Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVE DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE OD 16 DO 29 GODINA ZA DOBIJANJE NOVČANE POMOĆI, NAČINU ISPLATE NOVČANE POMOĆI I PODNOŠENJA REKLAMACIJA

("Sl. glasnik RS", br. 4/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način prijave za dobijanje novčane pomoći, način isplate sredstava novčane pomoći i podnošenja reklamacija predviđenih Zakonom o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 3/22 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Republika Srbija - Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo), preko Uprave za trezor, izvršiće uplatu novčane pomoći licima iz člana 2. Zakona - u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara prema evru koji utvrđuje Narodna banka Srbije na dan stupanja na snagu Zakona, što iznosi 11.758,56 dinara (u daljem tekstu: novčana pomoć).

Član 3

Radi uplate novčane pomoći u Ministarstvu uspostavlja se privremeni registar koji sadrži Zakonom propisane podatke o državljanima Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć u skladu sa Zakonom (u daljem tekstu: Privremeni registar), i to: državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina iz člana 2. tačka 1) Zakona (u daljem tekstu: primalac novčane pomoći), primaocima novčane socijalne pomoći iz člana 2. tačka 2) Zakona (u daljem tekstu: primalac novčane socijalne pomoći) i licima u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija iz člana 2. tačka 3) Zakona (u daljem tekstu: lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija).

Član 4

Primalac novčane pomoći podnosi prijavu u periodu od 15. januara do 30. januara 2022. godine elektronskim putem preko portala Ministarstva finansija - Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), putem veb adrese https://idp.trezor.gov.rs/ (u daljem tekstu: portal).

Član 5

Prilikom podnošenja prijave, primalac novčane pomoći dostavlja sledeće podatke:

1) jedinstveni matični broj građana;

2) registarski broj važeće lične karte;

3) izborom sa padajuće liste sa poslovnim imenima banaka, poslovno ime banke kod koje je otvoren ili će biti otvoren račun tog primaoca novčane pomoći na koji će se uplatiti novčana pomoć.

Član 6

Ministarstvu podatke o primaocu novčane socijalne pomoći iz člana 2. tačka 2) Zakona dostavlja Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u skladu sa Zakonom.

Ministarstvu podatke o licu u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija iz člana 2. tačka 3) Zakona dostavlja Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, u skladu sa Zakonom.

Podaci iz st. 1. i 2. ovog člana važeći na dan stupanja na snagu Zakona, dostavljaju se na način utvrđen Zakonom i ovim pravilnikom.

Član 7

Ministarstvo po podnošenju prijave primaoca novčane pomoći pristupa utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu novčane pomoći na osnovu podataka koji se nalaze u službenim evidencijama organa javne vlasti, u skladu sa članom 3. stav 2. tačka 1) Zakona.

Ministarstvo po dostavljanju podataka od strane organa javne vlasti pristupa utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu novčane pomoći na osnovu podataka koji se nalaze u službenim evidencijama organa javne vlasti, u skladu sa članom 3. stav 2. tač. 1)-3) Zakona.

Dostavljanje, odnosno razmena podatka između organa javne vlasti iz člana 11. ovog pravilnika, vrši se isključivo elektronskim putem.

Član 8

Po utvrđivanju ispunjenosti uslova za uplatu novčane pomoći Ministarstvo, preko Uprave za trezor, dostavlja u elektronskom obliku Narodnoj banci Srbije podatke od značaja za uplatu novčane pomoći, a koje su primaoci novčane pomoći dostavili podnošenjem prijave.

Narodna banka Srbije podatke od značaja za uplatu novčane pomoći dostavlja na dalje postupanje bankama radi njihove dopune.

Pribavljene podatke od značaja za uplatu novčane pomoći od banaka Narodna banka Srbije, preko Uprave za trezor, dostavlja Ministarstvu, radi uplate novčane pomoći.

Član 9

Prenos sredstava primaocima novčane pomoći, primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija po osnovu uplate novčane pomoći vrši se sa posebnog namenskog računa koji je otvoren za tu namenu u Upravi za trezor, na tekuće račune primalaca novčane pomoći i primalaca novčane socijalne pomoći, odnosno posebne namenske račune primalaca novčane pomoći koji su otvoreni kod poslovnih banaka za uplatu novčane pomoći, odnosno depozitne račune zavoda za izvršenje krivičnih sankcija na koji se uplaćuje novčana pomoć.

Primaoci novčane pomoći i primaoci novčane socijalne pomoći, koji su maloletnici od 16 do 18 godina, mogu samostalno podići ova novčana sredstva sa tekućeg, odnosno posebnog namenskog računa u prostorijama banke, izuzev ako postoji drugi razlog osim maloletstva za poslovnu nesposobnost tog lica, u kom slučaju to lice zastupa roditelj ili staratelj, odnosno njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom.

Član 10

Primalac novčane pomoći ima mogućnost provere statusa prijave elektronski preko portala, u delu "Provera statusa prijave", kao i mogućnost podnošenja reklamacije u delu "Prijava problema".

Primalac novčane socijalne pomoći ima mogućnost podnošenja reklamacije elektronski preko portala u delu "Prijava problema".

Lice u zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ima mogućnost reklamacije podnošenjem prijave Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Član 11

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Narodna banka Srbije, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo pravde - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će po reklamacijama lica iz člana 9. Pravilnika Ministarstvu - Upravi za trezor dostavljati dodatne podatke za isplatu, u skladu sa zakonom, na adresu elektronske pošte određenu za navedene svrhe.

Član 12

Pristup Privremenom registru imaju ovlašćeni administratori i autorizovani korisnici.

Direktni Pristup privremenom registru imaju ovlašćeni administratori.

Ovlašćeni administrator može direktno pristupiti Privremenom registru radi grupnog pregleda podataka o državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć i mogućnosti isključivanja podataka o državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć iz Privremenog registra.

Autorizovani korisnici kojima je otvoren nalog da pristupaju Privremenom registru, ne pristupaju direktno podacima o punoletnim državljanima Republike Srbije od 16 do 19 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć, već isključivo putem portala jediničnim upitom po jedinstvenom matičnom broju građanina (JMBG) i po broju lične karte primaoca novčane pomoći, koje primalac novčane pomoći dostavlja prilikom podnošenja reklamacije.

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".