Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA UMANJENJE OSNOVICE POREZA NA ZARADE ZA NOVONASTANJENOG OBVEZNIKA

("Sl. glasnik RS", br. 137/2020 i 6/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika, za zaradu koju ostvaruje po osnovu radnog odnosa na neodređeno vreme sa kvalifikovanim poslodavcem, saglasno članu 15v Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 i 138/22 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Kvalifikovani poslodavac iz člana 15v stav 2. Zakona, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom sačinjava pisanu izjavu kojom potvrđuje da novonastanjeni obveznik pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu kod bilo kog poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem sa tim kvalifikovanim poslodavcem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

U slučaju promene kvalifikovanog poslodavca kada novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu sa drugim kvalifikovanim poslodavcem, taj kvalifikovani poslodavac, kao i svaki naredni kvalifikovani poslodavac sa kojim novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu, saglasno stavu 1. ovog člana sačinjava pisanu izjavu kojom potvrđuje da novonastanjeni obveznik pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu kod bilo kog poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem sa tim kvalifikovanim poslodavcem.

Kvalifikovani poslodavac iz člana 15v stav 2. Zakona, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom, od tog novonastanjenog obveznika pribavlja pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bilo u radnom odnosu, odnosno ako je bilo u radnom odnosu kod jednog ili više poslodavaca pribavlja pisanu izjavu u kojoj lice navodi pun naziv i sedište svakog poslodavca i državu čiji je poreski obveznik poslodavac kod koga je bilo u radnom odnosu tokom perioda rada u drugoj državi.

Član 3

Kvalifikovani poslodavac iz člana 15v stav 3. Zakona, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom, od novonastanjenog obveznika pribavlja:

1) potvrdu o promeni prebivališta/boravišta od 1990. godine za državljanina Republike Srbije (u daljem tekstu: Republika), izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da je to lice najmanje tri godine imalo prebivalište/boravište na teritoriji Republike, ili potvrdu o promeni prebivališta/boravišta supružnika i njihove zajedničke maloletne dece, izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da su supružnik i deca od 1990. godine najmanje tri godine imali prebivalište/boravište na teritoriji Republike; ili

2) dokaz o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Republike za stranog državljanina, saglasno propisima kojima se uređuje privremeni boravak i stalno nastanjenje stranog državljanina u Republici, ili takav dokaz za supružnika i njihovu zajedničku maloletnu decu, iz koga se može utvrditi da je to lice od 1990. godine najmanje tri godine imalo odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike.

Član 4

Period boravka iz člana 15v stav 4. tačka 1) Zakona novonastanjeni obveznik koji zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem dokumentuje tako što kvalifikovanom poslodavcu dostavlja isprave, i to:

1) potvrdu o promeni prebivališta, odnosno boravišta u Republici, izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije imalo prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike; ili

2) potvrdu o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi, izdatu od nadležnog organa druge države, ili izvod iz odgovarajućeg registra stranog nadležnog organa, iz koje se može utvrditi da je to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, imalo prebivalište ili boravište u drugoj državi; ili

3) potvrdu stranog poslodavca o radnom odnosu u drugoj državi i radu na teritoriji druge države, iz koje se može utvrditi da je to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem radilo kod tog stranog poslodavca na teritoriji druge države; ili

4) dokaz nadležnog organa socijalnog osiguranja druge države iz kojih se može utvrditi da je to lice u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem bilo osiguranik po propisima te druge države.

Novonastanjeni obveznik pored isprava iz stava 1. ovog člana, kvalifikovanom poslodavcu sa kojim zasniva radni odnos dostavlja i pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da je u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravilo na teritoriji jedne ili više drugih država, a koja izjava sadrži i podatke o državi, odnosno državama u kojima je boravilo, i da to lice neprekidno ili sa prekidima nije boravilo na teritoriji Republike više od 366 dana u periodu od 24 meseca koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem.

Član 5

Period boravka iz člana 15v stav 4. tačka 2) Zakona novonastanjeni obveznik koji zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem dokumentuje tako što kvalifikovanom poslodavcu dostavlja isprave, i to:

1) potvrdu o promeni prebivališta, odnosno boravišta u Republici, izdatu od nadležnog organa u Republici, iz koje se može utvrditi da to lice u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, nije imalo prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Republike; ili

2) potvrdu o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi, izdatu od nadležnog organa druge države, ili izvod iz odgovarajućeg registra stranog nadležnog organa, iz koje se može utvrditi da je to lice u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, imalo prebivalište ili boravište u drugoj državi.

Novonastanjeni obveznik pored isprava iz stava 1. ovog člana, kvalifikovanom poslodavcu sa kojim zasniva radni odnos dostavlja i pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da je u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravilo na teritoriji druge države, a koja izjava sadrži i podatke o državi, odnosno državama u kojima je boravilo, i da to lice neprekidno ili sa prekidima nije boravilo na teritoriji Republike više od 183 dana u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem.

Novonastanjeni obveznik pored isprava iz st. 1. i 2. ovog člana, kvalifikovanom poslodavcu sa kojim zasniva radni odnos dostavlja i uverenje, diplomu ili potvrdu o završenom srednjem ili visokom obrazovanju ili završenim postdiplomskim studijama ili studijama prvog, drugog ili trećeg stepena u drugoj državi ili potvrde o drugom vidu stručnog usavršavanja u drugoj državi, zbog čega je neprekidno ili sa prekidima boravio van teritorije Republike više od 183 dana u periodu od 12 meseci koji prethode danu zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem.

Član 6

Novonastanjeni obveznik koji zasniva radni odnos sa kvalifikovanim poslodavcem, u vezi sa uslovima iz člana 15v stav 7. Zakona, kvalifikovanom poslodavcu dostavlja:

1) dokaz o sopstvenom pravu svojine ili pravu svojine članova njegove porodice na nepokretnosti za stanovanje ili zakupu nepokretnosti za stanovanje na teritoriji Republike;

2) pisanu izjavu kojom to lice potvrđuje da se u periodu od 183 dana pre zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem do isteka 183 dana po zaključenju tog ugovora, nastanio na teritoriji Republike zajedno sa supružnikom i zajedničkom maloletnom decom, sa namerom da na teritoriji Republike boravi 183 ili više dana u bilo kom periodu od 12 meseci posle zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona;

3) uverenje o prebivalištu, odnosno boravištu u Republici za lice koje je državljanin Republike, izdato od nadležnog organa u Republici;

4) dokaz o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju na teritoriji Republike za lice koje je strani državljanin, kao i takav dokaz za supružnika i zajedničku maloletnu decu, izdato od nadležnog organa u Republici, za period tokom ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona.

Ispravu iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana, novonastanjeni obveznik prvi put dostavlja kvalifikovanom poslodavcu u roku od 180 dana od dana zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem, a nakon toga u periodu ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona dostavlja najmanje jednom u periodu od 12 meseci.

Član 7

Kvalifikovani poslodavac je dužan da dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika pribavi najkasnije do dana kada novozaposlenom obvezniku vrši isplatu prve zarade po osnovu koje se ostvaruje pravo na umanjenje poreske osnovice saglasno članu 15v Zakona, osim dokumentacije koju je u skladu sa odredbama ovog pravilnika kvalifikovani poslodavac dužan naknadno da pribavlja u toku ostvarivanja tog prava.

U slučaju promene kvalifikovanog poslodavca kada novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu sa drugim kvalifikovanim poslodavcem, takav kvalifikovani poslodavac, kao i svaki naredni kvalifikovani poslodavac sa kojim novonastanjeni obveznik zaključi ugovor o radu, dužan je da pribavi dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika koja se odnosi na ispunjenost uslova u odnosu na period koji prethodi danu zaključenja ugovora o radu sa prvim kvalifikovanim poslodavcem i dokumentaciju koju je u skladu sa odredbama ovog pravilnika kvalifikovani poslodavac dužan naknadno da pribavlja u toku ostvarivanja prava na umanjenje poreske osnovice iz člana 15v Zakona.

Dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika koja se odnosi na ispunjenost uslova u odnosu na period koji prethodi danu zaključenja ugovora o radu sa prvim kvalifikovanim poslodavcem, kvalifikovani poslodavac iz stava 2. ovog člana može da pribavi od novonastanjenog obveznika ukoliko on ima sopstvene primerke takve dokumentacije, u originalu ili kao overene kopije originalnih dokumenata, koje je dokumentovao prvom kvalifikovanom poslodavcu.

Član 8

Dokumentaciju iz čl. 2-6. ovog pravilnika na zahtev nadležnog poreskog organa kvalifikovani poslodavac podnosi u originalu ili kao overenu kopiju originalnog dokumenta.

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

("Sl. glasnik RS", br. 6/2023)

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".