Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I OBRASCIMA EVIDENCIJA O ORUŽJU I MUNICIJI KOJE VODE NADLEŽNI ORGANI

("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način vođenja evidencija o oružju i municiji koje nadležni organi vode na osnovu Zakona o oružju i municiji (u daljem tekstu: Zakon) i sadržina i izgled obrazaca na kojima se vode ove evidencije.

Član 2

Nadležni organi, u skladu sa zakonom, vode evidencije o:

1) podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i osnovnih delova za oružje i municije;

2) podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i o podnetim zahtevima i izdatim potvrdama o prijavi oružja iz kategorije C za fizička lica;

3) podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i o podnetim zahtevima i izdatim potvrdama o prijavi oružja iz kategorije C za pravna lica i preduzetnike;

4) podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja za ličnu bezbednost;

5) oduzetom, nađenom i predatom oružju, osnovnim delovima za oružje i municiji;

6) podnetim zahtevima i izdatim kolekcionarskim dozvolama;

7) podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja, spravljanje municije, posredovanje u prometu oružja i municije;

8) onesposobljenom oružju;

9) oružju čiji je nestanak prijavljen;

10) registrovanom oružju;

11) unošenju i iznošenju oružja preko državne granice;

12) prevozu oružja;

13) oružju diplomatsko-konzularnih predstavnika i stranaca;

14) izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnicima stranih službi bezbednosti;

15) izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku;

16) uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti;

17) automatskom oružju.

Član 3

Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim odobrenjima za nabavljanje oružja i osnovnih delova za oružje i municije vodi se na obrascu koji sadrži:

1) datum prijema zahteva i broj pod kojim je zahtev zaveden;

2) podatke o podnosiocu zahteva;

3) podatke o uverenju o zdravstvenoj sposobnosti i to: naziv ovlašćene ustanove koja je izdala uverenje i podatke o periodu važenja uverenja;

4) podatke o oružju, osnovnim delovima za oružje i municiji;

5) broj i datum izdavanja odobrenja, odnosno, odbijanja zahteva i rok važenja odobrenja.

Član 4

Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i o podnetim zahtevima i izdatim potvrdama o prijavi oružja iz kategorije C za fizička lica vodi se na obrascu koji sadrži:

1) datum prijema zahteva i broj pod kojim je zahtev zaveden;

2) podatke o podnosiocu zahteva;

3) podatke o uverenju o zdravstvenoj sposobnosti i to: naziv ovlašćene ustanove koja je izdala uverenje i podatke o periodu važenja uverenja;

4) podatke o vrsti izdate isprave i to: vrsta isprave, broj izdate isprave i datum izdavanja;

5) podatke o oružju;

6) datum i razlog pasivizacije oružja.

Član 5

Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim oružnim listovima i o podnetim zahtevima i izdatim potvrdama o prijavi oružja iz kategorije C za pravna lica i preduzetnike vodi se na obrascu koji sadrži:

1) datum prijema zahteva i broj pod kojim je zahtev zaveden;

2) podatke o podnosiocu zahteva;

3) podatke o oružnom listu za pravna lica i preduzetnike, odnosno, o potvrdi o prijavljenom oružju iz kategorije C, i to: broj i datum izdavanja isprave, odnosno, potvrde;

4) podatke o oružju;

5) datum i razlog pasivizacije oružja.

Član 6

Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim dozvolama za nošenje oružja za ličnu bezbednost vodi se na obrascu koji sadrži:

1) datum prijema zahteva i broj pod kojim je zahtev zaveden;

2) podatke o podnosiocu zahteva;

3) broj i datum izdavanja oružnog lista za držanje oružja za ličnu bezbednost;

4) broj i datum rešenja kojim je odobreno nošenje oružja, datum izdavanja dozvole za nošenje oružja za ličnu bezbednost i datum pasivizacije.

Član 7

Evidencija o oduzetom, nađenom i predatom oružju, osnovnim delovima za oružje i municiji vodi se na obrascu koji sadrži:

1) datum prijema oružja i broj potvrde o oduzetim predmetima;

2) podatke o vlasniku oružja, odnosno licu koje je predalo oružje;

3) podatke o oružju, osnovnim delovima za oružje i municiji;

4) podatke o pasivizaciji oružja, i to: da li je oružje bilo registrovano, broj isprave, broj i datum akta o oduzimanju oružja i naziv organa koji je doneo akt o oduzimanju oružja i municije.

Član 8

Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim kolekcionarskim dozvolama vodi se na obrascu koji sadrži:

1) datum prijema zahteva i broj pod kojim je zahtev zaveden;

2) podatke o podnosiocu zahteva;

3) broj oružja iz kategorije B koje podnosilac zahteva poseduje;

4) način rešavanja zahteva, broj i datum akta kojim se po zahtevu rešava.

Član 9

Evidencija o podnetim zahtevima i izdatim rešenjima za bavljenje prometom oružja i municije, obukom u rukovanju vatrenim oružjem, popravljanjem i prepravljanjem oružja, spravljanje municije, posredovanje u prometu oružja i municije, vodi se na obrascu koji sadrži:

1) datum prijema zahteva i broj pod kojim je zahtev zaveden;

2) podatke o podnosiocu zahteva;

3) poslovi čije se obavljanje odobrava;

4) način rešavanja zahteva, broj i datum akta kojim se po zahtevu rešava.

Član 10

Evidencija onesposobljenog oružja vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o vlasniku oružja;

2) datum izdavanja i broj potvrde o onesposobljavanju;

3) naziv pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je izvršio onesposobljavanje;

4) broj isprave o ispitivanju, obeležavanju i žigosanju onesposobljenog oružja i datum izdavanja;

5) podatke o oružju;

6) podatke o oružnom listu;

7) broj i datum izdavanja potvrde o držanju oružja iz kategorije C;

8) datum evidentiranja onesposobljenog oružja.

Član 11

Evidencija oružja i municije čiji je nestanak prijavljen vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o vlasniku oružja;

2) podatke o oružju;

3) podatke o vrsti količini municije;

4) datumu prijave nestanka oružja.

Član 12

Evidencija registrovanog oružja vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o vlasniku oružja;

2) podatke o oružju;

3) registracioni broj;

4) naziv organa koji je izvršio registraciju.

Član 13

Evidencija unošenja i iznošenja oružja preko državne granice vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o vlasniku oružja;

2) podatke o oružju;

3) broj i datum ispitivanja isprave o oružju;

4) naziv organa koji je izdao ispravu;

5) naziv graničnog prelaza;

6) datum unošenja odnosno iznošenja oružja.

Član 14

Evidencija o prevozu oružja vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o pošiljaocu, primaocu i prevozniku oružja;

2) podatke o ovlašćenom licu za podnošenje zahteva;

3) trasa prevoza;

4) broj i datum odobrenja za prevoz oružja i naziv organa koji je izdao odobrenje;

5) podatke o oružju, delovima za oružje i municiji;

6) podatke o obezbeđenju prevoza oružja.

Član 15

Evidencija o oružju diplomatsko-konzularnih predstavnika i stranaca vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o pripadniku diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno, stranca;

2) podatke o oružju;

3) podatke o ispravi o oružju.

Član 16

Evidencija o izdatim odobrenjima za nošenje oružja predstavnicima stranih službi bezbednosti vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o pripadniku službe bezbednosti;

2) država pripadnika službe obezbeđenja;

3) broj i datum izdavanja putne isprave i naziv organa koji je ispravu izdao;

4) podatke o oružju;

5) broj, datum izdavanja i period važenja odobrenja.

Član 17

Evidencija o izdatim odobrenjima za nabavljanje, držanje i nošenje oružja strancima na boravku vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o vlasniku;

2) podatke o oružju;

3) broj i datum izdavanja isprave o oružju i naziv organa koji je ispravu izdao.

Član 18

Evidencija o uverenjima o zdravstvenoj sposobnosti vodi se na obrascu koji sadrži:

1) naziv ovlašćene ustanove koja je izdala uverenje;

2) podatke o fizičkom licu kome je izdato uverenje;

3) datum izdavanja i rok važenja uverenja.

Član 19

Evidencija automatskog oružja vodi se na obrascu koji sadrži:

1) podatke o vlasniku oružja;

2) podatke o oružju;

3) broj i datum izdavanja isprave o oružju i naziv organa koji je ispravu izdao.

Član 20

Evidencije se vode u elektronskom obliku u Jedinstvenom informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, evidencije iz člana 2. tač. 1)-7) vode se i ručno u pisanom obliku, najduže tri godine od dana početka primene Zakona.

Obrasci evidencija iz stava 2. ovog člana (Obrazac 1-7.), odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 21

Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe čl. 4-7. Pravilnika o obrascima zahteva, odobrenja, oružnog lista i drugih isprava i evidencija predviđenih Zakonom o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", broj 1/99).

Član 22

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a počinje da se primenjuje 5. marta 2016. godine.

 

Obrazac 1

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH ODOBRENJA ZA NABAVLJANJE ORUŽJA, OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE

 

 

OBRAZAC 1

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH ODOBRENJA ZA NABAVLJANJE ORUŽJA, OSNOVNIH DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

16

17

18

19

Podaci o podnosiocu zahteva

Podaci o oružju, osnovnim delovima za oružje za koje je traženo

Podaci o municiji

Način rešavanja zahteva

Napomena

Redni broj

Datum prijema zahteva

Prezime i ime - naziv pravnog lica

JMBG/
MB

Ovlašćeno lice za podnošenje zahteva

Datum i mesto rođenja

Broj LK ili drugog indentifikacionog dokumenta

Zanimanje/
Delatnost

Adresa prebivališta /
sedišta

Državljanstvo

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti

Kategorija

Vrsta

Kalibar

Količina

Datum izdavanja odobrenja / odbijanja zahteva

Izdato odobrenje/
odbijen zahtev

Odobrenje važi do

 

Ovlašćena ustanova

Važi do

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 2

EVIDENCIJA IZDATIH ORUŽNIH LISTOVA I POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU IZ KATEGORIJE C ZA FIZIČKA LICA

 

 

OBRAZAC 2

EVIDENCIJA IZDATIH ORUŽNIH LISTOVA I POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU IZ KATEGORIJE C ZA FIZIČKA LICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Podaci o podnosiocu zahteva

Vrsta izdate isprave

Podaci o oružju

Odjava

Napomena

Redni broj

Datum prijema zahteva

Prezime i ime

JMBG

Broj LK ili drugog indentifikacionog dokumenta

Zanimanje

Adresa prebivališta

Državljanstvo

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti

Oružni list za držanje oružja

Oružni list za držanje i nošenje oružja

Oružni list za konvertibilno oružje

Potvrda o prijavljenom oružju iz kategorije C

Datum izdavanja isprave / potvrde

Broj izdate isprave / potvrde

Kategorija

Vrsta

Marka / model

Kalibar

Fabrički broj

Osnovni deo (Fabrički broj i kalibar)

Razlog

Datum

 

Izdato od strane

Važi do

1. Onesposobljeno oružje
2. Staro oružje i replike
3. Vazdušno oružje
4. Oružje sa tetivom

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 3

EVIDENCIJA IZDATIH ORUŽNIH LISTOVA I POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU IZ KATEGORIJE C ZA PRAVNA LICA

 

 

OBRAZAC 3

EVIDENCIJA IZDATIH ORUŽNIH LISTOVA I POTVRDA O PRIJAVLJENOM ORUŽJU IZ KATEGORIJE C ZA PRAVNA LICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 

Podaci o podnosiocu zahteva

Podaci o oružju

Odjava

Napomena

Redni broj

Datum prijema zahteva

Naziv pravnog lica

MB

Ovlašćeno lice za podnošenje zahteva

Broj LK ili drugog identifikacionog dokumenta

Delatnost

Adresa sedišta

Oružni list za pravna lica i preduzetnike

Potvrda o prijavljenom oružju iz kategorije C

Datum izdavanja isprave / potvrde

Broj izdate isprave / potvrde

Kategorija

Vrsta

Marka / model

Kalibar

Fabrički broj

Osnovni deo (fabrički broj i kalibar)

Osnov

Datum

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 4

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH DOZVOLA ZA NOŠENJE ORUŽJA

 

 

OBRAZAC 4

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH DOZVOLA ZA NOŠENJE ORUŽJA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Redni broj

Datum prijema zahteva

Prezime i ime

JMBG

Broj LK ili drugog identifikacionog dokumenta

Zanimanje

Adresa prebivališta

Državljanstvo

Broj oružnog lista za držanje oružja za ličnu bezbednost

Broj i datum rešenja kojim je odobreno nošenje oružja

Datum izdavanje dozvole

Datum pasivizacije dozvole

Napomena

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 5

EVIDENCIJA ODUZETOG, NAĐENOG I PREDATOG ORUŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE

 

 

OBRAZAC 5

EVIDENCIJA ODUZETOG, NAĐENOG I PREDATOG ORUŽJA, DELOVA ZA ORUŽJE I MUNICIJE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Podaci o vlasniku oružja, odnosno, licu koje je predalo oružje

Podaci o oružju

Podaci o municiji

Odjava

 

Napomena

Redni broj

Broj akta i datum prijema oružja

Prezime i ime-naziv vlasnika odnosno lica koje je predalo oružje

JMBG/MB

Broj LK ili drugog identifikacionog dokumenta

Zanimanje/Delatnost

Adresa prebivališta / sedišta

Kategorija

Vrsta

Marka / model

Kalibar

Fabrički broj

Osnovni deo (fabrički broj i kalibar)

Kalibar

Količina

Da li je oružje bilo registrovano

Broj oružnog lista ili potvrde za oružje iz kategorije C i organ izdavanja

Broj i datum rešenja / presude o oduzimanju oružja i naziv organa koji ga je doneo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 6

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH KOLEKCIONARSKIH DOZVOLA

 

 

OBRAZAC 6

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH KOLEKCIONARSKIH DOZVOLA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Redni broj

Datum prijema zahteva

Prezime i ime

JMBG

Broj LK ili drugog identifikacionog dokumenta

Zanimanje

Adresa prebivališta

Državljanstvo

Broj oružja iz kategorije B

Način rešavanja zahteva

Napomena

Način rešavanja zahteva odobreno / odbijeno

Broj i datum rešenja

Organ izdavanja rešenja

Datum izdavanja dozvole

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac 7

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH REŠENJA ZA BAVLJENJE DELATNOŠĆU PO ZAHTEVIMA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

 

 

OBRAZAC 7

EVIDENCIJA PODNETIH ZAHTEVA I IZDATIH REŠENJA ZA BAVLJENJE DELATNOŠĆU PO ZAHTEVIMA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Redni broj

Datum prijema zahteva

Podaci o podnosiocu zahteva

Način rešavanja zahteva

Napomena

Naziv pravnog lica

MB

Ovlašćeno lice za podnošenje zahteva

Broj LK ili drugog identifikacionog dokumenta

Delatnost

Adresa sedišta

Način rešavanja zahteva odobreno / odbijeno

Broj i datum rešenja

Organ izdavanja rešenja

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10