Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATA) O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI, IZGLEDU OBRASCA MEĐUNARODNE POTVRDE, KAO I EVIDENCIJI O IZDATIM POTVRDAMA

("Sl. glasnik RS", br. 49/2019 i 151/2020)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i postupak izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, izgled obrasca međunarodne potvrde, kao i evidencija o izdatim potvrdama.

Član 2

Međunarodna potvrda (eng. Health Certificate) jeste sertifikat o bezbednosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane kojim se potvrđuje da je hrana proizvedena u Republici Srbiji u registrovanom objektu za proizvodnju hrane koji je pod nadzorom sanitarne inspekcije i da su ispunjeni uslovi navedeni u sertifikatu (u daljem tekstu: međunarodna potvrda).

Postupak izdavanja međunarodne potvrde jeste postupak koji obuhvata popunjavanje, potpisivanje i overavanje obrasca međunarodne potvrde o bezbednosti hrane od strane nadležnog sanitarnog inspektora.

Vrste hrane

Član 3

Ministarstvo nadležno za poslove zdravlja (u daljem tekstu: Ministarstvo) preko nadležnih sanitarnih inspektora izdaje međunarodne potvrde u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane, za sledeću vrstu hrane:

1) nove hrane,

2) hrane za specifične populacione grupe (hrana za odojčad i malu decu, hrana za posebne medicinske namene, zamene za kompletnu dnevnu ishranu za osobe na dijeti za mršavljenje),

3) dodataka ishrani (dijetetski suplementi),

4) hrane sa izmenjenim nutritivnim sastavom (hrana za osobe intolerantne na gluten, zamene za so za ljudsku ishranu, hrana obogaćena vitaminima, mineralima i drugim supstancama sa hranljivim ili fiziološkim efektom i dr.),

5) soli za ishranu ljudi i proizvodnju hrane,

6) prehrambenih aditiva,

7) prehrambenih aroma,

8) prehrambenih enzima,

9) pomoćnih sredstava u proizvodnji hrane,

10) vode za piće u originalnoj ambalaži (prirodne mineralne, izvorske i stone vode).

Obrazac međunarodne potvrde

Član 4

Međunarodna potvrda se izdaje na obrascu u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima.

Obrazac potvrde iz stava 1. ovog člana štampa se na srpskom i engleskom jeziku, kao i na drugom stranom jeziku u skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumom u oblasti bezbednosti hrane između Republike Srbije i strane zemlje, u koju se izvozi.

Obrazac međunarodne potvrde dat je u Prilogu 1. koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Način izdavanja međunarodne potvrde

Član 5

Međunarodna potvrda se izdaje na zahtev subjekta u poslovanju hranom. Subjekat u poslovanju hranom predaje zahtev za izdavanje međunarodne potvrde nadležnom sanitarnom inspektoru prema adresi poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se, odnosno pribavljaju se sledeći dokazi:

1) rešenje o upisu u Registar Agencije za privredne registre Srbije ili poslednje promene u Agenciji za privredne registre Srbije;

2) specifikacija hrane koja se izvozi (u dva primerka) koja je data u Prilogu 2a;

3) stručno mišljenje i analitički izveštaj ovlašćene i akreditovane laboratorije o bezbednosti i zdravstvenoj ispravnosti hrane;

4) uverenje o upisu hrane u bazu podataka koju vodi Ministarstvo, za hranu iz člana 3. stav 1. tač. 2)-4) ovog pravilnika;

5) ovlašćenje podnosioca zahteva, u slučaju podnošenja zahteva preko punomoćnika;

6) dokaz o uplati troškova postupka izdavanja zdravstvene potvrde u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Specifikacija hrane koja se izvozi iz tačke 3) ovog člana data je u Prilogu 2a koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dokaze iz stava 2. tač. 1) i 4) ovog člana Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac zahteva izjavi da će ih sam dostaviti.

Međunarodna potvrda važi do isteka roka upotrebe hrane za koji je izdata, a najduže 12 meseci od dana izdavanja.

Evidencija o izdatim međunarodnim potvrdama

Član 6

O izdatim međunarodnim potvrdama iz čl. 4. i 5. ovog pravilnika vodi se evidencija u pismenom ili elektronskom obliku.

Evidencija iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) broj međunarodne potvrde;

2) datum i mesto izdavanja međunarodne potvrde;

3) naziv subjekta u poslovanju hranom koji je podneo zahtev;

4) adresa poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom;

5) ime i prezime nadležnog sanitarnog inspektora koji je izdao međunarodnu potvrdu;

6) potpis odgovornog lica subjekta u poslovanju.

Evidencija o izdatim međunarodnim potvrdama data je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Prilog 1.

ZDRAVSTVENA POTVRDA

 

REPUBLIKA SRBIJA / REPUBLIC OF SERBIA

________________________ / ________________________
________________________ / ________________________
________________________ / ________________________

Broj / Number: ________________________ /20__ - __
Datum izdavanja / Date of issuance: ____________. 20__. godine
Mesto izdavanja / Place of issuance: ___________________

U skladu sa odredbama člana 26. stav 8. i člana 31. Zakona o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", br. 41/09 i 17/19), u predmetu izdavanja zdravstvene potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, sanitarni inspektor izdaje:

According to the provisions of Article 26, paragraph 8 and Article 31. of the Food Safety Law ("Official Gazette of the Republic of Serbia", no. 41/09, 17/19), sanitary inspector issues:

ZDRAVSTVENA POTVRDA / HEALTH CERTIFICATE

 

Na zahtev subjekta u poslovanju hranom:
/ On request of the food business operator:

 

POTVRĐUJE SE da hrana:
/ CERTIFIES that the food:

1.

nova hrana / novel food;

2.

hrana za specifične populacione grupe (hrana za odojčad i malu decu, hrana za posebne medicinske namene, zamene za kompletnu dnevnu ishranu za osobe na dijeti za mršavljenje) / food for specific population groups (food for infants and young children, food for special medical purposes, replacements for complete daily diet for people on a diet for weight loss);

3.

dodaci ishrani (dijetetski suplementi) /food supplements:

4.

hrana sa izmenjenim nutritivnim sastavom (hrana za osobe intolerantne na gluten, zamene za so za ljudsku ishranu, hrana obogaćena vitaminima, mineralima i drugim supstancama sa hranljivim ili fiziološkim efektom i dr.) / foods with altered nutritional composition (food for gluten-intolerant people, human-food substitutes, foods enriched with vitamins, minerals and other substances with a nutritional or physiological effect, etc.)

5.

so za ishranu ljudi i proizvodnju hrane / salts for human consumption and food production;

6.

prehrambeni aditivi / food additives;

7.

prehrambene arome / food flavorings;

8.

prehrambeni enzimi / food enzymes;

9.

pomoćna sredstva u proizvodnji hrane / adjuvants in food production:

10.

voda za piće u originalnoj ambalaži (prirodne mineralne, izvorske i stone vode) / drinking water in the original packaging (natural mineral, spring and table water);

iz zahteva, prema Specifikaciji koja je sastavni deo ove potvrde, ispunjava propisane uslove bezbednosti hrane, te se može izvoziti u ______________________.
/ of this shipment from Specification, which is an integral part of this Certificate, that meets safety food requirements and therefore the product can be exported to the ___________________.

Podnosilac zahteva prilaže sledeće podatke o hrani koju izvozi:
/The applicant gave the following information about the shipment which is exported::

1. _____________________________________________________________________________
(naziv subjekta u poslovanju hranom i adresa sedišta / name of the food business operator and residence address);

2. PIB / TIN: ________________;

3. matični broj u Agenciji za privredne registre Srbije / register number in the Serbian Business Registers Agency: ___________________________;

4. specifikaciju hrane / specification of food;

5. izveštaj o laboratorijskom ispitivanju hrane iz specifikacije / report on laboratory testing of food from specifications;

6. za hranu pod brojevima od 2. do 4, broj upisa u registar Ministarstva zdravlja/for products under 2 to 4, registration number in the register of the Ministry of Health ___________________;

7. mesto utovara / embarked at ___________________;

8. transportno sredstvo i registracija transportnog sredstva / means of transport and license plate of transport vehicle: ________________________________________;

9. mesto odredišta i država / place and country of destination:
___________________________________________________________________________________.

Za izdavanje ove potvrde naplaćena je taksa prema tarifnom broju 1. i 11. Zakona o republičkim administrativnim taksama / For the issuance of this Certificate, the tax was charged according to tariff numbers 1 and 11 of the Law on Republic Administrative Fees.

 

M.P./

Potpis sanitarnog inspektora /

 

P.S.

Signature of sanitary inspector

 

 

_____________________________

 

Prilog 2.

ZAHTEV ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE POTVRDE ZA HRANU KOJA SE IZVOZI (HEALTH CERTIFICATE)

 

Republika Srbija
______________________________
______________________________
______________________________

 

 

 

 

 

ZAHTEV
ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE POTVRDE ZA HRANU KOJA SE IZVOZI (HEALTH CERTIFICATE)

 

Osnovni podaci o podnosiocu zahteva

Poslovno ime / naziv

 

Sedište

 

Kontakt telefon

 

Ime i prezime odgovornog lica

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa elektronske pošte

 

 

Podaci neophodni za donošenje odluke nadležnog organa

Zahtev za izdavanje zdravstvene potvrde podnosi se hranu koja se izvozi (obeležiti odgovor):
◻ nova hrana
◻ hrana za specifične populacione grupe (hrana za odojčad i malu decu, hrana za posebne medicinske namene, zamene za kompletnu dnevnu ishranu za osobe na dijeti za mršavljenje)
◻ dodaci ishrani (dijetetski suplementi)
◻ hrana sa izmenjenim nutritivnim sastavom (hrana za osobe intolerantne na gluten, zamene za so za ljudsku ishranu, hrana obogaćena vitaminima, mineralima i drugim supstancama sa hranljivim ili fiziološkim efektom i dr.)
◻ so za ishranu ljudi i proizvodnje hrane
◻ prehrambeni aditivi
◻ prehrambene arome
◻ prehrambeni enzimi
◻ pomoćna sredstva u proizvodnji hrane
◻ voda za piće u originalnoj ambalaži (prirodne mineralne, izvorske i stone vode)

 

Naziv hrane

 

Subjekat u poslovanju proizvođač hrane - naziv i adresa

 

Prevozno sredstvo i registarska oznaka

 

Mesto odredišta i država

 

Ime i prezime kontakt lica izvoznika hrane

 

U prilogu zahteva, dostavljam sledeću dokumentaciju (dokumenta pod rednim brojevima 1. i 2. Ministarstvo zdravlja pribavlja po službenoj dužnosti, uz izjavu podnosioca zahteva):

R. br.

Naziv dokumenta

Forma dokumenta

Specifičnosti u vezi dokumenta

Izdavalac dokumenta

1.

Rešenje o upisu u Registar Agencije za privredne registre Srbije ili poslednje promene u Agenciji za privredne registre Srbije

Kopija

/

Agencija za privredne registre

2.

Uverenje o upisu proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja, za hranu iz člana 3. stav 1. tač. 2)-4) ovog pravilnika

Kopija

Uverenje o upisu dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja, dostavlja samo podnosilac zahteva koji izvozi dijetetski proizvod.

Ministarstvo zdravlja

3.

Specifikacija proizvoda koji se izvoze

Original

Specifikacija proizvoda se podnosi u 2 primerka i može se preuzeti elektronskim putem

Podnosilac zahteva

4.

Stručno mišljenje i analitički izveštaj ovlašćene i akreditovane laboratorije o bezbednosti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda

Kopija

/

Ovlašćena laboratorija za ispitivanje hrane od strane Ministra zdravlja.

5.

Ovlašćenje podnosioca zahteva

Original

Za podnosioce zahteva koji daju ovlašćenje za podnošenje zahteva i preuzimanje zdravstvene potvrde.

Podnosilac zahteva

6.

Dokaz o uplati republičke administrativne takse za zahtev

Kopija

/

Pošta/banka

7.

Dokaz o uplati republičke administrativne takse za potvrdu

Kopija

/

Pošta/banka

 

Izjava podnosioca zahteva u vezi pribavljanja podataka po službenoj dužnosti

Saglasan sam da organ za potrebe postupka može da izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, koji su neophodni u postupku odlučivanja, shodno članu 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku (odabrati jedan od ponuđenih odgovora):

◻ DA
◻ NE

Iako je organ obavezan da izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izjavljujem da ću za potrebe postupka pribaviti dokumenta pod rednim brojevima 1, 2 (u nastavku navesti redne brojeve dokumenata koje će podnosilac pribaviti):

Kako bi organ pribavio podatke po službenoj dužnosti, dostavljam sledeće informacije (popunjava se isključivo ako podnosilac daje saglasnost da organ izvrši uvid, pribavi i obradi lične i ostale podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija):

Podaci o uverenju o upisu dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja

Broj uverenja

 

Datum uverenja

 

Zahtev i potrebna dokumentacija se podnose u papirnom obliku ili elektronskim putem.

U                          , datum

 

Potpis podnosioca zahteva

 

Prilog 2a

SPECIFIKACIJA HRANE KOJA SE IZVOZI/ SPECIFICATION OF FOODS

Broj Sertifikata - Potvrde (popunjava nadležni inspektor) /
Number of Certificate (this field should be filled by the Inspector in charge): __________________

 

MP

 

Datum i mesto izdavanja Sertifikata - Potvrde (popunjava nadležni inspektor)
Date and place of issuing Certificate (this field should be filled by the Inspector in charge): _______________________

PS

Potpis nadležnog sanitarnog inspektora /
Signature of the sanitary inspector in charge

 

_______________________________________________
Naziv podnosioca zahteva (popunjava podnosilac zahteva)
Name of applicant (this field should be filled by the Applicant) ______________________________

 

Vrsta hrane

Komercijalni naziv hrane

Serijski broj
(lot)

Jedinica mere

Broj jedinica mere

Količina

Broj izveštaja o ispitivanju

Datum ispitivanja

Naziv laboratorije

No

Type of the food

Trade name of the food

Series No (lot)

Unit

Number of units

Quantity

Number of testing reports

Date of testing

Name of laboratory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum / Date:

 

Potpis odgovornog lica subjekta u poslovanju

Mesto / Place:

 

Signature of the authorized business operator

 

 

_______________________________________

 

Prilog 3.

EVIDENCIJA O IZDATIM MEĐUNARODNIM POTVRDAMA (SERTIFIKATIMA)

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Broj međunarodne potvrde - Sertifikata (popunjava nadležni inspektor) ____________________

M.P.

 

Datum i mesto izdavanja međunarodne potvrde - Sertifikata (popunjava nadležni inspektor)

 

Potpis nadležnog sanitarnog inspektora

_____________________________

 

______________________________

Naziv podnosioca zahteva (popunjava podnosilac zahteva) ________________________________________

Br.

Vrsta proizvoda

Komercijalni naziv proizvoda

Serijski broj (lot)

Jedinica mere

Broj jedinica mere

Količina

Broj izveštaja o ispitivanju

Datum ispitivanja

Naziv laboratorije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________

Datum:

 

(Potpis odgovornog lica subjekta u poslovanju)

Mesto: