Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU STALNOG NASTANJENJA

("Sl. glasnik RS", br. 118/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi za odobravanje stalnog nastanjenja stranca, kao i izgled zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja (u daljem tekstu: zahtev).

Član 2

Stranac koji ispunjava uslove iz:

1) člana 67. Zakona o strancima ("Službeni glasnik RS", br. 24/18, 31/19 i 62/23 - u daljem tekstu: Zakon), zahtev podnosi najranije 60 dana pre isteka propisanog uslova od tri godine neprekidnog privremenog boravka, a najkasnije do isteka roka važenja odobrenog privremenog boravka, odnosno jedinstvene dozvole;

2) člana 68. Zakona, zahtev podnosi za vreme zakonitog boravka na teritoriji Republike Srbije;

3) člana 68a Zakona, zahtev podnosi ako boravi na teritoriji Republike Srbije neprekidno duže od tri godine po osnovu odobrenog prava na azil.

Član 3

Prilikom podnošenja zahteva, stranac prilaže dokaze u skladu sa Zakonom.

Uz zahtev se prilaže i fotokopija važećeg ličnog ili službenog pasoša, odnosno važeće lične karte države čiji državljani u skladu sa važećim propisima mogu da uđu u Republiku Srbiju sa ličnom kartom, koja se daje na uvid prilikom podnošenja zahteva.

Izuzetno, dokumenta iz stava 2. ovog člana ne prilaže stranac koji u Republici Srbiji ima odobreno pravo na azil, a ne poseduje putnu ispravu ili drugi dokument zemlje porekla i koje iz opravdanih razloga (npr. rata u zemlji porekla stranca ili zbog drugih razloga koji nisu zavisili od njega) nije bio u mogućnosti da pribavi.

Član 4

Dokazom da stranac ima obezbeđena sredstva za izdržavanje smatra se:

1) potvrda o visini zarade (obračun zarade i slično);

2) ugovor o radu, ugovor o delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranca u Republici Srbiji, u skladu sa propisima o radu;

3) dokaz o isplatama iz penzijskog osiguranja;

4) dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

5) potvrda ili izvod o posedovanju sredstava na računu banke, u visini minimalne zarade koja je propisana u Republici Srbiji;

6) overena garancija poslodavca ili fizičkog lica koji je član domaćinstva stranca koji je podneo zahtev da će snositi troškove izdržavanja stranca, sa dokazom da davalac garancije poseduje sredstva.

Član 5

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija ima zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, smatra se evropska kartica zdravstvenog osiguranja, odnosno druga isprava kojom dokazuju da su osigurani u svojoj državi, u skladu sa propisima Republike Srbije o zdravstvenom osiguranju.

Dokazom o zdravstvenom osiguranju za strane državljane sa čijim državama Republika Srbija nema zaključen međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju, smatra se polisa zdravstvenog osiguranja stranca, dokaz o posedovanju novčanih sredstava kojima se mogu pokriti troškovi pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno lečenja hroničnih bolesti, overena garancija poslodavca ili fizičkog lica da će pokriti napred navedene troškove sa dokazom da davalac garancije poseduje sredstva, kao i važeća kartica zdravstvenog osiguranja Republike Srbije.

Član 6

Kao dokaz o opravdanosti zahteva iz člana 2. tačka 1) ovog pravilnika, pribavljaju se, odnosno prilažu se, u skladu sa zakonom, dokazi koji su relevantni za osnov po kome je strancu prethodno odobravan privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola u Republici Srbiji, odnosno:

1) dokaz o vlasništvu nad nepokretnošću (izvod iz lista nepokretnosti i drugo);

2) dokaz o radnom angažovanju u Republici Srbiji;

3) dokaz o postojanju srodstva sa državljaninom Republike Srbije ili strancem kome je odobreno stalno nastanjenje (izvod iz matičnih knjiga);

4) izvod iz matične knjige venčanih i izvod iz matične knjige državljana za supružnika, ukoliko je supružnik državljanin Republike Srbije;

5) dokument o postojanju bračne zajednice sa strancem kome je odobreno stalno nastanjenje, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom zemlje gde je bračna zajednica uspostavljena;

6) dokaz o slobodnom bračnom stanju za oba partnera, kao i druge dokaze o postojanju vanbračne zajednice;

7) drugi dokazi, koji su u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima propisani kao dokazi za osnov po kome je strancu prethodno odobravan privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola.

Član 7

Kao dokaz o opravdanosti zahteva iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika za maloletnika, čiji je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje, prilaže se, odnosno pribavlja se dokaz o postojanju srodstva sa državljaninom Republike Srbije ili strancem kome je odobreno stalno nastanjenje (izvod iz matične knjige rođenih).

Prilikom podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, potrebno je prisustvo oba roditelja. Ako nije moguće obezbediti prisustvo oba roditelja, pored izvoda iz matične knjige rođenih za dete, prilaže se i overena saglasnost drugog roditelja.

Izuzetno, ako je pravnosnažnom presudom dete dodeljeno na staranje roditelju koji podnosi zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja za maloletno dete ili ako je drugi roditelj nepoznat ili je umro ili je potpuno lišen roditeljskog prava, odnosno poslovne sposobnosti, ne pribavlja se saglasnost drugog roditelja.

Izuzetno, zahtev za maloletnika bez pratnje kome je odobreno pravo na azil u Republici Srbiji, podnosi staratelj ili zakonski zastupnik maloletnika, u prisustvu maloletnika bez pratnje kome je odobreno pravo na azil.

Član 8

Kao dokaz o opravdanosti zahteva iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika za stranca koji je poreklom iz Republike Srbije, prilaže se, odnosno pribavlja se dokaz o poreklu iz Republike Srbije (izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva, izvod iz matične knjige rođenih za jednog ili oba roditelja podnosioca zahteva).

Član 9

Kao dokaz o opravdanosti zahteva iz člana 2. tačka 2) ovog pravilnika za stranca koji je srpskog porekla, prilaže se, odnosno pribavlja se:

1) domaća javna isprava ili strana javna isprava koja, u skladu sa zakonom, ima dokaznu snagu domaće javne isprave, kojom se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva;

2) krštenica Srpske pravoslavne crkve, koju je izdala eparhija ili parohija crkve, iz koje se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva, odnosno njegovog pretka.

Član 10

Kao dokaz o opravdanosti zahteva iz člana 2. tačka 3) ovog pravilnika za stranca kome je odobreno pravo na azil u Republici Srbiji, prilaže se, odnosno pribavlja se rešenje kojim se strancu, u skladu sa zakonom odobrava pravo na azil u Republici Srbiji, kao i kopija lične karte lica kome je odobreno pravo na azil.

Član 11

Dokazi koji se dostavljaju u prilogu zahteva, a koji nisu izdati od strane nadležnih organa Republike Srbije ili koji nisu sačinjeni i na srpskom jeziku, odnosno nisu dvojezični, dostavljaju se sa prevodom ovlašćenog sudskog prevodioca.

Izjave koje stranac daje, a služe kao dokaz o ispunjenosti odgovarajućih zakonskih uslova za odobrenje stalnog nastanjenja, overavaju se kod javnog beležnika.

Član 12

Obrazac Zahteva, koji nalazi se u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo (Obrazac 1), štampa se na papiru formata A4, dimenzija (210x297mm).

Član 13

Stranac se može odreći prava na stalno nastanjenje, davanjem neopozive izjave u pisanom obliku nadležnom organu koji je odobrio stalno nastanjenje.

Izjavu iz stava 1. ovog člana stranac daje i potpisuje lično, a ako je nepismen - stavlja otisak prsta.

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o bližim uslovima za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu zahteva za odobrenje stalnog nastanjenja, izgledu i načinu unošenja nalepnice stalnog nastanjenja u stranu putnu ispravu ("Službeni glasnik RS", broj 72/18).

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac Zahteva, koji je sastavni deo ovog pravilnika, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 118/2023, možete pogledati OVDE