Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU SAKUPLJANJA, TRANSPORTA, SKLADIŠTENJA I TRETMANA OTPADA KOJI SE KORISTI KAO SEKUNDARNA SIROVINA ILI ZA DOBIJANJE ENERGIJE

("Sl. glasnik RS", br. 98/2010)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina jeste otpad koji se može ponovo koristiti za ponovnu upotrebu proizvoda za istu ili drugu namenu, za reciklažu, odnosno tretman otpada, radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda (papir i karton, metal, staklo, plastika, otpad od građenja i rušenja, pepeo i šljaka od sagorevanja uglja iz termoenergetskih postrojenja, gips i sumpor od odsumporavanja dimnih gasova i dr.);

2) otpad koji se koristi za dobijanje energije jeste otpad koji se može ponovo koristiti za ponovnu upotrebu za energetsko iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada njegovom biorazgradnjom ili termičkim tretmanom uz iskorišćenje energije, električne energije ili/i toplotne i električne energije (poljoprivredni otpad, komunalni otpad, gume, utrošeni rastvarači, otpad iz rafinerija, biomasa, mulj iz postrojenja za tretman mulja i dr.);

3) vlasnik otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina je fizičko ili pravno lice koje poseduje otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina nastao njegovom sopstvenom aktivnošću, kao i pravno ili fizičko lice čijom delatnošću stalno ili povremeno nastaje otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina;

4) vlasnik otpada za dobijanje energije je fizičko ili pravno lice koje koristi i poseduje otpad koji se koristi za dobijanje energije nastao njegovom sopstvenom aktivnošću, kao i pravno ili fizičko lice čijom delatnošću stalno ili povremeno nastaje otpad koji se koristi za dobijanje energije;

5) subjekti upravljanja otpadom koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije jesu: lice koje vrši sakupljanje otpada, lice koje vrši transport otpada, lice koje vrši skladištenje otpada i lice koje vrši tretman otpada;

6) lice koje vrši sakupljanje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije jeste pravno lice ili preduzetnik koji ima dozvolu za obavljanje navedene delatnosti, u skladu sa zakonom;

7) lice koje vrši transport otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije jeste pravno lice ili preduzetnik koji ima dozvolu za obavljanje navedene delatnosti;

8) lice koje vrši skladištenje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije jeste pravno lice ili preduzetnik koji ima dozvolu za obavljanje navedene delatnosti;

9) lice koje vrši tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina jeste pravno lice ili preduzetnik koji ima dozvolu za obavljanje navedene delatnosti;

10) lice koje vrši tretman otpada koji se koristi za dobijanje energije jeste pravno lice ili preduzetnik koji ima dozvolu za obavljanje navedene delatnosti;

11) razvrstavanje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili goriva za dobijanje energije jeste postupak određivanja vrste otpada prema poreklu, karakteristikama i svojstvu otpada, u skladu sa Katalogom otpada;

12) pakovanje otpada jesu postupci kojima se posle pripreme i tretmana otpada, odnosno ostaci otpada povezuju u celinu pogodnu za transport;

13) tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina jeste svaki postupak reciklaže, odnosno prerada otpada u proizvodnom procesu za prvobitnu ili drugu namenu, osim u energetske svrhe;

14) tretman otpada koji se koristi za dobijanje energije jeste svaki proces korišćenja vrednosti otpada njegovom biorazgradnjom (anaerobnom digestijom) ili termičkim tretmanom otpada pri čemu se otpad koristi u procesima sagorevanja ili konvertuje u sistemima koji proizvode toplotnu energiju, električnu energiju ili toplotnu i električnu energiju;

15) postrojenje za tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije jeste stacionarna ili mobilna tehnička jedinica za tretman otpada.

Član 3

Postupci tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina radi ponovnog iskorišćenja imaju prednost u odnosu na korišćenje otpada u energetske svrhe.

Odredbe ovog pravilnika se ne odnose na vrste otpada za koje se vrši termički tretman otpada u skladu sa propisom kojim se uređuje termički tretman otpada.

Član 4

Sakupljanje, transport, skladištenje i tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrši se na način kojim se obezbeđuje zaštita životne sredine i zdravlje ljudi.

Član 5

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije, razvrstava, klasifikuje navedeni otpad nastao njegovom delatnošću, na propisan način i čuva do predaje licu koje vrši sakupljanje i/ili licu koje vrši transport navedenog otpada, odnosno licu koje vrši skladištenje i/ili tretman navedenog otpada.

Proizvođač, odnosno vlasnik otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije, iz stava 1. ovog člana predaje navedeni otpad sakupljaču i/ili licu koje vrši transport navedenog otpada, odnosno licu koje vrši skladištenje i/ili tretman navedenog otpada, sa kojim je prethodno zaključio ugovor.

Član 6

Sakupljanje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrši se na propisan način, sa opremom za sakupljanje, utovar i istovar navedenog otpada, u skladu sa zakonom.

Lice koje vrši sakupljanje otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije:

1) preuzima otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije od vlasnika otpada;

2) vodi evidenciju o sakupljenim i predatim količinama otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

Član 7

Transport otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrši se u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje transport i dozvolom izdatom od strane nadležnog organa, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom.

Član 8

Pakovanje otpada koje se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrši se na način utvrđen posebnim standardima.

Pakovanje otpada koje se koristi kao sekundarna sirovina mora se izvesti tako da zapremina i težina pakovanja budu ograničene do minimalne adekvatne količine, a da se istovremeno obezbedi neophodan nivo sigurnosti za prihvatanje i transport upakovanog otpada.

Materijali koji se koriste za pakovanje otpada iz stava 2. ovog člana proizvode se i projektuju na takav način da se smanji uticaj na životnu sredinu prilikom daljeg rukovanja sa istim.

Pakovanje otpada koje se koristi kao sekundarna sirovina mora biti takvo da sadržaj opasnih materija u samom materijalu za pakovanje bude minimizirana.

Upakovan otpad koji se koristi kao sekundarna sirovina obeležava se stavljanjem natpisa koji sadrži naziv i sedište ili znak proizvođača otpada, naziv i indeksni broj otpada u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju kategorije, klasifikacija i ispitivanje otpada.

Pakovanje opasnog otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrši se na način propisan zakonom kojim se uređuje prevoz opasnih materija i ratifikovanim međunarodnim ugovorima u oblasti prevoza opasnih materija u železničkom, drumskom, pomorskom, vazdušnom saobraćaju i unutrašnjim plovnim putevima.

Upakovan opasni otpad treba da bude obeležen vidljivo i jasno.

Postupak skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada vrši se u skladu sa posebnim propisom.

Član 9

U skladištu otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije, ne vrši se tretman tog otpada.

Skladište otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina može biti otvorenog ili zatvorenog tipa, ograđeno i pod stalnim nadzorom.

Otpad se ne može skladištiti na prostoru, kao i na manipulativnim površinama koje nisu namenjene za skladištenje.

Skladište otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije treba posebno da ima:

1) stabilnu i nepropusnu podlogu sa odgovarajućom zaštitom od atmosferskih uticaja;

2) sistem za sprečavanje nastajanja udesa;

3) sistem za potpuni kontrolisani prihvat atmosferske vode sa svih manipulativnih površina;

4) sistem za zaštitu od požara, u skladu sa posebnim propisima.

Skladištenje otpada u tečnom stanju se vrši u posudi za skladištenje sa nepropusnom tankvanom koja može da primi celokupnu količinu otpada u slučaju udesa (procurivanja).

Skladištenje otpada u praškastom stanju se vrši na način kojim se obezbeđuje zaštita od zaprašivanja okolnog prostora.

Član 10

Tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije vrši se u postrojenju koje ima dozvolu izdatu od strane nadležnog organa, u skladu sa zakonom.

Postrojenje za tretman otpada iz stava 1. ovog člana vrši tretman u skladu sa uslovima i merama za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje negativnih uticaja na životnu sredinu, utvrđenim u dozvoli u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Tretman otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina obuhvata reciklažu otpada, bez korišćenja u energetske svrhe.

Tretman otpada koji se koristi za dobijanje energije vrši se u skladu sa zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje termički tretman otpada.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja sekundarnih sirovina ("Službeni glasnik RS", br. 55/01, 72/09 - dr. pravilnik i 56/10 - dr. pravilnik).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".