Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA ČLANA VISOKOG SAVETA TUŽILAŠTVA IZ REDA JAVNIH TUŽILACA

("Sl. glasnik RS", br. 33/2024)

 

Glava I.

OSNOVNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se kandidovanje, utvrđivanje konačne liste kandidata, predstavljanje kandidata, način pripreme glasačkog materijala, utvrđivanje biračkih mesta i sastava biračkih odbora, izborne radnje i utvrđivanje rezultata izbora za izborne članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca.

Značenje izraza

Član 2

Skraćeni izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju značenje:

1) "Zakon" ima značenje Zakona o Visokom savetu tužilaštva,

2) "Pravilnik" ima značenje Pravilnika o postupku izbora kandidata za člana Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaca,

3) "Savet" ima značenje Visokog saveta tužilaštva,

4) "Birački spisak" je spisak nosilaca javnotužilačke funkcije koji imaju pravo glasa,

5) "Izvod iz biračkog spiska" sadrži podatke o nosiocima javnotužilačke funkcije koji glasaju na određenom biračkom mestu.

Sve imenice upotrebljene u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose. Generička upotreba muškog gramatičkog roda u ovom tekstu ne isključuje rodno osetljiv jezik u aktima Saveta.

Glava II.

POSTUPAK ZA IZBOR ČLANA SAVETA

Izborne radnje

Član 3

Izborna komisija, u roku od pet dana od prijema odluke Visokog saveta tužilaštva o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata, donosi odluku o izbornim radnjama i rokovima. Odluka Izborne komisije objavljuje se na internet stranici Saveta.

Predsednik Izborne komisije dužan je da odluku Saveta o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izborne članove Saveta i odluku o izbornim radnjama i rokovima bez odlaganja dostavi Vrhovnom javnom tužiocu i glavnom javnom tužiocu.

Vrhovni javni tužilac i glavni javni tužilac dužan je da bez odlaganja odluku o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata i odluku o izbornim radnjama i rokovima, učini dostupnim na odgovarajući način svim javnim tužiocima u javnom tužilaštvu čijim radom rukovodi.

Glavni javni tužilac je dužan da blagovremeno zakaže kolegijum javnog tužilaštva radi predlaganja kandidata u roku koji je određen odlukom Izborne komisije.

Kandidaciona prijava

Član 4

Kandidaciona prijava dostavlja se Izbornoj komisiji u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o otpočinjanju postupka predlaganja kandidata za izbornog člana Saveta u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Uz kandidacionu prijavu dostavljaju se: potpisana izjava kandidata o prihvatanju kandidature, odluka kolegijuma javnog tužilaštva ili javnih tužilaštava kojom se predlaže kandidat, odnosno obrazac sa potpisima glavnih javnih tužilaca i javnih tužilaca koji podržavaju kandidata, kao i lični i profesionalni podaci o kandidatu.

Izborna komisija zavodi kandidacionu prijavu navodeći tačan datum, čas i minut prijema.

Kandidat može odustati od kandidature podnošenjem pismene izjave Izbornoj komisiji najkasnije osam dana od dana utvrđivanja konačne liste kandidata.

Postupak po prijavi

Član 5

Izborna komisija ispituje blagovremenost, dozvoljenost i potpunost prijave.

Izborna komisija u roku od 24 časa od prijema nepotpune prijave zaključkom poziva kandidata da podnetu prijavu dopuni u roku od 48 časova od časa prijema, uz upozorenje da se u suprotnom prijava odbacuje.

Neblagovremenu, nedozvoljenu i nepotpunu prijavu Izborna komisija odbacuje rešenjem.

Konačna lista kandidata

Član 6

Izborna komisija utvrđuje konačnu listu kandidata u roku od 15 dana od isteka roka iz člana 32. stav 1. Zakona o Visokom savetu tužilaštva.

Izborna komisija utvrđuje po jednu konačnu listu kandidata za svaki stepen i vrstu javnog tužilaštva iz kojih se predlažu izborni članovi Saveta iz reda javnih tužilaca, i to za:

1) Vrhovno javno tužilaštvo;

2) apelaciona javna tužilaštva, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine;

3) viša javna tužilaštva i

4) osnovna javna tužilaštva.

Redosled kandidata na listi utvrđuje se prema redosledu predaje kandidacione prijave Izbornoj komisiji.

Izborna komisija istovremeno objavljuje sve utvrđene konačne liste kandidata zajedno sa ličnim i profesionalnim podacima i programima kandidata, na internet stranici Saveta.

Predstavljanje kandidata

Član 7

Svaki kandidat ima jednako pravo na predstavljanje nosiocima javnotužilačke funkcije.

Izborna komisija utvrđuje rok za predstavljanje kandidata koji ne može biti kraći od 30 dana.

Izborna komisija utvrđuje raspored predstavljanja kandidata u sedištu apelacionog javnog tužilaštva i o njemu obaveštava sve nosioce javnotužilačke funkcije prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika.

Glavni javni tužilac dužan je da dozvoli javnim tužiocima prisustvo na predstavljanju kandidata u sedištu apelacionog javnog tužilaštva na čijoj se teritoriji nalazi.

Izborna komisija, uz saglasnost kandidata, može organizovati zajedničko predstavljanje i debatu između kandidata u sedištu apelacionog javnog tužilaštva i o njemu obavestiti sve nosioce javnotužilačke funkcije prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika.

Izborna komisija, uz saglasnost kandidata, organizuje video snimanje predstavljanja kandidata u apelacionom javnom tužilaštvu i tako dobijeni video zapis, objavljuje na internet strani Saveta.

Kandidat ima pravo na plaćeno odsustvo za dane kada se predstavlja u sedištu apelacionog javnog tužilaštva.

Kandidat ima pravo da se neposredno predstavi nosiocima javnotužilačke funkcije i u drugom javnom tužilaštvu prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika za koji se kandiduje.

Savet obezbeđuje nadoknadu putnih troškova kandidata za predstavljanje u sedištu apelacionog javnog tužilaštva.

Glava III.

BIRAČKI SPISAK

Birački spisak

Član 8

Izborna komisija vodi birački spisak.

Birački spisak je javna isprava.

Birački spisak je jedinstven, redovno se ažurira i objavljuje se na internet strani Saveta.

Glavni javni tužilac i javni tužilac ima pravo uvida u birački spisak i pravo da zahteva njegove ispravke, izmene ili dopune.

Predsednik Izborne komisije, na zahtev javnog tužioca ili po službenoj dužnosti, donosi rešenje o ispravci, izmeni ili dopuni biračkog spiska.

Protiv rešenja iz stava 5. ovog člana može se podneti prigovor Savetu u roku od 24 časa od časa prijema rešenja. Savet donosi odluku u roku od 48 časova od časa prijema prigovora.

Član 9

Glavni javni tužilac i javni tužilac upisuju se u birački spisak stupanjem na javnotužilačku funkciju.

Birački spisak sadrži: redni broj, lično ime glavnog javnog tužioca i javnog tužioca (birač), datum rođenja, javno tužilaštvo u kome glavni javni tužilac i javni tužilac vrše javnotužilačku funkciju, prostor za svojeručni potpis glavnog javnog tužioca i javnog tužioca i prostor za primedbu.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine, na njegov zahtev, dvojako se upisuje: prvo ćiriličnim pismom prema pravopisu srpskog jezika, a zatim pismom i prema pravopisu jezika pripadnika nacionalne manjine.

Izborna komisija zaključuje birački spisak 15 dana pre dana izbora i u rešenju utvrđuje ukupan broj birača i za svako javno tužilaštvo pojedinačno.

Izborna komisija overava izvode iz biračkog spiska i dostavlja ih biračkim odborima.

Glava IV.

GLASAČKI MATERIJAL

Glasački materijal

Član 10

Izborna komisija je dužna da blagovremeno pripremi materijal za glasanje za svako biračko mesto i to: izvod iz biračkog spiska sa podacima o nosiocima javnotužilačke funkcije koji glasaju na tom biračkom mestu, potreban broj overenih glasačkih listića i utvrđenu listu kandidata.

Glasa se na overenim glasačkim listićima.

Glasački listić

Član 11

Glasački listić sadrži: ime i prezime kandidata, vrstu odnosno stepen javnog tužilaštva u kome vrši javnotužilačku funkciju i napomenu da se glasanje vrši zaokruživanjem samo jednog kandidata.

Za apelaciona javna tužilaštva u kojima su u službenoj upotrebi jezici nacionalnih manjina, glasački listići se štampaju i na tim jezicima.

Izborna komisija utvrđuje broj glasačkih listića i broj rezervnih glasačkih listića.

Glava V.

BIRAČKA MESTA I BIRAČKI ODBOR

Datum i vreme izbora

Član 12

Datum i vreme sprovođenja izbora određuje Izborna komisija i o tome obaveštava Vrhovnog javnog tužioca i glavnog javnog tužioca deset dana pre dana održavanja izbora.

Vrhovni javni tužilac i glavni javni tužilac obaveštava javnim obaveštenjem svakog javnog tužioca u javnom tužilaštvu čijim radom rukovodi o danu i vremenu održavanja izbora, najkasnije osam dana pre dana održavanja izbora.

Biračka mesta

Član 13

Glavni javni tužioci i javni tužioci glasaju na biračkom mestu u sedištima apelacionih javnih tužilaštava na čijem području se nalazi javno tužilaštvo u kome obavljaju javnotužilačku funkciju.

Vreme glasanja

Član 14

Vreme glasanja je, po pravilu, od 7 do 17 časova.

U vreme glasanja biračko mesto mora biti neprekidno otvoreno.

Biračima koji su se zatekli na biračkom mestu u trenutku njegovog zatvaranja omogućiće se da glasaju.

Birački odbor

Član 15

Za svako biračko mesto Izborna komisija imenuje birački odbor.

Birački odbor čine tri javna tužioca, od kojih je jedan predsednik i dva člana koji nisu kandidati za izbor.

U apelacionim javnim tužilaštvima obrazuje se prošireni sastav biračkog odbora koga, pored članova iz stava 2. ovog člana, čine još šest javnih tužilaca.

Članovi biračkog odbora iz proširenog sastava omogućavaju glasanje biračima sa područja apelacionog javnog tužilaštva, koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu, a obavestili su birački odbor da žele da glasaju.

Izborna komisija organizuje obuku za člana biračkog odbora.

Obaveze Biračkog odbora

Član 16

Birački odbor neposredno organizuje glasanje na biračkom mestu, obezbeđuje pravilnost i tajnost glasanja i obavlja druge poslove određene Zakonom i ovim pravilnikom.

Birački odbor sprovodi glasanje u prostoriji javnog tužilaštva koju blagovremeno odredi glavni javni tužilac.

Birački odbor se stara o održavanju reda na biračkom mestu za vreme glasanja.

Svi članovi biračkog odbora moraju biti na biračkom mestu dok je biračko mesto otvoreno i dok traje glasanje.

Priprema materijala

Član 17

Izborna komisija dužna je da za svaki birački odbor blagovremeno pripremi potreban broj overenih glasačkih listića, utvrđenu listu kandidata, izvod iz biračkog spiska, glasačke kutije s priborom za pečaćenje, paravane za glasanje, službene koverte, omote za glasačke listiće, kontrolne listove za proveru ispravnosti glasačke kutije i pribor za pisanje.

Izborna komisija materijal iz stava 1. ovog člana predaje biračkom odboru najkasnije 24 časa pre održavanja izbora i o tome sačinjava zapisnik, koji potpisuju predsednik Izborne komisije i predsednik biračkog odbora.

Izborna komisija propisuje obrazac kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i način pečaćenja glasačke kutije.

Glasačka kutija

Član 18

Birački odbor proverava glasačku kutiju u prisustvu birača koji prvi dođe na biračko mesto. Rezultat kontrole upisuje se u kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije, koji potpisuju članovi biračkog odbora i birač koji je prvi došao na biračko mesto.

Predsednik biračkog odbora u glasačku kutiju ubacuje kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije, koja se u prisustvu prvog birača pečati, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora.

Po otvaranju glasačke kutije, najpre se proverava da li u njoj postoji kontrolni list. Ako u glasačkoj kutiji nema kontrolnog lista, birački odbor se raspušta i imenuje se novi, a glasanje na tom biračkom mestu se ponavlja.

Način glasanja

Član 19

Utvrđena lista kandidata na dan glasanja mora biti vidno istaknuta na svim biračkim mestima i u svim javnim tužilaštvima prema stepenu i vrsti javnog tužilaštva koji biraju kandidata na toj listi kandidata.

Birač glasa lično, a svoj identitet dokazuje važećom ličnom kartom ili putnom ispravom.

Glasanje je tajno.

Birač glasa samo za kandidata sa liste kandidata vrste, odnosno stepena javnog tužilaštva u kojem vrši javnotužilačku funkciju.

Glasanje van biračkog mesta

Član 20

Izuzetno od člana 13. stav 2. ovog člana, ako je nosilac javnotužilačke funkcije iz zdravstvenih razloga onemogućen da dođe na biračko mesto, na njegov zahtev birački odbor može omogućiti da glasa i van biračkog mesta.

Birač iz stava 1. ovog člana dužan je da dan pre održavanja izbora obavesti nadležan birački odbor da želi da glasa.

Članovi biračkog odbora iz proširenog sastava iz nadležnog apelacionog javnog tužilaštva odlaze kod birača, utvrđuju njegov identitet i predaju mu overeni glasački listić, utvrđenu listu kandidata i službeni koverat za glasački listić i napuštaju prostoriju u kojoj on glasa.

Nakon obavljenog glasanja birač stavlja glasački listić u službeni koverat i predaje članovima biračkog odbora iz proširenog sastava, koji službeni koverat pečate, u njegovom prisustvu.

Članovi biračkog odbora iz proširenog sastava predaju službeni koverat sa glasačkim listićem nadležnom biračkom odboru.

Predsednik nadležnog biračkog odbora otvara službeni koverat i glasački listić ubacuje u glasačku kutiju, a zatim u biračkom spisku u prostoru za primedbe upisuje da je birač glasao.

Postupak posle glasanja

Član 21

Po završenom glasanju birački odbor utvrđuje broj neupotrebljenih glasačkih listića i stavlja ih u poseban omot koji se pečati, sa naznakom na omotu da se radi o neupotrebljenim glasačkim listićima.

Na osnovu izvoda iz biračkog spiska, birački odbor utvrđuje ukupan broj birača koji su glasali.

Nakon otvaranja glasačke kutije i provere kontrolnog lista, važeći glasački listići se odvajaju od nevažećih.

Važeći glasački listići stavljaju se u poseban omot koji se pečati, sa naznakom na omotu da se radi o važećim glasačkim listićima.

Nevažeći glasački listići stavljaju se u poseban omot koji se pečati sa naznakom na omotu da se radi o nevažećim glasačkim listićima.

Nevažeći glasački listić je nepopunjen glasački listić i listić koji je popunjen tako da se ne može utvrditi za kog kandidata se glasalo.

Ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasali, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasanje na tom biračkom mestu se ponavlja.

Zapisnik o radu Biračkog odbora

Član 22

Birački odbor u zapisnik o svom radu unosi: broj primljenih glasačkih listića, broj neupotrebljenih glasačkih listića, broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića, broj birača prema izvodu iz biračkog spiska i broj birača koji su glasali, konstataciju da u kutiji postoji ispravno popunjen kontrolni list, kao i druge činjenice od značaja za izborni postupak i eventualne primedbe članova biračkog odbora.

Zapisnik o radu biračkog odbora potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Zapisnik o radu biračkog odbora sačinjava se u četiri primerka, od čega jedan primerak za birački odbor, dva primerka za Izbornu komisiju i jedan primerak se stavlja na uvid javnosti na biračkom mestu.

Zapisnik o radu biračkog odbora sa izbornim materijalom birački odbor predaje Izbornoj komisiji u roku od deset časova od zatvaranja biračkog mesta, o čemu se sačinjava zapisnik koga potpisuju predsednik biračkog odbora i član Izborne komisije.

Izborna komisija propisuje obrazac zapisnika o radu biračkog odbora.

Utvrđivanje rezultata

Član 23

Birački odbor po zatvaranju biračkog mesta bez odlaganja sačinjava, potpisuje i dostavlja Izbornoj komisiji zapisnik o rezultatu glasanja koji sadrži broj nosilaca javnotužilačke funkcije sa pravom glasa na tom biračkom mestu, broj nosilaca javnotužilačke funkcije koji su glasali, broj glasačkih listića koji su ubačeni u glasačku kutiju, broj nevažećih glasačkih listića, broj važećih glasačkih listića i broj glasova koje je dobio svaki od kandidata.

Izborna komisija utvrđuje ukupan broj nosilaca javnotužilačke funkcije i broj nosilaca javnotužilačke funkcije koji su glasali po biračkim mestima, broj neupotrebljenih, nevažećih i važećih glasačkih listića, broj glasova koji je kandidat dobio na pojedinom biračkom mestu, kao i broj ukupno dobijenih glasova po kandidatu za svaku listu kandidata.

Zapisnik o utvrđivanju rezultata izbora, koji potpisuju svi članovi Izborne komisije, dostavlja se Savetu.

Glava VI.

PRIGOVOR NA NEREGULARNOST IZBORA

Pravo na prigovor

Član 24

Nosilac javnotužilačke funkcije koji je upisan u spisak nosilaca javnotužilačke funkcije koji glasaju na biračkom mestu na kom je glasao ima pravo da, preko Izborne komisije, podnese prigovor Savetu zbog povrede izbornog prava na tom biračkom mestu, u roku od 24 časa od časa kada je povreda izbornog prava učinjena.

Savet odlučuje o prigovoru rešenjem u roku od 48 časova od časa prijema prigovora i dostavlja ga podnosiocu prigovora preko Izborne komisije. Ako Savet po prigovoru ne donese rešenje u propisanom roku, smatra se da je prigovor usvojen.

Ako Savet usvoji prigovor, poništava izbornu radnju, odnosno izbor, a izborna radnja ili izbor se ponavlja u roku od osam dana.

Žalba Ustavnom sudu

Član 25

Protiv rešenja Saveta kojim je odbačen ili odbijen prigovor podnosilac prigovora može podneti žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, u roku od 48 časova od časa objavljivanja rešenja.

Protiv rešenja Saveta kojim je usvojen prigovor, kandidat i nosilac javnotužilačke funkcije koji je upisan u spisak nosilaca javnotužilačke funkcije koji glasaju na biračkom mestu na kom je utvrđeno da je povređeno izborno pravo može podneti žalbu Ustavnom sudu, koja isključuje pravo na podnošenje ustavne žalbe, u roku od 48 časova od časa objavljivanja rešenja.

Ako Ustavni sud usvoji žalbu Ustavnom sudu i poništi izbornu radnju odnosno izbore, odgovarajuća izborna radnja, odnosno izbori ponoviće se najkasnije za osam dana.

Objavljivanje rezultata

Član 26

Za člana Saveta izabran je javni tužilac koji prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva dobije najveći broj glasova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, među kandidatima iz reda javnih tužilaca osnovnih javnih tužilaštava, za članove Saveta izabrana su dva kandidata sa najvećim brojem glasova.

Ako dva ili više kandidata prema vrsti i stepenu javnog tužilaštva dobiju jednak najveći broj glasova, izbori se ponavljaju za te kandidate u roku od 15 dana od dana održavanja izbora.

Savet posle proteka roka za podnošenje prigovora, ako prigovor nije podnet ili posle proteka roka za podnošenje žalbe Ustavnom sudu, ako žalba Ustavnom sudu nije podneta, odnosno posle prijema odluke Ustavnog suda kojom odbija ili odbacuje žalbu Ustavnom sudu, objavljuje konačne rezultate glasanja i donosi odluku kojom konstatuje izbor člana Saveta.

Glava VII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".