Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE PODATAKA U INTERNOJ MEMORIJI ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

("Sl. glasnik RS", br. 31/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 8. stav 5. Zakona o fiskalizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 153/20 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

U slučaju dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima (u daljem tekstu: fiskalni podaci) na način iz člana 8. stav 2. Zakona, obveznik fiskalizacije je dužan da fiskalne podatke čuva u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja do momenta prenosa fiskalnih podataka Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u daljem tekstu: SUF) Poreske uprave.

Formatiranje i zaštita fiskalnih podataka iz stava 1. ovog člana mora biti izvršeno u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.

Tehničke pojedinosti interne memorije iz stava 1. ovog člana moraju biti u skladu sa Tehničkim vodičem iz stava 2. ovog člana.

Član 3

Nakon izvršenog uspešnog prenosa fiskalnih podataka iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika Poreskoj upravi, u skladu sa članom 8. Zakona, obveznik fiskalizacije nema obavezu daljeg čuvanja fiskalnih podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja.

Uspešnim prenosom fiskalnih podataka iz stava 1. ovog člana smatra se prenos u okviru koga je SUF izvršio verifikaciju, obavio osnovne provere i generisao dokaz o iščitavanju poslatih podataka.

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.