Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU PO PRITUŽBAMA

("Sl. glasnik RS", br. 34/2024)

 

I OSNOVNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se postupanje Visokog saveta sudstva (u daljem tekstu: Savet) po pritužbi podnetoj od strane sudije na osnovu člana 29. Zakona o sudijama ("Službeni glasnik RS", broj 10/23) i postupanje po pritužbi stranke ili drugog učesnika u postupku podnetoj na osnovu člana 56. stav 5. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", broj 10/23).

Administrativna i tehnička pomoć

Član 2

Administrativnu i tehničku pomoć u postupku po pritužbama iz člana 1. ovog pravilnika pruža nadležna unutrašnja jedinica Administrativne kancelarije Saveta.

II POSTUPANJE PO PRITUŽBI SUDIJE

Način podnošenja i sadržina pritužbe

Član 3

Sudija može Savetu izjaviti pritužbu, ako mu je povređeno pravo za koje Zakonom o sudijama nije predviđen poseban postupak zaštite.

Pritužba sudije mora da sadrži: ime i prezime sudije podnosioca pritužbe, naziv suda u kome vrši sudijsku funkciju, na koga se pritužba odnosi, označenje prava koje je povređeno i za koje Zakonom o sudijama nije predviđen poseban postupak zaštite, razloge zbog kojih se pritužba podnosi i potpis sudije podnosioca pritužbe.

Pritužba sudije se podnosi Savetu neposredno preko prijemnog šaltera Saveta, preporučenom pošiljkom ili elektronski.

Ukoliko se pritužba podnosi elektronski, mora da sadrži i elektronski potpis, u skladu sa zakonom.

Zavođenje pritužbe u pisarnici Saveta

Član 4

Pritužba sudije se zavodi u pisarnici Saveta, a potom se formira predmet koji se dostavlja unutrašnjoj jedinici Administrativne kancelarije Saveta iz člana 2. ovog pravilnika.

Određivanje izvestioca

Član 5

Po pritužbi sudije postupa izborni član Saveta određen od strane predsednika Saveta (u daljem tekstu: izvestilac).

Ispitivanje dozvoljenosti, potpunosti i razumljivosti pritužbe

Član 6

Po prijemu predmeta, izvestilac ispituje da li je pritužba dozvoljena, da li sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati (član 3) i da li je razumljiva.

Pritužba sudije je nedozvoljena ako se ne odnosi na povredu prava sudije ili ako se radi o pravu za koje je Zakonom o sudijama propisan poseban postupak zaštite.

Ako je pritužba sudije nerazumljiva ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, izvestilac će pisanim putem naložiti sudiji da pritužbu uredi, u roku od tri dana od dana prijema naloga, uz upozorenje na posledice propuštanja.

Savet će rešenjem odbaciti nedozvoljenu pritužbu i pritužbu koja nije uređena na način i u roku iz stava 3. ovog člana.

Dostavljanje pritužbe licu na koje se odnosi

Član 7

Pritužba sudije koja je dozvoljena, razumljiva i sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupati, dostavlja se licu na koje se odnosi, a to lice može se izjasniti u roku od tri dana od dana prijema.

Zahtev za dostavljanje dodatnih informacija

Član 8

Izvestilac može zatražiti dodatne informacije, dokumenta i drugi materijal u vezi sa pritužbom sudije i to od suda, predsednika suda i sudija, kao i od drugih organa Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, imaoca javnih ovlašćenja, drugih pravnih i fizičkih lica.

Organi i lica iz stava 1. ovog člana dužni su da postupe po zahtevu izvestioca u roku koji je odredio.

Odlučivanje o osnovanosti pritužbe

Član 9

Savet odlučuje o osnovanosti pritužbe sudije, u roku od 15 dana od dana prijema.

Na sednici Saveta na kojoj se odlučuje o osnovanosti pritužbe sudije, izvestilac izlaže pravno i činjenično stanje u predmetu i predlaže odluku Saveta.

Odluku o osnovanosti pritužbe sudije, Savet donosi većinom glasova svih članova.

Obaveza dostavljanja odluke o pritužbi

Član 10

Savet odmah upoznaje sa odlukom o pritužbi sudiju, predsednika suda, predsednika neposredno višeg suda i predsednika Vrhovnog suda.

Preduzimanje mera radi zaštite prava sudije

Član 11

Ako je pritužba osnovana, Savet preduzima mere radi zaštite prava sudije.

Ako mere radi zaštite prava sudije treba da preduzme sudija ili predsednik suda, Savet će odrediti rok za njihovo preduzimanje i rok za podnošenje izveštaja o preduzetim merama.

Evidencija o podnetim pritužbama

Član 12

Savet vodi evidenciju o pritužbi sudije, u kojoj se navodi ime i prezime podnosioca pritužbe, na koga se pritužba odnosi, razlog podnošenja pritužbe, ocena osnovanosti pritužbe i mere koje su preduzete radi zaštite prava sudije.

III PRITUŽBA STRANKE I DRUGOG UČESNIKA U POSTUPKU

Podnošenje pritužbe stranke i drugog učesnika u postupku preko Saveta

Član 13

Stranka i drugi učesnik u postupku ima pravo pritužbe na rad suda, ako smatra da je rad suda nepravilan, da se postupak odugovlači ili da postoji bilo kakav neprimeren uticaj na njegov tok i ishod.

Pritužba iz stava 1. ovog člana može se podneti i preko Visokog saveta sudstva.

Pritužba stranke i drugog učesnika u postupku podnosi se Savetu neposredno preko prijemnog šaltera Saveta, preporučenom pošiljkom ili elektronski.

Ukoliko se pritužba stranke i drugog učesnika u postupku podnosi elektronski, mora da sadrži elektronski potpis, u skladu sa zakonom.

Zavođenje pritužbe u pisarnici Saveta

Član 14

Pritužba stranke ili drugog učesnika u postupku zavodi se u pisarnici Saveta, a potom se formira predmet koji se dostavlja unutrašnjoj jedinici Administrativne kancelarije Saveta.

Dostavljanje pritužbe predsedniku suda na dalji postupak

Član 15

Pritužba stranke ili drugog učesnika u postupku dostavlja se na dalji postupak predsedniku suda na čiji se rad pritužba odnosi.

Ukoliko ne odbaci pritužbu, predsednik suda dužan je da je razmotri, da je dostavi na izjašnjenje sudiji na koga se odnosi i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti podnosioca pritužbe, predsednika neposredno višeg suda i Savet, u roku od 15 dana od dana prijema pritužbe.

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Okončanje započetih postupaka

Član 16

Postupci koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se po odredbama ovog pravilnika.

Stupanje na snagu pravilnika

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".