Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU UNOŠENJA, RADA, VOĐENJA I KORIŠĆENJA CENTRALNOG INFORMACIONOG SISTEMA I NJEGOVOJ SADRŽINI I VRSTI PODATAKA

("Sl. glasnik RS", br. 87/2020, 67/2021 i 58/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema kao i njegova sadržina i vrsta podataka.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) JLS je jedinica lokalne samouprave;

2) korisnički nalog je korisničko ime i lozinka na osnovu kojih se vrši autentifikacija, odnosno provera identiteta i autorizacija za pristup centralnom informacionom sistemu;

3) LTO je turistička organizacija jedinice lokalne samouprave, kao i postojeća javna služba ili privredno društvo, odnosno pravno lice koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;

4) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za poslove turizma i ugostiteljstva;

5) MUP je ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove - organizaciona jedinica koja obavlja poslove kontrole kretanja i boravka stranaca;

6) ovlašćeni inspektor je inspektor preko koga JLS vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona kojim se uređuje ugostiteljstvo, u skladu sa zakonom;

7) organ za poresku administraciju je organ JLS, koji obavlja poslove utvrđivanja, kontrole i naplate javnih prihoda i vrši obračun, kontrolu i naplatu godišnjeg iznosa boravišne takse ugostitelju, koji kao fizičko lice obavlja ugostiteljsku delatnost;

8) organ za finansije je organ JLS, koji obavlja poslove kontrole i naplate javnih prihoda od boravišne takse, koja je uplaćena od strane privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, koji obavlja ugostiteljsku delatnost;

9) poreska uprava je organ koji obavlja poslove obračuna, kontrole i naplate godišnjeg iznosa poreza ugostitelju koji kao fizičko lice obavlja ugostiteljsku delatnost, u skladu sa zakonom;

10) RZS je Republički zavod za statistiku;

11) TOS je Turistička organizacija Srbije;

12) turistički inspektor je inspektor preko koga Ministarstvo vrši inspekcijski nadzor nad primenom zakona kojim se uređuje ugostiteljstvo, u skladu sa zakonom;

13) ugostitelj je privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i fizičko lice koje obavlja ugostiteljsku delatnost pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo;

14) centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-turista) je jedinstven i centralizovan elektronski informacioni sistem, koji sadrži sve relevantne podatke o pružaocima usluge smeštaja i objektima za smeštaj, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, nautičke i lovnoturističke, odnosno turističke delatnosti ili usluga u turizmu (u daljem tekstu: CIS);

15) turistička agencija je privredno društvo, preduzetnik, drugo pravno lice koje obavlja delatnost turističkih agencija pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje turizam.

Član 3

CIS se funkcionalno organizuje po sledećim tematskim celinama u oblasti ugostiteljstva:

1) evidencija ugostitelja;

2) evidencija ugostiteljskih objekata za smeštaj;

3) podaci o korisnicima usluge smeštaja;

4) kategorizacija ugostiteljskih objekata za smeštaj;

5) boravišna taksa;

6) izveštaji i analitika.

Evidenciju ugostitelja iz stava 1. tačka 1) ovog člana čine osnovni, adresni i kontakt podaci sedišta, ogranka, odnosno izdvojenog mesta ugostitelja, kao i osnovni podaci i kontakt podaci odgovornog lica, a mogu se unositi i podaci o zastupniku, kao i drugi relevantni podaci.

Evidenciju ugostiteljskih objekata za smeštaj iz stava 1. tačka 2) ovog člana čine podaci o ugostiteljskom objektu, i to o: vrsti ugostiteljskog objekta; adresi i kontaktu; prostornoj celini na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi; dodatnim sadržajima; strukturi smeštajnih jedinica, kao i drugi relevantni podaci.

Podaci o korisnicima usluge smeštaja iz stava 1. tačka 3) ovog člana sadrže:

1) za domaće državljane: ime i prezime; dan, mesec i godinu rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja, vrstu pružene usluge, podatke o smeštajnoj jedinici, datum i čas dolaska i odlaska, način i razlog dolaska, kao i druge relevantne podatke;

2) za strane državljane: ime i prezime; dan, mesec i godinu rođenja, državljanstvo, vrstu, broj i datum izdavanja strane putne isprave, datum i mesto ulaska u Republiku Srbiju, datum do kog je odobren boravak u Republici Srbiji, vrstu pružene usluge, podatke o smeštajnoj jedinici, datum i čas dolaska i odlaska, način i razlog dolaska, kao i druge relevantne podatke.

Za korisnika usluge smeštaja iz stava 4. tačka 2) ovog člana CIS generiše potvrdu o boravku, koja se overava od strane ugostitelja i korisnika usluge.

Za korisnika usluge smeštaja iz stava 4. tačka 1) ovog člana, na njegov zahtev, CIS generiše potvrdu o boravku, koja se overava od strane ugostitelja i korisnika usluge.

Izveštavanje i analitika iz stava 1. tačka 6) ovog člana obuhvata aktivnosti koje se odnose na generisanje izveštaja o ugostiteljima, ugostiteljskim objektima, kategorizaciji ugostiteljskih objekata za smeštaj, turističkom prometu i njegovoj strukturi, smeštajnim kapacitetima ugostiteljskih objekata, korisnicima usluge smeštaja, boravišnoj taksi i dr.

Član 4

Preko CIS-a se unose podaci iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika za kategorisane ugostiteljske objekte, vrste hotel i podvrste hotela, motel, turističko naselje i podvrsta turističkog naselja, pansion, kamp, lovačka vila i marina.

Preko CIS-a se unose podaci iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika za zdravstvene ustanove koje pružaju usluge svojim korisnicima u objektima u kojima se organizuje boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije i koje pružaju usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka trećim licima, na način propisan zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Član 5

Preko CIS-a se unose podaci iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika za kategorisane ugostiteljske objekte za smeštaj vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo, za JLS na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Za objekte iz stava 1. ovog člana, u kojima ugostiteljsku delatnost obavlja fizičko lice, unose se podaci o broju individualnih ležaja, odnosno kamp parcela, do maksimalnih kapaciteta, propisanih zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Preko CIS-a se unose podaci iz člana 3. st. 2. i 3. ovog pravilnika za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma i nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma, za JLS na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Objekti iz stava 3. ovog člana su ugostiteljski objekti vrste hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop; nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj nautičkog turizma; nekategorisani objekti za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, kao i drugi objekti za pružanje usluga smeštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje ugostiteljstvo.

Član 6

Podatke iz člana 3. stav 4. ovog pravilnika ugostitelj unosi preko CIS-a.

Podaci iz člana 3. stav 4. ovog pravilnika unose se ažurno, uredno i tačno, neposredno po prijemu, odnosno odjavi korisnika usluga.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako ugostitelj poseduje sopstveni softver za unos podataka o korisnicima usluge smeštaja, koji je povezan sa CIS-om, unos podataka iz člana 3. stav 4. ovog pravilnika vrši se dva puta dnevno u intervalima od 10 do 14 časova i od 22 do 02 časa.

Član 7

Zahtev za kategorizaciju ugostiteljskih objekata iz člana 4. stav 1. i člana 5. stav 1. ovog pravilnika podnosi se preko CIS-a kao skeniran dokument, potpisan od strane ugostitelja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana preko CIS-a se kao skeniran dokument prilaže dokaz o uplatama republičkih administrativnih taksi, kao i druga propisana dokumentacija, koja čini sastavni deo zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izjava o ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smeštaj, izjava o ispunjenosti standarda za kategoriju, izjava o ispunjenosti sanitarno-higijenskih uslova, kao i dokument sa brojem i strukturom smeštajnih jedinica.

Izjave i dokument iz stava 3. ovog člana popunjavaju se direktnim unosom podataka u CIS i čine sastavni deo zahteva.

Član 8

Na osnovu podataka o dužini boravka korisnika usluga smeštaja, o pravu na umanjenje ili oslobađanje od plaćanja boravišne takse, preko CIS-a se vrši ukupan obračun zaduženja boravišne takse svakog prvog u mesecu za prethodni mesec.

Potvrđivanje izvršene uplate obračunatog zaduženja boravišne takse iz stava 1. ovog člana vrši se preko CIS-a.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, obračun i potvrđivanje izvršene uplate boravišne takse ne vrši se za ugostitelja koji kao fizičko lice pruža usluge smeštaja u objektima vrste kuća, apartman, soba i seosko turističko domaćinstvo.

Visina boravišne takse utvrđena odlukom JLS, za granice teritorije JLS, unosi se u CIS.

Visina boravišne takse iz stava 4. ovog člana unosi se u zavisnosti od kategorije turističkog mesta ili u različitoj visini po delovima JLS, u zavisnosti od izgrađenosti komunalne, saobraćajne i turističke infrastrukture.

Član 8a

CIS se funkcionalno organizuje po sledećim tematskim celinama u oblasti turizma:

1) evidencija turističkih agencija:

(1) turističke agencije organizatori turističkih putovanja (u daljem tekstu: organizator putovanja),

(2) turističke agencije posrednici u prodaji turističkog putovanja (u daljem tekstu: posrednik);

2) evidencija ugovora:

(1) ugovori sa trećim licima;

(2) ugovori o posredovanju;

3) evidencija programa putovanja;

4) evidencija prodatih turističkih putovanja;

5) evidencija potvrda o garanciji putovanja;

6) predevidencija;

7) pregled zauzeća visine prometa;

8) obaveštavanje;

9) izveštaji i analitika.

Evidenciju iz stava 1. tačka 1) ovog člana čine osnovni, adresni i kontakt podaci sedišta, ogranka, odnosno izdvojenog mesta turističke agencije, o vrsti turističke agencije, kategoriji licence, vrsti i visini garancije putovanja, kao i osnovni podaci i kontakt podaci odgovornog lica, a mogu se unositi i podaci o zastupniku, kao i drugi relevantni podaci.

Evidencija iz stava 1. tačka 2) podtačka (1) ovog člana sadrži podatke organizatora putovanja o ugovorima sa trećim licima, kojima je povereno izvršenje usluga iz programa putovanja.

Evidencija iz stava 1. tačka 2) podtačka (2) ovog člana sadrži podatke organizatora putovanja i posrednika o ugovorima o posredovanju u prodaji turističkog putovanja.

Postupak unosa ugovora o posredovanju može pokrenuti organizator putovanja i posrednik.

Evidencija iz stava 1. tačka 3) ovog člana sadrži podatke organizatora putovanja o programima putovanja, izrađenim na osnovu ugovora iz stava 3. ovog člana.

Evidencija iz stava 1. tačka 3) ovog člana sadrži i podatke organizatora putovanja o programima putovanja, izrađenim individualno po zahtevu putnika.

Evidencija iz stava 1. tačka 4) ovog člana sadrži podatke o prodatim turističkim putovanjima.

Evidencija iz stava 1. tačka 5) ovog člana sadrži podatke o izdatim potvrdama o garanciji putovanja.

Predevidencija iz stava 1. tačka 6) ovog člana sadrži podatke o ugovorenom turističkom putovanju bez prethodno poznatog broja putnika, kao ni podataka o njima.

Pregled zauzeća visine prometa iz stava 1. tačka 7) ovog člana sadrži podatke o garanciji putovanja, maksimalno dozvoljenoj visini prometa, pregledu aktivnih putovanja i ostatku limita pokrića.

Obaveštavanje iz stava 1. tačka 8) ovog člana obuhvata aktivnosti, na način da sistem organizatoru putovanja šalje informacije o prestanku važenja licence i garancije putovanja.

Sistem će informaciju o podacima iz stava 12. ovog člana slati i turističkim agencijama posrednicima ukoliko nekoj od turističkih agencija organizatora putovanja, sa kojom ima zaključen ugovor o posredovanju, ističe licenca ili garancija putovanja.

Izveštavanje i analitika iz stava 1. tačka 9) ovog člana obuhvata aktivnosti koje se odnose na generisanje izveštaja o turističkim agencijama i relevantnim podacima u delu sadržaja koji se evidentiraju u CIS.

Član 8b

Podaci iz člana 8a stav 2. ovog pravilnika automatski se, putem integracionog interfejsa za razmenu podataka, u CIS preuzimaju iz Agencije za privredne registre i Registra turizma sa ažuriranjem na dnevnom nivou.

Podatke iz člana 8a st. 4, 8. i 9. ovog pravilnika organizator putovanja, odnosno posrednik u CIS unose direktnim unosom.

Podatke iz člana 8a st. 3, 6. i 7. ovog pravilnika organizator putovanja, odnosno posrednik u CIS unose kao skenirani dokument.

Podaci iz st. 2. i 3. ovog člana unose se ažurno, uredno i tačno na dnevnom nivou.

Član 9

Ministarstvo ima pristup svim funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima iz čl. 3. i 8a ovog pravilnika, preko administratora sistema, koga ovlasti ministar nadležan za poslove turizma.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2) i 4)-6) i člana 8a st. 1. tač. 1)-3) i 7)-9) ovog pravilnika ima zaposleno lice u Ministarstvu, na osnovu dodeljenog korisničkog naloga.

Lice iz stava 2. ovog člana nema pristup podacima o ličnosti korisnika usluge smeštaja, putnika ili lica koje je zaključilo ugovor o turističkom putovanju.

Administrator sistema dodeljuje korisnički nalog ugostitelju, turističkoj agenciji, kao i JLS-u, MUP-u, RZS-u, organu za poresku administraciju, TOS-u, turističkoj organizaciji autonomne pokrajine, turističkoj organizaciji regije, LTO, poreskoj upravi, turističkom inspektoru, ovlašćenom inspektoru i organu za finansije.

Administrator sistema vodi evidenciju o dodeljenim ili izmenjenim korisničkim nalozima iz st. 2. i 4. ovog člana.

Član 10

JLS ima pristup funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima u delu evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekata, kategorizacije ugostiteljskih objekata, boravišne takse, kao i u delu izveštavanja i analitike.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 1. ovog člana JLS ostvaruje samo za ugostitelje i ugostiteljske objekte koji se nalaze na njenoj teritoriji.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 1. ovog člana u delu kategorizacije ugostiteljskih objekata JLS ostvaruje samo za ugostiteljske objekte iz člana 5. stav 1. ovog pravilnika.

Izuzetno od stava 2. ovog člana JLS ima uvid u podatke CIS-a u delu provere kapaciteta individualnih ležajeva i kamp parcela, ugostitelja, koji kao fizičko lice obavlja ugostiteljsku delatnost na teritoriji cele Republike Srbije.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 1. ovog člana ima jedno ili više lica u JLS na osnovu dodeljenog korisničkog naloga.

Lice iz stava 5. ovog člana nema pristup podacima korisnika usluga smeštaja, koji se odnose na podatke o ličnosti.

Lice iz stava 5. ovog člana dodeljuje korisnički nalog ugostitelju.

JLS vodi evidenciju o dodeljenim ili izmenjenim korisničkim nalozima iz stava 7. ovog člana.

Član 11

Ugostitelj ima pristup funkcionalnostima CIS-a u delu kategorizacije ugostiteljskih objekata, unosa podataka o korisnicima usluge smeštaja i obračunatog zaduženja boravišne takse, kao i pristup podacima o ugostiteljskom objektu u kome pruža usluge smeštaja.

Ugostitelj ostvaruje pristup preko dodeljenog korisničkog naloga.

Nakon dobijanja korisničkog naloga ugostitelj može ovlastiti jedno ili više lica za pristup sistemu za unos podataka o korisnicima usluge smeštaja, kao i podnošenja zahteva za kategorizaciju, dodeljivanjem podataka neophodnih za pristup.

Pristup funkcionalnostima CIS-a za podnošenje zahteva za kategorizaciju ugostiteljskih objekata ima i privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice, koje nije ugostitelj.

Lice iz stava 4. ovog člana pristup ostvaruje privremenim korisničkim nalogom, dodeljenim od strane administratora sistema, odnosno lica iz člana 10. stav 5. ovog pravilnika.

Ugostitelj će svakom korisniku usluge smeštaja učiniti dostupnim informacije o obradi podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu ovog pravilnika, uključujući i informacije o pravu lica na koje se podaci odnose, koje pruža rukovalac podataka o ličnosti sadržanim u CIS-u, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Član 11a

Organizator putovanja ima pristup funkcionalnostima CIS-a u delu podataka o svojoj turističkoj agenciji, evidenciji ugovora sa trećim licima i ugovora o posredovanju, evidenciji programa putovanja, prodatih turističkih putovanja, izdatih potvrda o garanciji putovanja, predevidenciji, pregledu zauzeća visine prometa i obaveštavanju.

Posrednik ima pristup funkcionalnostima CIS-a u delu podataka o svojoj turističkoj agenciji, evidenciji ugovora o posredovanju, evidenciji programa putovanja koja može da prodaje na osnovu ugovora o posredovanju, prodatih turističkih putovanja i izdatih potvrda o garanciji putovanja, koja je prodao i izdao po osnovu ugovora o posredovanju.

Posrednik ima pristup funkcionalnostima CIS-a u delu obaveštavanja u vezi sa informacijama o prestanku važenja licence i garancije putovanja organizatora putovanja sa kojim ima zaključen ugovor o posredovanju.

Turistička agencija ostvaruje pristup preko dodeljenog korisničkog naloga.

Nakon dobijanja korisničkog naloga turistička agencija može ovlastiti jedno ili više lica za pristup sistemu za unos podataka iz člana 8a stav 1. tač. 2)-6) ovog pravilnika.

Turistička agencija će svakom putniku ili licu koje je zaključilo ugovor o turističkom putovanju učiniti dostupnim informacije o obradi podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu ovog pravilnika, uključujući i informacije o pravu lica na koje se podaci odnose, koje pruža rukovalac podataka o ličnosti sadržanim u CIS-u, u skladu sa propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.

Član 12

MUP ima pristup podacima iz CIS-a o korisniku usluge smeštaja koji je strani državljanin.

Nakon unošenja podataka iz člana 3. stav 4. tačka 2), MUP-u se automatski putem interfejsa dostavljaju podaci o stranim državljanima, korisnicima usluge smeštaja.

Član 13

RZS ima pristup funkcionalnostima CIS-a u delu izveštavanja i analitike, koji se odnose na ugostitelje, ugostiteljske objekte, smeštajne kapacitete, turistički promet i njegovu strukturu, kao i na korisnike usluge smeštaja.

Pristup funkcionalnostima CIS-a iz stava 1. ovog člana RZS ostvaruje putem interfejsa.

RZS nema pristup podacima korisnika usluga smeštaja, koji se odnose na podatke o ličnosti.

Član 14

Organ za poresku administraciju ima pristup CIS-u u delu podataka o ugostitelju i ugostiteljskom objektu, sa kapacitetima individualnih ležajeva i kamp parcela, u kom ugostitelj kao fizičko lice obavlja ugostiteljsku delatnost.

Organ za poresku administraciju ima pristup podacima iz stava 1. ovog člana, koji se odnose na obračun, kontrole i naplate godišnjeg iznosa boravišne takse za fizičko lice, koje obavlja ugostiteljsku delatnost.

Pristup podacima iz stava 1. ovog člana organ za poresku administraciju ostvaruje putem interfejsa.

Član 15

Poreska uprava ima pristup CIS-u u delu podataka o ugostitelju i ugostiteljskom objektu, sa kapacitetima individualnih ležajeva i kamp parcela, u kojima ugostitelj kao fizičko lice obavlja ugostiteljsku delatnost.

Poreska uprava ima pristup podacima iz stava 1. ovog člana, koji se odnose na obračun, kontrolu i naplatu godišnjeg iznosa poreza za fizičko lice, koje obavlja ugostiteljsku delatnost.

Pristup podacima iz stava 1. ovog člana poreska uprava ostvaruje putem interfejsa.

Član 16

TOS ima pristup funkcionalnostima CIS-a u delu izveštavanja i analitike, koji se odnosi na izveštaje o ukupnom broju objekata prema vrsti i podvrsti, strukturi smeštajnih jedinica, ukupnim smeštajnim kapacitetima i turističkom prometu i njegovoj strukturi, za teritoriju Republike Srbije.

Turistička organizacija autonomne pokrajine ima pristup funkcionalnostima CIS-a u delu izveštavanja i analitike, koji se odnosi na izveštaje o ukupnom broju objekata prema vrsti i podvrsti, strukturi smeštajnih jedinica, ukupnim smeštajnim kapacitetima i turističkom prometu i njegovoj strukturi, za teritoriju autonomne pokrajine.

Turistička organizacija regije ima pristup funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima u delu izveštavanja i analitike, koji se odnosi na izveštaje o ukupnom broju objekata prema vrsti i podvrsti, strukturi smeštajnih jedinica, ukupnim smeštajnim kapacitetima i turističkom prometu i njegovoj strukturi, za teritoriju regije za koju je osnovana.

LTO ima pristup funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima u delu izveštavanja i analitike, koji se odnosi na izveštaje o ukupnom broju objekata prema vrsti i podvrsti, strukturi smeštajnih jedinica, ukupnim smeštajnim kapacitetima i turističkom prometu i njegovoj strukturi, za teritoriju JLS.

Član 17

Turistički inspektor ima pristup funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2), 4) i 5) i člana 8a stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 1. ovog člana, turistički inspektor ostvaruje za sve ugostitelje, ugostiteljske objekte i turističke agencije koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Ovlašćeni inspektor ima pristup funkcionalnostima CIS-a i unetim podacima iz člana 3. stav 1. tač. 1), 2) i 4)-6) ovog pravilnika.

Pristup funkcionalnostima CIS-a i podacima iz stava 3. ovog člana, ovlašćeni inspektor ostvaruje samo za ugostitelje i ugostiteljske objekte koji se nalaze na teritoriji jedne ili više JLS na kojima je ovlašćen da vrši nadzor, u skladu sa zakonom.

Lica iz st. 1. i 3. ovog člana nemaju pristup podacima, koji se odnose na podatke o ličnosti.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, za potrebe vršenja postupka inspekcijskog nadzora, turistički inspektor ima pravo pristupa podacima u delu podataka o korisnicima usluga smeštaja, kao i putnika ili lica koje je zaključilo ugovor o turističkom putovanju, a ovlašćeni inspektor u delu podataka o korisnicima usluga smeštaja.

Za potrebe vršenja postupka inspekcijskog nadzora, turistički inspektor ima pravo pristupa unetim podacima iz člana 3. stav 1. tačka 3) i člana 8a stav 1. tač. 2)-8) ovog pravilnika samo na osnovu dodeljenog naloga za inspekcijski nadzor.

Član 18

Organ za finansije ima pristup CIS-u delu podataka o boravišnoj taksi, koja je uplaćena od strane privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, koji obavlja ugostiteljsku delatnost.

Pristup podacima iz stava 1. ovog člana organ za finansije ostvaruje u delu obračuna, kontrole i naplate boravišne takse, koja je uplaćena od strane privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika, koji obavlja ugostiteljsku delatnost.

Član 19

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u ugostiteljskom objektu za smeštaj ("Službeni glasnik RS", broj 96/09), Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u domaćoj radinosti ("Službeni glasnik RS", broj 96/09), Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije gostiju u seoskom turističkom domaćinstvu ("Službeni glasnik RS", broj 96/09) i Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj, nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinu vođenja evidencije objekata za smeštaj ("Službeni glasnik RS", broj 90/19), osim odredaba čl. 2. i 3, člana 5. st. 2. i 4, člana 6. stav 3. i člana 7. i Priloga 5, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 20

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. oktobra 2020. godine, osim odredaba člana 9. st. 6. i 7. i člana 10. st. 7. i 8, koje se primenjuju od 1. septembra 2020. godine.

 

Samostalni član Pravilnika o dopunama
Pravilnika o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka

("Sl. glasnik RS", br. 67/2021)

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o načinu unošenja, rada, vođenja i korišćenja centralnog informacionog sistema i njegovoj sadržini i vrsti podataka

("Sl. glasnik RS", br. 58/2023)

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim odredaba čl. 3. i 5. ovog pravilnika, koje se primenjuju od 1. oktobra 2023. godine.