Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU PODNOŠENJA OBAVEŠTENJA O UČEŠĆU U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, PRIVATIZACIJE ILI DRUGOM POSTUPKU ČIJI JE ISHOD ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA ORGANOM JAVNE VLASTI

("Sl. glasnik RS", br. 118/2020 i 96/2021)

Opšte odredbe

Član 1

Pravilnikom o načinu podnošenja obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

1) način podnošenja i sadržina obrasca obaveštenja o učešću u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti (u daljem tekstu: Obaveštenje o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku), i

2) način vođenja i čuvanja evidencije pravnih lica u kojima javni funkcioner ili član porodice ima udeo ili akcije, koja učestvuju u postupcima javnih nabavki, privatizacije ili drugom postupku, a čiji je ishod zaključivanje ugovora sa organom javne vlasti - korisnikom budžeta ili drugim pravnim licem u kojem Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština imaju udeo ili akcije (u daljem tekstu: Evidencija pravnih lica).

Svi izrazi koji se koriste u ovom pravilniku su rodno neutralni.

Obrazac Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku

Član 2

Obrazac Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku sadrži podatke o pravnom licu koje je podnosilac navedenog obaveštenja, podatke o javnom funkcioneru, podatke o članu porodice javnog funkcionera, podatke o postupku, datum i potpis odgovornog lica.

Podaci o pravnom licu koje je podnosilac Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku su: naziv, matični broj, sedište pravnog lica, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, jedinstveni matični broj građana, adresa i mesto prebivališta odnosno boravišta, ukoliko ga ima.

Podaci o javnom funkcioneru su: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresa i mesto prebivališta odnosno boravišta, ukoliko ga ima, javna funkcija, naziv organa javne vlasti u kojem vrši javnu funkciju, datum stupanja na javnu funkciju, datum prestanka javne funkcije i udeo ili akcije u pravnom licu.

Podaci o članu porodice javnog funkcionera su: ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, svojstvo člana porodice, adresa i mesto prebivališta odnosno boravišta, ukoliko ga ima, udeo ili akcije u pravnom licu.

Podaci o postupku su: naziv organa javne vlasti koji je naručilac posla, vrsta, predmet i broj postupka, datum početka i datum okončanja postupka, odluka u postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku, broj i datum odluke, broj, datum i vrednost ugovora o javnoj nabavci, postupku privatizacije ili drugom postupku.

Obrazac Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku sastavni je deo ovog pravilnika.

Način dostavljanja Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku

Član 3

Pravno lice dostavlja Agenciji za sprečavanje korupcije (u daljem tekstu: Agencija) Obaveštenje o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku, u zakonom propisanom roku, na propisanom obrascu, u elektronskoj formi radi dobijanja programski generisane šifre, kojom se potvrđuje elektronska registracija navedenog obaveštenja.

Po dobijanju programski generisane šifre, pravno lice dostavlja Agenciji Obaveštenje o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku u štampanoj formi, potpisano od strane odgovornog lica, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana dobijanja programski generisane šifre.

Obaveštenje o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku koje nije dostavljeno na propisanom obrascu i na propisan način smatraće se da nije ni podneto.

Evidencija pravnih lica

Član 4

Agencija na osnovu dostavljenih Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku vodi Evidenciju pravnih lica.

Način vođenja i čuvanja Evidencije pravnih lica

Član 5

Evidencija pravnih lica vodi se u elektronskom i pisanom obliku.

Obaveštenje o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku se, po prijemu, zavodi u elektronski delovodnik.

Elektronski delovodnik Evidencije pravnih lica sadrži podatke o broju i datumu prijema Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku, nazivu podnosioca obaveštenja, nazivu organa javne vlasti koji je naručilac posla i broju postupka.

Elektronski oblik Evidencije pravnih lica je aplikativni softver u koji se unose podaci iz obrasca Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku, dostavljenih na način propisan članom 3. ovog pravilnika, nakon čega se javni podaci objavljuju na internet prezentaciji Agencije.

Pisani oblik Evidencije pravnih lica Agencija vodi kroz predmet, za svakog podnosioca Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku, u koji se ulaže štampani obrazac navedenog obaveštenja.

Član 6

Podaci iz Evidencije pravnih lica u elektronskom i pisanom obliku obezbeđuju se merama fizičko-tehničke zaštite.

Čuvanje podataka iz Evidencije pravnih lica u elektronskom obliku vrši se u skladu sa internim aktima Agencije koji regulišu bezbednost informacionog sistema.

Prelazne i završne odredbe

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Obrazac Obaveštenja o postupku javne nabavke, privatizacije ili drugom postupku, koji je sastavni deo ovog pravilnika, objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 118/2020, možete pogledati OVDE