Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU OTVARANJA PONUDA

("Sl. glasnik RS", br. 93/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način otvaranja ponuda, sadržina zapisnika o otvaranju ponuda i druga pitanja od značaja za postupak otvaranja ponuda u postupku javne nabavke.

Član 2

Otvaranje ponuda u postupku javne nabavke je javno, osim u slučaju:

1) kada naručilac primenjuje elektronsku licitaciju;

2) kada je to potrebno radi zaštite podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) ovog člana naručilac donosi odluku kojom određuje razloge za isključenje javnosti i da li se isključenje javnosti odnosi i na predstavnike ponuđača.

Član 3

Na otvaranju ponuda prisustvuje najmanje jedan član komisije za javnu nabavku ili lice iz člana 92. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača i druga lica.

Pravo aktivnog učestvovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi komisije za javnu nabavku ili lice iz člana 92. stav 2. Zakona i ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su predali ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda.

Prilikom otvaranja ponuda komisija za javnu nabavku ili lice iz člana 92. stav 2. Zakona ne mogu da vrše stručnu ocenu ponude.

Član 4

Na početku postupka javnog otvaranja ponuda član komisije za javnu nabavku ili lice iz člana 92. stav 2. Zakona, saopštava prisutnima opšte podatke o postupku javne nabavke (predmet javne nabavke i/ili partije, procenjena vrednost javne nabavke i/ili partije, vrsta postupka i dr.) i imena svih lica prisutnih na javnom otvaranju.

Otvaranje ponuda sprovodi se automatski putem Portala javnih nabavki i to u vreme otvaranja ponuda određeno u javnom pozivu.

Portal javnih nabavki otvara ponude prema redosledu prispeća.

Član 5

Ako su u postupku javne nabavke traženi delovi ponude koji ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki, komisija za javnu nabavku ili lice iz člana 92. stav 2. Zakona otvara prema redosledu prispeća.

Ako su delovi ponude iz stava 1. ovog člana podneti neblagovremeno, naručilac po okončanju postupka otvaranja, neotvorene delove ponude vraća ponuđaču, sa naznakom da su podneti neblagovremeno.

Podatke o delovima ponuda iz stava 1. ovog člana, naručilac je dužan da konstatuje u izveštaju o postupku javne nabavke iz člana 145. Zakona.

Ako su delovi ponude iz stava 1. ovog člana podneti neblagovremeno, smatra se da je ponuda neblagovremena, a naručilac je dužan to da konstatuje u izveštaju o postupku javne nabavke iz člana 145. Zakona.

Član 6

Portal javnih nabavki formira zapisnik o otvaranju ponuda iz podataka koje su ponuđači putem Portala javnih nabavki uneli u obrazac ponude.

Portal javnih nabavki automatski stavlja na raspolaganje zapisnik o otvaranju ponuda naručiocu i svim ponuđačima, čime se postupak otvaranja ponuda putem Portala javnih nabavki završava.

Portal javnih nabavki omogućava ponuđačima da izvrše uvid u obrazac ponude svih ponuđača.

Po okončanju postupka javne nabavke, zapisnik o otvaranju ponuda postaje javno dostupan putem Portala javnih nabavki.

Član 7

Kada otvaranje ponuda nije javno, Portal javnih nabavki automatski stavlja na raspolaganje zapisnik o otvaranju ponuda naručiocu, čime se postupak otvaranja ponuda putem Portala javnih nabavki završava.

Član 8

Naručilac mora da omogući ovlašćenom predstavniku ponuđača koji fizički prisustvuje postupku javnog otvaranja ponuda da:

1) na Portalu javnih nabavki izvrši uvid u obrazac ponude svih ponuđača i

2) utvrdi da su delovi ponude koji su traženi u postupku javne nabavke, a koji ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki podneti do isteka roka za podnošenje ponuda.

Ovlašćeni predstavnik ponuđača koji prisustvuje postupku javnog otvaranja ponuda može da podnese primedbe na postupak javnog otvaranja ponuda koje je naručilac dužan da zabeleži.

Naručilac primedbe na postupak javnog otvaranja ponuda navodi u izveštaju o postupku javne nabavke iz člana 145. Zakona.

Član 9

Zapisnik o otvaranju ponuda sadrži:

1) naziv i sedište naručioca;

2) datum i vreme početka otvaranja ponuda;

3) mesto otvaranja ponuda;

4) predmet javne nabavke i/ili partije;

5) procenjenu vrednost predmeta javne nabavke - ukupno i posebno za svaku partiju;

6) vrstu postupka javne nabavke;

7) broj oglasa javne nabavke sa Portala javnih nabavki;

8) naziv i sedište ponuđača, a u slučaju grupe ponuđača naziv i sedište svakog člana grupe;

9) datum i vreme podnošenja ponude;

10) ukupnu cenu ponude bez poreza na dodatu vrednost;

11) ukupnu cenu ponude sa porezom na dodatu vrednost;

12) podatke iz ponude koji su određeni kao elementi kriterijuma za dodelu ugovora;

13) rezervni kriterijum i ostale podatke iz ponude relevantne za zaključenje ugovora o javnoj nabavci koje je odredio naručilac;

14) navod ponuđača o delovima ponude koje podnosi sredstvima koja nisu elektronska jer ne mogu da se dostave elektronskim sredstvima putem Portala javnih nabavki;

15) datum i vreme završetka otvaranja ponuda.

Član 10

Otvaranje svih ponuda, osim konačnih, u slučaju pregovaračkog postupka sa objavljivanjem javnog poziva, konkurentnog postupka sa pregovaranjem, kao i u slučaju kada se koristi elektronska licitacija, nije javno.

Nakon otvaranja ponuda iz stava 1. ovog člana, Portal javnih nabavki formira zapisnik o otvaranju ponuda i automatski ga stavlja na raspolaganje naručiocu, čime se postupak otvaranja ponuda putem Portala javnih nabavki završava.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2020. godine.