Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU OBJAVLJIVANJA I VRSTI PODATAKA O UGOVORIMA I IZMENAMA UGOVORA KOJE NARUČIOCI OBJAVLJUJU NA PORTALU JAVNIH NABAVKI

("Sl. glasnik RS", br. 115/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način objavljivanja i vrste podataka o ugovorima zaključenim nakon sprovedenog postupka javne nabavke, vrste podataka o ugovorima/narudžbenicama zaključenim odnosno izdatim u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) i vrste podataka o izmenama ugovora po osnovu čl. 156-161. Zakona, kao i o izmenama ugovora/narudžbenica zaključenih odnosno izdatih u skladu sa članom 27. Zakona.

Član 2

Ugovor o javnoj nabavci u smislu ovog pravilnika je:

1) ugovor o javnoj nabavci zaključen primenom odredaba Zakona;

2) okvirni sporazum zaključen primenom odredaba Zakona;

3) ugovor o javnoj nabavci/narudžbenica zaključen odnosno izdata na osnovu okvirnog sporazuma;

4) ugovor o nabavci/narudžbenica zaključen odnosno izdata bez primene odredaba Zakona, u skladu sa članom 27. Zakona;

5) okvirni sporazum zaključen bez primene odredaba Zakona, u skladu sa članom 27. Zakona;

6) ugovor/narudžbenica zaključen odnosno izdata na osnovu okvirnog sporazuma, u skladu sa članom 27. Zakona.

Član 3

Na Portalu javnih nabavki naručilac objavljuje sledeće podatke o ugovorima/okvirnim sporazumima/narudžbenicama:

1) podatke o predmetu nabavke:

(1) referentni broj javne nabavke na Portalu javnih nabavki;

(2) predmet javne nabavke i oznaku iz jedinstvenog sistema klasifikacije predmeta javne nabavke (CPV oznaka);

(3) vrstu predmeta javne nabavke;

(4) podatke o naručiocu;

(5) vrstu postupka javne nabavke, odnosno pravni osnov iz člana 27. Zakona;

2) osnovne podatke o ugovoru/okvirnom sporazumu/narudžbenici:

(1) podatak da li se objavljuje ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica;

(2) datum zaključenja;

(3) zavodni broj kod naručioca;

(4) podatak da li se zaključuje ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica za više partija;

(5) podatak da li ponuđač angažuje podizvođača/e;

3) podatke o privrednom subjektu:

(1) naziv;

(2) sedište i državu;

(3) PIB;

(4) matični broj;

(5) oznaku iz nomenklature statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ oznaka);

(6) podatak da li je ponuđač mikro, malo, srednje ili veliko preduzeće;

4) podatke o podizvođačima, ukoliko ponuđač angažuje podizvođače:

(1) deo ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice koji je poveren podizvođaču (po predmetu ili u količini, vrednosti sa i bez PDV ili procentu);

(2) podatak da li će naručilac neposredno da plaća podizvođaču za deo ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice koji je podizvođač izvršio;

5) podatke o partijama:

(1) zavodni broj ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice za svaku partiju;

(2) vrednost ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice bez PDV;

(3) vrednost ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice sa PDV;

(4) valutu;

(5) trajanje ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice;

6) vrednost i trajanje ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice:

(1) ukupnu vrednost bez PDV;

(2) ukupnu vrednost sa PDV;

(3) valutu;

(4) trajanje ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice;

7) podatke o prestanku važenja ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice:

(1) podatak da li je izvršen, raskinut, poništen ili jednostrano otkazan;

(2) datum isteka važenja ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice;

(3) realizovana vrednost ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice.

Podatke iz stava 1. tačka 7) ovog člana naručilac objavljuje najkasnije u roku od 45 dana od prestanka važenja ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice.

Član 4

Na Portalu javnih nabavki naručilac objavljuje sledeće podatke o izmenama ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice:

1) zavodni broj izmene kod naručioca;

2) datum izmene;

3) pravni osnov za izmenu primenom odredaba Zakona, odnosno opis izmene u slučaju primene člana 27. Zakona;

4) vrednost izmene bez PDV;

5) vrednost izmene sa PDV;

6) vrednost nakon izmene bez PDV;

7) vrednost nakon izmene sa PDV;

8) trajanje ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice nakon izmene;

9) podatke o novoj ugovornoj strani u slučaju izmene po osnovu člana 159. Zakona;

10) podatke o novom podizvođaču u slučaju izmene po osnovu člana 161. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona i podatke o preuzimanju izvršenja dela ugovora od podizvođača u slučaju ugovora po osnovu člana 161. stav 1. tačka 3) Zakona;

11) opis i prirodu izmene;

12) opis okolnosti zbog kojih je izmena bila neophodna u slučaju primene čl. 157. i 158. Zakona.

Član 5

Podaci iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika čine bazu podataka o ugovorima, okvirnim sporazumima i narudžbenicama i izmenama ugovora, okvirnih sporazuma i narudžbenica na Portalu javnih nabavki.

U slučaju ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice iz člana 2. stav 1. tač. 1)-3) ovog pravilnika, naručilac na osnovu podataka iz člana 3. ovog pravilnika objavljuje obaveštenje o dodeli ugovora u skladu sa članom 109. st. 1. i 2. Zakona.

U slučaju ugovora iz člana 2. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, naručilac na osnovu podataka iz člana 4. ovog pravilnika objavljuje obaveštenje o izmeni ugovora u skladu sa članom 155. stav 2. Zakona.

Podaci iz st. 2. i 3. ovog člana biće javno dostupni u bazi podataka danom objavljivanja obaveštenja o dodeli ugovori iz člana 109. Zakona i obaveštenja o izmeni ugovora iz člana 155. Zakona, na Portalu javnih nabavki.

Podaci o ugovorima/okvirnim sporazumima/narudžbenicama iz člana 2. stav 1. tač. 4)-6) ovog pravilnika, podaci o izmenama ovih ugovora i podaci o izmenama ugovora iz člana 156. i čl. 159-161. Zakona, biće javno dostupni u bazi podataka danom objavljivanja.

Član 6

U slučaju centralizovanih javnih nabavki podatke o zaključenom okvirnom sporazumu i izmenama objavljuje telo za centralizovane javne nabavke, a podatke o svakom ugovoru zaključenom na osnovu okvirnog sporazuma evidentiraju naručioci koji zaključuju ugovore.

Telo za centralizovane javne nabavke objavljuje zbirno obaveštenje o dodeli ugovora koji su zaključeni na osnovu okvirnog sporazuma i obaveštenje o izmeni okvirnog sporazuma na način propisan odredbama Zakona.

Član 7

Ovaj pravilnik se primenjuje na:

1) ugovore i okvirne sporazume iz člana 2. stav 1. tač. 1) i 2) ovog pravilnika zaključene na osnovu odluka o dodeli ugovora/odluka o zaključenju okvirnih sporazuma donetih posle 1. januara 2024. godine;

2) ugovore i narudžbenice iz člana 2. stav 1. tač. 3) i 6) ovog pravilnika zaključene odnosno izdate na osnovu okvirnih sporazuma zaključenih na osnovu odluka o zaključenju okvirnih sporazuma donetih posle 1. januara 2024. godine;

3) ugovore, okvirne sporazume i narudžbenice iz člana 2. stav 1. tač. 4) i 5) ovog pravilnika zaključene posle 1. januara 2024. godine;

4) izmene ugovora/okvirnog sporazuma/narudžbenice iz tač. 1) i 3) ovog člana.

Odredbe ovog pravilnika se ne primenjuju na ugovore/okvirne sporazume/narudžbenice zaključene odnosno izdate nakon 1. januara 2024. godine u postupcima javnih nabavki čiji je predmet oblikovan po partijama, u kojima je za najmanje jednu partiju odluka o dodeli ugovora/odluka o zaključenja okvirnog sporazuma doneta pre 1. januara 2024. godine.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2024. godine.