučuje Savet rešenjem protiv kog žalba nije dozvoljena.

Vanredni pravni lekovi

Član 50

U disciplinskom postupku nisu dozvoljeni vanredni pravni lekovi niti ponavljanje postupka.

Izvršenje disciplinskih mera

Član 51

Disciplinska mera izrečena u disciplinskom postupku izvršava se kada rešenje postane pravnosnažno.

Izvršenje disciplinske mere umanjenje plate sprovodi sud u kom sudija, odnosno predsednik suda vrši svoju funkciju, na zahtev Disciplinske komisije koja sudu dostavlja pravnosnažno rešenje iz stava 1. ovog člana snabdeveno potvrdom o izvršnosti.

Izvršenje disciplinske mere zabrane izbora u sud višeg stepena sprovodi Savet.

Troškovi postupka

Član 52

Svaka stranka prethodno snosi svoje troškove, uključujući i troškove svedoka i veštaka koje je predložila.

U rešenju kojim je sudija, odnosno predsednik suda oglašen odgovornim za učinjeni disciplinski prekršaj obavezaće se da snosi nastale troškove disciplinskog postupka, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravnosnažnog rešenja.

Nakon pravnosnažnosti rešenja i po proteku roka iz stava 2. ovog člana, Disciplinska komisija rešenje snabdeveno potvrdom o izvršnosti dostavlja sudu u kom sudija, odnosno predsednik suda vrši funkciju. Sud sprovodi izvršenje radi naplate troškova na zaradi sudije, odnosno predsednika suda, a ukoliko to nije moguće, izvršenje sprovodi nadležni sud drugim sredstvima i predmetima izvršenja, shodnom primenom odredaba zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje.

Na zahtev sudije, odnosno predsednika suda protiv kog je vođen disciplinski postupak naknadiće mu se opravdani troškovi postupka, uključujući i troškove punomoćnika, na teret Saveta, ako se disciplinski postupak pravnosnažno okonča obustavom postupka ili odbijanjem predloga za vođenje disciplinskog postupka.

Sudiji, odnosno predsedniku suda iz stava 4. ovog člana pripadaju troškovi na ime zastupanja od strane punomoćnika prema Advokatskoj tarifi za ostale upravne postupke. Zahtev za naknadu troškova podnosi se najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažnog rešenja iz stava 4. ovog člana.

O zahtevu za naknadu troškova Disciplinska komisija odlučuje rešenjem, u roku od osam dana od dana prijema zahteva. Protiv rešenja Disciplinske komisije može se izjaviti žalba Savetu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja.

Rok za dobrovoljnu isplatu troškova iznosi 30 dana od dana dostavljanja pravnosnažnog rešenja kojim je usvojen zahtev za naknadu troškova. Pre isteka roka za dobrovoljnu isplatu troškova ne može se pokrenuti postupak prinudnog izvršenja.

Ukoliko je postupak pravnosnažno okončan obustavom zbog prestanka sudijske funkcije ili zastarelosti, svaka stranka snosi svoje troškove.

Okončanje započetih postupaka i nastavak vršenja funkcije članova disciplinskih organa

Član 53

Postupci koji su započeti po odredbama Pravilnika o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS", broj 41/15), a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po odredbama ovog pravilnika.

Disciplinski tužilac, zamenici Disciplinskog tužioca, predsednik Disciplinske komisije, članovi Disciplinske komisije, zamenici članova Disciplinske komisije imenovani u skladu sa odredbama Zakona o Visokom savetu sudstva ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15 i 76/21) nastavljaju da vrše funkciju, do isteka vremena na koje su birani.

Prestanak važenja ranijeg pravilnika

Član 54

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudija i predsednika sudova ("Službeni glasnik RS", broj 41/15).

Stupanje na snagu

Član 55

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".