Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA KOJA SE PRIZNAJE ZA PORESKE SVRHE

("Sl. glasnik RS", br. 93/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama, vrste nematerijalnih sredstava i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe.

Član 2

Stalna sredstva koja podležu obračunu amortizacije za poreske svrhe (u daljem tekstu: poreska amortizacija), osim nematerijalnih sredstava, razvrstavaju se po grupama i amortizuju po stopama propisanim članom 10b stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19 - u daljem tekstu: Zakon), i to:

Broj
grupe

Vrsta stalnih sredstava

Amortizaciona
stopa

1

2

3

I

 1.

Asfaltne površine

 

 

 2.

Avionske piste

 

 

 3.

Brane za akumulaciju voda

2,5%

 

 4.

Cevi za gasovod

 

 

 5.

Dokovi za vezivanje brodova

 

 

 6.

Elektrane

 

 

 7.

Električni dalekovodi

 

 

 8.

Hangari

 

 

 9.

Lukobrani

 

 

 10.

Marine

 

 

 11.

Mostovi

 

 

 12.

Nadvožnjaci i vijadukti

 

 

 13.

Naftovodi

 

 

 14.

Odvodni i dovodni kanali

 

 

 15.

Parking površine

 

 

 16.

Putevi i auto-putevi

 

 

 17.

Ribnjaci

 

 

 18.

Skladišta i rezervoari

 

 

 19.

Sportski objekti (stadioni, bazeni, sportske hale i dr.)

 

 

 20.

Silosi na poljoprivrednim dobrima

 

 

 21.

Tuneli

 

 

 22.

Vodovodi i cevovodi

 

 

 23.

Železnička infrastruktura

 

 

 24.

Zgrade

 

 

 25.

Sve ostale nepomenute nepokretnosti

 

II

 1.

Avioni

 

 

 2.

Brodovi i ostali plovni objekti

10%

 

 3.

Klima uređaji, kaloriferi, vazdušne zavese, napa kondenzaciona i sva ostala oprema za hlađenje, grejanje i protok vazduha

 

 

 4.

Liftovi

 

 

 5.

Bojleri

 

 

 6.

Nameštaj u brodovima

 

 

 7.

Medicinska oprema

 

 

 8.

Ograde

 

 

 9.

Nameštaj za poslovni prostor (stolovi, stolice, fotelje, komode, ormani, police i dr.)

 

 

 10.

Oprema za proizvodnju i distribuciju solarne energije

 

 

 11.

Oprema za proizvodnju i distribuciju električne energije, gasa, toplote i vode

 

 

 12.

Vagoni

 

 

 13.

Vinogradi

 

 

 14.

Voćnjaci

 

 

 15.

Nepokretnosti koje imaju upotrebni vek kraći od 40 godina (za koje obveznik mišljenjem ovlašćenog veštaka dokumentuje da im je upotrebni vek kraći od 40 godina)

 

III

1.

Alat i inventar

 

 

2.

Autobusi

 

 

3.

Automobili

 

 

4.

Oprema za termo elektrane

15%

 

5.

Oprema za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda

 

 

6.

Fiskalne kase

 

 

7.

Fliperi

 

 

8.

Hladnjače za povrće

 

 

9.

Kalkulatori

 

 

 10.

Kamioni i prikolice

 

 

 11.

Laboratorijska oprema

 

 

 12.

Mašine za čišćenje žitarica

 

 

 13.

Oprema za fotokopiranje

 

 

14.

Ulaganje na tuđim osnovnim sredstvima

 

 

 15.

Oprema za istraživanje

 

 

 16.

Postrojenja za pravljenje betona

 

 

 17.

Pokretna oprema za proizvodnju električne energije (agregati i sl.)

 

 

 18.

Radari

 

 

 20.

Televizijske antene

 

 

 21.

Sva ostala stalna sredstva (osim nepokretnosti) koja nisu posebno naznačena u grupama II do V

 

IV

 1.

Nameštaj u avionima

 

 

 2.

Oprema za kontrolu zagađenja vazduha i vode - nelicencirana

 

 

 3.

Oprema za emitovanje radio i TV programa

20%

 

 4.

Oprema za naftne bušotine

 

 

 5.

Oprema za obradu rude

 

 

 6.

Rezervni delovi za avione

 

 

 7.

Fiksna i mobilna telefonska oprema i aparati, faks aparati i telegrafska oprema

 

 

8.

Povratna ambalaža koja se daje kupcima pri prodaji proizvoda sa obavezom vraćanja

 

V

 1.

Automobili za iznajmljivanje ili lizing i taksi vozila

 

 

 2.

Bilbordi

 

 

 3.

Branici za puteve i pruge

30%

 

 4.

Električne reklame

 

 

 5.

Elektronska i IT oprema za procesiranje podataka

 

 

 6.

Oprema za informatičku infrastrukturu (Yupak, Internet)

 

 

 7.

Filmovi

 

 

 8.

Televizijske reklame i spotovi

 

 

 9.

Građevinska pokretna oprema

 

 

 10.

Kalupi za livenje

 

 

 11.

Knjige u biblioteci koje se iznajmljuju

 

 

 12.

Industrijski noževi

 

 

 13.

Oprema za seču drveća

 

 

 14.

Platno (tepisi, zastori, zavese, itisoni i sl.)

 

 

 15.

Pokretna oprema koja koristi električnu energiju (bušilica, brusilica i sl.)

 

 

 16.

Pokretni kampovi

 

 

 17.

Skeneri za bar kod

 

 

 18.

Traktori

 

 

 19.

Uniforme

 

 

 20.

Video igre - na novčić

 

 

 21.

Video trake, CD, DVD i sl.

 

 

 22.

Osnovno stado

 

Član 3

Poreska amortizacija stalnih sredstava utvrđuje se primenom proporcionalne metode za svako stalno sredstvo posebno, na sledeći način:

OA =

nabavna vr. na poslednji dan poreskog perioda x broj dana korišćenja u poreskom periodu

 x amortizaciona stopa

365

Nabavna vrednost stalnog sredstva za svrhu obračuna poreske amortizacije (u daljem tekstu: nabavna vrednost) predstavlja vrednost po kojoj je sredstvo prvi put priznato u poslovnim knjigama u skladu sa propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP (u daljem tekstu: propisi o računovodstvu).

Nabavna vrednost ne može se menjati tokom trajanja obračuna poreske amortizacije, osim u slučaju naknadnih ulaganja koja se u skladu sa propisima o računovodstvu uključuju u nabavnu vrednost stalnog sredstva (u daljem tekstu: naknadna ulaganja).

Ukoliko je iznos amortizacije obračunat u skladu sa propisima o računovodstvu (u daljem tekstu: računovodstvena amortizacija) niži od iznosa poreske amortizacije, utvrđene u skladu sa stavom 1. ovog člana, kao rashod amortizacije u poreskom periodu priznaje se računovodstvena amortizacija.

Ukupan iznos amortizacije utvrđene za svako stalno sredstvo posebno, priznaje se najviše do iznosa nabavne vrednosti svakog stalnog sredstva posebno, uvećane za eventualna naknadna ulaganja.

Obračun poreske amortizacije započinje i prestaje istovremeno sa obračunom računovodstvene amortizacije.

U slučaju kada je u poreskom periodu stalno sredstvo otuđeno, odnosno uništeno, kao rashod u tom poreskom periodu priznaje se iznos pozitivne razlike između neotpisane poreske i neotpisane računovodstvene vrednosti tog sredstva koja se utvrđuje u poreskom periodu u kojem je došlo do prestanka obračuna amortizacije, pri čemu se tako utvrđena razlika umanjuje za rashod obezvređenja koji se priznaje u istom poreskom periodu u skladu sa Zakonom.

Neotpisana poreska vrednost iz stava 7. ovog člana utvrđuje se tako što se nabavna vrednost, uvećana za naknadna ulaganja, umanji za iznos poreske amortizacije.

Član 4

Amortizacija investicionih nekretnina koje se nakon početnog priznavanja u poslovnim knjigama obveznika vrednuju po metodi fer vrednosti, utvrđuje se shodnom primenom odredaba člana 3. st. 1, 2, 3. i 5. ovog pravilnika, primenom stope od 2,5%.

Član 5

Amortizacija nematerijalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu računovodstvene amortizacije.

Pod nematerijalnim sredstvima iz stava 1. ovog člana podrazumevaju se ulaganja izvršena u određena nemonetarna sredstva bez fizičkog sadržaja, kao što su: koncesije, patenti, robne i uslužne marke, žigovi, modeli, licence, franšize i ostala nematerijalna sredstva.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, u slučaju stalnih sredstava koja su uzeta u zakup sa pravom korišćenja dužim od godinu dana, a koja se, shodno propisima o računovodstvu kod primaoca lizinga priznaju kao sredstvo, rashod po osnovu amortizacije priznaje se u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 6

Obračun poreske amortizacije stalnih sredstava koja su stečena putem statusne promene, obveznik - sticalac nastavlja do isteka preostalog amortizacionog veka i na način koji je u skladu sa ovim pravilnikom utvrdio obveznik koji ta sredstva prenosi statusnom promenom.

Obračun poreske amortizacije stalnih sredstava koja su stečena putem statusne promene od obveznika - prenosioca koji je amortizaciju tih sredstava utvrđivao na način propisan odredbama člana 10. Zakona, obveznik - sticalac nastavlja na isti način koji je primenjivao i obveznik - prenosilac.

Član 7

Obveznik je dužan da za svako stalno sredstvo pojedinačno obezbedi sledeće podatke:

1) datum kada je stalno sredstvo nabavljeno i stavljeno u upotrebu;

2) iznos nabavne vrednosti;

3) datum započinjanja obračuna računovodstvene amortizacije;

4) iznos naknadnih ulaganja;

5) iznos računovodstvene amortizacije u poreskom periodu;

6) iznos računovodstvene amortizacije koji se, u poreskom periodu, priznaje za poreske svrhe;

7) iznos poreske amortizacije u poreskom periodu;

8) iznos poreske amortizacije koji se, u poreskom periodu, priznaje za poreske svrhe;

9) iznos neotpisane poreske vrednosti na kraju poreskog perioda;

10) iznos neotpisane poreske vrednosti na dan prestanka obračuna amortizacije;

11) iznos neotpisane računovodstvene vrednosti na dan prestanka obračuna amortizacije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik je dužan da podatke iz stava 1. tač. 5), 6), 8), 10) i 11) ovog člana obezbedi i u zbirnom iznosu za sva stalna sredstva za koja se amortizacija utvrđuje u skladu sa ovim pravilnikom.

Podatak o amortizaciji koja se priznaje kao rashod za poreske svrhe obveznik iskazuje u Obrascu POA - Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1. januara 2019. godine za period od _____. do _____. 20__. godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U Obrascu POA iskazuju se podaci za sva stalna sredstva u zbirnom iznosu, na sledeći način:

1) pod rednim brojem 1. - Iznos amortizacije koji se priznaje kao rashod u poreskom periodu;

2) pod rednim brojem 2. - Iznos razlike između neotpisane poreske i neotpisane računovodstvene vrednosti stalnih sredstava, koji se priznaje u poreskom periodu kao rashod u skladu sa članom 3. stav 7. ovog pravilnika;

3) pod rednim brojem 3. - Ukupan iznos amortizacije koji se priznaje kao rashod u poreskom periodu, izražen kao zbir iznosa sa red. br. 1. i 2. ovog obrasca. Podatak sa ovog rednog broja, uvećan za iznos amortizacije stalnih sredstava utvrđen na način propisan odredbama člana 10. Zakona, iskazuje se na odgovarajućem rednom broju Obrasca PB 1, koji je propisan pravilnikom kojim se uređuje sadržaj poreskog bilansa i druga pitanja od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

Član 8

Ne utvrđuje se amortizacija za stalna sredstva koja se prema propisima o računovodstvu vode kao zalihe.

Član 9

Za stalna sredstva stečena zaključno sa 31. decembrom 2018. godine, odnosno poslednjim danom poreskog perioda koji počinje u 2018. godini, a koja su stavljena u upotrebu počev od 1. januara 2019. godine, odnosno prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini, amortizacija se utvrđuje u skladu sa Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe ("Službeni glasnik RS", br. 116/04, 99/10, 104/18 i 8/19).

Član 10

Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na stalna sredstva stečena počev od 1. januara 2019. godine, odnosno počev od prvog dana poreskog perioda koji počinje u 2019. godini.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

 

Obrazac POA

 

PODACI O OBRAČUNATOJ AMORTIZACIJI STALNIH SREDSTAVA
STEČENIH POČEV OD 1. JANUARA 2019. GODINE

za period od ______. do ________. 20___.

 

Redni broj

Opis

Iznos

1.

Iznos amortizacije koji se priznaje kao rashod u poreskom periodu

 

2.

Iznos razlike između neotpisane poreske i neotpisane računovodstvene vrednosti stalnih sredstava, utvrđen u skladu sa članom 3. stav 7. ovog pravilnika

 

3.

Ukupan iznos amortizacije koji se priznaje kao rashod u poreskom periodu (1+2)

 

 

Šef računovodstva

 

Direktor

_____________________

 

___________________