Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE PUTEM KOMPENZACIJE

("Sl. glasnik RS", br. 63/2003 i 44/2018 - dr. zakon)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik (u daljem tekstu: dužnik) u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine (u daljem tekstu: dug) putem kompenzacije.

Član 2

Dužnik koji istovremeno ima i potraživanja od budžeta Republike Srbije može, putem bilateralne kompenzacije, izmiriti dug podnošenjem zahteva za plaćanje duga putem kompenzacije (u daljem tekstu: zahtev), pod uslovima da je:

1) prema usaglašenoj knjigovodstvenoj dokumentaciji obaveza budžeta Republike Srbije (u daljem tekstu: budžet) prema dužniku najmanje dvostruko veća od ukupnog duga koji se može izmiriti putem kompenzacije;

2) predmet kompenzacije dug koji predstavlja javni prihod budžeta do iznosa koji pripada budžetu.

Ako se dug sastoji od poreza koji se dele između budžeta i budžeta teritorijalne autonomije i lokalne samouprave (u daljem tekstu: drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda), dužnik je obavezan da izmiri deo duga koji pripada drugom učesniku u raspodeli.

Član 3

Dužnik podnosi zahtev Ministarstvu finansija i ekonomije - Sektor za trezor (u daljem tekstu: Trezor).

Uz zahtev, podnosi se sledeća dokumentacija:

1) potvrda o obavezi na Obrascu POO - Potvrda o obavezi, overena od strane korisnika budžetskih sredstava (u daljem tekstu: korisnik) koji ima obavezu prema dužniku, zajedno sa dokumentacijom kojom se dokazuje osnov dugovanja;

2) potvrda o dugu na Obrascu PDU - Potvrda o dugu, overena od strane nadležne organizacione jedinice Poreske uprave (u daljem tekstu: organizaciona jedinica) prema sedištu dužnika;

3) popunjena izjava o kompenzaciji, u četiri primerka, overena od strane dužnika, na Obrascu IOK - Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja;

4) popunjen nalog na teret i u korist odgovarajućeg uplatnog računa javnih prihoda;

5) popunjen i overen nalog na teret i u korist svog računa.

Obrasci POO - Potvrda o obavezi, PDU - Potvrda o dugu i IOK - Izjava o kompenzaciji međusobnih obaveza i potraživanja, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 4

Korisnik i organizaciona jedinica overavaju Obrazac POO i Obrazac PDU, u roku od sedam radnih dana od dana prijema.

Član 5

Po prihvatanju zahteva i uz ispunjenost uslova iz člana 2 ovog pravilnika, u roku od sedam radnih dana od dana prijema dokumentacije iz člana 3 ovog pravilnika (u daljem tekstu: dokumentacija), Trezor overava Obrazac IOK i ispostavlja naloge za obračun na teret i u korist računa budžeta.

Član 6

Kompenzacija se može realizovati u roku od 30 dana od dana overe Obrasca IOK.

Ako dužnik ne realizuje kompenzaciju, u roku iz stava 1 ovog člana, smatra se da nije ni odobrena, a rok za njenu realizaciju ne može se produžiti.

Član 7

Trezor dostavlja dokumentaciju Upravi za javna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) radi realizacije kompenzacije.

Član 8

Po prijemu dokumentacije, Uprava obaveštava dužnika o iznosu duga koji je odobren za kompenzaciju, a ako deo duga pripada drugom učesniku u raspodeli i o iznosu duga koji pripada tom učesniku, sa zahtevom da podnese dokaz o izmirenju duga.

Član 9

Uprava, na osnovu dostavljene dokumentacije i po prijemu dokaza o izmirenju duga koji pripada drugom učesniku u raspodeli, izvršava naloge za obračun na teret i u korist budžeta i odgovarajućeg računa za uplatu javnih prihoda i evidentira izvršene promene u izveštaju o bruto naplati javnih prihoda, izvršenim povraćajima, raspoređenim i neraspoređenim javnim prihodima.

Posle realizacije naloga za obračun, Uprava dostavlja dužniku jedan primerak Obrasca IOK zajedno sa potvrdama, odnosno kopijama naloga o sprovedenom obračunu na teret i u korist računa budžeta i uplatnog računa javnih prihoda.

Dužnik je obavezan da sprovede obračun preko svog računa i dostavi organizacionoj jedinici dokaz o izvršenom evidentiranju sa dokumentacijom iz stava 2 ovog člana.

Član 10

Dužnik može putem kompenzacije, u skladu sa ovim pravilnikom, izmiriti i dug koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda, podnošenjem zahteva iz člana 3 ovog pravilnika nadležnom organu teritorijalne autonomije, odnosno lokalne samouprave za poslove finansija, koji ako su ispunjeni uslovi iz člana 5 ovog pravilnika dostavlja dokumentaciju Upravi radi realizacije kompenzacije.

Član 11

Izjava overena od strane oba učesnika u kompenzaciji čini sastavni deo knjigovodstvene dokumentacije na osnovu koje se sprovodi odgovarajuće knjiženje u knjigovodstvima učesnika kompenzacije.

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Obrazac POO*

Republika Srbija
_______________________________
 (Naziv korisnika budžetskih sredstava)
_______________________________
                   (Mesto)
_______________________________
                   (Datum)

POTVRDA O OBAVEZI

I NAZIV I ADRESA PORESKOG DUŽNIKA:

________________   ________________    ___________
         (naziv)                     (adresa)                    (PIB)

II OBAVEZA PREMA DUŽNIKU:

Osnov dugovanja: __________________
Razdeo: __________________________
Glava: ___________________________
Funkcija: _________________________

Ekonomska
klasifikacija: ______________________

Iznos duga: ______________________

U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA
 _______________________________
korisnik budžetskih sredstava

 

Obrazac PDU*

Republika Srbija
Ministarstvo finansija i ekonomije
Poreska uprava
Nadležna organizaciona jedinica
___________________________

POTVRDA O DUGU

Naziv i adresa poreskog dužnika:
___________________________
                 (naziv)
___________________________
                 (adresa)

PIB: _________________________

Banke kod kojih se vodi tekući račun:

Naziv banke _______________________

sedište: _______________________

Broj računa: _______________________

Naziv banke _______________________

sedište: _______________________

Broj računa: _______________________

Naziv banke _______________________

sedište: _______________________

Broj računa: _______________________

Naziv banke _______________________

sedište: _______________________

Broj računa: _______________________

Poreski dug po vrsti, iznosu i pripadnosti budžetu:

 

Vrsta

Iznos koji pripada budžetu Republike Srbije

Drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda

Iznos koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda

Ukupan iznos

Račun za uplatu javnih prihoda

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 


U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA
 _______________________________
nadležna organizaciona jedinica

 

Obrazac IOK*

 

IZJAVA O KOMPENZACIJI MEĐUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANJA

I UČESNIK
________________________
________________________
(Korisnik budžetskih sredstava)

Račun broj: ______________ 

M.P.

POTPIS
____________________

Razdeo: __________________________
Glava: ___________________________
Funkcija: _________________________
Ekonomska
klasifikacija: ______________________
Iznos obaveze prema drugom učesniku
______________________________
                   (iznos)

U Beogradu, ________________ godine

M.P.

OVERAVA
_____________________________
I UČESNIK - TREZOR

II UČESNIK

Naziv i adresa poreskog dužnika
_____________________________
                 (naziv)
_____________________________
                 (adresa)

PIB: ________________________

Banke kod kojih se vodi tekući račun:

Naziv banke _______________________

sedište: _______________________

Broj računa: _______________________

Naziv banke _______________________

sedište: _______________________

Broj računa: _______________________

Naziv banke _______________________

sedište: _______________________

Broj računa: _______________________

Poreski dug po vrsti, iznosu i pripadnosti budžetu:

 

Vrsta

Iznos koji pripada budžetu Republike Srbije

Drugi učesnik u raspodeli javnih prihoda

Iznos koji pripada drugim učesnicima u raspodeli javnih prihoda

Ukupan iznos

Račun za uplatu javnih prihoda

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 


U Beogradu, ____________ godine

M.P.

OVERAVA
 _______________________________
II UČESNIK - DUŽNIK