Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE ZA PRIMANJA ZAPOSLENOG PO OSNOVU SOPSTVENIH AKCIJA KOJE STEKNE BEZ NAKNADE ILI PO POVLAŠĆENOJ CENI

("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 18. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 - u daljem tekstu: Zakon).

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija, opcija na sopstvene akcije ili sopstvenih udela poslodavca, odnosno akcija, opcija na akcije ili udela s poslodavcem povezanog lica (u daljem tekstu: sopstvene akcije), koje bez naknade ili po povlašćenoj ceni zaposleni stekne od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, u smislu člana 18. stav 1. tačka 11) i stav 2. Zakona.

Član 2

Poresko oslobođenje za primanja po osnovu sopstvenih akcija stečenih bez naknade ili po povlašćenoj ceni od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, zaposleni može da ostvari pod sledećim uslovima:

1) osnov, način i uslovi sticanja sopstvenih akcija od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica moraju da budu uređeni opštim aktom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica, ugovorom o radu zaposlenog, odnosno drugim aktom/dokumentom poslodavca ili s poslodavcem povezanog lica (npr. plan nagrađivanja grupe, plan davanja besplatnih akcija, poseban sporazum sa zaposlenim i sl.) koji sadrži osnov, način i uslove sticanja sopstvenih akcija;

2) da datum sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama, kao i elementi koji kvalitativno i kvantitativno opredeljuju sopstvene akcije (vrsta, broj, procenat i sl.) mogu sa sigurnošću da se utvrde;

3) da zaposleni nije otuđio sopstvene akcije stečene od poslodavca ili od s poslodavcem povezanog lica, u roku od dve godine od sticanja prava raspolaganja na tim sopstvenim akcijama;

4) da poslodavac ili s poslodavcem povezano lice nisu od zaposlenog otkupili sopstvene akcije;

5) da zaposlenom nije prestao radni odnos kod poslodavca, osim u slučajevima iz člana 18. stav 3. tačka 3) Zakona, pre isteka dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama.

Član 3

Da je uslov iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika ispunjen potvrđuje se potpisanom izjavom zaposlenog, datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da nije otuđio sopstvene akcije u roku od dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na tim sopstvenim akcijama i odgovarajućim dokumentom iz elektronske baze podataka u Centralnom registru, depou i kliringu hartija o vrednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, odnosno u Registru privrednih subjekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata, odnosno drugim dokumentom sa odgovarajućeg domaćeg ili inostranog regulisanog tržišta, MTP (multilateralna trgovačka platforma) tržišta ili OTC tržišta ili iz odgovarajućeg registra, a kojima se nesporno utvrđuje da zaposleni nije otuđio sopstvene akcije u roku od dve godine od dana sticanja prava raspolaganja.

Da je uslov iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika ispunjen potvrđuje se izjavom zakonskog zastupnika poslodavca, datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da poslodavac odnosno s poslodavcem povezano lice nisu od zaposlenog otkupili sopstvene akcije.

Kada zaposleni stekne sopstvene akcije, po kom osnovu bi se ako nisu ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje primenilo samooporezivanje u smislu člana 100a Zakona, da je uslov iz člana 2. tačka 4) ovog pravilnika ispunjen potvrđuje se izjavom zaposlenog, datom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da poslodavac odnosno s poslodavcem povezano lice nije od njega otkupilo sopstvene akcije.

Da je uslov iz člana 2. tačka 5) ovog pravilnika ispunjen potvrđuje se ugovorom o radu zaposlenog i odgovarajućim dokumentom Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja saglasno zakonu koji uređuje tu oblast, odnosno od druge nadležne organizacije, na osnovu kog se može utvrditi da je zaposleni bio osiguranik zaposleni u periodu od dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama ili potvrdom poslodavca da je zaposleni neprekidno bio u radnom odnosu u periodu od dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, u slučaju da pre isteka roka od dve godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama nastupi neki od razloga za prestanak radnog odnosa saglasno članu 18. stav 3. tačka 3) Zakona, da su ispunjeni uslovi za poresko oslobođenje potvrđuje se odgovarajućom dokumentacijom kojom se može sa sigurnošću utvrditi osnov prestanka radnog odnosa (akt o prestanku radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavaca, rešenje o penziji, dokumentacija medicine rada o utvrđenom stepenu invalidnosti, ugovor o radu s poslodavcem povezanim licem i sl.).

Član 4

Dokaze iz člana 3. ovog pravilnika, da su ispunjeni uslovi iz člana 2. ovog pravilnika za ostvarivanje poreskog oslobođenja, pribavlja lice koje je u skladu sa Zakonom obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade, i to:

1) poslodavac, kao obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade po odbitku u skladu sa čl. 99. i 101. Zakona;

2) s poslodavcem povezano lice, kao obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade po odbitku u skladu sa čl. 99. i 101. Zakona;

3) zaposleni, kao obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade samooporezivanjem u skladu sa članom 100a Zakona.

Član 5

Dokumentacija iz člana 3. st. 1, 4. i 5. ovog pravilnika pribavlja se sa stanjem na poslednji dan isteka druge godine od dana sticanja prava raspolaganja na sopstvenim akcijama.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Poreska uprava u postupku kontrole može zahtevati dokumentaciju iz člana 3. st. 1, 4. i 5. ovog pravilnika i pre isteka roka od dve godine od dana kada je zaposleni stekao pravo raspolaganja na sopstvenim akcijama, uz ostavljanje razumnog roka za pribavljanje, odnosno dostavljanje dokumentacije.

Dokumentacija iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika priprema se na zahtev Poreske uprave.

Lice koje je u skladu sa Zakonom obveznik obračunavanja i plaćanja poreza na zarade, dokumentaciju iz člana 3. ovog pravilnika dostavlja na zahtev Poreske uprave.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".