Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA

("Sl. glasnik RS", br. 9/2016, 62/2016 i 13/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za naknadu i visina naknade troškova koji u sudskim postupcima pripadaju svedoku, veštaku, stručnom savetniku, prevodiocu, tumaču i stručnom licu; nagrada veštaku, stručnom savetniku, prevodiocu, tumaču i stručnom licu; naknada troškova privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom u krivičnom postupku; naknada troškova stranci i umešaču u parničnom postupku; naknada troškova i nagrada braniocu, punomoćniku i zakonskom zastupniku u parničnom i krivičnom postupku; naknada troškova sudu za vršenje radnji van zgrade suda.

Ovim pravilnikom propisuju se i naknada troškova lečenja okrivljenog koji je u pritvoru, naknada drugih troškova u krivičnom postupku, visina paušalnog iznosa u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku i Zakonom o prekršajima, predujam za troškove izvršenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju i naknada troškova objavljivanja sudskih odluka.

Član 2

Troškovi se nadoknađuju pod uslovima koji su određeni zakonom, drugim propisom i ovim pravilnikom.

Član 3

Troškovi se nadoknađuju na zahtev lica koje smatra da ima pravo na naknadu.

Sud je dužan da to lice pouči o pravu na naknadu troškova, posebno o mogućnosti gubitka prava ako zahtev ne bude podnet u propisanom roku ili na propisan način.

Pouka i izjava lica koju ono da o njegovim pravom na naknadu troškova unose se u zapisnik.

Član 4

Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju i na naknadu troškova i nagradu koji su nastali u predistražnom i krivičnom postupku koji vodi javno tužilaštvo ili drugi organ postupka.

II TROŠKOVI UČESNIKA U POSTUPKU

1. Vrste troškova

Član 5

Troškove svedoka, veštaka, prevodioca, tumača, stručnog savetnika i stručnog lica (u daljem tekstu: učesnik u postupku) čine putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište i izgubljena zarada.

Veštaku, prevodiocu, tumaču i stručnom licu pripadaju i troškovi neposrednog vršenja radnje u postupku (veštačenje, prevođenje, tumačenje, davanje objašnjenja).

2. Putni troškovi

Član 6

Putne troškove čine troškovi putovanja učesnika u postupku sredstvom javnog prevoza od mesta prebivališta, odnosno boravišta do mesta izvršenja radnje i troškovi povratka, kao i troškovi putovanja unutar mesta prebivališta.

Član 7

Nadoknađuju se troškovi putovanja najkraćim putem i najekonomičnijim sredstvom javnog prevoza.

Putni troškovi nadoknađuju se u visini stvarnih izdataka za putovanje, koji se utvrđuju na osnovu prevozne karte ili na drugi pogodan način.

Putni troškovi ne nadoknađuju se učesniku u postupku koji ima pravo na stalnu besplatnu vožnju u javnom prevozu.

Član 8

Ako sredstvo javnog prevoza ne postoji, ne saobraća u pogodno vreme ili iz drugih razloga nije dostupno, putni troškovi nadoknađuju se prema broju pređenih kilometara najkraćim putem (kilometraža).

Kilometraža se nadoknađuje u iznosu od 10% od cene jednog litra najkvalitetnijeg benzina po pređenom ili započetom kilometru.

3. Troškovi za ishranu i prenoćište

Član 9

Troškovi za ishranu nadoknađuju se učesniku u postupku koji je van mesta prebivališta ili boravišta, odnosno adrese stana morao da provede više od osam časova, računajući i vreme potrebno za dolazak u mesto izvršenja radnje i vreme potrebno za povratak.

Troškovi za prenoćište nadoknađuju se učesniku u postupku koji nije mogao istog dana da se vrati u mesto prebivališta, odnosno boravišta, kao i ako je za izvršenje radnje bilo potrebno višednevno odsustvovanje iz mesta prebivališta, odnosno boravišta.

Troškovi za ishranu nadoknađuju se u visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji, propisane Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Troškovi za prenoćište nadoknađuju se prema visini cene za prenoćište i doručak u hotelu do četiri zvezdice, na osnovu priloženog računa.

4. Izgubljena zarada

Član 10

Izgubljena zarada nadoknađuje se učesniku u postupku koji je u radnom odnosu, koji je zemljoradnik ili preduzetnik ili koji ostvaruje zaradu na drugi način u skladu sa zakonom.

Član 11

Licu u radnom odnosu zaradu nadoknađuje poslodavac.

Poslodavac ima pravo da od suda, odnosno drugog organa koji vodi postupak zahteva nadoknadu iznosa koji je licu u radnom odnosu isplatio na ime naknade zarade.

Član 12

Zemljoradniku, preduzetniku i licu koje na drugi način ostvaruje zaradu u skladu sa zakonom, izgubljena zarada određuje se srazmerno izgubljenom vremenu, pri čemu se vodi računa o vrsti zanimanja i dnevnoj zaradi.

5. Troškovi za pratioca

Član 13

Učesniku u postupku koji ima pravo na pomoć i negu prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nadoknađuju se i putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište i izgubljena zarada pratioca.

6. Neposredni troškovi veštačenja

Član 14

Na ime neposrednih troškova veštačenja, veštaku, pravnom licu ili državnom organu se nadoknađuju izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

Sud o visini troškova odlučuje na osnovu podnetog zahteva za naknadu troškova veštačenja i priloženih dokaza.

Član 15

(Brisan)

7. Troškovi prevođenja, tumačenja i davanja objašnjenja

Član 16

Prevodiocu, tumaču i stručnom licu za davanje obaveštenja nadoknađuju se i izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

III NAGRADA UČESNIKA U POSTUPKU

Član 17

Pored troškova postupka, veštaku, prevodiocu, tumaču i stručnom savetniku pripada i nagrada.

Član 18

Veštaku se nagrada određuje tako što se osnovica za obračun nagrade deli brojem radnih časova u mesecu koji je prethodio veštačenju, pa se tako dobijen iznos množi brojem časova koji su bili neophodni za veštačenje.

Osnovica za obračun nagrade jeste dvostruki iznos prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, isplaćene za mesec koji je prethodio veštačenju prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Za veštačenje koje je neophodno obaviti u otežanim uslovima (noću, u izuzetno nepovoljnim vremenskim prilikama i sl.) i za veštačenje koje je neophodno obaviti nedeljom i praznikom, nagrada se uvećava do 100%.

Kad je veštačenje povereno pravnom licu ili državnom organu, sud o visini nagrade odlučuje na osnovu obrazloženog podnetog zahteva za nagradu za obavljeno veštačenje.

Veštaku u krivičnom postupku u kome je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti pripada nagrada koja može biti dvostruko viša od nagrade iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 19

Stručni savetnik ima pravo na nagradu od 50% nagrade veštaka.

Nagrada stručnom licu određuje se shodnom primenom odredaba o određivanju nagrade veštaku (član 18).

Nagrada prevodiocu i tumaču određuje se po posebnom propisu.

Prevodiocu i tumaču u krivičnom postupku u kome je posebnim zakonom određeno da postupa javno tužilaštvo posebne nadležnosti pripada nagrada koja može biti dvostruko viša od nagrade iz stava 3. ovog člana.

IV TROŠKOVI I NAGRADA ZA UČESTVOVANJE U RADNJAMA U VIŠE PREDMETA

Član 20

Učesniku u postupku koji je vršio radnje u više predmeta, istog dana ili više uzastopnih dana, troškovi i nagrada nadoknađuju se srazmerno vremenu utrošenom na pojedinačni predmet.

V TROŠKOVI PRIVATNOG TUŽIOCA, OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA, OŠTEĆENOG U KRIVIČNOM POSTUPKU I OKRIVLJENOG

Član 21

Naknada za nužne izdatke koja pripada privatnom tužiocu, oštećenom kao tužiocu, oštećenom i okrivljenom u krivičnom postupku obuhvata naknadu putnih troškova, troškova za ishranu i prenoćište i naknadu izgubljene zarade po odredbama ovog pravilnika (čl. 6-13).

VI TROŠKOVI STRANKE I UMEŠAČA U PARNIČNOM POSTUPKU

Član 22

Troškovi koji pripadaju stranci i umešaču u parničnom postupku obuhvataju naknadu putnih troškova, troškova za ishranu i prenoćište i naknadu izgubljene zarade po odredbama ovog pravilnika (čl. 6-13).

Kad su javni tužilac i pravobranilac stranke u parničnom postupku, troškovi im se nadoknađuju po posebnim propisima.

VII TROŠKOVI I NAGRADA BRANIOCA I PUNOMOĆNIKA I TROŠKOVI ZAKONSKOG ZASTUPNIKA

Član 23

Naknada za nužne izdatke koji pripadaju braniocu, punomoćnicima oštećenih kao tužilaca, postavljenim punomoćnicima posebno osetljivih svedoka u krivičnom postupku, punomoćnicima stranaka u parničnom postupku, punomoćnicima oštećenih u krivičnom postupku i punomoćnicima u parničnom postupku, koji nisu advokati, i naknada za nužne izdatke koja pripadaju zakonskom zastupniku u krivičnom i parničnom postupku, obuhvata naknadu putnih troškova, troškova za ishranu i prenoćište i naknadu izgubljene zarade po odredbama ovog pravilnika (čl. 6-13).

Braniocu, punomoćniku koji je advokat i pravobraniocu troškovi i nagrada određuju se po tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad advokata.

Braniocu postavljenom po službenoj dužnosti nagrada se isplaćuje po pravnosnažnosti rešenja o njegovom razrešenju iz sredstava organa postupka, koji ih naplaćuje kasnije od lica koje je dužno da ih naknadi u skladu sa odlukom o troškovima krivičnog postupka.

VIII TROŠKOVI SUDA ZA IZVRŠENJE RADNJI VAN ZGRADE SUDA

Član 24

Sudu se, za izvršenje radnji izvan zgrade suda (uviđaj i sl.), troškovi prevoza i dnevnice sudija i zaposlenih u sudu nadoknađuju po posebnim propisima.

Troškovi upotrebe službenog vozila suda nadoknađuju se u visini stvarnih izdataka.

Kad je potrebno da se radnja izvan zgrade suda hitno izvrši, a nije dostupno sredstvo javnog prevoza ili službeno vozilo suda, putni troškovi nadoknađuju se po odredbama ovog pravilnika (član 8).

IX TROŠKOVI LEČENJA I PREVOZA OKRIVLJENOG I NJEGOVOG DOVOĐENJA

Član 25

Troškove lečenja okrivljenog koji je u pritvoru, a nije zdravstveno osiguran, čine:

a) troškovi lečenja okrivljenog u zdravstvenoj ustanovi;

b) troškovi smeštaja okrivljenog u zdravstvenu ustanovu radi veštačenja;

v) troškovi porođaja okrivljene;

g) troškovi prevoza okrivljenog do zdravstvene ustanove i troškovi povratka.

Troškovi lečenja, smeštaja i porođaja nadoknađuju se na osnovu računa zdravstvene ustanove, a prevoza okrivljenog - po odredbama ovog pravilnika (čl. 7. i 8).

Izdaci za dovođenje okrivljenog nadoknađuju se po odredbama posebnih propisa.

X DRUGI TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA

Član 26

Troškovi tehničkog pregleda vozila i analize uzoraka nadoknađuju se na osnovu računa lica koje je izvršilo tehnički pregled ili analizu uzoraka.

Troškovi prevoza leša do mesta obdukcije nadoknađuju se po odredbama ovog pravilnika (član 8).

XI PAUŠALNI IZNOS

Član 27

Paušalni iznos, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, utvrđuje se u visini od 5.000 do 50.000 dinara.

Paušalni iznos, u skladu sa Zakonom o prekršajnom postupku, utvrđuje se u visini do 12.000 dinara.

Visina paušalnog iznosa u konkretnom postupku utvrđuje se u zavisnosti od složenosti i trajanja postupka i od imovnog stanja lica obaveznog da plati paušalni iznos.

Paušalni iznos uplaćuje se na račun suda koji je doneo prvostepenu odluku.

XII PREDUJAM ZA TROŠKOVE IZVRŠENJA

Član 28

Predujam za troškove izvršenja, koje plaća izvršni poverilac, uplaćuje se na depozitni račun suda.

Dokaz o uplati predujma za troškove izvršenja, izvršni poverilac dostavlja sudu zajedno s predlogom za izvršenje, odnosno u roku od tri dana od dana prijema zaključka kojim je sud odredio ili promenio sredstvo izvršenja.

Ako predujmljeni iznos sredstava nije dovoljan za sprovođenje izvršenja, sud poziva izvršnog poverioca da u određenom roku doplati potreban iznos sredstava.

Izvršni poverilac koji nije siguran u visinu predujma, može uz predlog za izvršenje, odnosno pre isplate predujma prema zaključku kojim je sud odredio ili promenio sredstvo izvršenja, tražiti od suda da on odredi visinu i rok uplate predujma.

Kada je izvršni poverilac uz predlog za izvršenje podneo i zahtev za oslobađanje od plaćanja troškova postupka, obaveza uplate predujma odlaže se do donošenja odluke o tom zahtevu.

Član 29

Troškovi izvršenja mogu se predujmiti za izvršenje:

a) na pokretnim stvarima, radi:

- upotrebe službenog vozila;

- upotrebe sopstvenog vozila sudskog izvršitelja;

- prevoza zaplenjenih stvari po fakturi prevoznika;

- utovara i istovara stvari po fakturi davaoca usluge;

- plaćanja usluge ovlašćenog bravara po fakturi, ako se prinudno otvara stan;

- čuvanja i skladištenja stvari, po fakturi skladištara;

- oglašavanja prodaje stvari u sredstvima javnog informisanja i sl.

b) na nepokretnosti izvršnog dužnika, radi:

- procene vrednosti nepokretnosti;

- oglašavanja prodaje u sredstvima javnog informisanja;

- naplate troškova navedenih u tački a) ovog člana.

v) obaveze na činjenje, radi:

- izlaska stručnog lica, geodete, na teren;

- upotrebe službenog vozila;

- upotrebe sopstvenog vozila sudskog izvršitelja i sl.

XIII TROŠKOVI OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA

Član 30

Kad je propisano da se sudske odluke objavljuju u sredstvima javnog informisanja, troškovi za objavljivanje određuju se prema ceni oglasa, na osnovu računa izdatog za objavljivanje sudske odluke.

XIV ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA I ZA NAGRADU

Član 31

Lice podnosi zahtev za naknadu troškova odmah po izvršenoj radnji zbog koje je učestvovao u postupku. Licu koje je u radnom odnosu odmah se, radi ostvarivanja prava na naknadu zarade, izdaje potvrda o vremenu koje je provelo učestvujući u postupku.

Kad je radnja preduzeta pred zamoljenim organom, u potvrdi o vremenu provedenom u postupku naznačava se koji sud vodi postupak, uz upozorenje da zahtev za nadoknadu iznosa isplaćenog na ime naknade zarade treba njemu uputiti.

Službena lica podnose zahtev za naknadu putnih troškova u roku propisanom Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika.

Državni organi i pravna lica koji imaju pravo na naknadu troškova podnose zahtev u roku određenom posebnim propisima.

Zahtev za nagradu podnosi se po odredbama zakona koji uređuju sudske postupke.

Član 32

Radi ostvarivanja prava na naknadu troškova i za nagradu, uz zahtev se podnose i dokazi kojima se pravdaju učinjeni izdaci, odnosno iznos nagrade obračunate po odredbama ovog pravilnika (računi, karte za prevoz, troškovnici i dr.).

XV ISPLATA TROŠKOVA

Član 33

O zahtevu za naknadu troškova i za nagradu sud odlučuje posebnim rešenjem, na osnovu koga se isplaćuju troškovi.

Kad se radnja u postupku vrši pred zamoljenim organom, o zahtevu odlučuje zamoljeni organ.

Član 34

Kad zamoljeni organ odlučuje o zahtevu za naknadu troškova i o nagradi, a sud koji vodi postupak unapred ne dostavi iznos potreban za pokriće, zamoljeni organ isplaćuje iz svojih sredstava troškove i nagradu.

Sud koji vodi postupak dužan je da zamoljenom organu na njegov zahtev nadoknadi isplaćeni iznos.

Član 35

Svi troškovi koji su isplaćeni iz sredstava suda unose se u poseban popis troškova koji se prilaže spisu.

Član 36

Privatni tužilac unapred isplaćuje sve troškove koje unapred isplaćuje sud u krivičnom postupku za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o naknadi troškova u sudskim postupcima ("Službeni glasnik RS", br. 57/03 i 69/11).

Član 38

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".