Zastava Bosne i Hercegovine


PRAVILNIK O POSTUPKU, NAČINU, ROKOVIMA, SADRŽAJU I OBLIKU PRIJAVE KOJOM PORESKI OBVEZNIK PRIJAVLJUJE POSLOVNI PROSTOR I POSLOVNE PROSTORIJE U KOJIMA SKLADIŠTI, ODNOSNO SMEŠTA DOBRA, KAO I PROSTOR I PROSTORIJE U KOJIMA OBAVLJA DELATNOST

("Sl. glasnik RS", br. 139/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se postupak, način, rokovi, sadržaj i oblik prijave kojom poreski obveznik prijavljuje Poreskoj upravi poslovni prostor i poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostor i prostorije u kojima obavlja delatnost (u daljem tekstu: evidenciona prijava).

Poslovnim prostorom i poslovnim prostorijama, u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostorom i prostorijama u kojima se obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana, u smislu ovog pravilnika, smatraju se sve vrste otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija koje se koriste u svrhu obavljanja delatnosti, kao i otvorenih, zatvorenih i drugih prostora i prostorija u kojima ili na kojima poreski obveznik skladišti, odnosno smešta dobra.

Član 2

Poreski obveznik podnosi evidencionu prijavu u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave za sve poslovne prostore i poslovne prostorije iz člana 1. stav 2. ovog pravilnika, a koje se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poreski obveznik ne prijavljuje podatke koje prijavljuje Agenciji za privredne registre prilikom upisa u propisani registar, kao i podatke koji su u skladu sa drugim propisima već dostavljeni Poreskoj upravi (zakon kojim se uređuju akcize, zakon kojim se uređuje fiskalizacija i dr.).

Evidenciona prijava podnosi se na Obrascu EP IPP - Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ukoliko poreski obveznik iz stava 2. ovog člana svoj poslovni prostor, potpuno ili delom, iznajmljuje drugom poreskom obvezniku, zakupac je dužan da prijavi iznajmljeni prostor za obavljanje svoje delatnosti, a zakupodavac da isti prostor prijavi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja.

Ukoliko poreski obveznik iz stava 2. ovog člana, smešta tuđa dobra u svoje skladište, o kojima vodi evidenciju u svojim poslovnim knjigama, isti je dužan da prijavi taj poslovni prostor ili deo poslovnog prostora kao skladište.

Izuzetno, evidencionu prijavu ne podnose državni organi i organizacije, organi i organizacije teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, javna preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a čiji je jedini osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, odnosno direktni i indirektni budžetski korisnici shodno pravilniku kojim se uređuje spisak korisnika javnih sredstava, kao i finansijske institucije (banke, društva za osiguranje, platne institucije i dr.).

Član 3

Obrazac EP IPP - Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost sastoji se iz dva dela, i to:

1) Deo 1. Podaci o podnosiocu evidencione prijave;

2) Deo 2. Podaci o poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama, u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima poreski obveznik obavlja delatnost, koje se prijavljuju.

Član 4

U Obrazac EP IPP - Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost, deo 1. Podaci o podnosiocu evidencione prijave, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1. - Poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) podnosioca: iz potvrde o izvršenoj registraciji, odnosno iz Obrasca REG - Potvrda o izvršenoj registraciji - popunjavaju pravna lica, udruženja koja se bave prometom dobara, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

2) Pod rednim brojem 1.2. - Jedinstveni matični broj građana (u daljem tekstu: JMBG) iz obrasca - lična karta, izdatog od nadležnog organa, odnosno evidencioni broj za strance koji je dodelio nadležni organ Republike Srbije - popunjavaju fizička lica koja se bave proizvodnjom, pružanjem usluga, građevinskim radovima i prometom dobara;

3) Pod rednim brojem 1.3. - Matični broj pravnog lica ili preduzetnika - popunjavaju pravna lica, preduzetnici i stalne poslovne jedinice stranog lica;

4) Pod rednim brojem 1.4. - Naziv/ime i prezime podnosioca evidencione prijave;

5) Pod rednim brojem 1.5. - Opština sedišta/prebivališta podnosioca evidencione prijave;

6) Pod rednim brojem 1.6. - Adresa sedišta/prebivališta podnosioca evidencione prijave;

7) Pod rednim brojem 1.7. - Podaci o broju telefona podnosioca evidencione prijave;

8) Pod rednim brojem 1.8. - Adresa elektronske pošte podnosioca evidencione prijave.

U Obrazac EP IPP - Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost, deo 2. Podaci o poslovnim prostorima, odnosno poslovnim prostorijama u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima poreski obveznik obavlja delatnost, koji se prijavljuju, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1. - Redni broj poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost.

Poslovni prostori, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostori i prostorije u kojima se obavlja delatnost koji se unose pod rednim brojem 2.1, razvrstavaju se na sledeći način:

- trgovina na malo (maloprodaja), koja podrazumeva: promet građevinskog materijala, naftni derivati, duvan, alkoholna pića, kafa, promet motornih vozila, promet sekundarnih sirovina i komisiona prodaja;

- trgovina na veliko (veleprodaja), koja podrazumeva: promet građevinskog materijala, naftni derivati, duvan, alkoholna pića, kafa, promet motornih vozila, promet sekundarnih sirovina i komisiona prodaja;

- otkupne stanice za poljoprivredne proizvode;

- proizvodnja;

- skladište (otvoreni i zatvoreni prostor);

- ugostiteljstvo (usluga smeštaja sa ishranom ili samo usluga);

- pružanje usluga;

- ostalo;

2) Pod rednim brojem 2.2. - Vrsta poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost;

3) Pod rednim brojem 2.3. - Naziv poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost (ovo polje se popunjava ukoliko se razlikuje od naziva podnosioca evidencione prijave);

4) Pod rednim brojem 2.4. - Opština na kojoj se nalazi poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima se obavlja delatnost;

5) Pod rednim brojem 2.5. - Mesto u kome se nalazi poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima se obavlja delatnost;

6) Pod rednim brojem 2.6. - Adresa, katastarska opština, broj katastarske parcele na kojoj se nalazi poslovni prostor, odnosno poslovna prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostor i prostorija u kojima se obavlja delatnost;

7) Pod rednim brojem 2.7. - Kućni broj (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj);

8) Pod rednim brojem 2.8. - Broj stana (broj i slovo, ukoliko postoji slovna oznaka uz broj);

9) Pod rednim brojem 2.9. - Šifre i nazivi delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i u prostoru i prostoriji u kojima se obavlja delatnost (u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija delatnosti prema delatnosti koje se obavljaju u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji);

10) Pod rednim brojem 2.10. - Veličina poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost (izražava se u m2, m3, litrima);

11) Pod rednim brojem 2.11. - Datum otpočinjanja korišćenja poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost;

12) Pod rednim brojem 2.12. - Kontakt telefon u poslovnom prostoru, odnosno poslovnoj prostoriji u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i u prostoru i prostoriji u kojima se obavlja delatnost;

13) Pod rednim brojem 2.13. - Osnov korišćenja poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost (pravo vlasništva, pravo zakupa, pravo podzakupa, pravo korišćenja);

14) Pod rednim brojem 2.14. - Podaci o zakupodavcu (PIB/JMBG, naziv/ime i prezime vlasnika poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost;

15) Pod rednim brojem 2.15. - Podaci o periodu zakupa, odnosno podzakupa poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorije u kojima se obavlja delatnost.

Član 5

Ako se nakon podnošenja evidencione prijave, promene podaci iskazani u evidencionoj prijavi, poreski obveznik obaveštava Poresku upravu o nastalim promenama podnošenjem evidencione prijave, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, najkasnije 24 sata pre nastanka promene, i to za svaki prostor i prostoriju odvojeno.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, u slučaju da je do promene podataka iskazanih u evidencionoj prijavi došlo usled okolnosti koje ne zavise od volje poreskog obveznika (npr. usled poplave, požara i drugih oblika više sile, usled radnji neovlašćenih trećih lica i sl.) poreski obveznik je dužan da podnošenjem evidencione prijave, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, dostavi izmenjene podatke najkasnije 24 sata po saznanju o nastanku promene.

Član 6

Prestanak korišćenja poslovnog prostora, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostora i prostorije u kojima obavlja delatnost, poreski obveznik prijavljuje Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre prestanka korišćenja tog prostora, odnosno prostorije, podnošenjem evidencione prijave u kojoj unosi datum prestanka korišćenja.

Član 7

Poreska uprava vodi evidenciju o podnetim evidencionim prijavama i prijavljenim poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i o prostorima i prostorijama u kojima se obavlja delatnost.

Član 8

Poreski obveznik koji je u skladu sa odredbom člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18 i 95/18), do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 86/19) prijavio podatke o poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i podatke o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, nije u obavezi da podatke o tim prostorijama ponovo prijavljuje u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Poreski obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke iz člana 4. ovog pravilnika, a počeo je da koristi poslovni prostor, odnosno poslovne prostorije u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i prostore i prostorije u kojima obavlja delatnost, dužan je da podnese evidencionu prijavu u roku od pet dana od dana početka primene ovog pravilnika.

Član 9

Poreski obveznik ne može da podnese evidencionu prijavu posle pokretanja postupka poreske kontrole, kao i nakon pokretanja radnji Poreske policije u cilju otkrivanja poreskih krivičnih dela.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od narednog dana po isteku 30-og dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

 

Obrazac EP IPP

 

PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE POSLOVNOG PROSTORA I POSLOVNIH PROSTORIJA U KOJIMA SE SKLADIŠTE, ODNOSNO SMEŠTAJU DOBRA, KAO I PROSTORA I PROSTORIJA U KOJIMA PORESKI OBVEZNIK OBAVLJA DELATNOST

DEO 1

1.1. PIB PODNOSIOCA (POPUNJAVAJU PRAVNA LICA, UDRUŽENJA KOJA SE BAVE PROMETOM DOBARA, PREDUZETNICI I STALNE POSLOVNE JEDINICE STRANOG LICA)

1.2. JMBG (POPUNJAVAJU FIZIČKA LICA KOJA SE BAVE PROIZVODNJOM I PROMETOM DOBARA)

1.3. MAT. BROJ (POPUNJAVAJU PRAVNA LICA, STALNE POSLOVNE JEDINICE STRANOG LICA I PREDUZETNICI)

1.4. NAZIV/IME I PREZIME PODNOSIOCA EVIDENCIONE PRIJAVE

1.5. OPŠTINA SEDIŠTA/PREBIVALIŠTA PODNOSIOCA EVIDENCIONE PRIJAVE

1.6. ADRESA SEDIŠTA/PREBIVALIŠTA PODNOSIOCA EVIDENCIONE PRIJAVE

1.7. PODACI O BROJU TELEFONA PODNOSIOCA EVIDENCIONE PRIJAVE

1.8. ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE PODNOSIOCA EVIDENCIONE PRIJAVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEO 2

2.1. REDNI BROJ PROSTORA/
PROSTORIJE
KOJI SE
PRIJAVLJUJE

2.2. VRSTA PROSTORA/
PROSTORIJE KOJI SE
PRIJAVLJUJE **

2.3. NAZIV POSLOVNOG PROSTORA, ODNOSNO POSLOVNE PROSTORIJE, KAO I PROSTORA I PROSTORIJE

2.4. OPŠTINA
NA KOJOJ SE
NALAZI PROSTOR/
PROSTORIJA*

2.5. MESTO
U KOME SE
NALAZI PROSTOR/
PROSTORIJA *

2.6. ADRESA, KATASTARSKA OPŠTINA, BROJ KATASTARSKE PARCELE/KP broj NA KOJOJ SE NALAZI POSLOVNI PROSTOR, ODNOSNO POSLOVNA PROSTORIJA

2.7. KUĆNI BROJ (BROJ I SLOVO, UKOLIKO POSTOJI SLOVNA OZNAKA UZ BROJ)

2.8. BROJ STANA (BROJ I SLOVO, UKOLIKO POSTOJI SLOVNA OZNAKA UZ BROJ)

2.9. ŠIFRA I NAZIV DELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU U PROSTORU/
PROSTORIJI KOJI/A SE PRIJAVLJUJE *

2.10. VELIČINA PROSTORA/
PROSTORIJE KOJI/A SE PRIJAVLJUJE (m2/m3/l)

2.11. DATUM OTPOČINJANJA KORIŠĆENJA PROSTORA/
PROSTORIJE

2.12. KONTAKT TELEFON U PROSTORU/
PROSTORIJI

2.13. OSNOV KORIŠĆENJA POSLOVNOG PROSTORA/
PROSTORIJE/
PRAVO VLASNIŠTVA, PRAVO ZAKUPA, PRAVO PODZAKUPA)

2.14. PODACI O ZAKUPODAVCU PIB/JMBG, NAZIV/IME I PREZIME VLASNIKA PROSTORA/
PROSTORIJE

2.15. PERIOD VAŽENJA ZAKUPA (OD-DO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* POLJA KOJA SU OZNAČENA ZVEZDICOM SE POPUNJAVAJU ODABIROM ODGOVARAJUĆE OPCIJE IZ PADAJUĆE LISTE

** POLJE 2.2. KOJE SE ODNOSI NA VRSTU PROSTORA/PROSTORIJE KOJA SE PRIJAVLJUJE, POPUNJAVA SE ODABIROM ODGOVARAJUĆE OPCIJE IZ PADAJUĆE LISTE

PADAJUĆA LISTA U POLJU 2.2. SADRŽI SLEDEĆE OPCIJE:

1. TRGOVINA NA MALO SA PODTAČKAMA: PROMET GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAFTNI DERIVATI, DUVAN, ALKOHOLNA PIĆA, KAFA, PROMET MOTORNIH VOZILA, PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA, 1. KOMISIONA PRODAJA, OSTALO.

2. TRGOVINA NA VELIKO SA PODTAČKAMA: PROMET GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NAFTNI DERIVATI, DUVAN, ALKOHOLNA PIĆA, KAFA, PROMET MOTORNIH VOZILA, PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA, 1. KOMISIONA PRODAJA, OSTALO.

3. OTKUPNE STANICE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

4. PROIZVODNJA

5. SKLADIŠTE (OTVORENI I ZATVORENI PROSTOR/PROSTORIJA)

6. UGOSTITELJSTVO (USLUGA SMEŠTAJA SA ISHRANOM ILI SAMO USLUGA)

7. PRUŽANJE USLUGA

8. OSTALO

PRILIKOM PODNOŠENJA OBRASCA U CILJU PROMENE PODATAKA NA POSTOJEĆEM PROSTORU/PROSTORIJI MOGUĆE JE VRŠITI ISKLJUČIVO U SLEDEĆIM POLJIMA: 2.2., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.14. I 2.15.