Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD IZVRŠENJEM UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

("Sl. glasnik RS", br. 110/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način vršenja nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama.

Član 2

Nadzor nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama vrši organizaciona jedinica u Ministarstvu finansija koja obavlja poslove budžetske inspekcije (u daljem tekstu: budžetska inspekcija).

Član 3

Nadzor nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama, u svrhu obezbeđenja zakonitog i namenskog korišćenja javnih sredstava i ostvarivanja javnog interesa, budžetska inspekcija vrši saglasno zakonom utvrđenim nadležnostima.

Član 4

Na osnovu uvida u sopstvene registre i podatke koji su dostupni budžetskoj inspekciji utvrđuju se subjekti inspekcijskog nadzora koji su kao naručioci zaključili ugovor o javnoj nabavci, nakon čega se vrši se izbor subjekata i ugovora o javnoj nabavci nad čijim izvršenjem će budžetska inspekcija vršiti inspekcijski nadzor.

Izbor subjekata i ugovora inspekcijskog nadzora vrši se na osnovu procenta realizacije ugovora, izmene ugovora, ravnomerne geografske raspoređenosti, tipa korisnika javnih sredstava, vrednosti svih zaključenih ugovora i broju zaključenih ugovora.

Izbor subjekata i ugovora inspekcijskog nadzora vrši se i metodom slučajnog izbora.

Član 5

Budžetska inspekcija vrši nadzor nad izvršenjem ugovora o javnoj nabavci koji za predmet može imati:

1) nabavku dobara;

2) pružanje usluga;

3) izvođenje radova.

Inspekcijski nadzor počinje kada budžetski inspektor odgovornom licu subjekta kod koga se vrši nadzor uruči nalog za inspekcijski nadzor čija sadržina je propisana zakonom kojim se uređuje položaj i postupak inspekcije u oblasti budžetskog sistema.

Budžetski inspektor utvrđuje da li je subjekt inspekcijskog nadzora posebnim aktom bliže uredio način planiranja, sprovođenja postupka javne nabavke i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci (način komunikacije, pravila, obaveze i odgovornost lica i organizacionih jedinica), način planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon ne primenjuje, kao i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon).

Član 6

Subjekt inspekcijskog nadzora u skladu sa zahtevom budžetskog inspektora na uvid stavlja svu potrebnu dokumentaciju iz koje se mogu utvrditi činjenice koje su bitne za postupak vršenja nadzora.

Dokumentacija iz stava 1. ovog člana obuhvata:

1) ugovor o javnoj nabavci i/ili okvirni sporazum;

2) dokumentaciju o nabavci i izabranoj ponudi;

3) izmene ugovora i/ili okvirnog sporazuma;

4) fakture/račune, odnosno privremene i/ili okončane situacije tj. dokumentacija kojom se obračunava naknada za isporuku dobara, za pružanje usluga i za izvršene građevinske i investicione radove;

5) dokaz o izmirenju obaveza;

6) ostalu dokumentaciju neophodnu za utvrđivanje činjenica prilikom nadzora nad izvršenjem predmetnih ugovora (otpremnice, prijemnice, zapisnici, obračunski list građevinske knjige, građevinski dnevnik, pomoćne evidencije itd.).

U postupku inspekcijskog nadzora, na osnovu pribavljene dokumentacije, budžetski inspektor utvrđuje da li je predmetni ugovor o javnoj nabavci izvršen u skladu sa ugovorenim uslovima, koji su određeni u dokumentaciji o nabavci i izabranoj ponudi, odnosno utvrđuje da li je nadzirani subjekt prilikom izvršenja ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova postupio saglasno Zakonu i podzakonskim aktima donetim u skladu sa Zakonom.

Član 7

Po obavljenom nadzoru budžetski inspektor sačinjava zapisnik o inspekcijskom nadzoru u koji unosi sve radnje preduzete u postupku inspekcijskog nadzora i utvrđeno činjenično stanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj i postupak inspekcije u oblasti budžetskog sistema.

Član 8

Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrde radnje i nezakonitosti za koje postoje osnovi sumnje o učinjenom krivičnom delu ili privrednom prestupu, budžetski inspektor podnosi krivičnu prijavu, odnosno prijavu za privredni prestup nadležnom javnom tužilaštvu ili obaveštenje sa dokazima da postoje osnovi sumnje o učinjenom krivičnom delu, odnosno privrednom prestupu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj i postupak inspekcije u oblasti budžetskog sistema.

Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrde radnje i nezakonitosti koje su prema zakonu ili drugom propisu kažnjive kao prekršaj, budžetski inspektor podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj i postupak inspekcije u oblasti budžetskog sistema.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2024. godine.