Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU FORMIRANJA LISTE NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA SVE GRAĐANE I OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP DOGAĐAJIMA OD VELIKOG INTERESA ZA JAVNOST

("Sl. glasnik RS", br. 43/2024)

 

I UVODNA ODREDBA

Predmet pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom se utvrđuje način formiranja Liste najvažnijih događaja domaćih i stranih, koji su od posebnog značaja za sve građane (kulturni, politički, sportski, zabavni i sl.) - (u daljem tekstu: najvažniji događaji), kao i uslovi za ostvarivanje prava pružalaca medijske usluge televizije na pristup događajima od velikog interesa za javnost.

II NAČIN FORMIRANJA LISTE NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA

Utvrđivanje liste

Član 2

Najvažniji događaji iz člana 1. ovog pravilnika utvrđuju se listom koju sastavlja Regulatorno telo za elektronske medije (u daljem tekstu: Regulator), u skladu sa odredbama člana 82. st. 2. i 6. Zakona o elektronskim medijima.

Uslovi za određivanje najvažnijih događaja

Član 3

Određeni događaj (sportski, kulturni, politički, zabavni i sl.) smatra se najvažnijim događajem ako ispunjava najmanje dva od sledećih uslova:

1) da je događaj i njegov ishod od naročitog opšteg značaja za građane u Republici Srbiji, a ne samo od značaja za one građane koji i inače prate određeni događaj ili drugu aktivnost na koju se događaj odnosi;

2) da se tradicionalni događaj duži niz godina emituje u Republici Srbiji u okviru programa kome je pristup slobodan, kao i da ga redovno prati veliki broj gledalaca;

3) da je reč o značajnom međunarodnom sportskom događaju u kome učestvuju predstavnici Republike Srbije;

4) da je događaj opštepoznat, odnosno da ima opšti kulturni značaj za građane Republike Srbije, kao i značaj za nacionalni kulturni identitet.

Događaji organizovani u delovima

Član 4

Ako je događaj koji ispunjava uslove iz člana 3. ovog pravilnika organizovan u delovima, svaki poseban deo takvog događaja se smatra posebnim događajem.

Način utvrđivanja liste

Član 5

Regulator će od ministarstava nadležnih za oblasti za koje se formira lista najvažnijih događaja zatražiti spisak događaja koji su od posebnog značaja za sve građane, a iz okvira njihove nadležnosti.

Nakon dostavljanja spiska iz stava 1. ovog člana, Regulator sastavlja Predlog liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i objavljuje ga na svojoj internet stranici.

Sva zainteresovana lica mogu izneti primedbe na Predlog liste iz stava 2. ovog člana u roku od 15 dana od dana njegovog objavljivanja.

Nakon proteka roka iz stava 3. ovog člana, Regulator utvrđuje Listu najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane, objavljuje je na svojoj internet stranici i o tome obaveštava Evropsku komisiju.

Regulator razmatra Listu najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane najmanje jednom u tri godine, radi njenih eventualnih izmena ili dopuna.

III PRAVO NA PRENOS NAJVAŽNIJIH DOGAĐAJA

Nosilac prava na prenos najvažnijih događaja

Član 6

Prenosom se smatra neposredan prenos ili odloženi prenos ili snimak događaja, u celini ili delimično, kad je to potrebno iz objektivnih razloga ili je u interesu javnosti.

Pravo prenosa događaja je pravo pružaoca medijske usluge televizije (u daljem tekstu: pružalac medijske usluge koji ima isključivo pravo prenosa) da prenosi događaj na određenom području.

Pravo prenosa najvažnijeg događaja može steći samo pružalac medijske usluge televizije čija zona pokrivanja obuhvata celokupno područje Republike Srbije i kome je pristup slobodan.

Smatra se da zona pokrivanja pružaoca medijske usluge televizije pokriva celokupno područje Republike Srbije, ako je imalac dozvole za pružanje medijske usluge na području cele Republike Srbije ili ako je kvalitetan prijem njegovog televizijskog signala obezbeđen za najmanje 90% stanovništva u Republici Srbiji.

Smatra se da pristup medijskoj usluzi televizije nije slobodan ako se ona pruža kao zaštićena usluga, odnosno kao usluga sa uslovnim pristupom ili ako je za njeno praćenje neophodno platiti dodatnu naknadu.

Dodatnom naknadom iz stava 5. ovog člana ne smatra se taksa koja se plaća u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni medijski servis, kao ni naknada koja se plaća operatoru elektronske komunikacione mreže radi pristupa njegovom osnovnom paketu medijskih usluga koje distribuira.

Drugi nosioci prava na prenos najvažnijih događaja

Član 7

Ukoliko pružalac medijske usluge televizije, čija zona pokrivanja obuhvata celokupno područje Republike Srbije i kome je pristup slobodan, nije zainteresovan za prenos događaja od posebnog značaja, dužan je da u roku od najkasnije 15 dana pre dana emitovanja događaja pisanim putem o tome izvesti Regulatora.

Regulator odmah po prijemu informacije iz stava 1. ovog člana, istu objavljuje na svojoj internet stranici.

Pružalac medijske usluge televizije koji ne ispunjava uslove iz člana 6. stav 3. ovog pravilnika, a koji je zainteresovan za prenos najvažnijih događaja od posebnog značaja, pisanim putem podnosi zahtev Regulatoru za davanje prethodne saglasnosti na prenos događaja od posebnog značaja.

Odloženi prenos ili snimak najvažnijeg događaja

Član 8

Odloženi prenos najvažnijeg događaja ili snimak tog događaja može se emitovati kada je to neophodno iz objektivnog razloga ili zbog ostvarivanja javnog interesa, a naročito:

1) kada se dva ili više najvažnija događaja odvijaju istovremeno, samo jedan događaj se prenosi direktno, a ostali u odloženom prenosu ili snimku;

2) kada se događaj odvija sa znatnom vremenskom razlikom, a njegov snimak bi omogućio praćenje tog događaja značajnijem delu gledalaca;

3) kada je u kratkom vremenskom periodu od odvijanja individualnih, odnosno nacionalnih takmičenja neizvesno hoće li se u finalne takmičenja plasirati nacionalni predstavnik, odnosno reprezentacija, pa bi na taj način direktan prenos ozbiljno narušio prethodno utvrđene programske obaveze pružalaca medijske usluge.

Odloženi prenos iz stava 1. ovog člana emituje se najkasnije sa početkom u vreme dok događaj još traje ili se prikazuje snimak najkasnije 24 časa od održavanja događaja.

IV OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP DOGAĐAJIMA OD VELIKOG INTERESA ZA JAVNOST

Događaji od velikog interesa za javnost

Član 9

Pravo na pristup događajima od velikog interesa za javnost ostvaruje se u skladu sa članom 82. st. 7-9. Zakona o elektronskim medijima.

Događajima od velikog interesa za javnost smatraju se najvažniji događaji utvrđeni listom, u skladu sa odredbama člana 82. st. 2. i 6. Zakona o elektronskim medijima, i drugi događaji (npr. sportski, kulturni, politički, zabavni i sl.) koji su od opšteg interesa za javnost u Republici Srbiji, a ne samo od značaja za one građane koji i inače prate određeni događaj ili drugu aktivnost na koju se događaj odnosi.

Objavljivanje informacije o sticanju prava na prenos najvažnijih događaja

Član 10

Pružalac medijske usluge koji ima isključivo pravo prenosa najkasnije 30 dana pre održavanja događaja od velikog interesa za javnost objavljuje na svojoj internet stranici informaciju da je stekao isključivo pravo prenosa tog događaja, kao i tehničke i finansijske uslove za izbor i preuzimanje inserata sa tog događaja.

U slučaju da je vremenski period od momenta sticanja isključivog prava prenosa događaja od velikog interesa za javnost do dana njegovog održavanja kraći od 30 dana, pružalac medijske usluge koji ima isključivo pravo prenosa je dužan da podatke iz stava 1. ovog člana objavi na svojoj internet stranici sledećeg dana po sticanju prava.

Pravo na objavljivanje inserta

Član 11

Pružalac medijske usluge koji ima isključivo pravo prenosa je dužan da svakom zainteresovanom pružaocu usluge televizije (u daljem tekstu: pružalac medijske usluge koji zahteva pristup), pod jednakim uslovima i bez diskriminacije, dozvoli i omogući slobodan izbor inserta sa događaja od velikog interesa za javnost uz odgovarajuću nadoknadu koja ne sme preći visinu stvarnih troškova.

Insertom sa događaja od velikog interesa za javnost smatraju se kratke audio-vizuelne sekvence o ključnim aspektima tog događaja.

Izabrani insert koji objavljuje pružalac medijske usluge koji zahteva pristup može trajati najduže 90 sekundi.

Nadoknada iz stava 1. ovog člana plaća se radi nadoknade troškova pružaoca medijske usluge koji ima isključivo pravo prenosa, a koji neposredno proističu iz omogućavanja preuzimanja inserta sa događaja od velikog interesa za javnost, odnosno koji nastaju prilikom omogućavanja takvog preuzimanja.

Pružalac medijske usluge koji zahteva pristup može objaviti insert preuzimanjem od pružaoca medijske usluge koji ima isključivo pravo prenosa, ili direktnim pristupom mestu održavanja događaja.

Način objavljivanja inserta

Član 12

Izabrani insert se koristi isključivo za emisije opštih vesti.

Pružalac medijske usluge koji zahteva pristup preuzima izabrani insert i objavljuje uz navođenje izvora slike i tona, odnosno identifikacije televizijskog programa pružaoca medijske usluge koji ima isključivo pravo prenosa.

Pružalac medijske usluge koji zahteva pristup može koristiti izabrani insert sa najvažnijeg događaja i u svojoj audio-vizuelnoj medijskoj usluzi na zahtev, ali samo po završetku prenosa uživo, odnosno odloženog prenosa ili snimka događaja od velikog interesa za javnost.

Način objavljivanja inserta sa događaja koji traju više dana ili se sastoje iz više delova

Član 13

Ako događaj od velikog interesa za javnost traje dva ili više dana, pružalac medijske usluge koji zahteva pristup ima pravo da objavi jedan izabrani insert po danu događaja.

Ako događaj od velikog interesa za javnost traje jedan dan, ali se sastoji iz više delova, pružalac medijske usluge koji zahteva pristup ima pravo da objavi jedan izabrani insert za ceo događaj.

Pružalac medijske usluge koji zahteva pristup može objaviti izabrani insert sa određenog događaja od velikog interesa za javnost samo nakon završetka prenosa, odnosno odloženog prenosa tog događaja.

V ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu formiranja Liste najvažnijih događaja od posebnog značaja za sve građane i ostvarivanju prava na pristup događajima od velikog interesa za javnost ("Službeni glasnik RS", broj 25/15).

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".