Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU IZVRŠAVANJA OBAVEZA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA TOKOM IZBORNE KAMPANJE

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliža pravila za izvršavanje obaveza pružalaca medijskih usluga u vezi sa objavljivanjem programa u izbornoj kampanji.

Značenje izraza u ovom pravilniku

Član 2

Izborna kampanja jeste period koji započinje objavljivanjem akta nadležnog organa javne vlasti o raspisivanju izbora u službenom glasilu, a završava se otvaranjem biračkih mesta radi sprovođenja izbora.

Predizborni program jeste programski sadržaj koji je namenjen informisanju o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata, predstavljanju podnosilaca proglašenih izbornih lista i kandidata i političkom oglašavanju.

Informisanjem o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista i kandidata smatra se programski sadržaj koji se prikazuje, bez novčane ili druge naknade, kao redovna novinarska aktivnost u okviru informativnog programa ili posebne emisije isključivo posvećene izbornoj kampanji, u cilju izveštavanja o programima i predizbornim radnjama podnosilaca izbornih lista ili kandidata, idejama i mišljenjima koje su izneli tokom tih radnji ili da bi se, u vidu intervjua ili diskusije (npr. TV ili radio duel, javno sučeljavanje i sl.), raspravila određena pitanja nastala u vezi sa njihovim aktivnostima, idejama i mišljenjima.

Predstavljanje podnosilaca proglašenih izbornih lista ili kandidata jeste programski sadržaj koji se prikazuje bez novčane ili druge naknade i ima za cilj da, posredstvom posebne emisije isključivo posvećene izborima, upozna javnost sa aktivnostima, idejama i mišljenjima svih podnosilaca proglašenih izbornih lista ili kandidata.

Političko oglašavanje je programski sadržaj kojim se uz nadoknadu preporučuju registrovane političke stranke, grupe građana, koalicije, kandidati ili njihove aktivnosti, ideje ili stavovi u cilju uspeha na izborima.

Javni medijski servisi jesu Javna medijska ustanova "Radio-televizija Srbije" i Javna medijska ustanova "Radio-televizija Vojvodine".

Izrazi izbori, podnosilac izborne liste, odnosno predloga kandidata, podnosilac proglašene izborne liste ili kandidat, funkcioner, javni funkcioner i političke stranke imaju značenje utvrđeno zakonima kojim se uređuje izbor narodnih poslanika i finansiranje političkih aktivnosti.

Način prikazivanja predizbornog programa

Član 3

Predizborni program mora biti jasno odvojen od ostatka programa zvukom i slikom (najavna i odjavna špica) i jasno označen tekstualnim obaveštenjem (npr. predizborni program, predsednički izbori, politički marketing, izborni marketing, političke reklame i sl.) tokom celog trajanja programa.

Predizborni program se ne sme prikazivati u toku i najmanje deset minuta pre ili nakon prikazivanja dečije emisije, odnosno emisije namenjene maloletnicima.

Političke oglasne poruke ne mogu biti prikazivane zajedno, odnosno u istom bloku sa oglasnim porukama koje nemaju političku prirodu.

Političke oglasne poruke ne smeju se objavljivati tokom prikazivanja centralne informativne emisije.

Predizborni program ne sme se prikazivati 48 časova pre dana održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja biračkih mesta.

Zabrana iz stava 5. ovog člana ne odnosi se na mogućnost pružaoca medijske usluge da u tom periodu informiše javnost o neposrednom toku izbornog postupka (npr. objavljivanje podataka o izlaznosti, prenošenje atmosfere sa određenih biračkih mesta i sl.).

Zabrana prikrivenog ili posrednog preporučivanja izbornih lista ili kandidata

Član 4

Zabranjeno je prikriveno prikazivati predizborni program u vidu informativnog, zabavnog ili druge vrste programa.

Kada pružalac medijske usluge u informativnim emisijama, izvan programa koji se odnosi na izbornu kampanju, obaveštava o aktuelnim zbivanjima i aktivnostima državnih organa i funkcionera, dužan je da posebno poštuje pravila profesionalizma, objektivnosti i novinarske etike.

Pružalac medijske usluge je dužan da, u okviru programskih sadržaja iz stava 2. ovog člana, vodi računa da izveštavanje ne sadrži posebno promotivno upućivanje na podnosioce izbornih lista ili kandidata ili njihove aktivnosti, ideje ili političke stavove, na otvoren ili prikriven način, putem subliminalnih poruka, kompromitovanog izveštavanja, izvlačenja iz konteksta, skrivene cenzure, neadekvatnog kontekstualizovanja itd.

Zabranjeno je izveštavanje koje omogućava privilegovan položaj predstavnicima vlasti - nosiocima javnih funkcija u odnosu na ostale učesnike u izbornom procesu.

Zabranjeno je tokom izborne kampanje prikazivati igrane, dokumentarne, zabavne ili druge slične programske sadržaje u kojima se pojavljuje funkcioner ili predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat.

Zabrana iz stava 5. ovog člana ne odnosi se na programske sadržaje koji su proizvedeni najmanje dve godine pre nego što su izbori raspisani.

Funkcioner ili predstavnik podnosioca izborne liste ili kandidat ne sme se tokom izborne kampanje pojaviti u programu pružaoca medijske usluge kao voditelj, spiker, prezenter, reporter, novinar ili u drugom sličnom svojstvu, bez obzira na prirodu programskog sadržaja.

Informisanje o predizbornim aktivnostima podnosilaca izbornih lista ili kandidata u periodu od raspisivanja izbora

Član 5

Pružalac medijske usluge je dužan da prilikom informisanja o predizbornim aktivnostima registrovanim političkim strankama, koalicijama i kandidatima obezbedi zastupljenost bez diskriminacije, imajući u vidu značaj političkih stranaka i kandidata, odnosno značaj događaja u kojima oni učestvuju.

Informisanje iz stava 1. ovog člana se odnosi na celokupan informativni program, uključujući vesti, dnevnik, redovne i specijalne informativne emisije i sl. i mora biti istinito, objektivno, potpuno i blagovremeno i pružalac medijske usluge je dužan da obezbedi raznovrsnost sadržaja u pogledu mogućnosti slobodnog izražavanja, političkog i kritičkog mišljenja, te se na njega primenjuju odredba člana 61. stav 1. tač. 1) i 4) Zakona o elektronskim medijima i odredbe podzakonskog akta Regulatora kojim se bliže uređuje ispunjavanje obaveza pružalaca medijskih usluga u vezi sa poštovanjem prava na istinito, potpuno, blagovremeno i raznovrsno informisanje.

Trideset dana pre dana određenog za glasanje pružaoci medijskih usluga ne mogu izveštavati o zvaničnim javnim skupovima na kojima se otvaraju infrastrukturni i drugi objekti (putevi, mostovi, škole, bolnice, fabrike i sl.), odnosno obeležava početak izgradnje takvih objekata ako na tim skupovima učestvuju javni funkcioneri koji su kandidati za predsednika Republike, narodne poslanike, poslanike u skupštini autonomne pokrajine i odbornike u skupštini jedinice lokalne samouprave.

Pružaoci medijskih usluga dužni su da ne objavljuju sadržaje negativne kampanje bilo kog podnosioca izborne liste ili kandidata u odnosu na druge podnosioce izbornih lista ili kandidate.

Informisanje o toku i rezultatima izbora i ispitivanju javnog mnjenja

Član 6

Pružalac medijske usluge može podatke o toku i rezultatima izbora označiti kao zvanične samo ako su oni saopšteni od strane nadležnog organa javne vlasti, dok podaci saopšteni od strane nekog drugog lica moraju biti označeni kao nezvanični.

Pružalac medijske usluge dužan je da prilikom objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnjenja predoči javnosti sledeće informacije:

1) naziv političke stranke, druge organizacije ili ime osobe koja je naručila i platila sprovođenje istraživanja javnog mnjenja;

2) naziv organizacije koja je sprovela anketu i izbor metodologije rada;

3) broj ispitanika i mogućnost greške u datoj anketi;

4) datum i/ili period kada je istraživanje sprovedeno.

O svim ostalim pitanjima koja se tiču načina na koji će istraživanje biti predstavljeno pružaoci medijskih usluga odlučuju samostalno.

Predstavljanje proglašenih izbornih lista i kandidata

Član 7

Javni medijski servis je dužan da u svom programu besplatno, jednako, bez diskriminacije, nepristrasno, pravično i uravnoteženo predstavi sve izborne liste i kandidate, pridržavajući se sporazuma zaključenog u skladu sa članom 144. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", broj 14/22).

Ako komercijalni pružalac medijske usluge ili pružalac medijske usluge civilnog sektora predstavlja izborne liste ili kandidate, dužan je da to čini u skladu sa sporazumom iz stava 1. ovog člana.

Političko oglašavanje

Član 8

Pružalac medijske usluge je dužan da prikazuje političke oglasne poruke svih zainteresovanih podnosilaca izbornih lista i kandidata pod jednakim programskim, tehničkim i finansijskim uslovima i da objavi tarife za političko oglašavanje, ukoliko se opredeli da tokom kampanje objavljuje tu vrstu oglašavanja.

Pružalac medijske usluge je dužan da tri dana uzastopno od momenta objavljivanja akta nadležnog organa javne vlasti o raspisivanju izbora u službenom glasilu objavi tarife za političko oglašavanje u svom programu ili u istom uputi na svoj veb sajt na kojem je objavljena tarifa.

Kriterijumi po kojima se određuje cena političkog oglašavanja i uslovi plaćanja moraju da važe za sve kandidate na izborima i sve podnosioce proglašenih izbornih lista, odnosno predlagače proglašenih kandidata i moraju da budu objavljeni.

Ako je više podnosilaca izbornih lista ili kandidata zainteresovano za prikazivanje svojih političkih oglasnih poruka u programu, a ne postoje tehnički uslovi da se njihovi interesi zadovolje u celosti, pružalac medijske usluge je dužan da vreme namenjeno političkom oglašavanju raspodeli na podnosioce izbornih lista ili kandidate srazmerno njihovoj iskazanoj zainteresovanosti.

Na način prikazivanja sadržaja političke oglasne poruke primenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje oblast televizijskog i radijskog oglašavanja.

Za sadržaj, istinitost i tačnost političkog oglašavanja odgovoran je oglašivač, a za njegovu usklađenost sa odredbama zakona kojim se uređuje način prikazivanja oglasne poruke, odgovoran je pružalac medijske usluge.

Shodna primena

Član 9

Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju kada nadležan organ javne vlasti raspiše referendum.

Završne odredbe

Član 10

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu izvršavanja obaveza javnih medijskih servisa tokom izborne kampanje ("Službeni glasnik RS", broj 18/22) i Preporuka komercijalnim pružaocima medijskih usluga o načinu ponašanja tokom izborne kampanje (od 20. januara 2022. godine).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".