Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM

("Sl. glasnik RS", br. 68/2004)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se postupak utvrđivanja radnih mesta, odnosno poslova (u daljem tekstu: poslovi) na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem, sa stepenom uvećanja i druga pitanja od značaja za njihovo utvrđivanje.

Član 2

Postupak iz člana 1 ovog pravilnika se, u skladu sa članom 9 stav 1 Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: Pravilnik) pokreće na zahtev osiguranika, odnosno lica koje je ranije imalo status osiguranika samostalnih delatnosti (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).

Postupak iz stava 1 ovog člana može pokrenuti fond po službenoj dužnosti ili na inicijativu profesionalnog udruženja, saveza, unije ili druge asocijacije osiguranika samostalnih delatnosti.

Član 3

Zahtev za pokretanje postupka iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika se podnosi Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti (u daljem tekstu: Fond).

U zahtevu se navodi:

- naziv posla čije se utvrđivanje kao posla na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem traži, uz navođenje i naziva posla i delatnosti iz člana 2 Pravilnika, odnosno iz propisa koji su bili na snazi do dana njegovog stupanja na snagu, i

- podatak o tome da li je taj posao ranije utvrđen kao posao na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Uz zahtev se podnosi:

- dokaz o registraciji i vrsti delatnosti;

- kopija zapisnika o ranije izvršenom utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, ukoliko je utvrđivanje ranije izvršeno, i

- drugi relevantni dokazi.

Član 4

Komisiju za utvrđivanje poslova na kojima se staž osiguranja računa s uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu od tri člana, imenuje direktor Fonda.

Komisiju čine predstavnik Fonda, predstavnik organizacije registrovane za obavljanje delatnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu: stručna organizacija) i podnosilac zahteva, odnosno predstavnik profesionalnog udruženja, saveza, unije ili druge asocijacije osiguranika samostalnih delatnosti.

Član 5

Član Komisije - predstavnik Fonda imenuje se iz reda zaposlenih u Fondu koji rade na poslovima sprovođenja penzijskog i invalidskog osiguranja.

Član Komisije - predstavnik stručne organizacije imenuje se na predlog te organizacije, pri čemu ona vodi računa o njegovom profilu stručnosti u zavisnosti od vrste delatnosti podnosioca zahteva.

Član Komisije - predstavnik profesionalnog udruženja, saveza, unije ili druge asocijacije osiguranika samostalnih delatnosti se imenuje na njihov predlog.

Član 6

Po prijemu zahteva iz člana 2 stav 1 ovog pravilnika, stručna služba Fonda ocenjuje njegovu urednost i osnovanost.

Nakon pokretanja postupka iz člana 2 ovog pravilnika, Fond angažuje stručnu organizaciju za izradu analize koja služi za utvrđivanje konkretnih poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Analiza iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži:

- naziv i opis konkretnog posla koji se utvrđuje kao posao na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem;

- relevantne podatke i činjenice u vezi sa tim poslom, i

- mišljenje sa obrazloženjem.

Član 7

Komisija sačinjava zapisnik o utvrđivanju poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (u daljem tekstu: zapisnik), na osnovu:

- analize iz člana 6 ovog pravilnika;

- stručne dokumentacije koja je služila kao osnov da se taj posao utvrdi kao posao na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u članu 2 Pravilnika, odnosno u propisima koji su bili na snazi do dana njegovog stupanja na snagu;

- drugih relevantnih dokaza, i

- neposrednog uvida.

Član 8

Zapisnik sadrži:

- naziv posla sa stepenom uvećanja staža osiguranja prema članu 2 Pravilnika, odnosno prema propisima koji su bili na snazi do dana njegovog stupanja na snagu, uz navođenje tih propisa i perioda u kojima je važio taj naziv, odnosno naziv posla koji se ne utvrđuje kao posao na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, i

- obrazloženje.

Član 9

Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije.

Ukoliko predstavnik Fonda ili podnosilac zahteva, odnosno predstavnik profesionalnog udruženja, saveza, unije ili druge asocijacije osiguranika samostalnih delatnosti ne potpiše zapisnik, dužan je da navede razloge zbog čega to ne čini.

Nepotpisivanje zapisnika se smatra davanjem primedbe iz člana 10 Pravilnika.

Po jedan primerak zapisnika se dostavlja, odnosno zadržavaju ga Fond, podnosilac zahteva, odnosno profesionalno udruženje, savez, unija ili druga asocijacija osiguranika samostalnih delatnosti i stručna organizacija.

Član 10

Primedbe na zapisnik, u skladu sa članom 10 Pravilnika, mogu dati predstavnik Fonda i podnosilac zahteva, odnosno predstavnik profesionalnog udruženja, saveza, unije ili druge asocijacije osiguranika samostalnih delatnosti.

Odluku o primedbama iz stava 1 ovog člana donosi direktor Fonda u roku od 30 dana od dana njihovog dostavljanja.

Primerak odluke iz stava 2 ovog člana se dostavlja podnosiocu zahteva, odnosno profesionalnom udruženju, savezu, uniji ili drugoj asocijaciji osiguranika samostalnih delatnosti i stručnoj organizaciji.

Član 11

Troškovi rada u Komisiji podnosioca zahteva padaju na njegov teret, predstavnika profesionalnog udruženja, saveza, unije ili druge asocijacije osiguranika samostalnih delatnosti na njen teret, predstavnika Fonda na teret Fonda, a predstavnika stručne organizacije su uračunati u naknadu za izvršenje poslova izrade analize iz člana 6 stav 2 ovog pravilnika.

Član 12

Naknada za izradu analize za utvrđivanje poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem iz člana 6 stav 2 ovog pravilnika utvrđuje se sporazumno između Fonda i stručne organizacije.

Visina naknade iz stava 1 ovog člana zavisi od broja poslova utvrđenih u članu 2 Pravilnika, odnosno u propisima koji su bili na snazi do dana njegovog stupanja na snagu, obuhvaćenih analizom.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".