Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA SAGLASNOSTI NA AKT O PRENOSU DOZVOLE ZA PRUŽANJE MEDIJSKE USLUGE I POSTUPANJU PO PRIJAVI PROMENE VLASNIČKE STRUKTURE

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

 

I UVODNA ODREDBA

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje sadržaj zahteva za izdavanje saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge (u daljem tekstu: dozvola), dokumentacija koja se podnosi uz zahtev i način postupanja Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator) po podnetom zahtevu, sadržaj prijave promene vlasničke strukture u osnovnom kapitalu, dokumentacija koja se podnosi uz prijavu i način postupanja Regulatora po podnetim prijavama, kao i način postupanja Regulatora u slučajevima neprijavljene promene vlasništva.

II IZDAVANJE SAGLASNOSTI NA AKT KOJIM SE PRENOSI DOZVOLA

1. Prenos dozvole u slučaju statusnih promena

Zahtev za izdavanje saglasnosti

Član 2

Dozvola izdata na javnom konkursu ne može se prenositi, osim u slučaju statusnih promena imaoca dozvole, u smislu zakona kojim se uređuje položaj privrednih društava, i pod uslovom da to ne dovodi do narušavanja medijskog pluralizma, u smislu propisa kojim se uređuju javno informisanje i mediji.

Imalac dozvole podnosi Regulatoru zahtev za izdavanje saglasnosti na akt kojim se prenosi dozvola.

Ako u postupku sprovođenja statusne promene učestvuje više imalaca dozvole, zajedno podnose zahtev iz stava 2. ovog člana.

Sadržaj zahteva

Član 3

U zahtevu za izdavanje saglasnosti potrebno je navesti koju vrstu statusne promene imalac dozvole namerava da izvrši, koji pravni subjekti učestvuju u statusnoj promeni i koji bi pravni subjekt bio imalac dozvole nakon sprovedene statusne promene.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev

Član 4

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti podnosi se nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno nacrt plana podele ako samo jedan pravni subjekt učestvuje u statusnoj promeni, kao i dokaz da je imalac dozvole izmirio sve obaveze po osnovu pružanja medijske usluge.

Ako u postupku sprovođenja statusne promene učestvuje i pravni subjekt koji nije imalac dozvole, niti je povezan sa bilo kojim imaocem dozvole, uz isprave iz stava 1. ovog člana, podnosi se sledeća dokumentacija:

1) izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa za tog pravnog subjekta;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište i JMBG ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš ako je stranac) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi tog pravnog subjekta, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

3) dokaz da će pravni subjekt koji bi bio imalac dozvole nakon sprovedene statusne promene ispunjavati tehničke i organizacione uslove za proizvodnju programa, na osnovu kojih je izdata dozvola, kao i plan organizaciono-tehničke koncepcije i strukture njegovih kadrova.

Ako u postupku sprovođenja statusne promene učestvuje više imalaca dozvole ili i pravni subjekt koji je povezan sa drugim imaocem dozvole, uz isprave iz stava 1. ovog člana, podnosi se:

1) izjava koja sadrži podatak o tome sa kojim imaocem dozvole je taj pravni subjekt povezan i na koji način;

2) izjava zakonskih zastupnika podnosioca, odnosno podnosilaca zahteva, da usled sprovođenja statusne promene neće doći do narušavanja medijskog pluralizma, prema članu 53. stav 1. alineja 3 i članu 54. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik RS", broj 92/23), ili podatak registrovanog istraživača javnog mnjenja da slušanost/gledanost u zoni pokrivanja/raspodele u kalendarskoj godini koja prethodi objedinjavanju ne prelazi 35% od ukupne slušanosti/gledanosti u zoni pokrivanja/raspodele.

Podnosilac zahteva je dužan da podnese i drugu dokumentaciju po nalogu Regulatora u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Podnosilac zahteva može podneti i drugu dokumentaciju, ako smatra da ona može biti od značaja za odlučivanje.

Dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji.

Isprave podnete na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik i overene od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Ispitivanje urednosti zahteva

Član 5

Ako je zahtev nepotpun ili sadrži netačne podatke, odnosno ako je dokumentacija koja je podneta uz zahtev nepotpuna, Regulator ostavlja podnosiocu primeren rok, koji ne može biti kraći od osam dana, da otkloni uočene nedostatke.

Ako podnosilac zahteva ne otkloni nedostatak u ostavljenom roku, zahtev se odbacuje u skladu sa članom 59. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 95/18 - autentično tumačenje i 2/23 - odluka US).

Zaštita medijskog pluralizma

Član 6

Ako u postupku sprovođenja statusne promene učestvuje više imalaca dozvole ili i pravni subjekt koji je povezan sa drugim imaocem dozvole, Regulator u skladu sa metodologijom propisanom aktom koji donosi, prema članu 7. stav 1. tačka 14) Zakona o elektronskim medijima, utvrđuje da li bi usled sprovođenja planirane statusne promene moglo nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam.

Donošenje odluke po zahtevu

Član 7

Regulator rešenjem odbija zahtev ako utvrdi da pravni subjekt koji bi bio imalac dozvole nakon sprovedene statusne promene ne bi ispunjavao uslove iz člana 4. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika ili ako bi usled sprovedene statusne promene nastalo stanje kojim se narušava medijski pluralizam.

Regulator rešenjem izdaje saglasnost na akt kojim se prenosi dozvola ako utvrdi da bi pravni subjekt koji bi bio imalac dozvole nakon sprovedene statusne promene ispunjavao uslove iz člana 4. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika i ako usled sprovedene statusne promene ne bi nastalo stanje kojim se narušava medijski pluralizam.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana nalaže se pravnom subjektu na koga se prenosi dozvola putem sprovođenja statusne promene da u roku od 120 dana podnese zaključen ugovor o statusnoj promeni, odnosno plan podele, kao i dokaz o tome da je statusna promena sprovedena.

2. Prenos dozvole izdate na zahtev

Zahtev za izdavanje saglasnosti

Član 8

Dozvola izdata na zahtev može se preneti drugom licu samo ako to lice prihvati sve obaveze koje proizlaze iz dozvole.

Imalac dozvole podnosi Regulatoru zahtev za izdavanje saglasnosti na akt kojim se prenosi dozvola.

Ako se dozvola prenosi na imaoca dozvole, imaoci dozvole koji učestvuju u prenosu zajedno podnose zahtev iz stava 2. ovog člana.

Sadržaj zahteva

Član 9

U zahtevu za izdavanje saglasnosti potrebno je navesti koji bi pravni subjekt bio imalac dozvole nakon izvršenog prenosa.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev

Član 10

Uz zahtev za izdavanje saglasnosti podnosi se nacrt ugovora o prenosu dozvole i izjava zakonskog zastupnika pravnog subjekta na koga bi bila preneta dozvola da prihvata sve obaveze koje proizlaze iz te dozvole, kao i dokaz da je imalac dozvole izmirio sve obaveze po osnovu pružanja medijske usluge.

Ako se dozvola prenosi na pravnog subjekta koji nije imalac dozvole, niti je povezan sa bilo kojim imaocem dozvole, uz isprave iz stava 1. ovog člana, podnosi se sledeća dokumentacija:

1) izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa za tog pravnog subjekta;

2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište i JMBG ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš ako je stranac) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi tog pravnog subjekta, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac zahteva;

3) dokaz da će pravni subjekt koji bi bio imalac dozvole nakon njenog prenosa ispunjavati tehničke i organizacione uslove za proizvodnju programa, na osnovu kojih je izdata dozvola, kao i plan organizaciono-tehničke koncepcije i strukture njegovih kadrova.

Ako se dozvola prenosi na pravnog subjekta koji je imalac dozvole ili na pravnog subjekta koji je povezan sa imaocem dozvole, uz isprave iz stava 1. ovog člana podnose se:

1) izjava koja sadrži podatak o tome sa kojim imaocem dozvole je taj pravni subjekt povezan i na koji način;

2) izjava zakonskog zastupnika podnosioca, odnosno podnosilaca zahteva, da usled prenosa dozvole neće doći do narušavanja medijskog pluralizma, prema članu 53. stav 1. alineja 3 i članu 54. Zakona o javnom informisanju i medijima ili podatak registrovanog istraživača javnog mnjenja da slušanost/gledanost u zoni pokrivanja/raspodele u kalendarskoj godini koja prethodi objedinjavanju ne prelazi 35% od ukupne slušanosti/gledanosti u zoni pokrivanja/raspodele.

Podnosilac zahteva je dužan da podnese i drugu dokumentaciju po nalogu Regulatora u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Podnosilac zahteva može podneti i drugu dokumentaciju, ako smatra da ona može biti od značaja za odlučivanje.

Dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji.

Isprave podnete na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik i overene od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Ispitivanje urednosti zahteva

Član 11

Ako je zahtev nepotpun ili sadrži netačne podatke, odnosno ako je dokumentacija koja je podneta uz zahtev nepotpuna, Regulator ostavlja podnosiocu primeren rok, koji ne može biti kraći od osam dana, da otkloni uočene nedostatke.

Ako podnosilac zahteva ne otkloni nedostatak u ostavljenom roku, zahtev se odbacuje u skladu sa članom 59. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.

Zaštita medijskog pluralizma

Član 12

Ako se dozvola prenosi na pravnog subjekta koji je imalac dozvole ili na pravnog subjekta koji je povezan sa imaocem dozvole, Regulator u skladu sa metodologijom propisanom aktom koji donosi, po članu 7. stav 1. tačka 14) Zakona o elektronskim medijima, utvrđuje da li bi usled planiranog prenosa dozvole moglo nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam.

Donošenje odluke po zahtevu

Član 13

Regulator rešenjem odbija zahtev ako utvrdi da pravni subjekt na koga bi bila preneta dozvola ne ispunjava uslove iz člana 10. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika, ako bi usled izvršenog prenosa dozvole nastalo stanje kojim se narušava medijski pluralizam ili ako pravni subjekt na koga bi bila preneta dozvola ne prihvati sve obaveze iz dozvole.

Regulator rešenjem izdaje saglasnost na akt kojim se prenosi dozvola ako utvrdi da bi pravni subjekt na koga bi bila preneta dozvola ispunio uslove iz člana 10. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika, ako usled izvršenog prenosa dozvole ne bi nastalo stanje kojim se narušava medijski pluralizam i ako pravni subjekt na koga bi bila preneta dozvola prihvati sve obaveze iz dozvole.

Rešenjem iz stava 2. ovog člana nalaže podnosiocu zahteva da podnese zaključeni ugovor o prenosu dozvole u roku od 30 dana.

III POSTUPANJE PO PRIJAVI PROMENE VLASNIČKE STRUKTURE

Prijava promene vlasničke strukture

Član 14

Svaku planiranu promenu vlasničke strukture u osnovnom kapitalu (promena osnivača ili promena visine učešća osnivača u kapitalu) imalac dozvole mora prethodno da prijavi Regulatoru u pisanoj formi, tako što mu podnosi prijavu promene vlasničke strukture, radi dobijanja saglasnosti.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana se daje isključivo pružaocu medijske usluge kako ne bi došlo do ugrožavanja medijskog pluralizma i ne može se odnositi na druge slučajeve promene vlasničke strukture.

Pod promenom vlasničke strukture iz stava 1. ovog člana smatra se i promena u osnovnom kapitalu pravnog subjekta koji neposredno ili posredno učestvuje u njegovoj vlasničkoj strukturi.

Sadržaj prijave

Član 15

U prijavi promene vlasničke strukture potrebno je navesti vrstu promene vlasničke strukture koja se namerava izvršiti, podatke o pravnim subjektima koji bi učestvovali u toj promeni, kao i vlasničku strukturu nakon izvršene promene.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu

Član 16

Ako u promeni vlasničke strukture učestvuje i pravni subjekt koji je imalac dozvole, ima posredno ili neposredno učešće u osnovnom kapitalu drugog imaoca dozvole ili je na drugi način povezan sa drugim imaocem dozvole, uz prijavu promene vlasničke strukture podnosi se:

1) podatak o dozvoli koju poseduje, odnosno o tome sa kojim imaocem dozvole je taj pravni subjekat povezan i na koji način;

2) izjava zakonskog zastupnika podnosioca prijave da usled promene vlasničke strukture neće doći do narušavanja medijskog pluralizma, prema članu 53. stav 1. alineja 3 i članu 54. Zakona o javnom informisanju i medijima ili podatak registrovanog istraživača javnog mnjenja da slušanost/gledanost u zoni pokrivanja/raspodele u kalendarskoj godini koja prethodi objedinjavanju ne prelazi 35% od ukupne slušanosti/gledanosti u zoni pokrivanja/raspodele.

Ako u promeni vlasničke strukture učestvuje pravni subjekt koji nije imalac dozvole niti je povezan sa imaocem dozvole, uz prijavu promene vlasničke strukture podnosi se sledeća dokumentacija:

1) ako je budući osnivač pravno lice:

(1) izvod iz registra koji se vodi kod nadležnog organa za to lice;

(2) izjava koja sadrži podatke o pravnom (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) ili fizičkom licu (ime, prebivalište i JMBG, ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš ako je stranac) koje neposredno ili posredno, preko drugih subjekata, ima učešće (udeli, akcije i sl.) u vlasničkoj strukturi budućeg osnivača podnosioca prijave, kao i podatke o visini tog učešća, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

(3) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome osnivač budućeg osnivača podnosioca prijave poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnom licu sa kojim je budući osnivač podnosioca prijave povezan u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave;

2) ako je budući osnivač fizičko lice:

(1) kopija lične karte tog lica, odnosno pasoša ako je stranac;

(2) izjava koja sadrži podatke o pravnom licu (naziv, sedište, vlasnička struktura i matični, odnosno registarski broj) u kome to fizičko lice poseduje učešće u osnovnom kapitalu i podatke o pravnim licima sa kojima je povezano u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom odgovara podnosilac prijave.

Podnosilac prijave je dužan da podnese i drugu dokumentaciju po nalogu Regulatora u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

Podnosilac prijave može podneti i drugu dokumentaciju za koju smatra da može biti od značaja za odlučivanje.

Dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji.

Isprave podnete na stranom jeziku moraju biti prevedene na srpski jezik i overene od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Ispitivanje urednosti prijave

Član 17

Ako je prijava nepotpuna ili sadrži netačne podatke, odnosno ako je dokumentacija koja je podneta uz prijavu nepotpuna, Regulator ostavlja podnosiocu primeren rok koji ne može biti kraći od osam dana, da otkloni uočene nedostatke.

Ako podnosilac prijave ne otkloni nedostatak u ostavljenom roku, prijava se odbacuje u skladu sa članom 59. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku.

Utvrđivanje narušavanja medijskog pluralizma

Član 18

Regulator u skladu sa metodologijom propisanom aktom koji donosi, po članu 7. stav 1. tačka 14) Zakona o elektronskim medijima, utvrđuje da li bi usled planirane promene vlasničke strukture moglo nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam.

Donošenje odluke po prijavi

Član 19

Ako utvrdi da planiranom promenom vlasničke strukture imaoca dozvole neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam, Regulator donosi rešenje o saglasnosti na planiranu promenu vlasničke strukture.

Ako Regulator utvrdi da bi planiranim promenama vlasničke strukture učešća u osnovnom kapitalu moglo nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam, doneće rešenje kojim neće izdati saglasnost za planiranu promenu i preporučiti imaocu dozvole za pružanje medijske usluge da promene uskladi na način kojim bi se izbeglo narušavanje medijskog pluralizma.

Rešenje Regulatora iz prethodnog stava ovog člana je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor.

Ako imalac dozvole za pružanje medijske usluge ne postupi u skladu sa preporukom iz odluke Regulatora, zbog čega nastupi neki od zakonom predviđenih slučajeva narušavanja medijskog pluralizma, Regulator mu oduzima dozvolu u skladu sa odredbama Zakona o elektronskim medijima.

IV NEPRIJAVLJIVANJE PROMENE VLASNIČKE STRUKTURE

Član 20

Ako imalac dozvole izvrši promenu vlasničke strukture bez prethodno izdate saglasnosti Regulatora, Regulator inicira odgovarajuće postupke pred nadležnim organima i/ili pokreće ispitni postupak zbog kršenja obaveze koja proističe iz uslova navedenih u dozvoli ili odobrenju za pružanje medijske usluge, u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog pravilnika okončaće se prema odredbama ovog pravilnika.

Član 22

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku izdavanja saglasnosti na akt o prenosu dozvole za pružanje medijske usluge i postupanju po prijavi promene vlasničke strukture ("Službeni glasnik RS", broj 93/15).

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".