Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, VOĐENJA EVIDENCIJA, IZGLEDU I NAČINU POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA

("Sl. glasnik RS", br. 16/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način izdavanja, vođenja evidencija, izgled i način postavljanja nalepnice za laka električna vozila.

Član 2

Imalac lakog električnog vozila podnosi zahtev za izdavanje nalepnice (u daljem tekstu: zahtev) na propisanim obrascima.

Uz zahtev se, saglasno zakonu, prilaže, odnosno pribavlja:

1) tehnička dokumentacija za lako električno vozilo iz koje se mogu utvrditi marka lakog električnog vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila;

2) fotokopija lične karte ili očitana lična karta, odnos dokaz o upisu u registar pravnih lica za pravna lica;

3) popunjena i potpisana izjava, na propisanom obrascu;

4) dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice.

Ukoliko iz dostavljene dokumentacije nije moguće utvrditi karakteristike iz stava 2. tačka 1) ovog člana, vrši se ispitivanje lakog električnog vozila radi utvrđivanja navedenih karakteristika, uz propisanu naknadu za ispitivanje, o trošku podnosioca zahteva.

Prilikom obrade zahteva, na tehničkoj dokumentaciji, koja je sastavni deo obavezne dokumentacije, upisuje se serijski broj nalepnice, datum izdavanja, potpis lica koje izdaje nalepnicu - obrađivača predmeta, dok će se dijagonalno preko prednje strane stavljati pečat sa oznakom "IZDATA NALEPNICA".

U slučaju oštećenja ili uništenja nalepnice, na zahtev imaoca lakog električnog vozila, može se izdati nova nalepnica, u skladu sa odredbama stava 1, stava 2. tač. 2)-4) i st. 3. i 4. ovog člana.

Zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo - fizičko lice (Obrazac 1.), Zahtev za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo - pravno lice (Obrazac 2.), Izjava o dokumentaciji za lako električno vozilo iz stava 2. tačka 3) ovog člana (Obrazac 3.), kao i Uputstvo za podnošenje zahteva, odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

O izdatim nalepnicama vodi se evidencija (u daljem tekstu: evidencija), koju čini:

1) Registar podnetih zahteva, koji sadrži podatke o podnosiocima zahteva i dokaze o izvršenim uplatama naknada;

2) Registar lakih električnih vozila, koji sadrži podatke o markama, tehničkim karakteristikama lakog električnog vozila i tehničku dokumentaciju priloženu uz zahtev;

3) Registar izvršenih ispitivanja, koji sadrži broj izveštaja, podatke o utvrđenim tehničkim karakteristikama i izveštaj o ispitivanju;

4) Registar izdatih nalepnica, koji sadrži serijski broj i fotografiju nalepnice i kontrolni odsečak.

U evidenciju se unose i prijave o izgubljenoj ili nestaloj tehničkoj dokumentaciji.

Evidencija se čuva trajno.

Član 4

Kada se u postupku obrade zahteva iz priložene dokumentacije za lako električno vozilo utvrdi da ispunjava propisane uslove, podnosiocu zahteva se izdaje nalepnica.

Nalepnica iz stava 1. ovog člana je pravougaonog oblika, višeslojne strukture, vidljiva u dnevnim i noćnim uslovima, samouništavajuća pri pokušaju uklanjanja, dimenzija 36h60 mm, punometalizirana, sivosrebrne boje, sa integrisanim difrakcionim optički promenljivim elementom, koji sadrži višestruke nivoe zaštite od pokušaja krivotvorenja. U gornjem delu nalepnice nalazi se logo Agencije i ispod nje tekst: "Republika Srbija", a zatim tekst: "Agencija za bezbednost saobraćaja". U središnjem delu, koji obuhvata 1/3 nalepnice, nalazi se oznaka za lako električno vozilo LEV, na ćirilici i na latinici, a ispod nje se nalaze brojčane vrednosti bez decimala u obliku: trajna nominalna snaga elektromotora (W), najveća konstruktivna brzina (km/h), masa praznog vozila (kg), jedna ispod druge. U donjem delu nalazi se oznaka "ABS" i sedmocifreni serijski broj, bočno orijentisan. Sastavni deo nalepnice je kontrolni odsečak, sa oznakom "ABS" i serijskim brojem, koji se odvaja od nje tokom procesa izdavanja nalepnice.

Izgled i sadržaj nalepnice za lako električno vozilo (Obrazac 4.) odštampan je u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni deo.

Nalepnica se postavlja na lako uočljivo mesto, u gornjem delu nepomičnog stuba upravljača lakog električnog vozila, u zavisnosti od konstrukcije upravljača, nakon čega se fotografišu vozilo i mesto na kome je postavljena nalepnica.

Član 5

Prijem i obrada zahteva, izdavanje i postavljanje nalepnice vrši se na mestima koja Agencija za bezbednost saobraćaja utvrđuje na svom zvaničnom internet sajtu www.abs.gov.rs, po stupanju na snagu ovog pravilnika.

Član 6

Nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 5. aprila 2024. godine.

 

Obrazac 1.

Republika Srbija
AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 2

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE NALEPNICE ZA LAKO ELEKTRIČNO VOZILO - FIZIČKO LICE

LIČNI PODACI

Ime (ime jednog roditelja) prezime:

JMBG:

Datum rođenja:

Mesto rođenja, država:

PODACI O PREBIVALIŠTU

Mesto:

Poštanski broj:

Ulica i kućni broj:

Telefon/Mobilni:

e-mail:

PODACI O LAKOM ELEKTRIČNOM VOZILU

Marka:

Trajna nominalna snaga elektromotora:

Najveća konstruktivna brzina:

Masa praznog vozila:

Napomena:

NAPOMENA: Obavezno pročitati uputstvo za podnošenje zahteva na poleđini ovog obrasca.

U _________________, dana ___/___/______. godine

Zahtev primio
________________________

 

Potpis podnosioca zahteva
________________________

 

Obrazac 2.

Republika Srbija
AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 2

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE NALEPNICE ZA LAKO ELEKTRIČNO VOZILO - PRAVNO LICE

PODACI O PRAVNOM LICU

Naziv pravnog lica:

Matični broj:

PIB:

Odgovorno lice:

KONTAKT PODACI

Mesto:

Poštanski broj:

Ulica i kućni broj:

Kontakt osoba:

Telefon/Mobilni:

e-mail:

PODACI O LAKOM ELEKTRIČNOM VOZILU

Marka:

Trajna nominalna snaga elektromotora:

Najveća konstruktivna brzina:

Masa praznog vozila:

Napomena:

NAPOMENA: Obavezno pročitati uputstvo za podnošenje zahteva na poleđini ovog obrasca.

U _________________, dana ___/___/______. godine

Zahtev primio
________________________

 

Potpis podnosioca zahteva
________________________

 

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

Obrazac zahteva popuniti čitko štampanim slovima.

Uz popunjeni obrazac zahteva za izdavanje nalepnice potrebno je, saglasno zakonu, priložiti, odnosno pribaviti:

1) tehničku dokumentaciju za lako električno vozilo iz koje se može utvrditi trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila;

2) fotokopiju lične karte ili iščitanu ličnu kartu, ukoliko je dokument sa čipom za fizička lica, odnos dokaz o upisu u registar pravnih lica, za pravna lica;

3) popunjenu i potpisanu izjavu na propisanom obrascu (Obrazac 3.);

4) dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice;

5) izjavu o razlozima i okolnostima oštećenja, odnosno uništenja nalepnice (izjavu je potrebno sačiniti samo u slučaju podnošenja zahteva za izdavanje nove nalepnice, umesto oštećene ili uništene nalepnice).

 

Obrazac 3.

 

IZJAVA
O DOKUMENTACIJI ZA LAKO ELEKTRIČNO VOZILO

Ja, _______________________, iz ____________________ sa JMBG: ____________________ i br. l.k. ___________________ izdate od PU _____________________, izjavljujem pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da se tehnička dokumentacija koju dostavljam prilikom podnošenja zahteva za izdavanje nalepnice za lako električno vozilo odnosi upravo na lako električno vozilo za koje podnosim zahtev radi izdavanja nalepnice, da ova dokumentacija nije kao dokaz dostavljana niti će biti dostavljana za bilo koje drugo lako električno vozilo u navedene svrhe (izdavanje nalepnice).

Ovim potvrđujem da ću navedenu tehničku dokumentaciju koristiti isključivo sa ciljem izdavanja nalepnice ili u slučaju njenog oštećenja ili odlepljivanja, radi izdavanja nove nalepnice za isto lako električno vozilo, te da neću predmetnu tehničku dokumentaciju ustupiti trećem licu radi ostvarivanja istog prava (izdavanja nalepnice za LEV).

U, _____________

Dana, _____________

Davalac izjave
________________________

Napomena: Imalac tehničke dokumentacije na osnovu koje Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje nalepnicu za lake električno vozilo, dužan je istu čuvati od gubitka i zloupotrebe. U slučaju gubitka ili nestanka, dužan je da ovu činjenicu odmah prijavi bilo kom prijemnom mestu gde se izdaju nalepnice, radi evidentiranja u bazi podataka.

 

Obrazac 4.

 

IZGLED I SADRŽAJ NALEPNICE ZA LAKO ELEKTRIČNO VOZILO