Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O OBAVEZNIM MERAMA PRUŽALACA USLUGA PLATFORMI ZA RAZMENU VIDEO SADRŽAJA

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se mere koje su pružaoci usluga platformi za razmenu video sadržaja (u daljem tekstu: pružaoci usluga) dužni da primenjuju i način evidencije pružalaca usluga platformi za razmenu video sadržaja.

Mere pružalaca usluga

Član 2

Pružaoci usluga su dužni da:

1) uspostave uslove korišćenja za korisnike platforme za razmenu video sadržaja (u daljem tekstu: korisnici), koji sadrže pravila o načinu i uslovima pod kojima se generiše video sadržaj;

2) uspostave i primene transparentne mehanizme prilagođene korisnicima, putem kojih korisnici mogu prijaviti pružaocu usluge sadržaj na njegovoj platformi koji može naškoditi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika, zatim sadržaj koji podstiče na nasilje i mržnju, kao i sadržaj čijim objavljivanjem se čini krivično delo javnog podsticanja na izvršenje terorističkih dela, dečije pornografije ili rasne ili druge diskriminacije;

3) uspostave i primene sistem pomoću kojeg pružaoci usluga dostavljaju informacije korisnicima o odluci i preduzetim merama pružaoca usluge po pitanju prijavljivanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana;

4) uspostave i primene sistem za proveru godišta korisnika u pogledu sadržaja koji bi mogli naškoditi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika;

5) uspostave i primene sistem kojim se korisnicima omogućuje da odrede kategorizaciju određenog sadržaja koji može biti škodljiv maloletnicima;

6) uspostave i primene sistem za roditeljsku kontrolu koji je pod kontrolom korisnika u pogledu sadržaja koji bi mogli naškoditi fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika;

7) uspostave i primene transparentnu, jednostavnu za upotrebu i efikasnu proceduru za postupanje i rešavanje po prijavama i prigovorima korisnika upućenih pružaocu usluga;

8) uvedu efikasne mere medijske pismenosti, kao i da rade na podizanju svesti korisnika o postojanju tih mera.

Mere iz stava 1. ovog člana moraju biti sprovodive i proporcionalne i moraju uzeti u obzir obim usluga platformi za razmenu video sadržaja i prirodu usluge koja se pruža, a ne smeju dovoditi do mera prethodne kontrole ili filtriranja sadržaja pri učitavanju.

Posebne obaveze u vezi sa audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama

Član 3

Pružaoci usluga su dužni da, u audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama koje stavljaju na tržište, prodaju i uređuju, kao i u video sadržajima koje su generisali korisnici, a koji sadrže audiovizuelne komercijalne komunikacije, osiguraju poštovanje sledećih pravila:

1) audiovizuelne komercijalne komunikacije moraju biti odmah prepoznatljive kao takve, a prikrivene audiovizuelne komercijalne komunikacije su zabranjene;

2) u audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama ne smeju se koristiti tehnike delovanja na podsvest;

3) audiovizuelne komercijalne komunikacije ne smeju:

(1) dovoditi u pitanje poštovanje ljudskog dostojanstva;

(2) ponižavati, zastrašivati, promovisati predrasude i netoleranciju ili podsticati na mržnju, nasilje ili diskriminaciju protiv osobe ili grupe na osnovu pola, rase, etničke pripadnosti, nacionalnosti, vere ili uverenja, invalidnosti, poteškoća u razvoju, dobi, seksualne orijentacije, rodnog identiteta i polnih karakteristika, društvenog porekla ili na osnovu bilo koje druge okolnosti koja ima za svrhu ili posledicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, njegovih prava i sloboda;

(3) podsticati ponašanje koje je štetno za zdravlje ili sigurnost;

(4) podsticati ponašanje koje je štetno za okolinu;

4) zabranjen je svaki oblik audiovizuelnih komercijalnih komunikacija za cigarete i druge duvanske proizvode, elektronske cigarete i okvir za ponovno punjenje, te oružje, streljiva i pirotehnička sredstva i opojne droge;

5) audiovizuelne komercijalne komunikacije za alkoholna pića svih vrsta ne smeju biti posebno usmerene na maloletnike niti ohrabrivati neumerenu konzumaciju alkohola;

6) nisu dopuštene audiovizuelne komercijalne komunikacije za lekove, medicinska sredstva i medicinske tretmane koji su dostupni isključivo na lekarski recept;

7) audiovizuelne komercijalne komunikacije ne smeju direktno podsticati maloletnike na kupovinu ili unajmljivanje proizvoda ili usluga, iskorišćavajući njihovo neiskustvo ili lakovernost; direktno podsticati maloletnike da nagovore svoje roditelje ili druge osobe na kupovinu proizvoda ili usluga koje se oglašavaju; iskorišćavati posebno poverenje koje maloletnici imaju u roditelje, staratelje, druga zakonski odgovorna lica, nastavnike ili druge osobe, kao ni neopravdano prikazivati maloletnike u opasnim situacijama.

Pružaoci usluga su dužni da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se osiguralo poštovanje pravila iz stava 1. ovog člana u audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama, uzimajući u obzir ograničenu kontrolu koju te platforme za razmenu video sadržaja sprovode nad tim audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama.

Mere iz stava 2. ovog člana jesu:

1) da uključi i primeni u uslove korišćenja pravila za audiovizuelne komercijalne komunikacije koje ne prodaju ili ne uređuju pružaoci usluga;

2) da ima funkciju za korisnike koji video sadržaj generišu, da deklarišu da li takvi snimci sadrže audio-vizuelne komercijalne komunikacije.

Obaveštenje o postojanju audiovizuelne komercijalne komunikacije

Član 4

Pružaoci usluga su dužni da istaknu jasnu informaciju o tome da programski sadržaj ili video sadržaj koji je generisan od strane korisnika sadrži audiovizuelne komercijalne komunikacije, kada su pružaoci usluga o tome obavešteni posredstvom izjave od strane korisnika koji je postavio video sadržaj koji sadrži audiovizuelnu komercijalnu komunikaciju.

Obaveza utvrđivanja kodeksa

Član 5

Pružaoci usluga su dužni utvrditi kodekse ponašanja u cilju smanjenja izloženosti dece audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama u pogledu hrane i napitaka koji sadrže sastojke sa prehrambenim ili fiziološkim dejstvom čije se preterano konzumiranje ne preporučuje, naročito masnoće, trans-masne kiseline, so/natrijum ili šećer, a koje se emituje pre, u toku ili neposredno nakon sadržaja koji su namenjeni deci ili specijalizovani za njih.

Kodeksom se, između ostalog, osigurava da se audiovizuelnim komercijalnim komunikacijama ne ističe pozitivni kvalitet hranljivih aspekata takve hrane i pića iz stava 1. ovog člana.

Pružaoci usluga su dužni da pre utvrđivanja kodeksa iz stava 1. ovog člana isti dostave Regulatornom telu za elektronske medije (Regulator) radi davanja prethodne saglasnosti.

Zahtev za upis u evidenciju

Član 6

Pružaoci usluga koji imaju sedište u Republici Srbiji ili za koje se smatra da imaju sedište u Republici Srbiji, u smislu člana 117. Zakona o elektronskim medijima, imaju obavezu upisa u Evidenciju o pružaocima usluga platforme za razmenu video sadržaja, koju vodi Regulator.

Zahtev za upis u Evidenciju obavezno sadrži:

1) pun naziv podnosioca zahteva;

2) naziv platforme za razmenu video sadržaja;

3) adresu sedišta podnosioca zahteva;

4) matični broj;

5) PIB;

6) podatke o odgovornim licima (ime i prezime, adresa);

7) internet adresa (URL) usluge;

8) podatke o elektronskoj pošti koja omogućava direktan kontakt sa pružaocem usluge i odgovornim licem;

9) planirani datum početka pružanja usluge.

Zahtev za upis u evidenciju dostavlja se putem pošte, elektronskim putem ili lično u prostorijama Regulatora.

Završna odredba

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".