Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PENZIONERSKOJ KARTICI

("Sl. glasnik RS", br. 18/2023 i 82/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i način izdavanja i korišćenja, izgled i sadržaj Penzionerske kartice za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, koju izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond).

Član 2

Pravo na izdavanje i korišćenje personalizovane Penzionerske kartice iz člana 1. ovog pravilnika (u daljem tekstu: Penzionerska kartica) ostvaruju korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, i to: penzije, novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, novčane naknade za telesno oštećenje, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti ostvarene shodno čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, privremene naknade za vreme nezaposlenosti koji nisu prevedeni u invalidsku penziju iz čl. 223. i 225. navedenog zakona i privremene naknade - invalidna deca (u daljem tekstu: korisnici prava).

Član 3

Penzionerska kartica se izdaje na osnovu podnetog zahteva za izdavanje Penzionerske kartice.

Zahtev za izdavanje Penzionerske kartice, korisnik prava može podneti lično, preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Zahtev za izdavanje Penzionerske kartice može se podneti elektronski ili u organizacionoj jedinici Fonda.

Preuzimanje Penzionerske kartice, uz važeći lični identifikacioni dokument, vrši se u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku Penzionerske kartice vrši isplatu ostvarenog prava.

Preuzimanje Penzionerske kartice korisnika prava - raseljenog lica sa teritorije AP Kosovo i Metohija, vrši se u organizacionoj jedinici Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravka korisnika Penzionerske kartice.

Preuzimanje Penzionerske kartice, korisnik prava može izvršiti lično, preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Lice koje preuzima Penzionersku karticu dužno je da potpiše Izjavu o preuzimanju Penzionerske kartice.

Član 4

Korisnik prava sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, pravo na korišćenje Penzionerske kartice ostvaruje po podnetom zahtevu.

Preuzimanje Penzionerske kartice iz stava 1. ovog člana, vrši se u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku penzionerske kartice vrši isplatu ostvarenog prava.

Član 5

Penzionerska kartica je vlasništvo Fonda.

Penzionerska kartica se izdaje na korišćenje korisniku prava, bez naknade, glasi na ime korisnika prava.

Penzionerska kartica se koristi za dokazivanje statusa korisnika prava i/ili ostvarivanje određenih pogodnosti kod davalaca pogodnosti.

Davaocem pogodnosti, u smislu ovog pravilnika, smatra se pravno lice i preduzetnik koji obavlja delatnost na teritoriji Republike Srbije, a koji daje određene pogodnosti korisniku Penzionerske kartice.

Penzionerska kartica koristi se uz važeći lični identifikacioni dokument korisnika prava.

Korisnik Penzionerske kartice je u obavezi da Penzionersku karticu koristi u skladu sa njenom namenom iz stava 3. ovog člana.

Penzionerska kartica prestaje da važi prestankom osnova za ostvarivanje prava iz člana 2. ovog pravilnika, opozivom kartice datim od strane korisnika Penzionerske kartice, prijavom gubitka ili oštećenja Penzionerske kartice od strane korisnika kartice ili smrću korisnika Penzionerske kartice.

Opoziv Penzionerske kartice korisnik Penzionerske kartice podnosi lično, u pisanom obliku u formi izjave o opozivu kartice, u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku Penzionerske kartice vrši isplatu ostvarenog prava.

Fond vodi evidenciju o izdatim Penzionerskim karticama.

Fond može na zvaničnoj internet stranici Fonda i aplikaciji koja podržava rad sa Penzionerskim karticama, objaviti spisak nevažećih Penzionerskih kartica.

Penzionersku karticu izrađuje i štampa Narodna banka Srbije - Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.

Član 6

Na naslovnoj strani Penzionerske kartice nalazi se znak i logo Fonda, ime i prezime korisnika Penzionerske kartice, registarski broj i kod kartice (broj kartice).

Na poleđini Penzionerske kartice navedeni su podaci Kontakt centra Fonda, napomena da je Penzionerska kartica vlasništvo Fonda, da se koristi za dokazivanje statusa korisnika prava i ostvarivanje određenih pogodnosti, da važi samo uz lični identifikacioni dokument, upozorenje da se zloupotreba kažnjava, bar-kod (interpretacija registarskog broja kartice), kao i QR kod.

Penzionerska kartica izdaje se na ćiriličkom pismu, a na zahtev korisnika prava Penzionerska kartica može se izdati na latiničkom pismu.

Registarski broj Penzionerske kartice generiše se od četiri broja koja određuju organizacionu jedinicu Fonda koja vrši isplatu ostvarenog prava i serijskog broja.

Kod kartice (broj kartice) generiše se kao numeričko-slovna kombinacija od pet oznaka i označava identifikacioni broj Penzionerske kartice (u daljem tekstu: kod Penzionerske kartice).

Penzionerska kartica se izrađuje od PVC materijala, u formatu ID-1, u skladu sa važećim standardima.

Član 7

Korisniku koji koristi Penzionersku karticu (unošenjem jedinstvene šifre kupca i koda Penzionerske kartice u elektronski fiskalni uređaj) prilikom plaćanja roba i usluga, Fond dodeljuje bodove.

Korišćenjem Penzionerske kartice (unošenjem jedinstvene šifre kupca i koda Penzionerske kartice u elektronski fiskalni uređaj) prilikom plaćanja roba i usluga, podaci sa fiskalnog računa i kod Penzionerske kartice korisnika se od Poreske uprave, dostavljaju Fondu.

Fond prikuplja i obrađuje podatke iz stava 2. ovog člana, na osnovu prethodno datog pristanka korisnika Penzionerske kartice, a u svrhu ostvarivanja određenih pogodnosti za korisnika Penzionerske kartice kroz dodeljivanje bodova.

U svrhu prikupljanja i obrade podataka iz stava 2. ovog člana, Fond i Poreska uprava zaključuju protokol o saradnji.

Za utrošenih 500 dinara na način iz stava 1. ovog člana, korisniku Penzionerske kartice Fond dodeljuje 1 bod.

Korisnik Penzionerske kartice može ostvariti ukupan broj bodova na mesečnom nivou, obračunatih u skladu sa stavom 5. ovog člana, najviše do visine iznosa prosečne penzije u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Na osnovu prikupljenih bodova, korisnik Penzionerske kartice može ostvariti određene pogodnosti (popust, poklon i drugo), kod davaoca pogodnosti.

Fond može sa davaocima pogodnosti iz stava 7. ovog člana, zaključiti pojedinačne sporazume o saradnji kojima će se bliže urediti davanje pogodnosti korisnicima Penzionerske kartice, na osnovu ostvarenih bodova.

Fond vodi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima korisnika Penzionerskih kartica.

Dodeljeni bodovi se ne mogu zameniti za novčana sredstva.

Prestankom važenja Penzionerske kartice, ostvareni bodovi se brišu i ne mogu se prenositi na druga lica.

Član 8

Korišćenjem Penzionerske kartice (unošenjem jedinstvene šifre kupca i koda Penzionerske kartice u elektronski fiskalni uređaj) prilikom plaćanja roba i usluga, korisnik može ostvariti određene pogodnosti (popust, poklon i drugo) kod davaoca pogodnosti.

Fond može sa davaocima pogodnosti zaključiti pojedinačne sporazume o saradnji kojima će se bliže urediti davanje pogodnosti iz stava 1. ovog člana.

Član 9

Fond može na zvaničnoj internet stranici Fonda i aplikaciji koja podržava rad sa Penzionerskim karticama, objaviti spisak davalaca pogodnosti sa kojima je Fond zaključio sporazume o saradnji.

Član 10

Fond može korisniku Penzionerske kartice dostavljati podatke o korišćenju Penzionerske kartice i obaveštenja o pogodnostima koje može ostvariti korisnik Penzionerske kartice, uz prethodno dat pristanak korisnika Penzionerske kartice.

Član 11

Fond vrši prikupljanje i obradu podataka o ličnosti korisnika Penzionerske kartice, u vezi sa izdavanjem i korišćenjem Penzionerske kartice, u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

Fond vrši prikupljanje i obradu podataka iz stava 1. ovog člana, u svrhu ostvarivanja određenih pogodnosti za korisnika Penzionerske kartice, kroz dodeljivanje bodova.

Fond može vršiti prikupljanje i obradu podataka iz stava 1. ovog člana i u statističke svrhe.

Podaci iz stava 2. ovog člana, osim u slučaju iz člana 12. ovog pravilnika, čuvaju se do prestanka važenja Penzionerske kartice korisnika, nakon čega se trajno brišu.

Podaci iz stava 3. ovog člana čuvaju se trajno.

Fond preduzima odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere u cilju zaštite podataka o ličnosti korisnika Penzionerskih kartica.

Korisnik Penzionerske kartice ima pravo da opozove svaki od pojedinačno datih pristanaka za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koje je dao prilikom podnošenja Zahteva za izdavanje Penzionerske kartice.

Opoziv pristanka iz stava 7. ovog člana, ne utiče na dopuštenost obrade podataka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka datog pre opoziva.

Opoziv pristanka se podnosi u pisanom obliku, u formi izjave o opozivu pristanka, u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku Penzionerske kartice vrši isplatu ostvarenog prava.

Korisnik Penzionerske kartice ima pravo da, u pisanom obliku, u formi izjave o davanju pristanka, naknadno da pojedinačni pristanak za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti o kojem se negativno izjasnio prilikom podnošenja prvobitnog Zahteva.

Izjava o davanju pristanka, podnosi se u organizacionoj jedinici Fonda koja korisniku Penzionerske kartice vrši isplatu ostvarenog prava.

Član 12

Izuzetno od člana 7. stav 11. ovog pravilnika, u slučaju gubitka, odnosno oštećenja Penzionerske kartice, na zahtev korisnika prava, Fond izdaje korisniku novu karticu, uz zadržavanje ostvarenih bodova, čije troškove izrade snosi korisnik prava.

Član 13

Zabranjeno je svako neovlašćeno kopiranje i umnožavanje Penzionerske kartice.

Član 14

Penzionerske kartice izdate u skladu sa Pravilnikom o penzionerskoj kartici ("Službeni glasnik RS", br. 11/18 i 18/18) služe za dokazivanje statusa korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i važe do izdavanja nove Penzionerske kartice korisniku prava u skladu sa ovim pravilnikom.

Član 15

Termini koji se koriste u ovom pravilniku, a koji imaju rodno značenje, izraženi u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni ženski i muški pol lica na koje se odnose.

Član 16

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o penzionerskoj kartici ("Službeni glasnik RS", br. 11/18 i 18/18).

Član 17

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".