Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU EVIDENTIRANJA I OBAVEŠTAVANJA NADLEŽNIH ORGANA O JAVNIM PRIHODIMA

("Sl. glasnik RS", br. 67/2022)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuju način evidentiranja i obaveštavanja nadležnih organa o javnim prihodima koje Poreska uprava utvrđuje rešenjem, saglasno članu 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 44/21) i članu 21. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 118/21).

Član 2

Javnim prihodima iz člana 1. ovog pravilnika smatraju se porez na dohodak građana na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad, na koje se porez plaća samooporezivanjem i doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje) na prihode po osnovu ugovorene naknade koja se ostvaruje od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa saglasno članu 64v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21 i 118/21).

Član 3

Nadležnim organima iz člana 1. ovog pravilnika smatraju se Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Član 4

Poreska uprava rešenjem utvrđuje, posebno za svaku godinu, porez na dohodak građana na prihode po osnovu ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se porez plaća samooporezivanjem i pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje na prihode po osnovu ugovorene naknade koja se ostvaruje od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, ostvarene u periodu počev od 1. januara 2015. godine zaključno sa 31. decembrom 2022. godine, ukoliko nije:

- nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze u skladu sa propisima koji su bili na snazi u momentu ostvarivanja prihoda, ili

- pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze, ili

- pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", broj 44/21) plaćena poreska obaveza u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Član 5

Porez na dohodak građana i pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje koji su utvrđeni rešenjem Poreske uprave saglasno članu 4. ovog pravilnika, uplaćuju se na račun za objedinjenu naplatu prihoda broj: 840-4848-37 - Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku i samooporezivanjem, osim na prihode od samostalne delatnosti, ili za elektronsko plaćanje na račun broj: 840000000000484837, saglasno pravilniku kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda.

Član 6

Poreska uprava dostavlja Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja podatke o fizičkom licu koje je ostvarilo prihode iz člana 4. ovog pravilnika i o obračunatim i plaćenim pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na te prihode, za koje je rešenjem Poreske uprave utvrđen porez na dohodak građana i pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Podaci iz stava 1. ovog člana dostavljaju se posebno za svaku godinu za koju su rešenjem Poreske uprave utvrđeni pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Podaci iz stava 1. ovog člana dostavljaju se Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u elektronskom obliku na dnevnom nivou, putem uspostavljenih kanala razmene na način definisanim protokolom o razmeni podataka između Poreske uprave i Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja "Razmena podataka PU - CROSO - Struktura podataka, dinamika, način razmene".

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republički fond za zdravstveno osiguranje preuzimaju od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja podatke iz stava 1. ovog člana.

Član 7

Vrste pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za koje postoji obaveza plaćanja, Poreska uprava utvrđuje na osnovu podataka iz evidencije koju vodi Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja o osnovu osiguranja fizičkog lica, prema podatku o osiguranju na dan 1. januara godine za koju se rešenjem utvrđuju obaveze iz člana 4. ovog pravilnika.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".