Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO

("Sl. glasnik RS", br. 28/2013, 36/2014, 44/2018 - dr. zakon, 56/2020, 159/2020 i 93/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko (u daljem tekstu: premija).

Član 2

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice - nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove koji su propisani zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi (u daljem tekstu: zakon), pravo na premiju ostvaruje za proizvedeno i isporučeno mleko (u daljem tekstu: isporučilac mleka).

Pravo na premiju ostvaruje se za mleko koje ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka (u daljem tekstu: mleko) i koje je proizvedeno i isporučeno u odgovarajućem periodu u toku kalendarske godine za koji je isporučilac mleka podneo zahtev za premiju (u daljem tekstu: kvartal).

Član 3

Pored uslova iz člana 2. ovog pravilnika, za premiju za kravlje mleko isporučilac mleka mora da preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odnosno najmanje 1.500 litara kravljeg mleka po kvartalu proizvedenog na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, utvrđenog u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ali ne više od 3.000.000 litara mleka po kvartalu.

Član 4

Da bi ostvario pravo na premiju isporučilac mleka mora da preda mleko pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom mleka, koji ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove za higijenu hrane za delatnost prerade mleka i koji mora, na osnovu ispunjenosti tih uslova, da se nalazi u evidenciji prerađivača mleka koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo (u daljem tekstu: pravno lice odnosno preduzetnik).

Ako isporučilac mleka predaje mleko pravnom licu odnosno preduzetniku preko pravnog lica ili preduzetnika koji prikuplja mleko u ime i za račun pravnog lica odnosno preduzetnika (u daljem tekstu: posrednik), posrednik mora da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte uslove za higijenu hrane u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Član 5

Isporučilac mleka ima pravo na premiju pod uslovom da, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i u skladu sa ovim pravilnikom, podnese zahtev za ostvarivanje prava na premiju Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: zahtev za premiju).

Zahtev za premiju isporučilac mleka može da podnese na sledeći način:

1) neposredno, ili

2) preko pravnog lica odnosno preduzetnika.

Član 6

Isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju neposredno na Obrascu broj 1. - Zahtev za premiju za mleko za _______ kvartal u _____ godini (u daljem tekstu: Obrazac 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obrazac 1. podnosi se izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka data u Prilogu 1. - Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 7

Isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju preko pravnog lica odnosno preduzetnika na Obrascu broj 2. - Zahtev za premiju za mleko za _______ kvartal u _____ godini (u daljem tekstu: Obrazac 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz Obrazac 2. podnosi se:

1) spisak isporučioca mleka koji su predali mleko pravnom licu odnosno preduzetniku u odgovarajućem kvartalu kalendarske godine dat u Prilogu 2. - Spisak isporučioca mleka u ____ kvartalu ______ godine, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka data u Prilogu 3. - Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) fotokopija kartona deponovanih potpisa, uz prvi zahtev za premiju podnet u toku kalendarske godine za koju se podnosi zahtev.

Ako je isporučilac mleka iz stava 1. ovog člana predao mleko pravnom licu odnosno preduzetniku preko posrednika, uz Obrazac 2 podnosi se i kopija ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji i otkupu mleka za pravno lice odnosno preduzetnika.

Član 8

Zahtev za premiju, za svaku kalendarsku godinu, podnosi se kvartalno, i to:

1) za četvrti kvartal (1. oktobar - 31. decembar prethodne kalendarske godine) - od 1. januara do 15. januara tekuće kalendarske godine;

2) za prvi kvartal (1. januar - 31. mart tekuće kalendarske godine) - od 1. aprila do 15. aprila tekuće kalendarske godine;

3) za drugi kvartal (1. april - 30. jun tekuće kalendarske godine) - od 1. jula do 15. jula tekuće kalendarske godine;

4) za treći kvartal (1. jul - 30. septembar tekuće kalendarske godine) - od 1. oktobra do 15. oktobra tekuće kalendarske godine.

Član 9

U slučaju kada isporučilac mleka podnosi zahtev za premiju neposredno ne podnosi zahtev za premiju preko pravnog lica odnosno preduzetnika za isti kvartal.

Član 10

Ako isporučilac mleka ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom, po sprovedenom postupku u skladu sa zakonom, ostvaruje pravo na premiju u iznosu utvrđenom u skladu sa posebnim propisom koji donosi Vlada za svaku budžetsku godinu (u daljem tekstu: korisnik premije).

Član 11

Premija se isplaćuje kvartalno za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko isporučeno u prethodnom kvartalu, u skladu sa zakonom.

Član 12

Ako korisnik premije ostvaruje pravo na premiju neposredno, premija se isplaćuje na namenski račun korisnika premije otvoren kod poslovne banke, i to do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako korisnik premije ostvaruje pravo na premiju preko pravnog lica odnosno preduzetnika, to pravno lice odnosno preduzetnik sredstva ostvarena po tom osnovu isplaćuje korisniku premije na njegov namenski račun, najkasnije u roku od tri dana od dana uplate tih sredstava.

Član 13

Premija se isplaćuje po redosledu podnošenja zahteva za premiju.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni članovi Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima , načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

("Sl. glasnik RS, br. 56/2020)

Član 2

Izuzetno za vreme trajanja vanrednog stanja u 2020. godini, podneti zahtev za premiju iz člana 7. Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko ("Službeni glasnik RS", br. 28/13, 36/14 i 44/18 - dr. zakon) smatra se urednim i bez potpisa isporučioca mleka na spisku isporučioca mleka koji su predali mleko pravnom licu odnosno preduzetniku u odgovarajućem kvartalu kalendarske godine, datim u Prilogu 2 - Spisak isporučioca mleka za ____ kvartal ______ godine.

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni i dopunama
Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

("Sl. glasnik RS", br. 159/2020)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2021. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko

("Sl. glasnik RS", br. 93/2021)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac broj 1.**

Na osnovu člana 6. Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko ("Službeni glasnik RS", br. 28/13 i 36/14), podnosim

ZAHTEV
ZA PREMIJU ZA MLEKO ZA _____ KVARTAL U __________ GODINI

* Obrazac popuniti čitko - štampanim slovima

I. OSNOVNI PODACI

 

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva/Poslovno ime pravnog lica/Poslovno ime preduzetnika

 

JMBG/Matični broj

 

Adresa (opština, mesto, ulica i broj)/Sedište pravnog lica/preduzetnika

 

Broj telefona

 

Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG)

 

Identifikacioni broj gazdinstva sa životinjama (HID) i Centralne baze

 

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je navedena količina mleka proizvedena na sopstvenom gazdinstvu od grla koja su registrovana u sopstvenom zapatu i da je ista isporučena imenovanom pravnom licu ili preduzetniku, te da za istu nije u ovom kvartalu ostvarivano pravo na premiju za mleko za __________ godinu.

U prilogu zahteva:
- Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka (Prilog 1).

Datum i mesto

 

Fizičko lice podnosilac zahteva

 

 

 

 

 

Naziv pravnog lica - podnosilac zahteva

 

 

 

 

 

Potpis odgovornog lica

 

M.P.

 

 

 

Prilog 1.

 

IZJAVA
PRAVNOG LICA ODNOSNO PREDUZETNIKA O KOLIČINI PRIMLJENOG MLEKA

 

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je navedena količina

mleka, iz zahteva za premiju za mleko za _______ kvartal u _______ godini,

primljena u

 

u količini

 

(naziv pravnog lica odnosno preduzetnika)

 

 

od ______ litara, od strane

 

,

 

(isporučioca mleka)

 

sa brojem poljoprivrednog gazdinstva

 

od

 

muznih grla,

 

 

(ukupan broj)

 

kao i da ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka.

Mleko je otkupljeno (zaokružiti):

1.

Direktno od isporučioca mleka, ili

2.

Preko posrednika

 

 

 

(naziv i sedište posrednika ako je mleko otkupljeno preko posrednika)

 

Datum i mesto

 

Potpis odgovornog lica

________________

 

___________________

Fizičko lice podnosilac zahteva

___________________________

Naziv pravnog lica - podnosilac zahteva

___________________________

Potpis odgovornog lica

___________________________

 

Obrazac broj 2.**

 

ZAHTEV
ZA PREMIJU ZA MLEKO ZA _____ KVARTAL U __________ GODINI

* Obrazac popuniti čitko - štampanim slovima

I. OSNOVNI PODACI

 

Naziv podnosioca zahteva/Poslovno ime pravnog lica/Poslovno ime preduzetnika

 

Adresa (opština, mesto, ulica i broj)/Sedište pravnog lica/preduzetnika

 

Ime, prezime i broj telefona osobe za kontakt

 

E-mail adresa

 

Matični broj

 

PIB

 

U prilogu zahteva:
- Spisak isporučioca mleka za _____ kvartal __________ godine (Prilog 2)
- Izjava pravnog lica odnosno preduzetnika o količini primljenog mleka (Prilog 3),

 

Na osnovu člana 7. Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko
("Službeni glasnik RS", br. 28/13 i 36/14), podnosim Zahtev za isplatu premije za mleko u iznosu
od __________ dinara za proizvedeno i isporučeno mleko, u količini od __________ litara, od strane

 

isporučioca mleka, od

 

muznih grla.

(ukupan broj)

 

(ukupan broj)

 

 

Mesto i datum:

 

Potpis odgovornog lica

 

 

 

___________________________

M.P.

___________________________

 

 

Prilog 2.

 

SPISAK ISPORUČIOCA MLEKA ZA _____ KVARTAL ________ GODINE

 

Red.
br.

Naziv pravnog lica,
preduzetnika,
ime i prezime
fizičkog lica

Prebivalište,
opština,
ulica i broj

Broj poljoprivrednog gazdinstva

Broj muznih grla

Predata
količina
premiranog mleka

Ukupna vrednost premije

Potpis
korisnika
premije

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

         

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

U K U P N O:

krave

 

 

 

 

ovce

 

 

 

koze

 

 

 

NAPOMENA:

Podaci u kolonama od 2. do 7. ne mogu se unositi rukom. Posle unosa poslednjeg korisnika premije završiti spisak kosom crtom. Napisati ukupan broj proizvođača. U red UKUPNO uneti zbir vrednosti za kolonu 5, 6 i 7 pojedinačno za svaku stranu. Podatke u koloni 2 sortirati po azbučnom redu.

 

Mesto i datum:

 

Potpis podnosioca zahteva

 

 

 

___________________________

M.P.

___________________________

 

 

Prilog 3.

 

IZJAVA
PRAVNOG LICA ODNOSNO PREDUZETNIKA O KOLIČINI PRIMLJENOG MLEKA

 

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je navedena

količina mleka iz zahteva za premiju za mleko za ________ kvartal u _________

godini, primljena u

 

u

 

(naziv pravnog lica odnosno preduzetnika)

 

 

količini od _________ litara, od strane

 

isporučilaca mleka, od

 

(ukupan broj)

 

 

muznih grla, kao i da ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom

(ukupan broj)

 

kojim se uređuje kvalitet sirovog mleka.

Mleko je otkupljeno (zaokružiti):

1.

Direktno od isporučilaca mleka, i/ili

2.

Preko posrednika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(naziv i sedište posrednika ako je mleko otkupljeno preko posrednika)

 

Datum i mesto

 

Potpis odgovornog lica

_______________

 

___________________