Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I SADRŽINI REGISTRA PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

("Sl. glasnik RS", br. 89/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način vođenja i sadržina Registra pružalaca računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: Registar), upis podataka u Registar, javno objavljivanje podataka iz Registra, kao i obaveštavanje Komore ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) i izveštavanje Nacionalne komisije za računovodstvo (u daljem tekstu: Nacionalna komisija).

Predmet upisa

Član 2

U Registru se evidentiraju podaci o rešenjima o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga koja Komora izdaje u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo (u daljem tekstu: Zakon), osnovni podaci o pravnim licima, odnosno preduzetnicima koji imaju registrovanu pretežnu delatnost pružanja računovodstvenih usluga i dozvolu za pružanje tih usluga (u daljem tekstu: pružalac računovodstvenih usluga), podaci o licu koje ima profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije stečeno u skladu sa Zakonom i koje je zaposleno kod pružaoca računovodstvenih usluga (u daljem tekstu: ovlašćeni računovođa), kao i podaci o povezanim pravnim licima sa tim pružaocem.

II NAČIN VOĐENJA I SADRŽINA REGISTRA

Način vođenja Registra

Član 3

Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, evidentiraju podaci i dokumenta iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika.

Registar je javna knjiga i vodi se na srpskom jeziku.

Podaci i dokumenta iz stava 1. ovog člana se vode prema matičnom broju pružaoca računovodstvenih usluga, kao jedinstvenom identifikatoru.

Podaci i dokumenta iz Registra se redovno ažuriraju i javno objavljuju na internet stranici Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

Agencija vodi Registar preko registratora imenovanog u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje Agencije (u daljem tekstu: registrator).

Obrada podataka u Registru iz stava 1. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Podaci i dokumenta iz stava 1. ovog člana čuvaju se trajno.

Podaci koje Registar sadrži

Član 4

Registar sadrži:

1) osnovne podatke o pružaocu računovodstvenih usluga (poslovno ime i matični broj);

2) podatke o rešenju o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga (broj i datum rešenja);

3) podatke o ovlašćenom računovođi zaposlenom kod pružaoca računovodstvenih usluga sa punim radnim vremenom;

4) podatke o pravnim licima povezanim sa pružaocem računovodstvenih usluga u skladu sa Zakonom;

5) podatke o datumu i broju pod kojim je pružalac računovodstvenih usluga upisan, odnosno brisan iz Registra, kao i o datumu i broju pod kojima su vršene promene podataka u Registru.

Podaci o fizičkim licima iz stava 1. ovog člana koji se vode u okviru Registra su:

1) za domaća fizička lica - lično ime i jedinstveni matični broj građana;

2) za strana fizička lica - lično ime, broj pasoša i država izdavanja i/ili lični broj za stranca i/ili broj lične karte stranca u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije;

Pored podataka iz stava 2. ovog člana, za ovlašćenog računovođu se u okviru Registra vode i podaci o profesionalnom zvanju koje poseduje, broju i datumu akta o sticanju tog zvanja, kao i naziv izdavaoca akta.

Podaci o pravnim licima iz stava 1. tačka 4) ovog člana koji se vode u okviru Registra su:

1) za domaća pravna lica - poslovno ime, adresa sedišta i matični broj;

2) za strana pravna lica poslovno ime, adresa sedišta, broj pod kojim se to pravno lice vodi u matičnom registru i država u kojoj je to lice registrovano.

U Registar se upisuju i sve promene podataka koje se vode u Registru.

Dokumentacija koju Registar sadrži

Član 5

Registar pored podataka iz člana 4. ovog pravilnika, sadrži i dokumenta na osnovu kojih je izvršeno evidentiranje podataka u Registru.

III UPIS PODATAKA U REGISTAR

Dostavljanje rešenja o davanju i oduzimanju dozvole i upis u Registar

Član 6

Komora po službenoj dužnosti, bez odlaganja dostavlja Agenciji rešenje o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, putem posebne aplikacije Agencije uspostavljene za potrebe dostavljanja podataka i dokumenata radi upisa u Registar (u daljem tekstu: posebna aplikacija Agencije), u elektronskom obliku.

Dostavljanje rešenja iz stava 1. ovog člana vrši se na način da uz to rešenje, ovlašćeno lice Komore u posebnu aplikaciju Agencije unosi broj i datum rešenja, osnovne podatke o pružaocu računovodstvenih usluga, ovlašćenom računovođi i o povezanim pravnim licima u formi posebnog pregleda, a zatim sve zajedno potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Agencija, po službenoj dužnosti vrši upis, odnosno brisanje pružaoca računovodstvenih usluga iz Registra, najkasnije narednog dana od dana prijema rešenja iz stava 1. ovog člana.

Zahtev za promenu podataka

Član 7

Pružalac računovodstvenih usluga je dužan da obavesti Agenciju o promeni podataka koji se vode u Registru u roku od osam dana od dana nastanka promene, podnošenjem zahteva za promenu podataka u Registru na obrascu propisanom od strane Registratora saglasno članu 10b Zakona o Agenciji za privredne registre ("Službeni glasnik RS", br. 55/04, 111/09 i 99/11).

Način dostavljanja zahteva za promenu podataka

Član 8

Zahtev za promenu podataka iz člana 7. ovog pravilnika, potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom lica ovlašćenog za zastupanje pružaoca računovodstvenih usluga, dostavlja se Agenciji u elektronskom obliku, putem posebne aplikacije Agencije.

U slučaju da pružalac računovodstvenih usluga zahtev za promenu podataka ne dostavi u skladu sa stavom 1. ovog člana, Registar posebnim dopisom obaveštava tog pružaoca da zahtev nije dostavljen u propisanom obliku i pismeni otpravak dopisa mu dostavlja poštom na registrovanu adresu.

Dostavljanje zahteva za promenu podataka od strane ovlašćenog računovođe

Član 9

Izuzetno, zahtev za brisanje podatka o ovlašćenom računovođi može da podnese i taj računovođa shodno čl. 7. i 8. ovog pravilnika, ako mu je prestao radni odnos kod pružaoca računovodstvenih usluga.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se dokazi o prestanku radnog odnosa kod pružaoca računovodstvenih usluga.

Dokaze iz stava 2. ovog člana Agencija pribavlja po službenoj dužnosti od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, osim kada se podnosilac zahteva izričito izjasni da će sam podneti dokaze.

Posebna aplikacija Agencije

Član 10

Posebna aplikacija Agencije je aplikacija kojom se obezbeđuje jedinstven postupak unosa podataka u formi elektronskog dokumenta, jedinstvena elektronska obrada podataka, javno objavljivanje podataka i dokumenata u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, kao i skladištenje i čuvanje elektronskih dokumenata i svih informacija nastalih u funkcionisanju te aplikacije.

U posebnoj aplikaciji Agencije čuvaju se i elektronske kopije dokumenata za koje je izvršena digitalizacija u skladu sa propisima.

Dostavljanje elektronskih dokumenata putem posebne aplikacije Agencije garantuje integritet, autentičnost i neporecivost poslatog dokumenta.

Podaci iz zahteva iz čl. 6. do 9. ovog pravilnika, unose se u posebnu aplikaciju Agencije i dostavljaju putem te aplikacije korišćenjem formata datoteke: Extesible Markup Language (XML) 1.0 u skladu sa specifikacijom W3C međunarodne organizacije (u daljem tekstu: XML).

Za rešenje o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i dokumenta koja pružalac računovodstvenih usluga može da dostavi uz zahtev koristi se format datoteke: Portable Document Format u skladu sa ISO 32000 (u daljem tekstu: PDF).

Za elektronski potpisan dokument koristi se jedan od sledećih formata elektronskog potpisa:

1) PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) format prema ETSI EN 319 142 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); PAdES digital signatures", za elektronska dokumenta zapisana u formatu datoteke PDF;

2) XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) format prema ETSI EN 319 132 "Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); XAdES digital signatures", za elektronska dokumenta zapisana u formatu datoteke XML.

Upis promene podataka

Član 11

Agencija je dužna da najkasnije narednog dana od dana prijema zahteva za promenu podataka u smislu čl. 7. do 9. ovog pravilnika izvrši upis tražene promene u Registar.

Ukoliko su uz zahtev iz stava 1. ovog člana dostavljena i dokumenta koja su od značaja za izdavanje, odnosno oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, Agencija bez odlaganja ta dokumenta prosleđuje Komori na nadležno postupanje.

IV JAVNO OBJAVLJIVANJE PODATAKA I DOKUMENATA

Član 12

Podaci iz Registra javno se objavljuju na internet strani Agencije, najkasnije narednog dana od dana upisa.

Izuzetno od stava 1. ovog člana za ovlašćenog računovođu se ne objavljuju podaci o jedinstvenom matičnom broju građana, odnosno o broju pasoša i državi izdavanja i/ili ličnom broju za stranca i/ili broju lične karte stranca, niti se ovi podaci mogu ustupati trećim licima.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana, na internet strani Agencije, u okviru Registra, javno se objavljuju i podaci koji se saglasno propisima izvorno registruju u Registru privrednih subjekata, odnosno evidentiraju u Evidenciji stvarnih vlasnika, a koji su od značaja za davanje, odnosno oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, i to:

1) osnovni podaci o pružaocu računovodstvenih usluga:

(1) poslovno ime;

(2) adresa sedišta;

(3) šifra pretežne delatnosti;

(4) poreski identifikacioni broj (PIB);

(5) pravna forma, odnosno oznaka preduzetnika;

(6) podaci o zastupnicima i granicama njihovih ovlašćenja;

2) podaci o članovima (osnivačima) pružaoca računovodstvenih usluga, kao i o njihovim udelima;

3) podaci o direktorima, odnosno članovima odbora direktora ili izvršnog odbora (članovi organa upravljanja pružaoca računovodstvenih usluga);

4) podaci o stvarnim vlasnicima pružaoca računovodstvenih usluga.

Za fizička i pravna lica iz stava 3. ovog člana, javno se objavljuju podaci navedeni u članu 4. st. 2. i 4. ovog pravilnika.

U okviru Registra javno se objavljuje i rešenje o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga.

V OBAVEŠTAVANJE KOMORE I IZVEŠTAVANJE NACIONALNE KOMISIJE

Obaveštavanje Komore

Član 13

Agencija je dužna da jednom nedeljno obaveštava Komoru o svim promenama podataka u Registru, kao i o promeni podataka iz člana 12. stav 3. ovog pravilnika, a naročito o promeni podataka koji su od značaja za davanje, odnosno oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga.

Agencija je dužna da Komori dostavlja i druge podatke i informacije koje su u vezi sa sadržinom i vođenjem Registra na njen zahtev.

Izveštavanje Nacionalne komisije za računovodstvo

Član 14

Agencija jednom godišnje izveštava Nacionalnu komisiju o pitanjima koja se tiču vođenja Registra.

Agencija je dužna da Nacionalnoj komisiji dostavlja i posebne izveštaje, odnosno podatke i informacije koje su u vezi sa sadržinom i vođenjem Registra, na njen zahtev.

VI ZAVRŠNA ODREDBA

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se počev od 1. januara 2021. godine.