Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE

("Sl. glasnik RS", br. 97/2023 i 99/2023)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeća značenja:

1) izgradnja jeste građenje, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, odnosno adaptacija u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

2) realizacija investicije jeste izvršenje svih radnji vezanih za izgradnju i nabavku predmeta investicije, i to: zaključenje ugovora o izgradnji, promet robe i usluga, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, prijem radova, isplata cene u potpunosti, kao i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom;

3) naseljeno mesto jeste izgrađeni, funkcionalno objedinjeni prostor na kome su obezbeđeni uslovi za život i rad ljudi i zadovoljavanje zajedničkih potreba stanovnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja.

II VRSTE PODSTICAJA

Član 3

Podsticaji za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture (u daljem tekstu: podsticaji) su podsticaji za investicije u izgradnju i opremanje objekata:

1) za snabdevanje vodom;

2) putne infrastrukture;

3) za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Investicije i prihvatljivi troškovi koji su predmet podsticaja iz stava 1. ovog člana dati su u Prilogu - Lista prihvatljivih investicija i troškova za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Pravo na podsticaje ne može da se ostvari za troškove:

1) bankarske provizije, troškove jemstva i slično;

2) osiguranja i registracije predmeta podsticaja;

3) dodatne garancije i održavanja predmeta podsticaja;

4) nabavke predmeta investicije putem lizinga, cesije, kompenzacije, asignacije ili nabavke na drugi način koji predstavlja gašenje obaveze putem prebijanja dugova;

5) premera i geodetskih snimanja;

6) kupovine polovne opreme, mehanizacije i građevinskih proizvoda;

7) carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknade za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

8) koji ne odgovaraju predračunu radova iz projekta, nerealne količine građevinskih proizvoda, naknadni i nepredviđeni troškovi radova;

9) kazne, finansijske penale i sudske troškove;

10) po osnovu ugovora sa nadzornim organom;

11) kupovine, odnosno zakupa zemljišta i objekata;

12) održavanja, amortizacije ili zakupa.

III USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE

Član 5

Pravo na podsticaje ostvaruje jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koja ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 6

Pravo na podsticaje ostvaruje lice iz člana 5. ovog pravilnika ako:

1) nije preduzeta nijedna radnja vezana za realizaciju investicije, u skladu sa ovim pravilnikom, pre donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje, osim izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

2) se investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje realizuje u naseljenom mestu koje ima manje od 10 000 stanovnika, prema podacima poslednjeg popisa organa nadležnog za poslove statistike;

3) ima projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova, kao i građevinsku dozvolu, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i za investicije u nabavku nove opreme, mašina i uređaja;

4) se investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne finansira iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno, ako nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja;

5) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) postoje raspoloživa sredstva za odobravanje prava na podsticaje u okviru ukupnih sredstava opredeljenih javnim pozivom, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom;

7) računi korisnika podsticaja nisu blokirani, kao i ako nisu bili u blokadi duže od 30 dana u periodu od 12 meseci pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog pravilnika pravo na podsticaje za investicije u izgradnju i opremanje objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda lice iz člana 5. ovog pravilnika ostvaruje i ako se investicija realizuje u industrijskoj zoni u skladu sa važećim planskim dokumentom, u naseljenom mestu koje ima 10 000 ili više stanovnika.

Član 7

Ako je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje oprema koja se ugrađuje u postojeći objekat, lice koje ispunjava uslove iz čl. 5. i 6. ovog pravilnika ostvaruje pravo na podsticaje ako je objekat u koji se ugrađuje oprema upisan kao zakonito izgrađen objekat u katastru nepokretnosti, odnosno objekat koji ima pravosnažnu upotrebnu dozvolu u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno pravosnažno rešenje o ozakonjenju u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

IV NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE

Član 8

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne infrastrukture (u daljem tekstu: javni poziv), koji se objavljuje na oglasnoj tabli Uprave, kao i na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave.

Javni poziv iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o: vrstama podsticaja za koje se raspisuje poziv u skladu sa ovim pravilnikom, rokovima za podnošenje zahteva, visini raspoloživih sredstava po javnom pozivu, kao i druge podatke potrebne za sprovođenje javnog poziva.

Uprava može raspisati jedan ili više javnih poziva za kalendarsku godinu, za jednu ili više vrsta podsticaja iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 9

Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po istom javnom pozivu, koji može da obuhvati jednu ili više vrsta podsticaja, odnosno jednu ili više investicija u skladu sa ovim pravilnikom i javnim pozivom.

Član 10

Lice koje ispunjava uslove za ostvarivanje prava na podsticaje iz čl. 5-7. ovog pravilnika započinje ostvarivanje prava na podsticaje izborom i popunjavanjem odgovarajućeg elektronskog obrasca zahteva, u online formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar, koji se potpisuje registrovanom šemom elektronske identifikacije visokog nivoa pouzdanosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Elektronski obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) osnovne podatke o podnosiocu zahteva, i to:

(1) jedinica lokalne samouprave,

(2) ime i prezime odgovornog lica jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik ili predsednik opštine),

(3) adresa sedišta,

(4) matični broj (MB),

(5) poreski identifikacioni broj,

(6) kontakt podaci službenog lica jedinice lokalne samouprave određenog za obavljanje poslova pripreme i sprovođenja investicije,

(7) podaci o računu jedinice lokalne samouprave za namenu isplate podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

2) podatke o pojedinačnom predmetu prihvatljive investicije iz Tabele, koji je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, i to:

(1) vrsta podsticaja iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika,

(2) naziv i opis investicije iz Tabele;

3) podaci o mestu investicije, i to:

(1) naseljeno mesto,

(2) katastarska opština,

(3) broj katastarske parcele;

4) izjavu podnosioca zahteva pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da:

(1) nije preuzeta nijedna radnja vezana za realizaciju investicije koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u skladu sa ovim pravilnikom pre donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje, osim izrade tehničke dokumentacije za izgradnju objekta u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja,

(2) se investicija koja je predmet zahteva za odobravanje prava na podsticaje realizuje u naseljenom mestu koje ima manje od 10 000 stanovnika, prema podacima poslednjeg popisa organa nadležnog za poslove statistike, odnosno za podsticaje za investicije u izgradnju i opremanje objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda da se realizuje u industrijskoj zoni u skladu sa važećim planskim dokumentom, u naseljenom mestu koje ima 10 000 ili više stanovnika,

(3) se investicija koja je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje ne finansira iz drugih izvora javnog finansiranja, odnosno da nije u postupku za ostvarivanje finansiranja iz drugih javnih izvora finansiranja,

(4) nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

Elektronski obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sadrži i polje čijim izborom podnosilac zahteva potvrđuje da je izvršio popunjavanje i da podnosi elektronski zahtev u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 11

Uz elektronski obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, prilaže se u elektronskoj formi, neposredno u okviru softverskog rešenja eAgrar:

1) projekat za građevinsku dozvolu i/ili idejni projekat i/ili projekat za izvođenje u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sa predmerom i predračunom radova, odnosno specifikacija tehničko-tehnoloških karakteristika za opremu i radove koji čine predmet investicije, koja sadrži naročito: jedinicu mere, količinu, jediničnu cenu i ukupnu cenu stavke, kao i ukupnu cenu, uključujući posebno iskazanu neto cenu i iznos poreza na dodatu vrednost, izražene u dinarima;

2) građevinska dozvola, odnosno rešenje za izvođenje radova, osim za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje građevinske dozvole, odnosno nije propisano izdavanje rešenja za izvođenje radova, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, kao i za investicije u nabavku nove opreme, mašina i uređaja;

3) kopija plana i izvod iz katastra nepokretnosti (prepis lista nepokretnosti, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti, odnosno pravosnažna dozvola za upotrebu objekta koji je predmet investicije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata - ako je predmet zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje oprema koja se ugrađuje u postojeći objekat;

4) dokaz da se investicija realizuje u industrijskoj zoni u skladu sa važećim planskim dokumentom, u naseljenom mestu koje ima 10 000 ili više stanovnika - ako je predmet zahteva ostvarivanje prava na podsticaje u izgradnju i opremanje objekta za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda.

Ako se uz elektronski obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana prilaže dokumentacija na stranom jeziku, istovremeno se prilaže i prevod te dokumentacije na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Digitalizaciju i overu tehničke dokumentacije iz stava 1. tačka 1) ovog člana, pored lica utvrđenih zakonom kojim se uređuje elektronski dokument, može izvršiti i lice sa licencom odgovornog projektanta, upisano u odgovarajući strukovni registar.

Član 12

Uprava pribavlja po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak podatke o evidentiranim dospelim neizmirenim dugovanjima prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

Član 13

Ovlašćeno službeno lice elektronski upravno postupa u postupku u ostvarivanju prava na podsticaje, koristeći elektronsku identifikaciju visokog nivoa pouzdanosti, odnosno kvalifikovani elektronski sertifikat.

Član 14

Razmena dokumenata i podnesaka za ostvarivanje prava na podsticaje obavlja se elektronskim putem, osim za dokumente i podneske koji sadrže tajne podatke i koji su označeni stepenom tajnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje tajnost podataka.

Akta koja u vezi sa postupkom za ostvarivanje prava na podsticaje donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u ovom postupku, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta.

Ako se u postupku za ostvarivanje prava na podsticaje dostavlja original akta, odnosno dokumenta koji je prethodno izvorno sačinjen u papirnoj formi, dostavlja se primerak tog akta, odnosno dokumenta koji je digitalizovan i overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Za potrebe sprovođenja postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, nadležni organ, kao i imalac javnih ovlašćenja može vršiti digitalizaciju i potvrđivanje istovetnosti svih akata i drugih dokumenata sa izvornim aktom, odnosno dokumentom sačinjenim u papirnom obliku koji je sam izdao.

Ovlašćeni organ, odnosno lice koje je izvršilo digitalizaciju i potvrdilo istovetnost sa originalom sačinjenim u papirnom obliku čuva izvorni dokument u papirnom obliku u skladu sa zakonom.

Član 15

Radi izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti, Uprava preuzima podatke neophodne za vođenje postupka za ostvarivanje prava na podsticaje, iz registara i evidencija u elektronskom obliku, koje su ustanovljene zakonom, odnosno drugim propisom, bez dodatne provere, osim podataka koje je organ koji vodi registar i elektronsku evidenciju označio kao podatak koji je u statusu provere.

Uprava vrši uvid u podatke i njihovo preuzimanje preko servisne magistrale organa ili drugog prihvaćenog rešenja, na osnovu jedinstvenih šifarnika i jedinstvenih identifikatora korisnika elektronske uprave, kao podataka na osnovu kojih se iz registara i evidencija u elektronskom obliku koje organi vode u skladu sa posebnim zakonima, mogu uporediti podaci o korisnicima, i to: matični broj i poreski identifikacioni broj.

Uprava vodi evidenciju svakog pristupa i uvida u elektronske dokumente i podatke iz svoje nadležnosti u softverskom rešenju eAgrar, i to podatke o identitetu ovlašćenog lica (jedinstveni matični broj građana i lično ime), datumu i vremenu pristupa i skupu podataka kojima se pristupalo.

Uprava koristi podatke iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz st. 1-3. ovog člana u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i posebnim propisom kojim se propisuje način na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku.

Član 16

Uprava omogućava prijem elektronskog obrasca zahteva iz člana 10. ovog pravilnika, kao i drugih zahteva i podnesaka u okviru ostvarivanja prava na podsticaje, preko portala softverskog rešenja eAgrar, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, propisa kojim se propisuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave i ovim pravilnikom.

Prijem elektronskog podneska evidentira se u elektronskoj pisarnici.

Potvrda o prijemu elektronskog podneska šalje se podnosiocu odmah, na isti način na koji je podnesak poslat i sadrži obaveštenje o prijemu elektronskog podneska, datum i vreme prijema i napredni elektronski pečat Uprave.

Vreme prijema elektronskog podneska je vreme određeno kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Kroz softversko rešenje eAgrar automatski se dodeljuje broj za svaki podneti zahtev za ostvarivanje prava i pod tim brojem se preduzimaju sve radnje i donose sva akta za ostvarivanje prava.

Pored broja automatski dodeljenog kroz softversko rešenje eAgrar, Uprava može u okviru ostvarivanja prava kroz softversko rešenje eAgrar dodeljivati i brojeve, odnosno oznake koje su internog karaktera.

Član 17

Prilikom prijema zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, Uprava proverava da li je zahtev pravilno popunjen, da li je priložena uredna propisana dokumentacija, kao i da li podaci koji su uneti u zahtev odgovaraju podacima iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz člana 15. ovog pravilnika.

Ako zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje nije pravilno popunjen, ili ako uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje nije priložena uredna propisana dokumentacija ili ako podaci koji su uneti u zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje ne odgovaraju podacima iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz člana 15. ovog pravilnika, Uprava obaveštava podnosioca neurednog zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje na koji način da uredi taj zahtev i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana od prijema obaveštenja, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u roku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Uprava rešenjem odbacuje zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje:

1) ako je podnet od strane lica koje ne ispunjava uslove iz člana 5. ovog pravilnika;

2) ako nije podnet u roku određenom javnim pozivom;

3) ako nije podnet putem softverskog rešenja eAgrar;

4) ako podnosilac ne uredi svoj zahtev na način iz stava 2. ovog člana;

5) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Ako se proverom podataka iz registara i evidencija u elektronskom obliku iz člana 15. ovog pravilnika utvrdi da podnosilac zahteva ima dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, Uprava o tome obaveštava podnosioca zahteva i omogućava mu da u roku koji ne može biti kraći od osam dana od prijema obaveštenja, izmiri dugovanja, odnosno obaveze, odnosno otkloni druge nedostatke, uz upozorenje na pravne posledice ako ne ispuni uslove za ostvarivanje prava na podsticaje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i ovim pravilnikom.

Ako je administrativnom proverom utvrđeno da zahtev ispunjava propisane uslove za ostvarivanje prava na podsticaje i ako postoje raspoloživa finansijska sredstva opredeljena javnim pozivom, direktor Uprave donosi rešenje kojim se korisniku podsticaja utvrđuje pravo na podsticaje u iznosu utvrđenom u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i nalaže isplatu.

Rešenjem iz stava 5. ovog člana korisniku podsticaja se određuje rok u kome je dužan da u potpunosti realizuje odobrenu investiciju i Upravi podnese dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije.

Rešenje iz stava 5. ovog člana sadrži i podatke o obavezama korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i ovim pravilnikom.

Član 18

Ako iznos raspoloživih sredstava po javnom pozivu nije dovoljan za sve podnete zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje, komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Komisija) ocenjuje i boduje podnete zahteve.

Elementi za bodovanje podnetih zahteva dati su u tabeli:

Elementi

Maksimalan broj bodova

1. Ciljevi koji se postižu realizacijom investicije (procena stepena unapređenja stanja u oblasti u kojoj se realizuje investicija, obim i značaj planirane investicije)

30

2. Ekonomski optimalan finansijski plan projekta (odnos između prikazanih troškova u budžetu (finansijskom planu) i očekivanih rezultata)

20

U skladu sa ocenom iz stava 1. ovog člana, Komisija daje predlog direktoru Uprave za odobravanje prava na podsticaje, do iznosa raspoloživih sredstava po javnom pozivu.

Član 19

Rešenje, zaključak, obaveštenje i drugi elektronski dokument, po zahtevu za ostvarivanje prava na podsticaje, Uprava dostavlja korisniku softverskog rešenja eAgrar elektronskim putem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava i ovim pravilnikom.

Elektronsko dostavljanje elektronskog dokumenta vrši se u Jedinstveni elektronski sandučić korisnika usluga elektronske uprave ili drugim elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju.

Član 20

Posle donošenja rešenja o odobravanju prava na podsticaje a najkasnije 30 dana pre isteka roka za realizaciju odobrene investicije i podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije, korisnik podsticaja može podneti zahtev za izmenu odobrene investicije preko portala softverskog rešenja eAgrar ako:

1) su izmene odobrene investicije takve da se njima ne menjaju bitne osobine, odnosno svrha investicije;

2) se izmene odnose na produžetak roka za realizaciju odobrene investicije, odnosno produžetak roka za podnošenje dokumentacije kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije, iz opravdanih razloga;

3) realizacija odobrene investicije nije moguća ili nije ekonomski opravdana usled:

(1) više sile,

(2) nemogućnosti dobavljača da obezbedi opremu i izvođenje radova,

(3) promene propisa,

(4) uvođenja novih tehnologija koje mogu poboljšati efikasnost predmetne investicije.

Uz zahtev za izmenu odobrene investicije, korisnik podsticaja dostavlja i dokaze kojima se potvrđuje opravdanost razloga za izmenu.

O zahtevu za izmenu odobrene investicije odlučuje direktor Uprave rešenjem.

Ako je vrednost investicije iz zahteva za izmenu odobrene investicije manja od vrednosti predmeta investicije utvrđene rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, Uprava rešenjem iz stava 3. ovog člana nalaže podnosiocu zahteva da vrati višak isplaćenih novčanih sredstava.

Ako je vrednost investicije iz zahteva za izmenu odobrene investicije, veća od vrednosti predmeta odobrene investicije utvrđene rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, rešenjem iz stava 3. ovog člana ne može se odobriti dodatni iznos podsticaja.

Član 21

Ako usled promenjenih okolnosti korisnik podsticaja nije u mogućnosti da realizuje investiciju u skladu sa rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije, može pre isteka roka za realizaciju investicije preko portala softverskog rešenja eAgrar Upravi podneti zahtev za povraćaj isplaćenih novčanih sredstava.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana korisnik podsticaja dostavlja dokaze kojima se čini verovatnim nastupanje promenjenih okolnosti usled kojih nije u mogućnosti da realizuje investiciju u skladu rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnet od strane lica kojem nije odobreno pravo na podsticaje, neblagovremen zahtev, zahtev koji nije podnet putem softverskog rešenja eAgrar, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Direktor Uprave rešenjem odobrava povraćaj isplaćenih sredstava sa instrukcijama za uplatu i rokom za uplatu od 15 dana od dana prijema rešenja.

Lice kojem je odobreno pravo na podsticaje koje vrati novčana sredstva u skladu sa rešenjem iz stava 4. ovog člana, ne snosi pravne posledice nepridržavanja obaveza korisnika podsticaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj.

Član 22

Korisnik podsticaja u potpunosti realizuje investiciju pod uslovima, na način i u roku određenim rešenjem kojim je odobreno pravo na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije, i u tom roku preko portala softverskog rešenja eAgrar Upravi dostavlja dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija odobrene investicije, i to:

1) izjavu korisnika podsticaja da je realizovao investiciju u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i dokumentaciju o izvršenoj javnoj nabavci, odnosno izjavu korisnika podsticaja da ovim zakonom za nabavku dobara, usluga ili radova nije propisana primena propisa kojima se uređuju javne nabavke;

2) kopiju ugovora sa ovlašćenim izvođačem radova - za investicije u izgradnju objekta;

3) kopiju građevinske knjige, odnosno druge propisane dokumentacije u skladu sa propisima kojim se uređuje planiranje i izgradnja - za investicije u izgradnju objekta;

4) kopiju okončane situacije za izvedene radove - za investicije u izgradnju objekta;

5) upotrebnu dozvolu za objekat koji je predmet investicije, odnosno projekat izvedenog objekta za prihvatljive investicije u vrste objekata za koje nije propisano izdavanje upotrebne dozvole, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

6) dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke.

Ako je predmet investicije nabavka opreme, korisnik podsticaja u roku iz stava 1. ovog člana dostavlja:

1) kopiju računa za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju prava na podsticaje, odnosno rešenjem o izmeni odobrene investicije;

2) kopiju otpremnice za nabavku predmetne investicije, odnosno jedinstvenu carinsku ispravu i međunarodni tovarni list ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

3) kopiju garantnog lista, odnosno izjave o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije, odnosno kopiju izjave dobavljača da oprema ne podleže obavezi izdavanja garantnog lista;

4) kopiju izjave dobavljača da je isporučena oprema nova.

Član 23

Korisnik podsticaja objekat za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda koji je predmet podsticaja koristi preko organa jedinice lokalne samouprave ili pravnih lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave u skladu zakonom.

V MAKSIMALNI IZNOS PODSTICAJA

Član 24

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti prihvatljive investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari po javnom pozivu je 100.000.000 dinara.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 25

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture, podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Član 26

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture ("Službeni glasnik RS", br. 67/21, 83/21, 125/21 i 10/22).

Član 27

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog

LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA I TROŠKOVA ZA UNAPREĐENJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE

 

PRIHVATLJIVE INVESTICIJE

1. INVESTICIJE U IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA

Naziv investicije

Opis

1.1. SNADBEVANJE VODOM

1.1.1. Izgradnja sistema za snabdevanje vodom, pratećih objekata i instalacija

1.1.2. Oprema za sisteme za snabdevanje vodom i prateće objekte, elektro-ormari za priključak električne energije, nadzor i upravljanje, električni kablovi, optički kablovi, IT hardver i softver, oprema za merenje, sonde

1.2. PUTNA INFRASTRUKTURA

1.2.1. Izgradnja puteva koji povezuju infrastrukturu naseljenog mesta sa glavnim putevima, seoskim obilaznicama, seoskim putevima, javnim pristupnim putevima do farmi, poljoprivrednim zemljištima i saobraćajnim znakovima, pešačkom zonom, osvetljenjem, stajalištima za javni prevoz uključujući mostove, trotoare uključujući pripremne radove, zemljane radove, radove na strukturi i površini asfalta, radovi na obeležavanju puta

1.3. SKLADIŠTENJE I PRERADA

1.3.1. Izgradnja objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda uključujući objekte/prostor za: prijem i skladištenje sirovina; pranje/čišćenje; sortiranje; sečenje; konzerviranje; sušenje; zamrzavanje; hlađenje (uključujući ULO hladnjače); termičku obradu; analizu gotovih proizvoda itd; skladištenje ambalaže, aditiva i gotovih proizvoda; pakovanje i otpremanje; smeštaj sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju; instalaciju ventilacije, klimatizacije, grejanja i sprečavanje zagađenja vazduha; protivpožarne rezervoare i hidrantsku mrežu; prateće energetske objekte uključujući izgradnju sistema za snabdevanje vodom i sistema za tretman vodom za dalje tehnološke procese (uključujući bunare), gasom, strujom (uključujući korišćenje generatora) i kanalizacioni sistem; Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za dnevni boravak radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za repromaterijal, sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju); Izgradnja fiksnih ograda, unutrašnje putne mreže i parking mesta.

1.3.2. Oprema za sušenje, zamrzavanje, pranje, čišćenje i sortiranje; oprema i uređaji za prijem, istovar, utovar, preradu, sečenje, rasecanje, pakovanje, obeležavanje, merenje i privremeno skladištenje, uključujući linije za punjenje, mašine za pakovanje, mašine za obeležavanje i druga specijalizovana oprema; Oprema za termičku obradu (sterilizacija/ pasterizacija/ blanširanje); oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje (uključujući termoizolacione panele sa pratećim elementima i rashladna vrata); Oprema za proizvodni proces sa posebnim mikroklimatskim uslovima; Oprema za veštačku ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grejanje, protivpožarnu zaštitu objekata za preradu i skladištenje, sistemi za snabdevanje vodom, gasom, električnom energijom i kanalizacioni sistem; uređaji za prevoz u krugu objekta u skladu sa zahtevima projekta; oprema i uređaji za tretman otpada i otpadnih voda (fizički, hemijski i biološki tretman), upravljanje otpadom i sprečavanje zagađenja vazduha; oprema za sprečavanje zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača; oprema za pranje, dezinfekciju i higijensko sušenje ruku u objektima za rad i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće; oprema za prijem sirovina; laboratorijska oprema, izuzev staklenih sudova (sastavni deo projekta); oprema za detekciju stakla i metala i/ili drugih fizičkih rizika; oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda u skladu sa zahtevima projekta.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI U VEZI SA IZGRADNJOM

2. GRAĐEVINSKI RADOVI

2.1. Pripremni radovi

2.2. Rušenje i demontaža

2.3. Zemljani radovi

2.4. Betonski radovi

2.5. Armirano-betonski radovi

2.6. Instalaterski radovi

2.7. Stolarski radovi

2.8. Zidarski radovi

2.9. Izolacioni radovi

2.10. Krovnopokrivački radovi

2.11. Gotove konstrukcije i elementi

2.12. Protivpožarni rezervoari i hidrantske mreže

3. INSTALATERSKI RADOVI

3.1. Elektro-instalacioni radovi

3.2. Vodovodni i kanalizacioni radovi

3.3. Gasne instalacije

3.4. Instalacije centralnog grejanja

3.5. Instalacije protivpožarnih rezervoara i hidrantske mreže

4. PEJZAŽNI RADOVI I PUTEVI

4.1. Uređenje eksterijera

4.2. Izgradnja puteva

4.3. Potporni i zaštitni zidovi

4.4. Asfaltiranje

5. ZANATSKI RADOVI

5.1. Limarski radovi

5.2. Stolarski radovi

5.3. Bravarski radovi

5.4. Staklorezački radovi

5.5. Gipsani radovi

5.6. Podne i zidne obloge

5.7. Kamenorezački radovi

5.8. Keramički radovi

5.9. Podopolagački radovi

5.10. Molerski i tapetarski radovi

5.11. Fasadni radovi