Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE I DOKUMENTACIJE O USVOJENOJ DECI

("Sl. glasnik RS", br. 88/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj deci.

Član 2

Podaci koje sadrži evidencija i dokumentacija o usvojenoj deci koriste se za jedinstveno evidentiranje usvojene dece.

Član 3

Evidenciju i dokumentaciju o usvojenoj deci vodi organ starateljstva na čijem području dete ima prebivalište, odnosno boravište i čijom odlukom je usvojenje zasnovano.

Član 4

Organ starateljstva vodi evidenciju i dokumentaciju o usvojenoj deci u elektronskom obliku u jedinstvenom sistemu za zaštitu i automatizaciju instrumenata socijalne zaštite (SOZIS) koji je utvrđen propisom kojim su uređeni organizacija, normativi i standardi rada centra za socijalni rad.

Član 5

Pod dokumentacijom o usvojenoj deci smatraju se spisi predmeta u organu starateljstva na osnovu kojih je zasnovano usvojenje.

Član 6

U evidenciju o usvojenoj deci upisuju se podaci o:

1) usvojeniku, pre i posle usvojenja (ime i prezime, datum i mesto rođenja, državljanstvo, jedinstveni matični broj građana, prebivalište);

2) usvojenikovim roditeljima (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište, državljanstvo);

3) usvojiteljima (ime i prezime, datum rođenja, prebivalište, državljanstvo, bračni status usvojitelja - supružnici, vanbračni partneri, supružnik roditelja deteta, vanbračni partner roditelja deteta, lice koje samo živi);

4) vrsti srodstva sa usvojenikom (krvno srodstvo, očuh, maćeha, drugi srodnici po tazbini);

5) broju i datumu rešenja o usvojenju;

6) broju i datumu rešenja o novom upisu rođenja;

7) poništenju usvojenja (naziv suda, broj i datum presude i datum njene pravnosnažnosti);

8) nosiocu obaveze izdržavanja posle prestanka usvojenja;

9) drugim činjenicama.

Član 7

Unos podataka u evidenciju o usvojenoj deci vrši se na osnovu rešenja o usvojenju i rešenja o novom upisu rođenja usvojenika.

Član 8

Unos podataka u evidenciju o usvojenoj deci vrši se odmah po zasnivanju usvojenja, odnosno nakon što presuda o poništenju usvojenja postane pravnosnažna.

Član 9

Kada je usvojitelj supružnik ili vanbračni partner usvojitelja deteta, organ starateljstva nakon unosa podataka u evidenciju o usvojenoj deci rešenje o usvojenju i rešenje o novom upisu rođenja dostavlja organu starateljstva koji je ranije zasnovao usvojenje, radi unosa podataka o zasnovanom usvojenju, i to: naziv organa starateljstva koji je zasnovao usvojenje, broj i datum rešenja o usvojenju i rešenja o novom upisu rođenja, uz konstataciju da je usvojenje zasnovano od strane supružnika ili vanbračnog partnera usvojitelja deteta. 

Član 10

Evidencija i dokumentacija u smislu ovog pravilnika čuva se u arhivi organa starateljstva u skladu sa propisima kojima se uređuje kancelarijsko poslovanje organa državne uprave. 

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj deci ("Službeni glasnik RS", broj 63/05).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".