Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O VISINI, IZMENI VISINE I NAČINU OBRAČUNAVANJA NAKNADE ZA PRUŽANJE USLUGA IZ NADLEŽNOSTI REGULATORNOG TELA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se visina, izmena visine i način obračunavanja naknade za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatornog tela za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator).

Član 2

Visina naknade za pružanje usluga iz nadležnosti Regulatora utvrđuje se prema vrsti usluge koju Regulator pruža u skladu sa Zakonom o elektronskim medijima:

1. izdavanje dozvole, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge;

2. produženje dozvole, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge;

3. izmena dozvole, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge;

4. izdavanje saglasnosti na prenos dozvole;

5. izdavanje saglasnosti na statusnu promenu imaoca dozvole;

6. izdavanje saglasnosti za planiranu promenu učešća u osnovnom kapitalu;

7. izdavanje akta o primeni propisa (mišljenja, smernice ili objašnjenja, koji se odnose na primenu Zakona o elektronskim medijima ili drugog propisa iz delokruga Regulatora);

8. postupanje po prijavi na javni konkurs za izdavanje dozvole;

9. postupanje po zahtevu za izdavanje dozvole/odobrenja;

10. upis u evidenciju;

11. izdavanje prepisa i potvrda.

Član 3

Visina naknade iznosi za:

1. izdavanje dozvole, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge - 30.000 dinara;

2. produženje dozvole, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge - 25.000 dinara;

3. izmenu programskog elaborata, kao sastavnog dela dozvole, odnosno odobrenja za pružanje medijske usluge - 10.000 dinara;

4. izmenu drugih podataka u dozvoli, odnosno odobrenju za pružanje medijske usluge - 2.500 dinara;

5. izdavanje saglasnosti na prenos dozvole - 20.000 dinara;

6. izdavanje saglasnosti na statusnu promenu imaoca dozvole - 20.000 dinara;

7. izdavanje saglasnosti za planiranu promenu učešća u osnovnom kapitalu - 20.000 dinara;

8. izdavanje akta o primeni propisa (mišljenja, smernice ili objašnjenja, koji se odnose na primenu Zakona o elektronskim medijima ili drugog propisa iz delokruga Regulatora) - 15.000 dinara;

9. postupanje po prijavi na javni konkurs za izdavanje dozvole - 10.000 dinara;

10. postupanje po zahtevu za izdavanje dozvole/odobrenja - 5.000 dinara;

11. upis u evidenciju - 5.000 dinara;

12. izdavanje prepisa i potvrda - 5.000 dinara.

Iznos naknade iz stava 1. ovog člana dužno je da plati fizičko ili pravno lice po čijem zahtevu ili prijavi ili u čijem interesu se pružaju usluge od strane Regulatora.

Kada su iznos naknade iz stava 1. ovog člana dužna da plate dva ili više lica zajedno, njihova je obaveza solidarna.

Od plaćanja iznosa naknade iz stava 1. ovog člana oslobođeni su Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, organi autonomne pokrajine i organi jedinice lokalne samouprave.

Član 4

Sredstva na ime odgovarajuće naknade iz člana 3. stav 1. ovog pravilnika uplaćuju se na redovni račun Regulatora, sa pozivom na broj pod kojim je zaveden zahtev ili prijava.

Račun iz stava 1. ovog člana jeste tekući račun Regulatora, otvoren kod Ministarstva finansija, Uprave za trezor, radi obavljanja osnovne delatnosti - račun sopstvenih sredstava 840-978627-49 kod Uprave za trezor.

Član 5

Visina naknade i način obračunavanja naknade određena je na osnovu troškova koje Regulator ima prilikom pružanja usluga iz člana 2. ovog pravilnika, i to u skladu sa prosečnim vremenom za obradu podataka, brojem potrebnih radnji ili dokumenata za izradu i obradu podneska, vrste postupka ili usluge i troškovima štampe.

Obaveza plaćanja naknade nastaje u momentu podnošenja zahteva ili prijave, odnosno u momentu izdavanja dozvole ili odobrenja.

Dokaz o uplati naknade dostavlja se istovremeno sa podnošenjem zahteva ili prijave Regulatoru, odnosno u momentu izvršenja usluge izdavanja dozvole ili odobrenja.

Ako lice koje je dužno da plati naknadu za pružanje usluge, Regulatoru podnese zahtev ili prijavu uz koji nije priložen dokaz o plaćenoj naknadi u propisanom iznosu, odnosno ne dostavi dokaz o uplati u momentu izdavanja dozvole ili odobrenja, Regulator će naložiti licu da podnese dokaz o uplati propisane naknade u roku od deset dana od dana prijema naloga.

U slučaju da naknada u određenom roku ne bude plaćena, Regulator neće pružiti traženu uslugu dok lice ne plati naknadu za pružanje usluge.

Član 6

Visina naknade za pružanje usluga od strane Regulatora usklađuje se jednom u dve godine.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".