Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU ORGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE

("Sl. glasnik RS", br. 50/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u vezi sa izdacima poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, naknadama troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, odnosno organizovanja sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca.

Član 2

Poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu pogodnosti za čije pružanje, u cilju stvaranja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu poslodavac ima izdatke za izgradnju ili adaptaciju prostorija i/ili nabavku opreme za rekreaciju na radnom mestu, može se ostvariti:

1) ako su takvi izdaci poslodavca dokumentovani na način da se iz njih sa sigurnošću može potvrditi vrsta i visina izdataka;

2) ako je plaćanja u vezi sa izdacima poslodavac vršio direktno na račun dobavljača;

3) ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu i da s tim u vezi poslodavac ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju;

4) ako je opštim aktom poslodavca uređeno da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje prostorija i opreme za rekreaciju, kao i pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, ukoliko je zbog većeg broja zaposlenih, fizičke ili funkcionalne podele poslovno-organizacionih jedinica ili drugih specifičnosti poslovanja kod poslodavca otežano korišćenje prostorija, odnosno opreme za rekreaciju svim zaposlenima, pravo na poresko oslobođenje može se ostvariti ukoliko poslodavac obezbedi druge sopstvene prostorije ili opremu koje omogućavaju adekvatnu rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima, i to predvidi opštim aktom.

Rekreacija iste vrste i kvaliteta, u smislu stava 1. tačka 4) ovog člana, podrazumeva svaku vrstu sportske aktivnosti u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih, nezavisno od vrste sportskih rekvizita ili prostorija koje mogu da koriste svi zaposleni pod jednakim uslovima.

Član 3

Poresko oslobođenje za primanja po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih može da se ostvari:

1) ako je opštim aktom poslodavca uređeno pravo na rekreaciju zaposlenih na način da se vrši naknada troškova po tom osnovu;

2) ako je kolektivna rekreacija zaposlenih dostupna svim zaposlenima pod istim uslovima, odnosno da je iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene;

3) ako je takva naknada troškova dokumentovana na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;

4) ako se naknada troškova kolektivne rekreacije zaposlenih vrši direktnim plaćanjem na račun dobavljača.

Naknada troškova kolektivne rekreacije iz stava 1. ovog člana podrazumeva:

1) zakup termina u sportskoj hali ili drugom objektu podobnom za kolektivnu rekreaciju u određenom vremenskom periodu;

2) obezbeđivanje zaposlenima korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga (teretana, bazen, zatvoreni ili otvoreni sportski tereni ili tereni za rekreaciju i sl.);

3) obezbeđivanje zaposlenima mogućnosti korišćenja sportskih ili rekreativnih usluga kod različitih pružaoca usluga, ukoliko je svim zaposlenima dostupan isti broj i vrsta različitih pružaoca usluga pod istim uslovima (omogućavanje istovremenog pristupa različitim teretanama, bazenima, zatvorenim ili otvorenim sportskim terenima ili terenima za rekreaciju).

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana, ukoliko je usled većeg broja zaposlenih, fizičke ili funkcionalne podele poslovno-organizacionih jedinica, ili drugih opravdanih specifičnosti poslovanja kod poslodavca otežano omogućavanje kolektivne rekreacije svim zaposlenima u isto vreme ili na istom mestu, pravo na poresko oslobođenje po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih može se ostvariti ukoliko poslodavac obezbedi adekvatan vremenski i prostorni raspored na način koji omogućava rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima za sve zaposlene, imajući u vidu takve specifičnosti kod poslodavca, i to posebno predvidi i obrazloži opštim aktom.

Poslodavac se može opredeliti za pojedinačnu naknadu troškova kolektivne rekreacije zaposlenih iz stava 2. ovog člana ili bilo koju kombinaciju naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih, ukoliko takva kombinacija naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih ispunjava uslove predviđene stavom 1. ovog člana.

Rekreacija iste vrste i kvaliteta, u smislu člana 18a Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17 i 95/18 - u daljem tekstu: Zakon) i člana 3. ovog pravilnika podrazumeva svaku vrstu rekreacije sa ciljem poboljšanja zdravlja zaposlenih, bez obzira na to da li takva rekreacija podrazumeva istu vrstu sportske aktivnosti ili discipline, korišćenje istih sportskih terena ili sadržaja za svakog zaposlenog, odnosno da li takva rekreacija podrazumeva istog pružaoca usluga odnosno istog organizatora pružanja usluga, za svakog zaposlenog.

Član 4

Izuzetno od čl. 2. i 3. ovog pravilnika, a u skladu sa članom 18a stav 3. Zakona, poresko oslobođenje može se ostvariti i u slučajevima kada svi zaposleni nemaju pravo na rekreaciju iste vrste, kvaliteta i obima.

Poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana može se ostvariti, pod uslovima iz čl. 2. i 3. ovog pravilnika, u slučaju kada se određenom zaposlenom ili grupi zaposlenih obezbedi specifična vrsta, kvalitet i obim rekreacije, ukoliko se razlika u ostvarivanju prava zasniva na odgovarajućoj dokumentaciji medicine rada kojom se jasno i nedvosmisleno potvrđuje da određeni zaposleni ili grupa zaposlenih ima potrebu za rekreacijom drugačije vrste, kvaliteta i obima u odnosu na druge zaposlene.

Član 5

Pravo na poresko oslobođenje u vezi sa troškovima organizovanja sportskih događaja, odnosno aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih, odnosno izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih, odnosno zaposlenih i poslodavca može se ostvariti:

1) ako su takvi događaji, odnosno aktivnosti uređeni opštim aktom poslodavca i sprovode se na osnovu obrazložene odluke poslodavca koja sadrži podatke o prirodi aktivnosti, odnosno događaja, kao i njihovoj svrsi;

2) ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima ima značajan broj zaposlenih;

3) ako pravo na učešće na takvim događajima, odnosno aktivnostima koristi značajan broj zaposlenih koji imaju pravo na učešće;

4) ako su učinjeni troškovi dokumentovani na način da se može utvrditi vrsta i visina troškova;

5) ako poslodavac plaćanja vrši direktno na račun dobavljača.

U smislu stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, značajan broj zaposlenih koji ima pravo na učešće na sportskim događajima, odnosno aktivnostima predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih, a značajan broj zaposlenih koji koristi to pravo predstavlja broj u visini od najmanje 70% zaposlenih od broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće.

Ukoliko poslodavac zbog većeg broja zaposlenih, fizičke ili funkcionalne podele poslovno-organizacionih jedinica ili drugih opravdanih specifičnosti poslovanja, na osnovu obrazloženih odluka organizuje više pojedinačnih sportskih događaja, odnosno aktivnosti pri čemu se njihova vrsta i obim mogu razlikovati u vezi sa tim okolnostima i specifičnostima, smatraće se da je uslov iz stava 1. tačka 2) ovog člana ispunjen ako, uzimajući u obzir ukupno sve događaje, odnosno aktivnosti u okviru jedne poslovne godine, najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih u toj poslovnoj godini, ima pravo učešća na tim događajima, odnosno aktivnostima.

Zaposleni koji dokumentuju osnovanost i opravdanost nekorišćenja prava na učešće u organizovanim sportskim događajima, odnosno aktivnostima (u slučaju sprečenosti zbog bolovanja, godišnjeg odmora, i drugih osnovanih razloga za odsustvo u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi) uračunavaju se u broj zaposlenih koji su koristili pravo učešća na tim događajima, odnosno aktivnostima u smislu stava 2. ovog člana.

Ispunjenost uslova iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana, poslodavac potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom koja sadrži podatke o upućenom pozivu za prisustvovanje sportskim događajima, odnosno aktivnostima i evidenciji prisustva.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".