Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PLANU PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

("Sl. glasnik RS", br. 50/2019 i 143/2022)

1. Osnovne odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se Plan podračuna konsolidovanog računa trezora (u daljem tekstu: Plan podračuna) na kojima se vode dinarska i devizna sredstva korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: KJS), kao i pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju platne transakcije i vode se kod Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava).

Plan podračuna odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

2. Struktura broja podračuna

Član 2

Broj podračuna sastoji se od tri numeričke oznake u nizu, i to:

1) 840 - trocifreni jedinstveni identifikacioni broj Uprave kod Narodne banke Srbije - kao pružaoca platnih usluga;

2) trinaestocifreni broj kojim se identifikuju i klasifikuju imaoci računa i njihova sredstva, tako da poslednja tri broja predstavljaju grupu podračuna iz Plana podračuna, od kojih prvi broj grupe podračuna predstavlja klasu podračuna, a ispred njih, bez odvajanja, redni broj podračuna - individualna partija, koju dodeljuje Uprava;

3) dvocifreni kontrolni broj po međunarodnom standardu ISO - 7064, MODUL 97.

3. Podračuni konsolidovanog računa trezora

Član 3

Na podračunima konsolidovanog računa trezora (u daljem tekstu: KRT) evidentiraju se:

1) dinarska sredstva gotovine;

2) dinarska i devizna sredstva plasmana;

3) dinarska sredstava izvršenja prinudne naplate;

4) dinarska i devizna sredstava obračunskih i privremenih podračuna;

5) dinarska i devizna sredstava KJS koji su uključeni u KRT;

6) dinarska i devizna sredstva za posebne namene;

7) dinarska i devizna sredstava ostalih podračuna;

8) dinarska sredstava na računima za uplatu javnih prihoda, evidencionim računima i računima za objedinjenu naplatu prihoda;

9) dinarska sredstva za isplatu plata;

10) dinarska i devizna sredstava vanbilansne evidencije.

4. Grupe podračuna

Član 4

Grupa podračuna 100 - Gotovina u trezoru - blagajni, evidentira se promet i stanje gotovine u trezoru, odnosno blagajni organizacione jedinice Uprave.

Grupa podračuna 101 - Izdvojena sredstva za gotovinske isplate fizičkim licima, evidentiraju se izdvojena sredstva za gotovinske isplate fizičkim licima u organizacionoj jedinici Uprave, po osnovu rešenja nadležnog organa.

Grupa podračuna 104 - Isplaćene vrednosnice, evidentira se promet i stanje isplaćenih vrednosnica u organizacionoj jedinici Uprave.

Grupa podračuna 105 - Čekovi primljeni od fizičkih lica, evidentiraju se čekovi primljeni od fizičkih lica po osnovu plaćanja koja oni izvrše na blagajni organizacione jedinice Uprave.

Grupa podračuna 106 - Platne kartice, evidentiraju se plaćanja fizičkih lica izvršena platnom karticom u organizacionim jedinicama Uprave.

Grupa podračuna 116 - Gotovina na putu - dotacija organizacionoj jedinici Uprave, evidentira se promet i stanje gotovine po osnovu dotacija između organizacionih jedinica Uprave.

Grupa podračuna 117 - Gotovina na putu - suvišak organizacionoj jedinici Uprave, evidentira se promet i stanje gotovine po osnovu suviška između organizacionih jedinica Uprave.

Član 5

Grupa podračuna 210 - Plasmani bankama - opozivi depoziti, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava koja trezor plasira, odnosno prenosi bankama kao opozive depozite.

Grupa podračuna 211 - Interni plasmani - pozajmice, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava koja trezor plasira, odnosno prenosi budžetu, kao pozajmicu za tekuću likvidnost u okviru istog trezora.

Grupa podračuna 212 - Plasmani dati drugim trezorima, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava koja trezor plasira, odnosno prenosi drugim trezorima.

Grupa podračuna 213 - Plasmani bankama - oročeni depoziti, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava koja trezor oročava, odnosno prenosi bankama kao oročene depozite.

Grupa podračuna 215 - Plasmani u hartije od vrednosti, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava koja trezor plasira u hartije od vrednosti.

Grupa podračuna 219 - Ostali plasmani, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava po osnovu ostalih plasmana koja vrši trezor u skladu sa propisima.

Grupa podračuna 220 - Plasmani primljeni od drugih trezora, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava koja trezor prima od drugih trezora.

Grupa podračuna 230 - Devizni plasmani bankama - opozivi depoziti, evidentira se promet i stanje deviznih sredstava koja trezor plasira, odnosno prenosi bankama kao opozive depozite.

Grupa podračuna 233 - Devizni plasmani bankama - oročeni depoziti, evidentira se promet i stanje deviznih sredstava koja trezor oročava, odnosno prenosi bankama kao oročene depozite.

Grupa podračuna 235 - Devizni plasmani u hartije od vrednosti, evidentira se promet i stanje deviznih sredstava koja trezor plasira u hartije od vrednosti.

Grupa podračuna 239 - Devizni ostali plasmani, evidentira se promet i stanje deviznih sredstava po osnovu ostalih plasmana koja vrši trezor u skladu sa propisima.

Član 6

Grupa podračuna 320 - Izvršenje prinudne naplate korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, evidentiraju se sredstva za izvršenje prinudne naplate korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije koji plaćanje vrše preko računa za izvršenje budžeta Republike Srbije kroz sistem izvršenja budžeta Republike Srbije.

Grupa podračuna 340 - Izvršenje prinudne naplate korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti, evidentiraju se sredstva za izvršenje prinudne naplate korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti koji plaćanje vrše preko računa izvršenja budžeta lokalne vlasti.

Član 7

Grupa podračuna 505 - Konsolidovani račun trezora, otvara se za trezor Republike Srbije i trezore lokalne vlasti, preko koga se evidentira promet i stanje sredstava na podračunima trezora, posebno za dinarska i posebno za devizna sredstva i obezbeđuju se konsolidovani podaci o ukupnom prometu i ukupnom stanju sredstava na podračunima trezora.

Grupa podračuna 516 - Klirinški račun za čekove, evidentira se kliring čekova koje primi Uprava radi njihove naplate putem međubankarskog obračuna čekova po tekućim računima građana.

Grupa podračuna 517 - Klirinški račun Uprave, kao pomoćni obračunski račun Uprave, evidentira se dinarski platni promet između Uprave i banaka, obračunat putem neto obračuna u Kliring sistemu Narodne banke Srbije.

Grupa podračuna 519 - Obračunski račun Uprave, evidentira se dinarski i devizni platni promet između Uprave i banaka, koji je obračunat preko KRT u Narodnoj banci Srbije.

Grupa podračuna 520 - Obračunski račun Uprave u IPS NBS sistemu, evidentira se dinarski platni promet između Uprave i banaka u sistemu za instant plaćanja (IPS NBS sistem).

Grupa podračuna 546 - Poslati nalozi odobrenja, evidentiraju se nalozi odobrenja poslati bankama, za dinarska i devizna sredstva.

Grupa podračuna 547 - Poslati nalozi zaduženja, evidentiraju se nalozi zaduženja poslati bankama za dinarska sredstva (čekovi građana).

Grupa podračuna 556 - Primljeni nalozi odobrenja, evidentiraju se nalozi odobrenja primljeni od banaka za dinarska i devizna sredstva.

Grupa podračuna 557 - Primljeni nalozi zaduženja, evidentiraju se nalozi zaduženja primljeni od banaka za dinarska sredstva.

Grupa podračuna 571 - Privremeni računi, evidentiraju se nalozi dinarskih sredstava koji se ne mogu izvršiti na odgovarajući podračun do obezbeđivanja uslova za njihovo izvršavanje.

Grupa podračuna 572 - Obračun gotovine sa Narodnom bankom Srbije, evidentira se obračun gotovine dinarskih sredstava, koju organizaciona jedinica Uprave primi od Narodne banke Srbije, odnosno preda Narodnoj banci Srbije.

Grupa podračuna 573 - Račun za evidentiranje naloga vraćenih bankama, evidentiraju se nalozi dinarskih sredstava koji se ne mogu izvršiti na odgovarajući račun i kao pogrešni nalozi vraćaju se banci.

Grupa podračuna 574 - Obračun gotovine sa bankama, evidentira se promet i stanje gotovine dinarskih sredstava koju organizaciona jedinica Uprave preda banci ili preuzme od banke, po osnovu ustupanja gotovine, u skladu sa propisima.

Grupa podračuna 581 - Devizni privremeni računi, evidentiraju se nalozi deviznih sredstava koji se ne mogu izvršiti na odgovarajući podračun do obezbeđivanja uslova za njihovo izvršavanje.

Grupa podračuna 585 - Interni obračun deviznih sredstava, evidentiraju se promene deviznih sredstava na podračunima prilikom zaduženja, odnosno odobrenja podračuna kod konverzije iz jedne u drugu valutu.

Član 8

Grupa podračuna 620 - Podračun izvršenja budžeta Republike Srbije, preko kojeg se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije koja se odnose na budžetska sredstva Republike Srbije.

Grupa podračuna 621 - Podračuni za redovno poslovanje KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 624 - Podračuni fondova Republike Srbije, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 627 - Podračuni za sopstvene prihode KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 630 - Devizni podračun izvršenja budžeta Republike Srbije, preko kojeg se evidentiraju devizna sredstva izvršenja budžeta Republike Srbije.

Grupa podračuna 640 - Podračuni izvršenja budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 641 - Podračuni za redovno poslovanje KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 644 - Podračuni fondova autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 645 - Podračuni za redovno poslovanje mesnih zajednica, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 647 - Podračuni za sopstvene prihode KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 650 - Podračuni za redovno poslovanje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, kao i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 652 - Podračuni za redovno poslovanje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 654 - Podračuni za redovno poslovanje Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacionih jedinica u njenom sastavu, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 657 - Podračuni sopstvenih prihoda organizacija za obavezno socijalno osiguranje i organizacionih jedinica u njihovom sastavu, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 660 - Podračuni za redovno poslovanje ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 661 - Podračuni za redovno poslovanje ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 664 - Podračuni za redovno poslovanje ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 666 - Podračuni sopstvenih prihoda ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 667 - Podračuni sopstvenih prihoda ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 668 - Podračuni sopstvenih prihoda ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Član 9

Grupa podračuna 721 - Podračuni za posebne namene korisnika budžetskih sredstava koji su uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 723 - Posebni namenski dinarski podračuni ostalih KJS u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, koja se konsoliduju u okviru KRT Republike Srbije, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 724 - Podračuni za posebne namene fondova Republike Srbije, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 725 - Podračuni za sufinansiranje programa, odnosno projekata Evropske unije, preko kojih se vrše uplate i evidentiraju devizna sredstva u dinarskoj protivvrednosti, direktnih korisnika budžetskih sredstava koji su uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije.

Grupa podračuna 726 - Zbirni podračuni dinarskih sredstava za izmirenje obaveza po programu, odnosno projektu Evropske unije, direktnih korisnika budžetskih sredstava koji su uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, a čiji izvori sredstava su budžet Republike Srbije i Evropska unija, preko koga se izmiruju obaveza po konkretnom programu, odnosno projektu Evropske unije.

Grupa podračuna 730 - Devizni podračun za posebne namene izvršenja budžeta Republike Srbije, preko kojeg se evidentiraju devizna sredstava za posebne namene izvršenja budžeta Republike Srbije.

Grupa podračuna 731 - Devizni podračuni za određene namene korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, koji su uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, preko kojih se evidentiraju devizna sredstva za posebne namene korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije.

Grupa podračuna 734 - Devizni podračuni fondova Republike Srbije, preko kojih se evidentiraju devizna sredstva fondova Republike Srbije.

Grupa podračuna 740 - Podračuni za posebne namene izvršenja budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 741 - Podračuni za posebne namene organa i službi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 743 - Posebni namenski podračuni ostalih KJS u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i lokalne samouprave, kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, koja se konsoliduju u okviru KRT lokalne vlasti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 744 - Podračuni za posebne namene fondova autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 745 - Podračuni za posebne namene mesnih zajednica, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 750 - Podračuni za posebne namene Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, kao i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 752 - Podračuni za posebne namene Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 754 - Podračuni za posebne namene Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacionih jedinica u njenom sastavu, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 760 - Podračuni za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 761 - Podračuni za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 763 - Posebni namenski dinarski podračuni pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, koja se konsoliduju u okviru KRT lokalne vlasti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 764 - Podračuni za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije.

Grupa podračuna 770 - Devizni podračuni za određene namene budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava izvršenja budžeta.

Grupa podračuna 771 - Devizni podračuni za određene namene direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene direktnih korisnika budžetskih sredstava.

Grupa podračuna 775 - Devizni podračuni za određene namene mesnih zajednica, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene.

Grupa podračuna 780 - Devizni podračuni za određene namene Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, kao i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene.

Grupa podračuna 782 - Devizni podračuni za određene namene Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene.

Grupa podračuna 784 - Devizni podračuni za određene namene Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacionih jedinica u njenom sastavu, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene.

Grupa podračuna 790 - Devizni podračuni za određene namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene.

Grupa podračuna 791 - Devizni podračuni za određene namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene.

Grupa podračuna 794 - Devizni podračuni za određene namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava za određene namene.

Grupe podračuna: 723, 743 i 763 - posebni namenski dinarski podračuni - otvaraju se ostalim korisnicima javnih sredstava i pravnim licima i drugim subjektima koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstva iz budžeta.

Na posebne namenske dinarske podračune grupe 723, 743 i 763, ostalih KJS i pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru, dinarska sredstva prenose se sa podračuna izvršenja budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Član 10

Grupa podračuna 801 - Podračuni za stečaj i likvidaciju ustanova i drugih pravnih lica, kod kojih je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, preko kojih se izvršavaju i evidentiraju dinarske platne transakcije. Otvaranjem podračuna ove grupe, ukidaju se svi ostali dinarski podračuni korisnika koji se vode kod Uprave.

Grupa podračuna 802 - Podračuni depozita sudova i javnih tužilaštava, preko kojih se evidentiraju privremeno izdvojena dinarska sredstva na podračunu, na osnovu odgovarajućeg akta suda, odnosno javnog tužilaštva.

Grupa podračuna 803 - Podračuni za neraspoređena dinarska sredstva KJS i drugih subjekata koja se ne koriste, preko kojih se evidentira promet i stanje dinarskih sredstava koja Uprava prenosi sa podračuna na kome nije bilo prometa duže od dve godine i za koje se imaoci podračuna, na zahtev Uprave, nisu izjasnili o potrebi daljeg vođenja tog podračuna.

Grupa podračuna 804 - Podračuni drugih depozita, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava prenetih na ove podračune po raznim osnovama, na osnovu akta korisnika sredstava, odnosno nadležnog organa.

Grupa podračuna 806 - Podračuni prenetih sredstava za gotovinske isplate, evidentira se promet i stanje dinarskih sredstava korisnika budžetskih sredstava koji su uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije, na koje se vrši prenos dinarskih sredstava sa računa izvršenja budžeta Republike Srbije, za gotovinsku isplatu.

Grupa podračuna 821 - Devizni podračuni za stečaj i likvidaciju ustanova i drugih pravnih lica, preko kojih se evidentira promet i stanje deviznih sredstava ustanova i drugih pravnih lica kod kojih je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije. Otvaranjem podračuna ove grupe, ukidaju se svi ostali devizni podračuni korisnika koji se vode kod Uprave.

Grupa podračuna 822 - Devizni podračuni depozita sudova i javnih tužilaštava, preko kojih se evidentiraju privremeno izdvojena devizna sredstva na podračunu, na osnovu odgovarajućeg akta suda, odnosno javnog tužilaštva.

Grupa podračuna 823 - Devizni podračuni za neraspoređena devizna sredstva KJS u KRT, evidentira se promet i stanje deviznih sredstava koja se ne koriste, a koja Uprava prenosi sa podračuna na kome nije bilo prometa duže od dve godine i za koje se imaoci podračuna, na zahtev Uprave, nisu izjasnili o potrebi daljeg vođenja tog podračuna.

Grupa podračuna 824 - Devizni podračuni drugih depozita, evidentira se promet i stanje deviznih sredstava prenetih na ove podračune po raznim osnovama, na osnovu akta korisnika sredstava, odnosno nadležnog organa.

Grupa podračuna 830 - Podračuni za obezbeđenje deviznih plaćanja, preko kojih se vrši evidentiranje deviznih sredstava obezbeđenih kupovinom deviza iz dinara, prenosom sa deviznog podračuna ili konverzijom iz jedne u drugu stranu valutu za devizno plaćanje.

Grupa podračuna 831 - Podračuni za prenos deviznih sredstava za gotovinske isplate, preko kojih se vrši evidentiranje deviznih sredstava obezbeđenih kupovinom deviza iz dinara, prenosom sa deviznog podračuna ili konverzijom iz jedne u drugu stranu valutu, za isplatu efektivnog stranog novca kod Narodne banke Srbije.

Grupa podračuna 832 - Podračuni za obezbeđenje deviznih plaćanja po posebnim propisima, preko kojih se vrši evidentiranje deviznih sredstava obezbeđenih kupovinom deviza iz dinara za devizna plaćanja po posebnim propisima.

Grupa podračuna 834 - Podračuni za evidentiranje povraćaja devizne doznake kada su sredstva obezbeđena iz dinara, preko kojih se vrši evidentiranje povraćaja devizne doznake iz inostranstva.

Grupa podračuna 843 - Računi za uplatu javnih prihoda, kao podračuni KRT, na koje se uplaćuju javni prihodi i primanja, i čija sredstva se raspoređuju u budžet Republike Srbije, odnosno budžet lokalne vlasti, organizacijama za obavezno socijalno osiguranje i drugim korisnicima koji su uključeni u KRT.

Grupa podračuna 845 - Evidencioni računi javnih prihoda, na koje se uplaćuju i evidentiraju javni prihodi i primanja koje ostvaruju organi Republike Srbije, organi lokalne vlasti i drugi korisnici sredstava, koji su uključeni u KRT i imaju karakter javnih prihoda.

Naplaćeni javni prihodi sa podračuna 845 prenose se na račune za uplatu javnih prihoda 843 svakog radnog dana.

Grupa podračuna 848 - Računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave, na koje se uplaćuju objedinjeno javni prihodi i druga sredstva za određene namene. Naplaćena sredstva sa podračuna 848 prenose se svakog radnog dana na račune za uplatu javnih prihoda 843 i druge račune u skladu sa zakonom.

Grupa podračuna 849 - Računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda, na koje se objedinjeno uplaćuju i evidentiraju javni prihodi korisnika budžetskih sredstava.

Grupa podračuna 855 - Devizni evidencioni računi javnih prihoda, na koje se uplaćuju i evidentiraju javni prihodi i primanja koje ostvaruju organi Republike Srbije, organi lokalne vlasti i drugi korisnici sredstava, koji su uključeni u KRT i imaju karakter javnih prihoda.

Grupa podračuna 858 - Devizni računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave, na koje se uplaćuju objedinjeno javni prihodi i druga sredstva za određene namene.

Grupa podračuna 859 - Devizni računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda, na koje se objedinjeno uplaćuju i evidentiraju javni prihodi korisnika budžetskih sredstava.

Grupa podračuna 860 - Podračuni dinarskih sredstava za isplatu plata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, preko kojih se evidentira promet i stanje sredstava za isplatu plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije, iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Član 11

Grupa podračuna 920 - Podračuni za vanbilansno evidentiranje deviznih sredstava za račune koji se vode u Narodnoj banci Srbije, na kojima se vanbilansno evidentira promet i stanje deviznih sredstava na računima KJS koji se vode kod Narodne banke Srbije.

Grupa podračuna 921 - Podračuni za vanbilansno evidentiranje deviznih sredstava za račune koji se vode kod banaka, na kojima se vanbilansno evidentira promet i stanje deviznih sredstava na računima KJS koji se vode kod banaka.

Grupa podračuna 992 - Ostave, dinarski podračuni za vanbilansno evidentiranje ostava.

Grupa podračuna 997 - Ostavljači ostava, dinarski podračuni za vanbilansno evidentiranje ostavljača ostava.

5. Završne odredbe

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o planu podračuna konsolidovanog računa trezora ("Službeni glasnik RS", br. 42/10 i 24/16).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

PLAN PODRAČUNA

 

Klasa
podračuna

Grupa
podračuna

Naziv podračuna

 

 

PODRAČUNI GOTOVINE

1

100

Gotovina u trezoru - blagajni

1

101

Izdvojena sredstva za gotovinske isplate fizičkim licima

1

104

Isplaćene vrednosnice

1

105

Čekovi primljeni od fizičkih lica

1

106

Platne kartice

1

116

Gotovina na putu - dotacija organizacionoj jedinici Uprave

1

117

Gotovina na putu - suvišak organizacionoj jedinici Uprave

 

 

PODRAČUNI PLASMANA

2

210

Plasmani bankama - opozivi depoziti

2

211

Interni plasmani - pozajmice

2

212

Plasmani dati drugim trezorima

2

213

Plasmani bankama - oročeni depoziti

2

215

Plasmani u hartije od vrednosti

2

219

Ostali plasmani

2

220

Plasmani primljeni od drugih trezora

2

230

Devizni plasmani bankama - opozivi depoziti

2

233

Devizni plasmani bankama - oročeni depoziti

2

235

Devizni plasmani u hartije od vrednosti

2

239

Devizni ostali plasmani

 

 

PODRAČUNI ZA EVIDENTIRANJE IZVRŠENJA PRINUDNE NAPLATE

3

320

Izvršenje prinudne naplate korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije

3

340

Izvršenje prinudne naplate korisnika budžetskih sredstava lokalne vlasti

 

 

OBRAČUNSKI I PRIVREMENI PODRAČUNI

5

505

Konsolidovani račun trezora

5

516

Klirinški račun za čekove

5

517

Klirinški račun Uprave

5

519

Obračunski račun Uprave

5

520

Obračunski račun Uprave u IPS NBS sistemu

5

546

Poslati nalozi odobrenja

5

547

Poslati nalozi zaduženja

5

556

Primljeni nalozi odobrenja

5

557

Primljeni nalozi zaduženja

5

571

Privremeni računi

5

572

Obračun gotovine sa Narodnom bankom Srbije

5

573

Račun za evidentiranje naloga vraćenih bankama

5

574

Obračun gotovine sa bankama

5

581

Devizni privremeni računi

5

585

Interni obračun deviznih sredstava

 

 

PODRAČUNI KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U KRT

 

 

Podračuni za redovno poslovanje i sopstvene prihode

 

 

Podračuni Republike Srbije

6

620

Podračun izvršenja budžeta Republike Srbije

6

621

Podračuni za redovno poslovanje KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije

6

624

Podračuni fondova Republike Srbije

6

627

Podračuni za sopstvene prihode KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije

6

630

Devizni podračun izvršenja budžeta Republike Srbije

 

 

Podračuni lokalne vlasti vlasti

6

640

Podračuni izvršenja budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

6

641

Podračuni za redovno poslovanje KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

6

644

Podračuni fondova autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

6

645

Podračuni za redovno poslovanje mesnih zajednica

6

647

Podračuni za sopstvene prihode KJS koji su u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

6

650

Podračuni za redovno poslovanje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, kao i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

6

 

Podračuni organizacija za obavezno socijalno osiguranje

6

652

Podračuni za redovno poslovanje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu

6

654

Podračuni za redovno poslovanje Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacionih jedinica u njenom sastavu

6

657

Podračuni sopstvenih prihoda organizacija za obavezno socijalno osiguranje i organizacionih jedinica u njihovom sastavu

6

660

Podračuni za redovno poslovanje ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti

6

661

Podračuni za redovno poslovanje ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite

6

664

Podračuni za redovno poslovanje ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti

6

666

Podračuni sopstvenih prihoda ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti

6

667

Podračuni sopstvenih prihoda ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite

6

668

Podračuni sopstvenih prihoda ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti

 

 

PODRAČUNI ZA POSEBNE NAMENE

 

 

Podračuni za posebne namene Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave

7

721

Podračuni za posebne namene korisnika budžetskih sredstava koji su uključeni u sistem izvršenja budžeta Republike Srbije

7

723

Posebni namenski dinarski podračuni ostalih KJS u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije

7

724

Podračuni za posebne namene fondova Republike Srbije

7

725

Podračuni za sufinansiranje programa, odnosno projekata Evropske unije

7

726

Zbirni podračuni dinarskih sredstava za izmirenje obaveza po programu, odnosno projektu Evropske unije

7

730

Devizni podračun za posebne namene izvršenja budžeta Republike Srbije

7

731

Devizni podračuni za određene namene korisnika budžetskih sredstava Republike Srbije

7

734

Devizni podračuni fondova Republike Srbije

7

740

Podračuni za posebne namene izvršenja budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

7

741

Podračuni za posebne namene organa i službi autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave

7

743

Posebni namenski podračuni ostalih KJS u nadležnosti direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

7

744

Podračuni za posebne namene fondova autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

7

745

Podračuni za posebne namene mesnih zajednica

 

 

Podračuni za posebne namene organizacija za obavezno socijalno osiguranje

7

750

Podračuni za posebne namene Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, kao i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

7

752

Podračuni za posebne namene Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu

7

754

Podračuni za posebne namene Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacionih jedinica u njenom sastavu

 

 

Podračuni za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica

7

760

Podračuni za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti

7

761

Podračuni za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite

7

763

Posebni namenski dinarski podračuni pravnih lica i drugih subjekata koji ne pripadaju javnom sektoru

7

764

Podračuni za posebne namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti

 

 

Devizni podračuni za određene namene

7

770

Devizni podračuni za određene namene budžeta autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

7

771

Devizni podračuni za određene namene direktnih korisnika budžetskih sredstava autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

7

775

Devizni podračuni za određene namene mesnih zajednica

7

780

Devizni podračuni za određene namene Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu, kao i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika

7

782

Devizni podračuni za određene namene Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i organizacionih jedinica u njegovom sastavu

7

784

Devizni podračuni za određene namene Nacionalne službe za zapošljavanje i organizacionih jedinica u njenom sastavu

7

790

Devizni podračuni za određene namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti

7

791

Devizni podračuni za određene namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite

7

794

Devizni podračuni za određene namene ustanova i drugih pravnih lica iz oblasti drugih delatnosti

 

 

OSTALI PODRAČUNI

 

 

Dinarski ostali podračuni

8

801

Podračuni za stečaj i likvidaciju ustanova i drugih pravnih lica

8

802

Podračuni depozita sudova i javnih tužilaštava

8

803

Podračuni za neraspoređena dinarska sredstva KJS i drugih subjekata koja se ne koriste

8

804

Podračuni drugih depozita

8

806

Podračuni prenetih sredstava za gotovinske isplate

 

 

Devizni ostali podračuni

8

821

Devizni podračuni za stečaj i likvidaciju ustanova i drugih pravnih lica

8

822

Devizni podračuni depozita sudova i javnih tužilaštava

8

823

Devizni podračuni za neraspoređena devizna sredstva KJS u KRT

8

824

Devizni podračuni drugih depozita

8

830

Podračuni za obezbeđenje deviznih plaćanja

8

831

Podračuni za prenos deviznih sredstava za gotovinske isplate

8

832

Podračuni za obezbeđenje deviznih plaćanja po posebnim propisima

8

834

Podračuni za evidentiranje povraćaja devizne doznake kada su sredstva obezveđena iz dinara

 

 

RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA, EVIDENCIONI RAČUNI, RAČUNI ZA OBJEDINJENU NAPLATU PRIHODA

8

843

Računi za uplatu javnih prihoda

8

845

Evidencioni računi javnih prihoda organa i drugih korisnika sredstava koji su uključeni u KRT

8

848

Računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave

8

849

Računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda

8

855

Devizni evidencioni računi javnih prihoda organa i drugih korisnika sredstava koji su uključeni u KRT

8

858

Devizni računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda i drugih sredstava za određene namene na osnovu elektronske prijave

8

859

Devizni računi za objedinjenu naplatu javnih prihoda

 

 

PODRAČUNI ZA ISPLATU PLATA

8

860

Podračuni dinarskih sredstava za isplatu plata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

 

 

PODRAČUNI VANBILANSNE EVIDENCIJE

9

920

Podračuni za vanbilansno evidentiranje deviznih sredstava za račune koji se vode u Narodnoj banci Srbije

9

921

Podračuni za vanbilansno evidentiranje deviznih sredstava za račune koji se vode kod banaka

9

992

Ostave

9

997

Ostavljači ostava