Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

("Sl. glasnik RS", br. 87/2021)

Predmet Pravilnika

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se merila na osnovu kojih nadležni organ lokalne samouprave utvrđuje ekonomsku cenu programa vaspitanja i obrazovanja po detetu u predškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: ekonomska cena programa).

Ekonomska cena programa

Član 2

Ekonomska cena programa iz člana 1. ovog pravilnika utvrđuje se u dnevnom i mesečnom iznosu, po detetu.

Član 3

Pri utvrđivanju ekonomske cene programa polazi se od godišnjeg plana rada ustanove, odnosno zakonom utvrđenih programa rada koje ustanova ostvaruje, dužine njihovog trajanja i strukture cene koja obuhvata sve tekuće rashode za obračunski period, korigovane za prosečnu prisutnost dece.

Član 4

Ekonomska cena programa na godišnjem nivou utvrđuje se za kalendarsku godinu na osnovu svih planiranih rashoda koji čine strukturu ekonomske cene iz člana 5. ovog pravilnika, na osnovu broja upisane dece koji je utvrđen godišnjim planom rada ustanove, korigovanog sa prosečnom prisutnošću dece.

Mesečna ekonomska cena po detetu utvrđuje se deljenjem ekonomske cene iz stava 1. ovog člana sa brojem 12.

Dnevna ekonomska cena po detetu utvrđuje se deljenjem mesečne ekonomske cene po detetu iz stava 2. ovog člana sa brojem radnih dana u mesecu.

Struktura ekonomske cene programa

Član 5

Strukturu ekonomske cene programa čine sledeći rashodi:

1) plate zaposlenih i drugi rashodi za zaposlene, koji se utvrđuju u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu;

2) troškovi poslovanja.

Član 6

Predškolska ustanova ima direktora, sekretara i stručnog saradnika - pedagoga ili psihologa.

Broj ostalih zaposlenih u ustanovi utvrđuje se zavisno od trajanja odgovarajućeg programa rada.

Član 7

Potreban broj izvršilaca po vaspitnoj grupi, za realizaciju programa vaspitanja i obrazovanja deteta uzrasta do tri godine, zavisno od dužine dnevnog rada, iznosi:

Redni broj

Vrsta posla

trajanje programa

uzrast deteta do 3 godine

9 sati
rada dnevno

10 sati
rada dnevno

11 sati rada dnevno

12 sati
rada dnevno

Višednevno trajanje duže
od 24 sata

Broj izvršilaca po grupi

1.

Neposr. rukovođenje (pom. direktora, rukovodilac objekta /radne jedinice)

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

2.

Stručni saradnici i saradnici

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psiholog, pedagog za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje i logoped

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

Saradnik na unapređivanju preventivno-zdravstvene zaštite

0,013

0,013

0,013

0,013

0,013

Saradnik na poslovima unapređivanja, planiranja i organizacije ishrane

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

Saradnik na unapređivanju socijalne zaštite

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

3.

Vaspitači (vaspitač, medicinska sestra - vaspitač)

1,636

1,818

2,000

2,000

4,000

4.

Saradnik na poslovima nege i preventivno-zdravstvene zaštite

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

5.

Pripremanje hrane

0,125

0,125

0,125

0,125

0,187

6.

Serviranje hrane

0,200

0,200

0,200

0,200

0.300

7.

Administrativno-pravni i finansijski poslovi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

8.

Održavanje higijene

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

9.

Tehnički poslovi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

UKUPAN BROJ IZVRŠILACA

2,918

3,100

3,282

3,282

5,444

Član 8

Potreban broj izvršilaca po vaspitnoj grupi, za realizaciju programa vaspitanja i obrazovanja deteta uzrasta od tri godine do polaska u školu, zavisno od dužine dnevnog rada, iznosi:

Redni broj

Vrsta posla

Trajanje programa

Uzrast deteta od 3 godine do polaska u školu

9 sati rada dnevno

10 sati rada dnevno

11 sati rada dnevno

12 sati rada dnevno

Višednevno trajanje duže od 24 sata

Broj izvršilaca po grupi

1.

Neposr. rukovođenje (pom. direktora, rukovodilac objekta /radne jedinice)

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

2.

Stručni saradnici i saradnici

 

 

 

 

 

 

Pedagog, psiholog, pedagog za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje i logoped

0,042

0,042

0,042

0,042

0,042

Saradnik na unapređivanju preventivno-zdravstvene zaštite

0,013

0,013

0,013

0,013

0,013

Saradnik na poslovima unapređivanja, planiranja i organizacije ishrane

0,024

0,024

0,024

0,024

0,024

Saradnik za unapređivanje socijalne zaštite

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

3.

Vaspitači (vaspitači, defektolog - vaspitač)

1,636

1,818

2,000

2,000

4,000

4.

Saradnik na poslovima nege i preventivno-zdravstvene zaštite

0,125

0,125

0,125

0,125

0,125

5.

Pripremanje hrane

0,125

0,125

0,125

0,125

0,187

6.

Serviranje hrane

0,200

0,200

0,200

0,200

0,300

7.

Administrativno-pravni i finansijski poslovi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

8.

Održavanje higijene

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

9.

Tehnički poslovi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

UKUPAN BROJ IZVRŠILACA

2,918

3,100

3,282

3,282

5,444

Član 9

Potreban broj izvršilaca po vaspitnoj grupi, za realizaciju programa vaspitanja i obrazovanja u poludnevnom trajanju, zavisno od dužine dnevnog rada, iznosi:

Redni broj

Vrsta posla

Trajanje programa

4-6 sati

Broj izvršilaca po grupi

1.

Neposr. rukovođenje (pom. direktora, rukovodilac objekta / radne jedinice)

0,042

2.

Stručni saradnici i saradnici

 

 

Pedagog, psiholog, pedagog za likovno, muzičko i fizičko vaspitanje i logoped

0,042

Saradnik na unapređivanju preventivno-zdravstvene zaštite

0,013

Saradnik na poslovima unapređivanja, planiranja i organizacije ishrane

0,020

Saradnik za unapređivanje socijalne zaštite

0,011

3.

Vaspitači (vaspitač, med. sestra - vaspitač i defektolog - vaspitač)

1,000

4.

Saradnik na poslovima nege i
preventivno-zdravstvene zaštite

0,063

5.

Pripremanje hrane (ukoliko se obezbeđuje obrok)

0,042

6.

Serviranje hrane (ukoliko se obezbeđuje obrok)

0,042

7.

Administrativno pravni i finansijski poslovi

0,040

8.

Održavanje higijene

0,200

9.

Tehnički poslovi

0,040

UKUPAN BROJ IZVRŠILACA

1,555

Ukoliko se u ustanovi organizuju programi u kraćem trajanju (poludnevni programi do šest sati dnevno do tri puta nedeljno), potreban broj izvršilaca po vaspitnoj grupi računa se srazmerno trajanju programa za realizaciju programa vaspitanja i obrazovanja deteta uzrasta od tri godine do polaska u školu.

Član 10

Plate za zaposlene utvrđuju se na taj način što se za potreban broj izvršilaca za odgovarajući oblik rada, utvrđen u čl. 7, 8. i 9. ovog pravilnika, koeficijent množi sa osnovicom za obračun plate utvrđenih odgovarajućim aktima Vlade i tako dobijen iznos se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

U ukupan iznos za plate i druge rashode za zaposlene uračunavaju se i naknade u naturi, socijalna davanja zaposlenima, naknade troškova za zaposlene i ostali posebni rashodi za zaposlene utvrđeni Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, sa pripadajućim porezom i doprinosima.

Na rashode za zaposlene planiraju se i dodatni troškovi za isplate bolovanja do 30 dana, a zbog uvećanja broja zaposlenih, koji idu na teret poslodavca, u iznosu od 1% od utvrđenog iznosa za bruto (bruto II) plate zaposlenih.

Član 11

Troškove poslovanja čine:

1) Stalni troškovi:

(1) troškovi energenata;

(2) komunalne usluge;

(3) usluge komunikacije;

(4) troškovi platnog prometa;

(5) troškovi osiguranja;

(6) ostali troškovi;

2) Troškovi putovanja;

3) Usluge po ugovoru;

4) Specijalizovane usluge;

5) Tekuće popravke i održavanje (objekata i opreme i održavanje higijene);

6) Troškovi namirnica za pripremu obroka za ishranu dece;

7) Materijal;

8) Dotacije i transferi;

9) Porezi, obaveze, takse, kazne i penali;

10) Novčane kazne i penali po rešenju sudova;

11) Troškovi zakupa prostora;

12) Ostali neplanirani troškovi.

Troškovi poslovanja za poludnevne programe procentualno se umanjuju (srazmerno trajanju ovih programa).

Učešće korisnika u mesečnoj ekonomskoj ceni programa

Član 12

Pojedinačno učešće roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta kao korisnika usluga u mesečnoj ekonomskoj ceni programa po detetu, nadležni organ lokalne samouprave utvrđuje u skladu sa zakonom.

Iznos utvrđen stavom 1. ovog člana korisniku se obračunava po isteku obračunskog meseca.

Za dane odsustva deteta korisnik plaća iznos od 100% od utvrđenog iznosa iz stava 1. ovog člana.

Pojedinačno učešće korisnika u mesečnoj ekonomskoj ceni programa iznosi 50% od utvrđenog iznosa iz stava 1. ovog člana u slučaju odsustva deteta zbog bolesti, a na osnovu dostavljene potvrde izabranog lekara - pedijatra; u vreme korišćenja godišnjeg odmora roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika deteta na osnovu uvida u rešenje o korišćenju godišnjeg odmora za roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika, kao i zbog iskazane potrebe porodice da dete ne pohađa vrtić u trajanju ne dužem od deset radnih dana u toku radne godine.

Jedinica lokalne samouprave može utvrditi i povoljnije uslove za korisnike u pogledu obračunavanja njihovog učešća u mesečnoj ekonomskoj ceni po detetu.

Od obaveze učešća u mesečnoj ekonomskoj ceni iz stava 1. ovog člana izuzimaju se roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici dece bez roditeljskog staranja, dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i dece iz materijalno ugroženih porodica u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom.

Roditelju, odnosno drugom zakonskom zastupniku deteta koji, u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje ostvarivanje ishrane dece u predškolskoj ustanovi, obezbeđuje hranu za svoje dete tokom njegovog boravka u predškolskoj ustanovi, umanjuje se iznos utvrđen stavom 1. ovog člana u visini (procentualnog) učešća cene obroka u ekonomskoj ceni programa.

Učešće korisnika u ekonomskoj ceni programa u posebnim okolnostima

Član 13

U slučaju prekida ostvarivanja neposrednog vaspitno-obrazovnog rada (u slučaju više sile, ratnog stanja, vanrednog stanja ili drugih vanrednih okolnosti), za dane odsustva deteta usluga se ne naplaćuje.

U slučaju rekonstrukcije, sanacije, adaptacije objekta i dr, ukoliko ustanova ne obezbedi boravak deteta u drugom objektu prilagođenom za boravak dece predškolskog uzrasta u skladu sa zakonom, za dane odsustva deteta usluga se ne naplaćuje.

U slučaju epidemije kada u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti dece i zaposlenih, nadležni organ/institucija naloži mere koje iziskuju organizaciju neposrednog vaspitno-obrazovnog rada u ograničenom kapacitetu, kao i mere povlačenja deteta iz kolektiva (samoizolacija) zbog procene rizika od širenja zaraze, za dane odsustva deteta usluga se ne naplaćuje.

Izuzetno, usluga se naplaćuje 50% od utvrđenog iznosa iz člana 12. stav 1. ovog pravilnika u situaciji kada se roditelj opredeli da dete ne dolazi u kolektiv određeni vremenski period najkasnije do prestanka važenja preporučenih mera koje ustanova sprovodi radi sprečavanja širenja zaraze.

Ekonomska cena pripremnog predškolskog programa i učešće korisnika

Član 14

Ekonomska cena programa iz člana 4. ovog pravilnika umanjuje se za iznos sredstava koji se transferiše iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave radi ostvarivanja pripremnog predškolskog programa u trajanju od četiri sata dnevno, u skladu sa zakonom, kada se program ostvaruje u celodnevnom trajanju.

Jedinica lokalne samouprave ne može utvrditi učešće korisnika u mesečnoj ekonomskoj ceni po detetu za ostvarivanje obaveznog pripremnog predškolskog programa, kada je ukupno dnevno trajanje programa četiri sata.

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o merilima za utvrđivanje ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama ("Službeni glasnik RS", broj 146/14).

Član 16

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".