Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I POSTUPKU ELEKTRONSKOG JAVNOG NADMETANJA

("Sl. glasnik RS", br. 14/2020)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se organizacija i postupak elektronskog javnog nadmetanja radi prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari u izvršnom postupku.

Značenje pojedinih izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) "korisnik" označava lice koje je pristupilo portalu elektronskog javnog nadmetanja;

2) "registrovani korisnik" označava lice koje se registrovalo na portalu elektronskog javnog nadmetanja;

3) "ponudilac" označava registrovanog korisnika koji učestvuje na određenom elektronskom javnom nadmetanju;

4) "javni pristup" označava pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja koji ne zahteva registraciju korisnika;

5) "jedinstveni identifikacioni broj" označava broj koji ponudilac dobija prilikom učestvovanja na određenom elektronskom javnom nadmetanju i koji se sastoji od osam brojeva;

6) "trošak registracije" označava trošak koji je korisnik u obavezi da plati prilikom registracije;

7) "portal elektronskog javnog nadmetanja" označava veb-portal kojem se pristupa i koji omogućava elektronsko javno nadmetanje radi prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari kao i zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari;

8) "administrator portala elektronskog javnog nadmetanja" označava ovlašćeno lice u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa koje upravlja portalom elektronskog javnog nadmetanja;

9) "predmet prodaje" označava nepokretnosti i pokretne stvari koje su, od strane javnog izvršitelja, u zaključku o prodaji, označene kao predmet izvršenja;

10) "identifikator elektronskog javnog nadmetanja" označava jedinstveni broj pod kojim je određeno elektronsko javno nadmetanje zavedeno na portalu elektronskog javnog nadmetanja;

11) "kvalifikovani elektronski potpis" označava elektronski potpis na način kako je on određen u zakonu kojim se reguliše elektronski dokument;

12) "zaključak o prodaji" označava zaključak o prodaji nepokretnosti ili zaključak o prodaji pokretnih stvari ili zaključak o zajedničkoj prodaji nepokretnosti i pokretnih stvari;

13) "licitacioni korak" označava zaključkom o prodaji unapred utvrđeni iznos za koji se može povećati cena predmeta prodaje;

14) "trenutno najveća ponuda" označava najveći ponuđeni iznos u nekom momentu u toku trajanja određenog elektronskog javnog nadmetanja;

15) "najveća data ponuda" označava najveći ponuđeni iznos za predmet prodaje nakon isteka vremena određenog elektronskog javnog nadmetanja;

16) "internet stranica portala" označava sajt www.eaukcija.gov.rs;

17) "aplikacija koju održava ministarstvo" označava aplikaciju koju održava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, a nalazi se u okviru zaštićene pravosudne mreže koju javni izvršitelji koriste u svom poslovanju.

Portal elektronskog javnog nadmetanja

Član 3

Održavanje elektronskog javnog nadmetanja vrši se preko portala elektronskog javnog nadmetanja.

Portal elektronskog javnog nadmetanja je dostupan na internet stranici portala.

Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa (u daljem tekstu: ministarstvo) obezbeđuje odgovarajuću internet zaštitu i nesmetano funkcionisanje elektronskih javnih nadmetanja.

Pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja

Član 4

Za pristup portalu elektronskog javnog nadmetanja registrovani korisnik treba da poseduje softver za čitanje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kvalifikovani elektronski potpis koji je izdat od strane ovlašćenog sertifikovanog tela.

Portalu elektronskog javnog nadmetanja može se pristupiti putem javnog i registrovanog pristupa.

Korisniku koji pristupa portalu elektronskog javnog nadmetanja putem javnog pristupa vidljivi su sledeći podaci:

- za okončana elektronska javna nadmetanja, podaci o predmetu prodaje i najvećoj datoj ponudi;

- za elektronska javna nadmetanja koje su u toku, podaci o predmetu prodaje, početnoj ceni i trenutno najvećoj ponudi.

Registrovanom korisniku vidljivi su svi podaci iz stava 3. ovog člana, kao i pregled datih ponuda.

Tehničko uputstvo za korišćenje portala elektronskog javnog nadmetanja ministarstvo objavljuje se na internet stranici portala.

Registracija korisnika

Član 5

Registracija korisnika na portalu elektronskog javnog nadmetanja vrši se podnošenjem zahteva uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa, kojim se utvrđuje identitet korisnika.

Zahtev iz stava 1. ovog člana popunjava se elektronskim putem na internet stranici portala.

Trošak registracije plaća se prilikom registracije u skladu sa tehničkim uputstvom.

Registracija traje godinu dana.

Ministarstvo obezbeđuje odgovarajući sistem korisničke podrške na portalu elektronskog javnog nadmetanja.

Postupak elektronskog javnog nadmetanja

Član 6

Zahtev za održavanje elektronskog javnog nadmetanja, javni izvršitelj podnosi putem aplikacije koju održava ministarstvo.

Uz zahtev za održavanje elektronskog javnog nadmetanja javni izvršitelj dostavlja zaključak o prodaji koji je snabdeven kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Svako elektronsko javno nadmetanje se zavodi pod određenim identifikacionim brojem elektronskog javnog nadmetanja, koji se automatski dodeljuje.

Objavljivanje elektronskog javnog nadmetanja

Član 7

Elektronsko javno nadmetanje objavljuje se na portalu elektronskog javnog nadmetanja.

Objava na portalu elektronskog javnog nadmetanja naročito sadrži: zaključak o prodaji iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika, datum objave, datum i vreme početka i okončanja elektronskog javnog nadmetanja, vremensko trajanje elektronskog javnog nadmetanja, podatak da li se radi o prvoj ili drugoj prodaji, početnu cenu predmeta prodaje, licitacioni korak određen u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (u daljem tekstu: Zakon), naznačenje postupajućeg javnog izvršitelja, a može sadržati i fotografije ili video zapis predmeta koji se prodaje.

Prijava za učestvovanje na elektronskom javnom nadmetanju

Član 8

Nakon registracije na portalu elektronskog javnog nadmetanja korisnik elektronskim putem podnosi prijavu za učestvovanje na određenom elektronskom javnom nadmetanju.

Registrovani korisnik uz prijavu za učestvovanje na određenom elektronskom javnom nadmetanju dostavlja dokaz o uplati jemstva.

Jemstvo za učešće na elektronskom javnom nadmetanju uplaćuje se na račun ministarstva, koji je objavljen na internet stranici portala.

Posle zaključenja elektronskog javnog nadmetanja, sredstva uplaćena u svrhu jemstva prenose se na depozitni račun javnog izvršitelja koji sprovodi postupak elektronskog javnog nadmetanja. Javni izvršitelj raspolaže sredstvima koja su uplaćena u svrhu jemstva, u skladu sa Zakonom.

Javni izvršitelj pre objavljivanja elektronskog javnog nadmetanja putem portala dostavlja identifikacione podatke učesnika koji su po Zakonu oslobođeni od plaćanja jemstva.

Nakon popunjavanja prijave iz stava 1. ovog člana, preko portala elektronskog javnog nadmetanja registrovanom korisniku kao ponudiocu, nasumično se dodeljuje jedinstveni identifikacioni broj radi učestvovanja na određenom elektronskom javnom nadmetanju.

Jedinstveni identifikacioni broj ponudioca važi samo za jedno elektronsko javno nadmetanje.

Vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja

Član 9

Elektronsko javno nadmetanje se održava radnim danom i traje najduže šest časova u periodu od 9 do 15 časova.

Vreme za davanje ponuda traje najduže četiri časa, u periodu od 9 do 13 časova.

U slučaju da je najmanje jedna ponuda data u poslednjih pet minuta pre isteka perioda iz stava 2. ovog člana, vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja se produžava za još pet minuta od vremena određenog za okončanje elektronskog javnog nadmetanja.

Postupak iz stava 3. ovog člana ponavlja se sve dok u poslednjih pet minuta elektronskog javnog nadmetanja ne bude data nijedna ponuda, a najduže do 15 časova, kada se postupak elektronskog javnog nadmetanja mora okončati.

Tok postupka elektronskog javnog nadmetanja

Član 10

Pre početka elektronskog javnog nadmetanja javni izvršitelj po službenoj dužnosti elektronskim putem potvrđuje ispunjenost uslova za održavanje elektronskog javnog nadmetanja.

Ukoliko javni izvršitelj ne potvrdi da su ispunjeni uslovi za održavanje elektronskog javnog nadmetanja najkasnije sat vremena pre početka održavanja, elektronsko javno nadmetanje se neće održati.

Elektronsko javno nadmetanje sprovodi se metodom nadmetanja uz unapred utvrđeni licitacioni korak.

Početna cena određena zaključkom o prodaji vidljiva je na portalu elektronskog javnog nadmetanja i predstavlja cenu od koje počinje postupak nadmetanja.

Licitacioni korak vidljiv je u svakom trenutku u toku elektronskog javnog nadmetanja. U toku elektronskog javnog nadmetanja ponudioci mogu dati samo ponudu koja je uvećana za unapred određeni licitacioni korak.

Portal elektronskog javnog nadmetanja će automatski svim ponudiocima, osim ponudioca čija je ponuda u tom trenutku najveća, ponuditi opciju davanja ponude uvećane za licitacioni korak.

Davanje ponude

Član 11

Ponuda se smatra prihvaćenom kada portal elektronskog javnog nadmetanja obavesti ponudioca da je njegova ponuda evidentirana kao uspešno data. Uspešno data ponuda evidentira se na portalu elektronskog javnog nadmetanja kao trenutno najveća ponuda.

Ponudilac ne može dati ponudu ako je njegova ponuda na portalu elektronskog javnog nadmetanja evidentirana kao trenutno najveća ponuda.

Portal elektronskog javnog nadmetanja beleži tačno vreme davanja ponude, visinu ponude i jedinstveni identifikacioni broj ponudioca.

Obustava elektronskog javnog nadmetanja

Član 12

Postupak elektronskog javnog nadmetanja obustavlja se u slučaju kada, u skladu sa Zakonom, nastupe okolnosti zbog kojih se elektronsko javno nadmetanje više ne može sprovoditi.

U slučaju iz stava 1. ovog člana javni izvršitelj bez odlaganja nalaže da se obustavi elektronsko javno nadmetanje i dostavlja odluku koja sadrži razloge za obustavu elektronskog javnog nadmetanja.

Odluka koja sadrži razloge za obustavu elektronskog javnog nadmetanja objavljuje se na portalu elektronskog javnog nadmetanja.

Na dalji tok izvršnog postupka primenjuju se odredbe Zakona.

Prekid elektronskog javnog nadmetanja zbog tehničkih smetnji

Član 13

Ako za vreme trajanja elektronskog javnog nadmetanja nastupe tehničke smetnje na portalu elektronskog javnog nadmetanja zbog kojih su ponudioci onemogućeni da daju ponude, postupak elektronskog javnog nadmetanja se prekida.

Ponudioci se obaveštavaju o prekidu postupka elektronskog javnog nadmetanja zbog tehničkih smetnji elektronskim putem ili na drugi odgovarajući način.

Obaveštenje o nastavku elektronskog javnog nadmetanja objavljuje se na portalu elektronskog javnog nadmetanja najmanje 48 sati pre nastavka postupka elektronskog javnog nadmetanja.

Elektronsko javno nadmetanje nastavlja se u stanju u kojem je prekinuto, prvog radnog dana po isteku roka iz stava 3. ovog člana, sa početkom u 9 časova, u skladu sa odredbama čl. 9. i 10. ovog pravilnika.

Izveštaj o elektronskoj prodaji

Član 14

Izveštaj o elektronskoj prodaji dostavlja se elektronskim putem javnom izvršitelju kroz aplikaciju koju održava ministarstvo.

U izveštaj o elektronskoj prodaji upisuju se:

- poslovni broj predmeta;

- podaci iz zaključka o prodaji o izvršnom poveriocu i izvršnom dužniku;

- opis predmeta prodaje;

- naznaku da li je reč o prvom ili drugom javnom nadmetanju;

- identifikator elektronskog javnog nadmetanja;

- datum i vreme početka elektronskog javnog nadmetanja;

- datum i vreme okončanja elektronskog javnog nadmetanja;

- iznosi i identifikacioni podaci o uplatiocima jemstva;

- iznosi svih ponuda koje su stavljene u elektronskom javnom nadmetanju sa jedinstvenim identifikacionim brojevima ponudilaca;

- vreme kada su ponude date;

- posebno naznačen podatak o tri najveće ponude sa identifikacionim podacima ponudilaca.

Izveštaj o elektronskoj prodaji javni izvršitelj dostavlja svim licima kojima se dostavlja i zaključak o prodaji.

Nakon dostavljanja izveštaja o elektronskoj javnoj prodaji, javni izvršitelj nastavlja postupak u skladu sa odredbama Zakona.

Stupanje na snagu

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. marta 2020. godine.