Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBRASCU PRITUŽBE

("Sl. glasnik RS", br. 40/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se obrazac pritužbe koju Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik) može podneti fizičko lice koje smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Obrazac pritužbe odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 3

Fizičko lice iz stava 1. ovog pravilnika dostavlja pritužbu Povereniku u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte, a može da dostavi i skenirani primerak pritužbe na imejl adresu: prituzba@poverenik.rs.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od dana primene Zakona.

 

Obrazac

 

PRITUŽBA

 

Obrazac

POVERENIKU ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Beograd
Bulevar kralja Aleksandra 15

Na osnovu člana 82. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", broj 87/18), u daljem tekstu: ZZPL, podnosim:

PRITUŽBU

1. PODACI O PRITUŽIOCU

Ime i prezime

 

Adresa/Mesto
ulica, broj,
poštanski broj

 

Telefon
Nije obavezno

 

Imejl
Nije obavezno

 

 

Ako pritužbu podnose zakonski zastupnici/zastupnik, staratelj ili punomoćnik, upisati ime, prezime, adresu i vrstu zastupanja

 

Napomena:
- Ako pritužbu podnose zakonski zastupnici/zakonski zastupnik ili staratelj, priložiti dokaz.
- Ako pritužbu podnosi punomoćnik, priložiti punomoćje.

2. PODACI O RUKOVAOCU PODATAKA O LIČNOSTI PROTIV KOGA SE PODNOSI PRITUŽBA

Naziv i adresa
Rukovaoca

 

3. PRAVO KOJE JE POVREĐENO

 

* PRAVO NA PRISTUP PODACIMA (član 26. ZZPL)

* PRAVO NA ISPRAVKU I DOPUNU (član 29. ZZPL)

* PRAVO NA BRISANJE PODATAKA O LIČNOSTI (član 30. ZZPL)

* PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE PODATAKA (član 31. ZZPL)

* PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA (član 36. ZZPL)

* PRAVO NA PREKID OBRADE (član 37. ZZPL)

* PRAVO PROTIV ODLUČIVANJA ISKLJUČIVO NA OSNOVU
AUTOMATIZOVANE OBRADE (član 38. ZZPL)

 

Napomena:
Označiti jedno ili više prava na čiju povredu se ukazuje pritužbom

4. RAZLOZI PRITUŽBE

◻ Rukovalac nije odgovorio na pismeni zahtev u roku od 30 dana, odnosno u produženom roku od 60 dana

Datum podnošenja zahteva: ________________________________________________________

priložiti kopiju zahteva sa dokazom o predaji Rukovaocu

 

◻ Rukovalac je odbio zahtev pismenim odgovorom ili odlukom

priložiti kopiju zahteva i odgovora

 

 

◻ Rukovalac je delimično odbio zahtev

priložiti kopiju zahteva i navesti kada i koji dokument/i su dostavljeni od strane Rukovaoca i ako je moguće, priložite ih uz pritužbu

 

◻ Rukovalac nije odlučio o prigovoru ili je, suprotno članu 37. ZZPL odbio da prekine sa obradom podataka

priložiti kopiju prigovora sa dokazom o predaji rukovaocu i kopiju odgovora/odluke kojom je prigovor odbijen i eventualno dokaze kojima se osporava pravilnost odluke

 

◻ Rukovalac je, suprotno članu 38. ZZPL, doneo odluku isključivo na osnovu automatizovane obrade podataka, uključujući i profilisanje

priložiti kopiju odluke i eventualno dokaze kojima se osporava pravilnost odluke

 

 

Dodatne korisne informacije (nije obavezno)

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

Datum:

 

Potpis:

 

 

 

Prilozi: