Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU ZA IZBOR SUDIJE POROTNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 37/2024)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se postupak za izbor sudije porotnika.

Zabrana diskriminacije

Član 2

Pri predlaganju za izbor sudije porotnika i izboru sudije porotnika zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu.

Pri predlaganju za izbor sudije porotnika i izboru sudije porotnika vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju jezika nacionalne manjine, koji je u službenoj upotrebi u sudu.

Uslovi za izbor i trajanje funkcije

Član 3

Za sudiju porotnika može biti izabran punoletni državljanin Republike Srbije koji je dostojan funkcije sudije porotnika.

Za sudiju porotnika može biti birano punoletno lice koje u trenutku izbora ima manje od 70 godina života.

Sudija porotnik ne može biti član političke stranke, niti politički delovati na drugi način.

Pri izboru vodi se računa o polu, starosti, zanimanju i društvenom položaju kandidata, o znanju, stručnosti i sklonosti ka pojedinoj vrsti sudske stvari.

Sudija porotnik bira se na pet godina i može biti ponovo izabran.

Javni konkurs

Član 4

Sudiju porotnika bira Visoki savet sudstva (u daljem tekstu: Savet) na osnovu javnog konkursa.

Javni konkurs za izbor sudije porotnika objavljuje i sprovodi Savet.

Otpočinjanje postupka

Član 5

Savet objavljuje javni konkurs za izbor sudije porotnika u "Službenom glasniku Republike Srbije", u dnevnom listu "Politika", kao i na internet stranici Saveta.

Sadržaj javnog konkursa za izbor sudije porotnika

Član 6

Javni konkurs za izbor sudije porotnika sadrži:

- naziv suda i broj slobodnih mesta sudija porotnika za koje se objavljuje javni konkurs;

- uslove za izbor sudije porotnika propisane Zakonom o sudijama;

- naziv organa i adresu za podnošenje prijave;

- rok za podnošenje prijave.

Obrazovanje i nadležnosti Komisije

Član 7

Istovremeno sa donošenjem odluke o objavljivanju javnog konkursa za izbor sudija porotnika, Savet donosi odluku o obrazovanju tročlane komisije (u daljem tekstu: Komisija), sastavljene od izbornih članova Saveta, za svaku vrstu i stepen suda za koji je objavljen javni konkurs.

Odlukom o obrazovanju Komisije određuju se predsednik i članovi Komisije.

Komisija vrši proveru podnetih prijava kandidata, utvrđuje njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost i sačinjava prethodnu listu kandidata za svaki sud.

Rok za podnošenje prijave na javni konkurs

Član 8

Prijava na javni konkurs za izbor sudije porotnika podnosi se Savetu u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prijava na javni konkurs

Član 9

Prijava na javni konkurs sadrži naziv suda za koji kandidat konkuriše, jedinstveni matični broj građana (JMBG), adresu i potpis kandidata.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat podnosi ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o stečenom obrazovanju, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci), kao i dokaze o postojanju drugih okolnosti koje su od značaja za izbor.

Utvrđivanje blagovremenosti, dozvoljenosti i potpunosti prijave

Član 10

Komisija utvrđuje blagovremenost, dozvoljenost i potpunost prijave.

Blagovremenu, dozvoljenu i potpunu prijavu Komisija dostavlja Savetu na dalji postupak.

Neblagovremenu, nedozvoljenu i nepotpunu prijavu Komisija odbacuje rešenjem.

Protiv rešenja Komisije iz stava 3. ovog člana podnosilac prijave može podneti prigovor Savetu u roku od tri dana od dana dostavljanja rešenja.

Savet je dužan da o prigovoru odluči u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

Odluku o prigovoru Savet dostavlja podnosiocu prigovora i predsedniku Komisije.

Komisija dostavlja Savetu listu kandidata čije su prijave blagovremene, dozvoljene i potpune.

Pribavljanje mišljenja suda

Član 11

Pre donošenja odluke o izboru, Savet pribavlja mišljenje suda za koji se bira porotnik.

Predlaganje kandidata

Član 12

Komisija može da predloži kandidata za sudiju porotnika ukoliko su sa predlogom saglasni svi članovi Komisije.

Svaki član Saveta može da predloži kandidata za sudiju porotnika.

Prilikom predlaganja kandidata za sudiju porotnika Komisija, odnosno član Saveta dužan je da iznese podatke iz lične i radne biografije kandidata.

Postupak glasanja i donošenje odluke o izboru

Član 13

Glasanje o predloženim kandidatima sprovodi se prema azbučnom redu prezimena kandidata.

Član Saveta može glasati "za" najviše za onaj broj kandidata koliki je broj slobodnih mesta sudija porotnika objavljen na javnom konkursu o kome se odlučuje.

Odluku o izboru sudije porotnika Savet donosi većinom glasova svih članova.

Odluka o izboru

Član 14

Odluka o izboru sudije porotnika mora biti obrazložena i objavljena u "Službenom glasniku Republike Srbije" i na internet stranici Saveta.

Okončanje započetih postupaka

Član 15

Postupci za izbor sudija porotnika započeti pre stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se po odredbama ovog pravilnika.

Stupanje na snagu pravilnika

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".