Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI JAVNIH BELEŽNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)

 

Deo I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti javnih beležnika za disciplinske povrede propisane Zakonom o javnom beležništvu, izricanje disciplinskih kazni u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu, obrazovanje i način rada disciplinskih organa i vođenja evidencije o disciplinskim postupcima.

Član 2

Na pitanja koja nisu regulisana Zakonom o javnom beležništvu i ovim pravilnikom, shodno se primenjuju odredbe Statuta Javnobeležničke komore, opšteg upravnog postupka i Zakonika o krivičnom postupku.

Član 3

Disciplinske kazne izriču se srazmerno težini učinjene disciplinske povrede. Prilikom odmeravanja disciplinske kazne uzima se u obzir ranije ponašanje javnog beležnika, njegov profesionalni rad, ponašanje u disciplinskom postupku i druge okolnosti koje mogu uticati na odmeravanje disciplinske kazne.

Član 4

Disciplinski postupak je hitan i zatvoren za javnost, izuzev ukoliko javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak ne zahteva da postupak bude javan.

Član 5

Odredbe ovog Pravilnika shodno se primenjuju i na disciplinsku odgovornost zamenika javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih saradnika i javnobeležničkih pripravnika, kao i vršioca dužnosti javnog beležnika.

Deo II

DISCIPLINSKI ORGANI

Član 6

Disciplinski organi su: Disciplinski tužilac Komore, Ministarstvo pravde, Disciplinska komisija Komore i Komisija ministarstva.

Disciplinski tužilac

Član 7

Disciplinski tužilac Komore odlučuje o podnošenju zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i vrši druge dužnosti u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu i ovim pravilnikom.

Disciplinski tužilac Komore podnosi zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti kada na osnovu podataka kojima raspolaže nađe da ima osnova za sumnju da je javni beležnik učinio lakšu povredu javnobeležničke dužnosti ili disciplinski prestup.

Podatke na osnovu kojih odlučuje o podnošenju zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Disciplinski tužilac Komore može da pribavi od organa Komore, državnih organa ili stranaka.

Mandat Disciplinskog tužioca traje četiri godine.

Disciplinski tužilac Komore podnosi godišnji izveštaj o svom radu Skupštini Komore do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 8

Disciplinski tužilac vrši svoju dužnost neposredno ili preko svojih zamenika.

Disciplinski tužilac određuje zamenika koji će postupati u predmetima zamenika koji je duže odsutan ili je iz drugih razloga sprečen da postupa u predmetima kojima je zadužen.

Disciplinskog tužioca u slučaju odsustva ili sprečenosti zamenjuje zamenik koga on odredi, a u slučaju isključenja ili izuzeća zamenik koga odredi Izvršni odbor Komore.

Zamenici Disciplinskog tužioca

Član 9

Disciplinski tužilac ima dva zamenika, koja mu pomažu u radu i svaki od njih je odgovoran u predmetima koje mu dodeli Disciplinski tužilac.

Mandat zamenika Disciplinskog tužioca traje četiri godine.

Disciplinska komisija

Član 10

Disciplinska komisija ima šest članova, raspoređenih u dva disciplinska veća.

(2) Prvo disciplinsko veće nadležno je da odlučuje u disciplinskim stvarima javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih saradnika i javnobeležničkih pripravnika s područja Apelacionog suda u Novom Sadu, Apelacionog suda u Kragujevcu i Apelacionog suda u Nišu, kao i u disciplinskim stvarima članova Drugog disciplinskog veća.

(3) Drugo disciplinsko veće je nadležno da odlučuje u disciplinskim stvarima javnih beležnika, javnobeležničkih pomoćnika, javnobeležničkih saradnika i javnobeležničkih pripravnika s područja Apelacionog suda u Beogradu, kao i u disciplinskim stvarima članova Prvog disciplinskog veća.

Predsednik disciplinskog veća je najstariji član veća, a predsednik Disciplinske komisije je najstariji njen član.

Mandat članova Disciplinske komisije traje četiri godine.

Član 11

Disciplinsko veće vodi disciplinski postupak zbog lakše povrede javnobeležničke dužnosti i disciplinskog prestupa i donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti javnog beležnika, i druge odluke u postupku.

Disciplinsko veće vodi disciplinski postupak po zahtevu za utvrđivanje disciplinske odgovornosti koji je podnet od strane disciplinskog tužioca Komore ili od strane Ministarstva pravde.

Nespojivost funkcija

Član 12

Javni beležnik koji je član Disciplinske komisije ne može istovremeno biti član nekog drugog organa Komore, odnosno ne može biti i član Izvršnog odbora, Nadzornog odbora.

Disciplinski tužilac i njegovi zamenici ne mogu u isto vreme biti članovi nekog drugog organa Komore, odnosno ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije.

Isključenje i izuzeće člana disciplinskog organa

Član 13

Član disciplinskog organa obavezno se izuzima iz postupanja u disciplinskom postupku:

1) ako je u disciplinskom postupku svedok javnog beležnika protiv koga se vodi postupak, njegovog zamenika, javnobeležničkog pripravnika, javnobeležničkog saradnika ili javnobeležničkog pomoćnika koji rade u njegovoj kancelariji;

2) ako je sa javnim beležnikom protiv koga se vodi postupak ili sa njegovim zamenikom, javnobeležničkim pomoćnikom, javnobeležničkim saradnikom i javnobeležničkim pripravnikom koji rade u njegovoj kancelariji krvni srodnik u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena zaključno ili supružnik ili vanbračni partner ili srodnik po tazbini do drugog stepena zaključno, pa i kada je bračna zajednica prestala;

3) ako je sa zamenikom javnog beležnika, javnobeležničkim pomoćnikom, javnobeležničkim saradnikom i javnobeležničkim pripravnikom koji rade u kancelariji javnog beležnika protiv koga se vodi postupak u odnosu usvojitelja ili usvojenika;

4) ako je sa punomoćnikom javnog beležnika ili punomoćnikom zamenika javnog beležnika, javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika i javnobeležničkog pripravnika koji rade u kancelariji javnog beležnika protiv koga se vodi postupak u odnosu usvojitelja ili usvojenika;

5) ako ishod disciplinskog postupka može da mu donese direktnu korist ili štetu.

Član disciplinskog organa obavezno se izuzima i ako se disciplinski postupak vodi protiv njega, njegovog zamenika, javnobeležničkog pomoćnika, javnobeležničkog saradnika i javnobeležničkog pripravnika koji rade u njegovoj kancelariji.

Član disciplinskog organa može biti izuzet iz postupanja u disciplinskom postupku kada postoje druge činjenice koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Član disciplinskog organa će se izuzeti od učešća u disciplinskom postupku kad postoje razlozi koji dovode u sumnju njegovu nepristrasnost.

Član disciplinskog organa, čim sazna da postoji razlog za njegovo isključenje ili izuzeće, dužan je da prekine svaki rad na tom predmetu.

Zamenik Disciplinskog tužioca o postojanju razloga iz st. 1, 2. i 3. ovog člana obaveštava Disciplinskog tužioca, a član Disciplinskog veća predsednika Disciplinskog veća, koji odlučuju o isključenju odnosno izuzeću.

O isključenju i izuzeću Disciplinskog tužioca i predsednika Disciplinskog veća odlučuje Izvršni odbor Komore.

Prestanak dužnosti

Član 14

Članovima disciplinskih organa prestaje dužnost na lični zahtev, po isteku mandata, prestankom dužnosti javnog beležnika ili razrešenjem.

Deo III

DISCIPLINSKI POSTUPAK

Pokretanje disciplinskog postupka

Član 15

Disciplinski postupak pokreće se zahtevom za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti mogu da podnesu Disciplinski tužilac Komore i ministarstvo.

Zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sadrži:

1) podatke javnog beležnika (ime i prezime, područje za koje je imenovan, sedište njegove kancelarije);

2) činjenični opis i pravnu kvalifikaciju disciplinske povrede;

3) predlog o dokazima koje treba izvesti na usmenoj raspravi;

4) predlog disciplinske mere.

Član 16

Odmah po prijemu zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Disciplinsko veće će ispitati da li je zahtev uredan.

Ako je zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti neuredan, Disciplinsko veće će naložiti podnosiocu zahteva da otkloni nedostatke u roku od 8 dana.

Član 17

Disciplinsko veće odbacuje zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti ako:

1) je podnet od strane neovlašćenog lica;

2) podnosilac zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti nije otklonio nedostatke u roku od 8 dana;

Protiv odluke o odbacivanju zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti nije dozvoljena žalba.

Član 18

Ukoliko ne odbaci zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, Disciplinsko veće javnom beležniku protiv koga se vodi disciplinski postupak dostavlja zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti da se o njemu izjasni i predloži dokaze u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

Predsednik Disciplinskog veća zakazuje usmenu raspravu u roku 15 dana od dana prijema izjašnjenja od strane javnog beležnika ili od proteka roka za izjašnjenje.

Podnosiocu zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti se uz poziv za raspravu dostavlja i izjašnjenje javnog beležnika.

Po podnošenju zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, javni beležnik ima pravo da se upozna sa predmetom i pratećom dokumentacijom i da sam ili preko zastupnika pruži objašnjenja i dokaze za svoje navode.

Nije dozvoljeno podnošenje novog predloga za vođenje disciplinskog postupka zasnovanog na istim činjenicama.

Ukoliko Disciplinsko veće bez opravdanog razloga ne zakaže usmenu raspravu u roku iz stava 2. ovog člana podnosilac zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti može podneti zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Komisiji ministarstva koja će u tom slučaju sprovesti disciplinski postupak.

Spajanje disciplinskog postupka

Član 19

Jedinstven disciplinski postupak može se sprovesti ukoliko je to potrebno zbog pravičnosti, celishodnosti ili drugih važnih razloga, a posebno ukoliko se disciplinske povrede zasnivaju na istom ili sličnom činjeničnom stanju ili na istom pravnom osnovu, a posebno ukoliko je:

1) Protiv javnog beležnika podnet zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za više disciplinskih povreda.

2) Protiv istog javnog beležnika podnet zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti i od strane Disciplinskog tužioca Komore i od strane Ministarstva pravde.

U slučaju iz stava 1. ovog člana Disciplinsko veće donosi rešenje po službenoj dužnosti, na predlog jednog ili oba podnosioca zahteva ili na predlog javnog beležnika protiv koga se vodi postupak.

Protiv rešenje kojim je određeno spajanje postupka ili kojim je odbijen predlog za spajanje postupka nije dozvoljena žalba.

Razdvajanje disciplinskog postupka

Član 20

Na predlog javnog beležnika protiv koga se vodi postupak, na predlog jednog ili oba podnosioca zahteva ili po službenoj dužnosti Disciplinsko veće može zbog pravičnosti, celishodnosti ili drugih važnih razloga odlučiti da se disciplinski postupak za pojedine disciplinske povrede razdvoji i posebno završi.

Protiv rešenje kojim je određeno razdvajanje postupka ili kojim je odbijen predlog za razdvajanje postupka nije dozvoljena žalba.

Suspenzija

Član 21

Nakon pokretanja disciplinskog postupka, Disciplinsko veće donosi rešenje o privremenom udaljenju javnog beležnika (suspenzija) ako je to neophodno radi zaštite interesa stranaka i javnog poverenja u javno beležništvo.

Rešenje o privremenom udaljenju Disciplinsko veće donosi na predlog Disciplinskog tužioca Komore ili po službenoj dužnosti.

Privremeno udaljenje opoziva Disciplinsko veće čim prestanu razlozi zbog kojih je privremeno udaljenje izrečeno.

O odluci kojom se određuje privremeno udaljenje obaveštava se Izvršni odbor Komore i ministarstvo.

Žalba javnog beležnika protiv rešenja o udaljenju ne odlaže izvršenje tog rešenja.

Rešenje kojim se određuje privremeno udaljenje javnog beležnika, Disciplinsko veće ističe na vidan način na vratima (i u prostorijama) kancelarije suspendovanog javnog beležnika.

Usmena rasprava

Član 22

Usmena rasprava pred Disciplinskim većem nije javna osim kada to javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak izričito zahteva i podnosi pisani predlog da usmena rasprava bude javna.

O zahtevu iz stava 1. ovog člana odlučuje Disciplinsko veće. Protiv ove odluke Disciplinskog veća nije dozvoljen prigovor, odnosno žalba.

Tokom čitave rasprave pred Disciplinskim većem vodi se zapisnik.

Član 23

Na početku rasprave predsednik Disciplinskog veća konstatuje da li su prisutna sva pozvana lica.

Javni beležnik se može na raspravi braniti sam ili preko zastupnika, a može za raspravu da dostavi i pismenu odbranu.

Ako uredno pozvani javni beležnik ili njegov zastupnik ne pristupe na usmenu raspravu bez opravdanog razloga, usmena rasprava se održava u njihovom odsustvu.

Ako uredno pozvani podnosilac zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti ne pristupi na ročište bez opravdanog razloga predsednik Disciplinskog veća će odložiti usmenu raspravu.

Ako po odredbama ovog pravilnika postoje uslovi za održavanje usmene rasprave u odsustvu javnog beležnika ili njegovog zastupnika, Disciplinsko veće može odlučiti da se usmena rasprava održi, ako bi se prema dokazima koji se nalaze u spisima, kao i izjašnjenju javnog beležnika, očigledno moglo doneti rešenje iz člana 28. stav 3) tač. 1) i 2).

Član 24

Rasprava pred Disciplinskim većem počinje čitanjem zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, posle čega se poziva javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak da se izjasni o zahtevu i disciplinskoj povredi koja mu se stavlja na teret.

Član 25

Raspravom rukovodi predsednik Disciplinskog veća, koji daje i oduzima reč, postavlja pitanja i traži objašnjenja.

Pored predsednika, ostali članovi Disciplinskog veća, Disciplinski tužilac i predstavnik ministarstva mogu postavljati pitanja i tražiti objašnjenja, uz prethodno odobrenje predsednika Disciplinskog veća.

O predlozima za sprovođenje dokaza odlučuje Disciplinsko veće većinom glasova.

U toku disciplinskog postupka javni beležnik ima pravo da daje usmene izjave i da neposredno ili preko zastupnika pruža objašnjenja i predlaže dokaze.

Disciplinsko veće može u toku postupka izvoditi dokaze, koje strane nisu predložile ili od kojih su odustale, a koje smatra važne za tačno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

Član 26

Svedoci ne prisustvuju raspravi dok javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak daje izjavu.

Svedoci svoje izjave iznose pojedinačno i nakon saslušanja javnog beležnika protiv koga se vodi disciplinski postupak.

Svedok koji nije saslušan ne može prisustvovati saslušanju drugih svedoka. Ako Disciplinsko veće oceni potrebnim, može se izvršiti suočenje između disciplinski optuženog i svedoka, ili između svedoka, a mogu se izvršiti i druge neophodne radnje.

Posle svedoka saslušavaju se veštaci i druga lica ukoliko su pozvani, te se čitaju spisi, pisane isprave i izjave svedoka koji ne prisustvuju javnoj raspravi. Izjave svedoka koji ne prisustvuju raspravi mogu se čitati samo uz prethodnu saglasnost okrivljenog javnog beležnika protiv koga se vodi disciplinski postupak ili njegovog branioca i Disciplinskog tužioca Komore.

Na kraju rasprave pozivaju se podnosilac zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, javni beležnik protiv koga se vodi disciplinski postupak i njegov branilac da iznesu završnu reč.

Član 27

Rasprava se može prekinuti i nastaviti istog radnog dana. Ukoliko je to opravdano, rasprava se može prekinuti, a njen nastavak odložiti. Nastavak rasprave će se odložiti za prvi naredni radni dan, ukoliko je to moguće, a ukoliko to nije moguće odložiće se za prvi raspoloživi termin.

U slučajevima iz stava 1. ovog člana Disciplinsko veće radi u istom sastavu. Ukoliko Disciplinsko veće nastavi rad u promenjenom sastavu, rasprava mora početi iznova.

Odluke Disciplinskog veća

Član 28

Disciplinsko veće posle rasprave i glasanja donosi odluku u obliku rešenja. Odluka se donosi većinom glasova i to neposredno po zaključenju rasprave, a ukoliko to iz opravdanih razloga nije moguće, odluka se donosi u roku od 3 dana po zaključenju rasprave, a u naročito složenim predmetima najviše za 8 dana po zaključenju rasprave.

O većanju i glasanju sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuju članovi Disciplinskog veća i zapisničar i koji se odmah nakon većanja odlaže i pečati u zatvorenu kovertu koju nije ovlašćen da otvara bilo koji organ Javnobeležničke komore, a može je otvoriti samo Komisija Ministarstva i nadležni sud.

Nakon sprovedenog disciplinskog postupka Disciplinsko veće može da:

1) odbije zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti;

2) oslobodi javnog beležnika disciplinske odgovornosti;

3) usvoji zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, oglasi javnog beležnika odgovornim za učinjenu disciplinsku povredu i izrekne mu odgovarajuću disciplinsku kaznu.

Odlukom kojom se usvaja zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, i javni beležnik oglašava odgovornim za učinjenu disciplinsku povredu, a prema dokazima koji se nalaze u spisima i drugim olakšavajućim okolnostima, Disciplinsko veće može izreći:

1) kaznu zbog lakše povrede javnobeležničke dužnosti,

2) pismeni ukor.

Odluku kojom se odbija zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti Disciplinsko veće će izreći ako je:

1) Podnosilac zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti od započinjanja do završetka disciplinskog postupka odustao od podnetog zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti;

2) Javni beležnik za istu disciplinsku povredu pravnosnažno oglašen odgovornim, pravnosnažno oslobođen disciplinske odgovornosti ili je zahtev za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv njega pravnosnažno odbijen;

3) Nastupila zastarelost disciplinskog gonjenja.

Odmah po objavljivanju odluke Disciplinskog veća iz stava 4. ovog člana stranke se mogu odreći prava na žalbu.

Odluku kojom se javni beležnik oslobađa disciplinske odgovornosti Disciplinsko veće će izreći ako:

1) Nije dokazano da je javni beležnik učinio disciplinsku povredu koja mu se stavlja na teret;

2) Radnja koja mu se stavlja na teret nije disciplinska povreda.

Rešenje iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime i prezime predsednika i članova Disciplinskog veća i zapisničara;

2) imena strana u postupku i zastupnika;

3) datum i mesto donošenja odluke;

4) odluku o odbijanju zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, odnosno odluku kojom se javni beležnik oglašava odgovornim za učinjenu disciplinsku povredu, pravnu kvalifikaciju disciplinske povrede i disciplinsku kaznu koja mu je izrečena;

5) činjenični i pravni osnov odluke;

6) odluku o troškovima postupka;

7) potpis predsednika Disciplinskog veća;

8) pouku o pravnom leku.

Disciplinsko veće u roku od 8 dana od dana objavljivanja odluke izrađuje pismeni otpravak rešenja i bez odlaganja ga dostavlja podnosiocu zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti, javnom beležniku i njegovom zastupniku.

Troškovi postupka

Član 29

Svaka strana prethodno snosi svoje troškove, uključujući i troškove svedoka i veštaka koje je predložila.

Na zahtev javnog beležnika protiv koga je vođen disciplinski postupak, nadoknadiće mu se opravdani troškovi postupka, uključujući i troškove zastupnika, ako se disciplinski postupak okonča, odbijanjem zahteva za utvrđivanje disciplinske odgovornosti ili oslobođenjem javnog beležnika disciplinske odgovornosti.

Odluku o troškovima postupka donosi Disciplinsko veće.

Protiv odluke iz stava 3. ovog člana dozvoljena je žalba Komisiji ministarstva u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Član 30

Disciplinska kazna za lakšu povredu javnobeležničke dužnosti - pismena opomena i kazna za disciplinski prestup - pismeni ukor izvršava se upisom u Imenik javnih beležnika i ulaganjem rešenja u dosije javnih beležnika, odnosno zamenika javnih beležnika kome je izrečena.

Javni beležnik ne može tražiti brisanje pismene opomene pre isteka šest meseci od dana upisa u imenik, a brisanje pismenog ukora ne može tražiti pre isteka jedne godine od dana upisa u Imenik.

Član 31

Konačna odluka o izricanju novčane kazne javnom beležniku predstavlja izvršnu ispravu.

Novčanu kaznu izrečenu konačnim rešenjem o utvrđivanju disciplinske odgovornosti, kao i troškove postupka, javni beležnik je dužan uplatiti na račun Javnobeležničke komore u roku od 30 dana od konačnosti odluke.

Ukoliko javni beležnik sam ne izvrši plaćanje novčane kazne i troškova disciplinskog postupka, izvršenje odluke o izrečenim novčanim kaznama sprovodi se po pravilima Zakona koji uređuje postupak izvršenja, na zahtev Javnobeležničke komore.

Iznos naplaćenih novčanih kazni u izvršenju disciplinskih odluka predstavlja prihod Javnobeležničke komore.

Član 32

Ako je konačnom disciplinskom odlukom izrečena kazna privremenog oduzimanja prava za obavljanje javnobeležničkih poslova ili oduzimanje prava obavljanja javnobeležničkih poslova, Javnobeležnička komora izrečene mere objavljuje u "Službenom glasilu".

Javni beležnik kome je izrečena kazna privremenog oduzimanja prava na obavljanje delatnosti briše se iz Imenika na vreme na koje je kazna izrečena, a kad to vreme istekne ponovo se upisuje u Imenik. Ako ne bude upisan u Imenik, smatra se da je ponovni upis izvršen na dan kada je istekla kazna privremenog oduzimanja prava na obavljanje delatnosti.

Član 33

Javni beležnik kome je konačnom odlukom izrečena disciplinska kazna oduzimanja prava na obavljanje poslova javnih beležnika briše se iz imenika Komore a konačna odluka se dostavlja ministru pravde sa kompletnim spisima predmeta radi pokretanja postupka za razrešenje javnog beležnika.

Član 34

Konačna disciplinska kazna upisuje se u Imenik Javnobeležničke komore.

Disciplinska kazna će se brisati iz Imenika, i to:

1) pismena opomena po isteku šest meseci od dana upisa u Imenik,

2) pismeni ukor će se brisati iz Imenika po isteku jedne godine od dana upisa u Imenik,

3) novčana kazna po isteku tri godine,

4) druge disciplinske kazne po isteku pet godina računajući od dana pravosnažnosti odluke kojom je izrečena disciplinska mera

Disciplinsko veće je dužno da svakih šest meseci dostavlja Izvršnom odboru izveštaje o broju podnesenih zahteva za pokretanje disciplinskih postupaka, broju odluka o izrečenim disciplinskim merama i drugim bitnim podacima iz disciplinskih postupaka koje vode.

Član 35

Svaku konačnu odluku kojom je izrečena bilo koja disciplinska kazna od strane Disciplinske komisije, Javnobeležnička komora dužna je da dostavi Ministarstvu pravde.

Konačne odluke o izrečenim disciplinskim merama Javnobeležnička komora trajno čuva u personalnom dosijeu javnog beležnika protiv koga je izrečena.

Član 36

Javnobeležnička komora vodi podatke o pokrenutim postupcima, broju i datumu disciplinske odluke, vrsti izrečene kazne, kao i odluke o privremenom udaljenju javnih beležnika iz službe, prestanku tih mera, kao i druge podatke značajne za trajnu evidenciju u vezi sa vođenjem i ishodom disciplinskih postupaka.

Završne odredbe

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika donet na vanrednoj sednici Skupštine Javnobeležničke Komore Srbije, održanoj dana 20. decembra 2014. godine.

Disciplinski postupci koji su pokrenuti pre stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavljaju se po propisima prema kojima su pokrenuti.

Član 38

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na internet stranici Javnobeležničke komore Srbije.

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti javnih beležnika

("Sl. glasnik RS", br. 28/2023)

Član 7

Pravilnik o postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti javnih beležnika stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".