Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print


PRAVILNIK O PENZIONERSKOJ KARTICI

("Sl. glasnik RS", br. 11/2018 i 18/2018)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se uslovi, način izdavanja i korišćenja, izgled i sadržaj Penzionerske kartice za korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvarenog u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond).

Član 2

Pravo na Penzionersku karticu Fonda ostvaruju korisnici penzija, korisnici prava na privremenu naknadu po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti ostvarene shodno čl. 223. i 225. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i invalidna deca - korisnici privremene naknade (u daljem tekstu: korisnici prava).

Član 3

Pravo na Penzionersku karticu imaju korisnici prava iz člana 2. ovog pravilnika, kao i roditelj, hranitelj, odnosno staralac korisnika na čije ime se vrši isplata ostvarenog prava.

Korisnik prava sa prebivalištem van teritorije Republike Srbije, pravo na Penzionersku karticu ostvaruje po zahtevu podnetom organizacionoj jedinici Fonda koja vrši isplatu ostvarenog prava.

Član 4

Penzionerska kartica se izdaje bez naknade, koristi se za dokazivanje statusa korisnika prava i važi samo uz lični identifikacioni dokument.

Penzionerska kartica važi dok postoji osnov za ostvarivanje prava iz člana 2. ovog pravilnika ili dok je korisnik lično ne opozove.

Po prestanku prava, Fond objavljuje spisak nevažećih kartica na svom sajtu.

Fond vodi evidenciju o svim izdatim karticama.

Član 5

Na prednjoj strani Penzionerske kartice nalazi se znak i logo Fonda, ime i prezime korisnika prava, naziv filijale i registarski broj kartice.

Ime i prezime se štampa ćiriličkim pismom, a na lični zahtev korisnika koji je pripadnik nacionalne manjine, odnosno strani državljanin, odštampaće se nova Penzionerska kartica na kojoj su ime i prezime na latinici, bez naplate troškova izrade, dok se ostali podaci na kartici štampaju na srpskom jeziku i ćiriličkim pismom.

Na poleđini je istaknuta informacija o kontaktu, obaveštenje da je izdaje Fond, da se koristi za dokazivanje statusa penzionera i važi samo uz lični identifikacioni dokument, upozorenje o zloupotrebi, kao i bar-kod (interpretacija registarskog broja kartice).

Registarski broj Penzionerske kartice generiše se od četiri broja koja određuju organizacionu jedinicu Fonda i serijskog broja.

Penzionerska kartica se izrađuje od PVC materijala, u formatu ID-1, u skladu sa važećim standardima.

Član 6

Korisnicima prava ostvarenog do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, Penzionerska kartica uručuje se lično, uz identifikacioni dokument, u filijali Fonda koja vrši isplatu ostvarenog prava, odnosno u organizacionim jedinicama te filijale (službama i ispostavama).

Prilikom preuzimanja Penzionerske kartice, korisnik prava potpisuje saglasnost sa obradom podataka koji su korišćeni za izradu kartice i potvrđuje da je upoznat sa njenom upotrebom.

Član 7

Korisniku prava ostvarenog nakon stupanja na snagu ovog pravilnika, Penzionerska kartica se uručuje na način utvrđen članom 6. ovog pravilnika, po realizovanoj prvoj isplati prava.

Korisnik prava iz stava 1. ovog ovog člana prilikom preuzimanja kartice svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa načinom upotrebe kartice.

Uručivanje Penzionerskih kartica novim korisnicima prava realizovaće se jednom mesečno.

Član 8

Korisniku prava - raseljenom licu sa teritorije AP Kosovo i Metohija, Penzionerska kartica se uručuje preko organizacione jedinice Fonda prema mestu boravka, na način utvrđen čl. 6. i 7. ovog pravilnika.

Član 9

U slučaju gubitka, odnosno oštećenja Penzionerske kartice, na zahtev korisnika prava Fond izdaje duplikat kartice, čije troškove izrade snosi korisnik prava.

Na kartici izdatoj na ovakav način, na prednjoj strani u gornjem desnom uglu stoji naznaka "Duplikat".

Fond na svom sajtu objavljuje spisak izdatih duplikata Penzionerskih kartica.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".