Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O POLAGANJU ISPITA ZA LICENCU ZA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS", br. 96/2023)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se bliži uslovi za rad sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ustanova), način i program uvođenja u posao, priprema kandidata za polaganje ispita za licencu sekretara (u daljem tekstu: kandidat), program ispita za licencu sekretara, način, postupak i rok za prijavu polaganja ispita, sastav i način rada komisije Ministarstva, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine pred kojom se polaže ispit, sadržaj i obrazac licence za sekretara, način vođenja registra izdatih licenci za sekretara, naknade za rad članova komisije i ostala pitanja u vezi sa polaganjem ispita za licencu za sekretara ustanove.

Bliži uslovi za rad sekretara ustanove

Član 2

Poslove sekretara ustanove (u daljem tekstu: sekretar) može da obavlja lice koje ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon) i dozvolu za rad (u daljem tekstu: licenca).

Poslove sekretara, bez licence, najduže dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa u ustanovi, može da obavlja:

1) Sekretar - pripravnik;

2) lice koje ispunjava uslove za sekretara, u pogledu stečenog obrazovanja sa radnim stažom stečenim van ustanove, pod uslovima i na način utvrđenim za pripravnike;

3) lice koje je zasnovalo radni odnos na određeno vreme radi zamene odsutnog sekretara.

Uvođenje u posao i polaganje ispita za licencu za sekretara

Član 3

Obavezu uvođenja u posao i polaganje ispita za licencu za sekretara, u skladu sa zakonom, ima sekretar - pripravnik i lice koje radi na poslovima sekretara ustanove, sa radnim stažom stečenim van ustanove obrazovanja i vaspitanja, a nije savladao program uvođenja u posao i nema položen ispit za licencu za sekretara (u daljem tekstu: sekretar - pripravnik).

Sekretar koji ima položen stručni ispit za sekretara, pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit, smatra se da poseduje licencu za sekretara, u skladu sa Zakonom.

Program uvođenja u posao sekretara

Član 4

Sekretar - pripravnik se uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem Programa za uvođenje u posao sekretara.

Program uvođenja u posao sekretara - pripravnika odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (PRILOG 1.).

Član 5

Sekretar - pripravnik se uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad, po pravilu, u ustanovi u kojoj je zaposlen.

Mentor

Član 6

Sekretaru - pripravniku direktor rešenjem određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi nadležna školska uprava u skladu sa zakonom.

Za mentora može biti određen sekretar koji ima položen ispit za licencu za sekretara, položen stručni ispit za sekretara ili položen pravosudni ili stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave ili državni stručni ispit i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sekretara.

Način uvođenja u posao sekretara

Član 7

Mentor uvodi sekretara - pripravnika u posao sekretara u periodu od godinu dana tako što mu pruža neposrednu savetodavnu pomoć u savladavanju Programa uvođenja u posao sekretara i obavljanju poslova sekretara.

Mentor podnosi izveštaj direktoru ustanove o osposobljenosti sekretara - pripravnika za samostalno obavljanje poslova sekretara, najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Dokumentacija

Član 8

Sekretar - pripravnik i mentor sačinjavaju dokumentaciju o uvođenju u posao sekretara.

Sekretar - pripravnik sačinjava dokumentaciju o svom radu i postupanju po preporukama mentora za unapređivanje svih oblika rada, tokom uvođenja u posao i rada sa mentorom.

Mentor sačinjava dokumentaciju o radu sekretara - pripravnika u savladavanju Programa uvođenja u posao sekretara, datim preporukama za unapređivanje rada sekretara-pripravnika i postupanju sekretara - pripravnika po datim preporukama za vreme rada sa sekretarom - pripravnikom.

Sekretar - pripravnik kome prestane radni odnos u ustanovi pre isteka pripravničkog staža, prenosi u drugu ustanovu dokumentaciju o svom radu kao i mišljenje mentora o uvođenju u posao sekretara do dana prestanka radnog odnosa.

Obuka kao uslov za pristupanje ispitu za sticanje licence za sekretara

Član 9

Pohađanje obuke je uslov za pristupanje ispitu za sticanje licence za sekretara.

Obuka ima za cilj osposobljavanje kandidata za sticanje kompetencija sekretara i ostvaruje se u skladu sa programom koji je sastavni deo ovog pravilnika.

Obuku ostvaruje Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zavod).

Trajanje obuke

Član 10

Obuka se ostvaruje u trajanju od 48 sati, odnosno šest radnih dana, po pravilu, kroz neposredni rad.

Prijavljivanje za pohađanje obuke

Član 11

Ustanova prijavljuje sekretara - pripravnika za pohađanje propisane obuke nadležnoj školskoj upravi.

Uz prijavu ustanova podnosi potvrdu direktora da je sekretar - pripravnik savladao Program uvođenja u posao sekretara.

Školska uprava obaveštava Zavod o sekretarima - pripravnicima koji ispunjavaju uslove za pohađanje obuke.

Zavod obaveštava sekretare - pripravnike o vremenu, mestu i načinu organizovanja obuke.

Troškove obuke za sekretara - pripravnika snosi ustanova u kojoj je zaposlen.

Sredstva za pohađanje obuke, kao sredstva stručnog usavršavanja kandidata zaposlenog u ustanovi obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave, u skladu sa Zakonom.

Potvrda o pohađanju obuke

Član 12

Zavod izdaje potvrdu o savladanom programu obuke.

Ispit za licencu za sekretara

Član 13

Sekretar - pripravnik koji je na osnovu izveštaja mentora savladao Program uvođenja u posao sekretara i savladao obuku za polaganje ispita za licencu za sekretara stiče pravo na polaganje ispita za licencu za sekretara (u daljem tekstu: ispit za licencu).

Potvrdu o savladanom programu obuke kao uslova za pristupanje ispitu za licencu sekretar - pripravnik dostavlja uz prijavu za polaganje ispita za licencu sekretara.

Ispitom za licencu proverava se osposobljenost sekretara - pripravnika za samostalno obavljanje poslova sekretara.

Član 14

Ispit za licencu sekretar - pripravnik polaže najkasnije u roku od dve godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Polaganje ispita za licencu organizuje se tokom čitave godine.

Član 15

Ispit za licencu polaže se u prostorijama ministarstva nadležnog za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), a ukoliko je sedište ustanove na teritoriji autonomne pokrajine, u prostorijama nadležnog organa autonomne pokrajine (u daljem tekstu: pokrajinski sekretarijat), na način i po programu propisanim ovim pravilnikom.

Član 16

Ispit za licencu sastoji se od pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo ispita sadrži teme iz delokruga normativnih poslova sekretara.

Usmeni deo ispita sadrži sledeće oblasti:

1) Propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;

2) Upravni postupak i upravni spor;

3) Radno zakonodavstvo.

Kompetencije sekretara (digitalna pismenost i poslovna komunikacija) stiču se na obuci koju ostvaruje Zavod, i ne proveravaju se na ispitu za licencu.

Program ispita za licencu za sekretara odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (PRILOG 2.).

Komisija

Član 17

Ispit za licencu polaže se pred komisijom za polaganje ispita za licencu za sekretara (u daljem tekstu: Komisija).

Komisiju čine: predsednik, zamenik predsednika, članovi i sekretar.

Komisiju imenuje ministar, odnosno pokrajinski sekretar nadležan za poslove obrazovanja.

Predsednik Komisije predstavlja i zastupa Komisiju, organizuje i rukovodi radom Komisije i stara se o zakonitosti rada Komisije.

U slučaju odsustva ili privremene sprečenosti za rad predsednika Komisije sve njegove nadležnosti, prava i obaveze prenose se na zamenika predsednika Komisije.

Članovi Komisije su ispitivači na pismenom i usmenom delu ispita.

Član Komisije može biti: diplomirani pravnik - master, master pravnik ili diplomirani pravnik koji je stekao visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, zaposlen u Ministarstvu, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu, sa najmanje pet godina radnog iskustva na izradi ili primeni propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Sekretar Komisije obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije.

Za određene oblasti iz Programa ispita za licencu, mogu se angažovati ispitivači koji nisu u sastavu Komisije.

Predsedniku, zameniku predsednika, članovima i sekretaru Komisije, kao i angažovanim licima iz stava 7. ovog člana pripada naknada za obavljene poslove iz delokruga rada Komisije, koju rešenjem određuje ministar.

Postupak polaganja ispita za licencu

Član 18

Zahtev za polaganje ispita za licencu sekretar - pripravnik podnosi ustanovi nakon isteka pripravničkog staža, savladanog Programa za uvođenje u posao sekretara i savladanog programa obuke kao uslova za pristupanje ispitu za licencu za sekretara.

Po prijemu zahteva iz stava 1. ovog člana, a najkasnije u roku od 15 dana od dana njegovog podnošenja, ustanova podnosi prijavu za polaganje ispita za licencu Ministarstvu, odnosno pokrajinskom sekretarijatu (u daljem tekstu: prijava).

Uz prijavu iz stava 2. ovog člana dostavlja se:

1) overena kopija diplome o stečenom obrazovanju prijavljenog kandidata za polaganje ispita za licencu;

2) potvrda direktora da je kandidat savladao Program uvođenja u posao sekretara;

3) potvrda o savladanom programu obuke kao uslova za pristupanje ispitu za licencu;

4) kopija ugovora o radu;

5) kopija lične karte kandidata;

6) dokaz o uplati troškova polaganja ispita.

Član 19

Obaveštenje o vremenu i mestu polaganja ispita za licencu Ministarstvo, odnosno pokrajinski sekretarijat, dostavlja ustanovi koja je podnela prijavu za kandidata, najkasnije 30 dana pre dana polaganja ispita.

Član 20

Ispit za licencu polaže se, po pravilu, u toku jednog dana.

Kandidat prvo polaže pismeni deo na temu koju odredi član Komisije.

Izrada pismenog rada traje dva sata.

Na pismenom delu ispita kandidat može da koristi odgovarajuće propise.

Član Komisije iz stava 2. ovog člana ocenjuje pismeni deo ispita.

Kandidat pred članom Komisije iz stava 2. ovog člana brani svoj pismeni rad.

Član 21

Pre početka usmenog dela ispita, kandidatu se saopštava rezultat pismenog dela ispita.

Kandidat koji je položio pismeni deo ispita ima pravo da polaže usmeni deo ispita.

Ocenjivanje na ispitu za licencu

Član 22

Uspeh kandidata na ispitu za licencu ocenjuje se iz svake oblasti na usmenom delu ispita i na pismenom delu.

Uspeh kandidata na ispitu za licencu ocenjuje se opisnom ocenom "položio" i "nije položio".

Kandidatu koji položi ispit izdaje se licenca za sekretara.

Popravni ispit

Član 23

Kandidat koji iz najviše dve ispitne oblasti bude ocenjen ocenom "nije položio", ima pravo da polaže popravni ispit.

Popravni ispit polaže se nakon isteka najmanje 30 dana od polaganja ispita za licencu.

Ukoliko kandidat neopravdano ne pristupi polaganju popravnog ispita, odnosno ako ne pokaže potrebno znanje iz oblasti koje polaže, smatra se da nije položio ispit za licencu.

Ponovno polaganje ispita za licencu

Član 24

Kandidat koji na usmenom delu ispita bude ocenjen ocenom "nije položio" iz sve tri oblasti, nije položio ispit za licencu.

Kandidat iz stava 1. ovog člana može ponovo da polaže ispit za licencu nakon isteka najmanje 30 dana od dana prethodnog polaganja ispita za licencu.

Odustajanje od ispita i odlaganje ispita

Član 25

Kandidat koji je započeo polaganje ispita za licencu, a u toku ispita je odustao od daljeg polaganja ispita, ili koji ne preda pismeni rad, smatra se da ispit nije položio.

Član 26

Komisija može da odloži ispit za licencu na zahtev kandidata ako je opravdano sprečen da pristupi polaganju ispita za licencu ili ako je odustao od polaganja ispita za licencu iz opravdanih razloga.

Član 27

Kandidatu koji je započeo polaganje ispita za licencu i kome je Komisija odobrila odlaganje, priznaje se deo ispita koji je položio do nastupanja razloga za odlaganje.

Član 28

Ako kandidat u odobrenom roku za odlaganje ne pristupi polaganju ispita za licencu, smatra se da ispit nije položio.

Zapisnik o polaganju ispita za licencu

Član 29

O toku polaganja ispita za licencu za sekretara vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži: sastav Komisije, ime i prezime kandidata, mesto, dan i čas polaganja ispita za licencu, temu pismenog dela ispita i pitanja iz usmenog dela ispita, ocenu pismenog dela ispita i ocene iz usmenog dela ispita, uspeh na ispitu za licencu i druge podatke od značaja za polaganje stručnog ispita.

Zapisnik o toku ispita za licencu vodi sekretar Komisije.

Zapisnik potpisuju predsednik, članovi i sekretar Komisije.

Sastavni deo zapisnika je pismeni rad kandidata.

Troškovi polaganja ispita za licencu

Član 30

Visinu troškova polaganja ispita za licencu za sekretara utvrđuje rešenjem ministar.

Troškove prvog polaganja ispita za licencu za sekretara, kao i troškove popravnog ispita, snosi ustanova u kojoj je kandidat zaposlen.

Troškove ponovnog polaganja ispita za licencu snosi kandidat.

Evidencija o ispitima

Član 31

Evidenciju o kandidatima koji su položili ispit za licencu, u okviru Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (u daljem tekstu: JISP), vodi Ministarstvo, u skladu sa Zakonom.

Registar sekretara ustanove kojima je izdata licenca vodi Ministarstvo, u skladu sa zakonom.

Sadržaj i obrazac licence za sekretara

Član 32

Licenca se izdaje sekretaru ustanove koji položi ispit za licencu.

Obrazac licence sadrži sledeće podatke:

1) naziv i Mali grb Republike Srbije;

2) naziv ministarstva/nadležnog pokrajinskog organa;

3) naziv: DOZVOLA ZA RAD - LICENCA za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja;

4) mesto na koje se upisuje ime, (ime jednog roditelja) i prezime kandidata;

5) mesto na koje se upisuje stručni/akademski naziv iz diplome;

6) datum polaganja ispita za licencu;

7) registarski broj licence;

8) datum izdavanja licence;

9) pečat i potpis ministra.

Licenca se štampa na obrascu formata A4, 250-gramska kunsdruk-mat hartija na kojoj se nalazi u pozadini lik Dositeja Obradovića u svetlobraon boji.

Obrazac licence odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (PRILOG 3.).

Ministarstvo izdaje duplikat licence na obrascu propisanom ovim pravilnikom, na čijem se gornjem desnom uglu ispisuje reč: "DUPLIKAT" slovima veličine 5 mm.

Prelazne i završne odredbe

Član 33

Sekretar za koga je ustanova podnela zahtev za polaganje licence za sekretara pre stupanja na snagu ovog pravilnika, polaže ispit za licencu bez dostavljanja Potvrde o pohađanju obuke kao uslova za pristupanje ispitu za sticanje licence za sekretara.

Sekretar iz stava 1. ovog člana, ispit za licencu polaže u skladu sa članom 16. ovog pravilnika, po propisanom programu i sadržini ispita za licencu za sekretara (PRILOG 2).

Član 34

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 8/11).

Član 35

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

PROGRAM UVOĐENJA U POSAO SEKRETARA USTANOVE

Savladavanjem programa uvođenja u posao iz člana 3. stav 2. ovog pravilnika sekretar-pripravnik se osposobljava za samostalno obavljanje poslova sekretara ustanove tako što:

1. Poznaje, razume, prati i primenjuje relevantne propise iz oblasti:

1) obrazovanja i vaspitanja;

2) upravnog postupka i upravnog spora i

3) radnog zakonodavstva.

(1) Propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja

a) poznaje, prati i primenjuje:

- zakone, podzakonske i druge akte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, i to:

- propise kojima se uređuju prava deteta i učenika;

- propise kojima se uređuje postupak ocenjivanja učenika;

- propise kojima se uređuje ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti učenika;

- propise kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih;

- propise koji se odnose na pravnu zaštitu i prestanak radnog odnosa u ustanovi,

b) poznaje i prati:

- vođenje evidencije i izdavanje javnih isprava u obrazovanju i vaspitanju;

- propise koji se odnose na sticanje, suspenziju i oduzimanje licence nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, direktora i sekretara i

- druge propise potrebne za ostvarivanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja;

v) poznaje:

- programe obrazovanja i vaspitanja i (prati izmene i dopune radi preduzimanja poslova iz svog delokruga rada);

- nadležnost organa ustanove;

- nadležnosti ustanova i drugih organizacija koje obavljaju delatnost obrazovanja i vaspitanja;

- poslove državne uprave koji su povereni autonomnoj pokrajini;

- propise iz oblasti kancelarijskog poslovanja;

- način vršenja nadzora u ustanovi (pedagoško-instruktivni i upravno-inspekcijski),

g) razume:

- značaj zakonitog vođenja školske evidencije i dokumentacije koju vodi ustanova i njihovog čuvanja;

- značaj javnih isprava i postupak izdavanja u skladu sa zakonom.

(2) Upravni postupak i upravni spor

- obavlja pravne poslove vezane za statusne promene u ustanovi;

- izrađuje predlog prvostepene i drugostepene odluke;

- izrađuje predlog ugovora koje zaključuje ustanova;

- obavlja pravne poslove vezane za upis dece, učenika i odraslih;

- obavlja pravne poslove vezane za prava, obaveze i odgovornosti dece i učenika;

- obavlja pravne poslove vezane za javne nabavke u saradnji sa finansijskom službom ustanove;

- obavlja pravne poslove i pruža stručnu pomoć u vezi sa izborom, odnosno radom organa ustanove;

- obavlja i druge upravne i pravne poslove.

(3) Radno zakonodavstvo

a) poznaje, prati i primenjuje:

- propise u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa zaposlenog;

- propise i obavlja pravne poslove u vezi sa prestankom radnog odnosa zaposlenog;

- propise kojima se ostvaruje zaštita prava zaposlenog,

b) poznaje:

- uslove za rad zaposlenih u ustanovi;

- i prati propise o plati, naknadi plate i drugim primanja zaposlenih;

- poznaje i prati propise kojim se uređuje proglašavanje lica za čijim je radom delimično ili potpuno prestala potreba u ustanovi,

v) pruža:

- stručnu podršku, koordinira rad komisije i obavlja pravne poslove u vezi sa sprovođenjem konkursa za izbor direktora ustanove;

- stručnu pomoć konkursnoj komisiji i obavlja pravne poslove u vezi sa sprovođenjem konkursa za prijem u radni odnos u ustanovi,

g) izrađuje predlog:

- sporazuma o preuzimanju zaposlenih;

- ugovora i izmena ugovora o radu;

- ugovora i izmena ugovora o privremenim, povremenim poslovima;

- rešenja kojim se utvrđuje status zaposlenog u pogledu rada sa punim ili nepunim radnim vremenom;

- rešenja za rad preko pune norme;

- rešenja o strukturi radnog vremena (četrdesetočasovna radna nedelja);

- rešenja o korišćenju godišnjeg odmora i drugih prava na odsustvo zaposlenog u ustanovi;

- rešenja za realizaciju završnog ispita i opšte, umetničke i stručne mature;

- rešenja za isplatu jubilarne nagrade, solidarne pomoći i otpremnine za zaposlene,

d) obavlja:

- pravne poslove u vezi sa disciplinskom i materijalnom odgovornošću zaposlenog;

- vodi personalni dosije (aktivu i pasivu) zaposlenih.

2. Normativni poslovi

- izrađuje predloge opštih i pojedinačnih akata ustanove;

- prati donošenje, izmene i dopune zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu zakona i sačinjava predlog za usaglašavanje opštih (pravnih) akata ustanove sa istim;

- prati objavljivanje opštih akata i obaveštava sve zainteresovane strane o odlukama organa i druga pitanja, u skladu sa zakonom.

Evidencija i dokumentacija

- razume značaj i usmerava pravilno vođenje evidencije i dokumentacije o radu ustanove;

- obezbeđuje poverljivost podataka o deci, učenicima, roditeljima, odnosno zakonskim zastupnicima i zaposlenima u ustanovi.

Profesionalni razvoj

- učestvuje u različitim oblicima stručnog usavršavanja:

- učestvuje u planiranju razvoja ustanove u saradnji sa nadležnim organima ustanove, zaposlenima i svim zainteresovanim stranama;

- pokazuje otvorenost i spremnost za promene i prihvata i podržava inovacije u radu.

3. Digitalna pismenost

- poseduje znanja, veštine i sposobnosti za upotrebu digitalnih uređaja i aplikacija;

- zna da koristi Microsoft Office softverski paket;

- obezbeđuje potrebne podatke iz delokruga rada sekretara radi unosa u propisane registre;

- razume značaj čuvanja i bezbednosti podataka i značaj sprečavanja njihove zloupotrebe.

4. Poslovna komunikacija

- poznaje način poslovnog komuniciranja;

- sarađuje sa direktorom i zaposlenima ustanove;

- prati propise i o tome (po potrebi) informiše zaposlene;

- sarađuje sa decom, učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima;

- neguje odnose međusobnog razumevanja i uvažavanja ličnosti, dece, učenika, zaposlenih, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika;

- sarađuje sa ministarstvom, školskom upravom, jedinicom lokalne samouprave, gradom, organima, organizacijama, stručnim službama i drugim fizičkim i pravnim licima.

Prilog 2.

PROGRAM I SADRŽINA ISPITA ZA LICENCU ZA SEKRETARA USTANOVE

 

I PROPISI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Predmet zakona; obrazovanje i vaspitanje; pravo na obrazovanje i vaspitanje; pravo na besplatno obrazovanje; upotreba jezika; kvalitet obrazovanja i vaspitanja; opšti principi obrazovanja i vaspitanja; ciljevi obrazovanja i vaspitanja; ishodi obrazovanja i vaspitanja; standardi obrazovanja i vaspitanja; ključne kompetencije za celoživotno učenje; opšte međupredmetne kompetencije; delatnost obrazovanja i vaspitanja; ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada; evidencije i javne isprave; nadzor.

Ostvarivanje obrazovanja i vaspitanja

Upis dece u predškolsku ustanovu; upis učenika u osnovnu školu; upis učenika u srednju školu; upis u razvojnu grupu u predškolskoj ustanovi i u školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju; upis u muzičku, odnosno baletsku školu; odgovornost za upis i redovno pohađanje nastave; upis stranog državljana i lica bez državljanstva i tražioca državljanstva; ogled; trajanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja; trajanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja; trajanje srednjeg obrazovanja i vaspitanja i stručnog usavršavanja; trajanje drugih oblika stručnog obrazovanja; školska i radna godina; vreme koje učenik provodi u školi.

Razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Ministarstvo: nadležnost; školska uprava; vrste saveta; Nacionalni prosvetni savet: sastav i nadležnost; sastav Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih: sastav i nadležnost; Sektorska veća; Zavodi: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Centar za razvoj programa i udžbenika; Centar za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju; Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Centar za osiguranje kvaliteta rada ustanova; Centar za ispite; Centar za međunarodna, nacionalna ispitivanja i razvojno-istraživačke poslove; Centar za obrazovnu tehnologiju; Stručne komisije; Odnos Ministarstva prema Nacionalnom prosvetnom savetu, Savetu za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih i zavodima; Obezbeđivanje kvaliteta rada ustanove; Razvojni plan ustanove; Ogled; Ustanova vežbaonica; Model ustanova; Resursni centar: Centar za stručno usavršavanje.

Programi obrazovanja i vaspitanja i završni ispiti

Programi obrazovanja i vaspitanja u ustanovi; osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja; predškolski program; nacionalni okvir obrazovanja i vaspitanja; planovi i programi nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja; školski program; godišnji plan rada; udžbenici; kvalifikacija i standard kvalifikacije; drugi oblici stručnog obrazovanja i njihovi programi; osnove vaspitnog programa i program vaspitnog rada; nadležnost i postupak za donošenje programa obrazovanja i vaspitanja; donošenje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova; donošenje i objavljivanje programa obrazovanja i vaspitanja ustanova; nastava u prirodi, ekskurzija i studijsko putovanje; nastava u inostranstvu; praćenje i ocenjivanje učenika; ocenjivanje i napredovanje učenika; vladanje učenika; opšti uspeh; individualni obrazovni plan; interresorna komisija; završni ispiti u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Prava deteta i učenika, obaveze i odgovornosti učenika

Prava deteta na osnovu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima OUN (1948. god.), Konvencije o pravima deteta OUN (1989. god.), Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, Ustava Republike Srbije, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i posebnih zakona kojima se uređuje predškolsko vaspitanje i obrazovanje i osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje.

Prava deteta i učenika; obaveze učenika; prijava Ministarstvu radi zaštite prava deteta i učenika; prigovor na ocenjivanje, ocenu i ispit; odgovornost učenika; odgovornost roditelja; vaspitno-disciplinski postupak; vaspitne i vaspitno-disciplinske mere i pravna zaštita učenika; odeljenjska zajednica; učenički parlament.

Ustanove i druge organizacije

Delatnost ustanove; osnivanje ustanove; uslovi za osnivanje ustanove, uslovi za početak rada i obavljanje delatnosti; izdvojeno odeljenje ustanove; verifikacija ustanova; statusne promene; strana ustanova; druga organizacija; proširena delatnost ustanove; autonomija ustanove; statut ustanove; sredstva ustanove; povezivanje ustanova i zaposlenih; učeničke zadruge; mreža javnih ustanova; prekid obrazovno-vaspitnog rada; zabrana rada ustanove; ukidanje ustanove; odgovornost ustanove za bezbednost dece i učenika; pravila ponašanja u ustanovi; zabrana diskriminacije; zabrana nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; zabrana ponašanja koje vređa ugled, čast i dostojanstvo i zabrana stranačkog organizovanja i delovanja.

Organi ustanove

Organi ustanove; organi upravljanja; sastav i imenovanje organa upravljanja; mandat organa upravljanja; privremeni organ upravljanja; nadležnost organa upravljanja; savet roditelja; opštinski savet roditelja; direktor ustanove; izbor direktora ustanove; status direktora; vršilac dužnosti direktora; nadležnost i odgovornost direktora ustanove; prestanak dužnosti direktora; pomoćnik direktora; stručni organi, timovi i pedagoški kolegijum ustanove; nadležnost stručnih organa, timova i pedagoškog kolegijuma, sekretar ustanove; poslovi sekretara i zajednička stručna služba.

Zaposleni u ustanovi

Nastavnici, vaspitači i stručni saradnici; saradnik, pedagoški i andragoški asistent, lični pratilac i pomoćni nastavnik; zadaci nastavnika i vaspitača; zadaci stručnog saradnika; uslovi za prijem u radni odnos; obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina; utvrđivanje stečenog obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; uslovi za rad nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; pripravnik; pripravnik - stažista; licenca nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika; izdavanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku; suspenzija licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku; oduzimanje licence nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku; stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; zasnivanje radnog odnosa u ustanovi; preuzimanje zaposlenog sa liste; radni odnos na neodređeno vreme; radni odnos na određeno vreme; probni rad; rad nastavnika u inostranstvu; ugovor o izvođenju nastave; radno vreme zaposlenog u ustanovi; norma neposrednog rada nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; odmori i odsustva; odgovornost zaposlenog; udaljenje sa rada; teže povrede radne obaveze; disciplinski postupak; disciplinske mere; prestanak radnog odnosa; pravna zaštita zaposlenih.

Nadzor

Inspekcijski i stručno-pedagoški nadzor; uslovi za prosvetnog savetnika; savetnik - spoljni saradnik i sprovođenje stručno-pedagoškog nadzora

Evidencije u obrazovanju i vaspitanju

Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema prosvete; jedinstveni obrazovni broj; podaci u registru dece, učenika, odraslih i studenata; podaci u registru ustanova; podaci u registru akreditovanih visokoškolskih ustanova; evidencija o zaposlenima, podaci u registru zaposlenih u ustanovama; podaci u evidencijama i registru zaposlenih u visokoškolskim ustanovama; podaci u registru planova i programa nastave i učenja; podaci u registru akreditovanih studijskih programa; svrha obrade podataka; primaoci podataka iz evidencija i registara; ažuriranje i čuvanje podataka i zaštita podataka.

Poveravanje poslova državne uprave autonomnoj pokrajini

Finansiranje delatnosti ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave

Izvori sredstava; sredstva iz budžeta Republike Srbije; sredstva iz budžeta autonomne pokrajine; sredstva u budžetu jedinice lokalne samouprave; obezbeđivanje sredstava za viši kvalitet obrazovanja.

II UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

 

UPRAVNI POSTUPAK

Uvodne odredbe (upravni postupak; upravna stvar; opšti i poseban upravni postupak; upotreba jezika i pisma).

Osnovna načela upravnog postupka (načelo zakonitosti i predvidivosti; načelo srazmernosti; načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa; načelo pomoći stranci; načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka; načelo istine i slobodne ocene dokaza; pravo stranke na izjašnjavanje; načelo samostalnosti u rešavanju; Pravo na žalbu i prigovor; načelo pravnosnažnosti rešenja; načelo pristupa informacijama i zaštite podataka.

Upravni akt (pojam i vrste; početak pravnih dejstava upravnog akta), Garantni akt (pojam; zaštita interesa; primena ovog zakona;); Upravni ugovor (upravni ugovor i njegova dozvoljenost; izmena upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti; pravo organa da raskine ugovor; prigovor stranke zbog neispunjena ugovornih obaveza; primena ovog zakona i zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi); Upravne radnje (pojam; prigovor protiv upravne radnje; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija; izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija); Pružanje javnih usluga (pojam; prigovor zbog načina pružanja javnih usluga).

Nadležnost organa (stvarna nadležnost; mesna nadležnost; mesna nadležnost više organa; obaveznost pravila o stvarnoj i mesnoj nadležnosti; posebna ograničenja nadležnosti; sukob nadležnosti); Ovlašćeno službeno lice (ovlašćeno službeno lice i delegacija ovlašćenja; izuzeće ovlašćenog službenog lica; odlučivanje o izuzeću službenog lica); Saradnja i službena pomoć (jedinstveno upravno mesto; međunarodna pravna pomoć); Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje (stranka u upravnom postupku; obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke; procesna sposobnost i zastupanje stranke - procesna sposobnost; Zakonski zastupnik i ovlašćeni predstavnik stranke; privremeni zastupnik).

Punomoćnik - pojam i odnos sa strankom; dužnost organa; obim punomoćja; prestanak punomoćja; zajednički predstavnik i zajednički punomoćnik stranaka; stručni pomagač; prevođenje i tumači.

Načini opštenja (osnovne odredbe; posebne odredbe o elektronskom opštenju); Podnesci (oblik i sadržina podneska; neuredan podnesak; predaja podnesaka; evidentiranje i potvrda o prijemu podneska; podnošenje podneska nenadležnom organu); Zapisnici (sastavljanje i sadržina zapisnika); Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka (pravo na razgledanje spisa i obaveštavanje; zahtev za razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka).

Obaveštavanje; Rokovi; Troškovi postupka; Pokretanje postupka i zahtevi stranaka; Prekid i obustavljanje postupka; Tok postupka do donošenja rešenja (način utvrđivanja činjenica u postupku; neposredno odlučivanje; privremene mere; ispitni postupak; prethodno pitanje; usmena rasprava; dokazivanje).

Osnovne odredbe o rešenju; Oblik i delovi rešenja; Ispravljanje grešaka u rešenju; Rok za izdavanje rešenja; Zaključak; Prigovor; Žalba (pravo na žalbu; postupanje prvostepenog organa po žalbi; postupanje drugostepenog organa po žalbi); Menjanje i poništavanje rešenja u vezi sa upravnim sporom; Ponavljanje postupka; Poništavanje konačnog rešenja; Ukidanje rešenja; Poništavanje, ukidanje ili menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku zaštitnika građana; Izvršnost rešenja; Upravno izvršenje.

UPRAVNI SPOR

Pravičnost suđenja u upravnom sporu; predmet upravnog spora; određenje upravnog akta, upravne stvari i nadležnog organa; obaveznost pravnosnažnih presuda.

Upravni sud; Vrhovni kasacioni sud; stranke; tužilac; tuženi; zainteresovano lice.

Konačni upravni akt; ćutanje uprave; povraćaj oduzetih stvari i naknada štete; pokretanje spora - tužba; prethodni postupak; utvrđivanje činjenica; sudske odluke - presuda i rešenje; vanredna pravna sredstva - zahtev za preispitivanje sudske odluke i ponavljanje postupka; troškovi upravnog spora; izvršenje presude; shodna primena odredaba parničnog postupka i novčano kažnjavanje.

III RADNO ZAKONODAVSTVO

Izvori radnog prava

Kolektivni ugovori i pravilnik o radu; međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu.

Radni odnos

Pojam zaposlenog, poslodavca, sindikata; osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca; zabrana diskriminacije; uslovi za zasnivanje radnog odnosa; ugovor o radu; stupanje na rad; probni rad; radni odnos na određeno vreme; radni odnos sa nepunim radnim vremenom; pripravnici; ugovor o pravima i obavezama direktora.

Radno vreme

Puno radno vreme; skraćeno radno vreme; prekovremeni rad; raspored i preraspodela radnog vremena.

Odmori i odsustva

Odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor; godišnji odmor; odsustvo uz naknadu zarada (plaćeno odsustvo); neplaćeno odsustvo; mirovanje radnog odnosa.

Zaštita zaposlenih

Opšta zaštita zaposlenih; zaštita ličnih podataka; zaštita omladine; zaštita materinstva; porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta; odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe; zaštite invalida; obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad.

Zarada, naknade zarade i druga primanja.

Višak zaposlenih.

Naknada štete.

Udaljenje zaposlenog sa rada.

Izmena ugovora o radu

Izmena ugovorenih uslova rada; premeštaj u drugo mesto rada; upućivanje na rad kod drugog poslodavca.

Prestanak radnog odnosa

Razlozi za prestanak radnog odnosa; sporazumni prestanak radnog odnosa; otkaz od strane zaposlenog; otkaz od strane poslodavca; postupak u slučaju otkaza; posebna zaštita od otkaza ugovora o radu; otkazni rok i novčana naknada; nezakoniti otkaz.

Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih

Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih; rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa; privremeni i povremeni poslovi; ugovor o delu; dopunski rad; sindikat zaposlenih; reprezentativnost sindikata.

Kolektivni ugovori

Vrste kolektivnih ugovora; učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora; pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora; primena kolektivnih ugovora; registracija i objavljivanje kolektivnog ugovora.

Nadzor nad primenom propisa o radnim odnosima.

IV NORMATIVNI POSLOVI

Izrada predloga opštih i pojedinačnih akta ustanove; praćenje donošenja, izmena i dopuna zakona i podzakonskih akata i izrada predloga za usaglašavanje opštih (pravnih) akata ustanove sa istim; izrada predloga rešenja i ugovora; praćenje objavljivanja opštih akata i obaveštavanje zainteresovanih strana o odlukama organa ustanove u skladu sa zakonom.

V DIGITALNA PISMENOST

Upotreba digitalnih uređaja i aplikacija; korišćenje Microsoft Office softverskog paketa; obezbeđivanje potrebnih podataka iz delokruga rada sekretara radi unosa u propisane registre; čuvanje i bezbednost podataka i značaj sprečavanja njihove zloupotrebe.

VI POSLOVNA KOMUNIKACIJA

Načini poslovnog komuniciranja; saradnja sa direktorom i zaposlenima ustanove; praćenje propisa i informisanje zaposlenih; saradnja sa decom, učenicima, roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima; negovanje odnosa međusobnog razumevanja i uvažavanja ličnosti, dece, učenika, zaposlenih, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika; saradnja sa ministarstvom, školskom upravom, jedinicom lokalne samouprave, gradom, organima, organizacijama, stručnim službama i drugim fizičkim i pravnim licima.

Prilog 3.

DOZVOLA ZA RAD - LICENCA ZA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

REPUBLIKA SRBIJA
--------------------------------------------------------
MINISTARSTVO PROSVETE

DOZVOLA ZA RAD - LICENCA
ZA SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

________________________________________________________
Ime (ime jednog roditelja) i prezime

________________________________________________________
stručni/akademski naziv iz diplome

Položio/la je ispit za licencu pred Komisijom za polaganje ispita za licencu za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja,
dana _________20_____ godine.

Licenca se izdaje na osnovu Pravilnika o polaganju ispita za licencu sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj ……………./202..).

Broj ______________

Beograd,

M. P.

Ministar,

_______________

 

___________________

OBAVEZNA LITERATURA:

- Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19, 27/18 - dr. zakon, 6/20 i 129/21)

- Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 101/17, 113/17 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon, 10/19 i 129/21)

- Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 - dr. zakon i 129/21)

- Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 101/17, 27/18 - dr. zakon, 6/20, 52/21 i 129/21)

- Zakon o dualnom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 101/17, 6/20 i 76/23)

- Zakon o obrazovanju odraslih ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 88/17 - dr. zakon, 27/18 - dr. zakon i 6/20 - dr. zakon)

- Zakon o prosvetnoj inspekciji ("Službeni glasnik RS", br. 27/28, 129/21, 76/23 i 76/23 - dr. zakon)

- Zakon o udžbenicima ("Službeni glasnik RS", broj 27/18)

- Zakon o učeničkom i studentskom standardu ("Službeni glasnik RS", br. 18/10, 55/13, 27/18 - dr. zakon i 10/19)

- Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama ("Službeni glasnik RS", br. 45/91, 53/93 - dr. zakon, 67/93 - dr. zakon, 48/94 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 30/10, 47/18 i 48/18 - ispr.)

- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 18/16, 95/18 - autentično tumačenje i 2/23 - US)

- Zakon o upravnim sporovima ("Službeni glasnik RS", broj 111/09)

- Zakon o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje)

- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 36/10)

- Zakon o štrajku ("Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", br. 101/05 - dr. zakon i 103/12 - odluka US)

- Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Službeni glasnik RS", broj 30/10)

- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Službeni glasnik RS", br. 21/15, 16/18 - dr. propis, 8/19 - dr. propis, 92/20, 27/22 - dr. propis i 123/22)

- Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 97/20, 6/23 i 55/23 - dr. propis)

- Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu ("Službeni glasnik RS", broj 62/10)

- Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10 i 91/10); 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13, 4/14, 58/14, 113/17 - dr. zakon, 95/18 - dr. zakon, 86/19 - dr. zakon, 157/20 - dr. zakon, 19/21, 48/21, 73/23 i 83/23)

OSTALA PREPORUČENA LITERATURA

- Ustav Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 98/06 i 16/22 - dr. propis)

- Zakon o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - dr. zakon i 47/18)

- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon, 47/18 i 111/21 - dr. zakon)

- Zakon o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", br. 128/20, 116/22 i 62/23)

- Zakon o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 10/23)

- Zakon o pečatu državnih i drugih organa ("Službeni glasnik RS", br. 101/07 i 49/21)

- Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodina ("Službeni glasnik RS", br. 99/09, 67/12 - odluka US, 18/20 - dr. zakon i 111/21 - dr. zakon)

- Zakon o javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 42/91, 71/94, 79/05 - dr. zakon i 83/14 - dr. zakon)

- Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10)

- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18)

- Zakon o zabrani diskriminacije ("Službeni glasnik RS", br. 22/09 i 52/21)

- Zakon o zaštitniku građana ("Službeni glasnik RS", broj 105/21)

- Zakon o javnoj svojini ("Službeni glasnik RS", br. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - dr. zakon, 108/16, 113/17, 95/18 i 153/20)

- Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 53/95, 3/96, 54/96, 32/97 i 101/05 - dr. zakon), vidi: član 62. Uredbe - 41/02-1)

- Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", br. 36/15, 44/18 - dr. zakon i 95/18)

- Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o budžetu i propise koji uređuju plate zaposlenih u javnim službama

- Zakon o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", broj 91/19)

- Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 27/18, 6/20, 129/21 i 76/23)

- Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/19, 16/22 i 6/23)

- Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti osnovne škole ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/19 i 16/20)

- Pravilnik o jedinstvenom informacionom sistemu prosvete ("Službeni glasnik RS", broj 81/19)

- Pravilnik o bližim uslovima u postupku dodele jedinstvenog obrazovnog broja ("Službeni glasnik RS", broj 81/19)

- Pravilnik o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", br. 23/23 i 34/23)

- Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 34/19, 59/20 i 81/20)

- Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 82/15, 59/20 i 95/22)

- Pravilnik o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici ("Službeni glasnik RS", broj 70/18)

- Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje ("Službeni glasnik RS", broj 74/18)

- Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom ("Službeni glasnik RS", broj 80/18)

- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/22)

- Pravilnik o evidenciji u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 56/19) ("Službeni glasnik RS", broj 102/22)

- Pravilnik o javnim ispravama koje izdaje srednja škola ("Službeni glasnik RS", br. 102/22 i 34/23)

- Pravilnik o uslovima i postupku napredovanja učenika osnovne škole ("Službeni glasnik RS", broj 47/94)

- Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", br. 139/22 i 43/23)

- Pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama ("Službeni glasnik RS", br. 37/93 i 43/15)

- Pravilnik o načinu organizovanja nastave za učenike na dužem kućnom i bolničkom lečenju ("Službeni glasnik RS", broj 66/18)

- Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave kod kuće za učenike osnovne škole ("Službeni glasnik RS", broj 109/20)

- Pravilnik o bližim uslovima za ostvarivanje i način osiguranja kvaliteta i vrednovanja nastave na daljinu u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 109/20)

- Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzije u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 30/19)

- Pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzije u srednjoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 30/19);

- Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 22/16)

- Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti u ustanovi ("Službeni glasnik RS", broj 65/18)

- Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Službeni glasnik RS", br. 46/19 i 104/20)

- Pravilnik o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu ("Službeni glasnik RS", broj 87/19);

- Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 87/19)

- Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove ("Službeni glasnik RS", broj 10/19)

- Pravilnik o Programu obuke i polaganju ispita za licencu za direktora ustanove obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 63/18)

- Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Službeni glasnik RS", br. 22/05 i 51/08, 88/15, 105/15, 48/16 i 9/22)

- Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Službeni glasnik RS", broj 109/21)

- Pravilnik o normi časova neposrednog rada sa učenicima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/92 i 2/00)

- Pravilnik o pedagoškoj normi svih oblika obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i stručnih saradnika u srednjoj školi ("Prosvetni glasnik", br. 1/92, 23/97, 2/00 i 15/19)

- Pravilnici kojima se uređuje stepen i vrsta obrazovanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u ustanovama obrazovanja i vaspitanja i domovima učenika