Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU IZDAVANJA MEĐUNARODNE POTVRDE (SERTIFIKATA) O BEZBEDNOSTI HRANE KOJA SE IZVOZI, KAO I EVIDENCIJI O IZDATIM POTVRDAMA

("Sl. glasnik RS", br. 66/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i postupak izdavanja međunarodne potvrde (sertifikata) o bezbednosti hrane koja se izvozi, kao i evidencija o izdatim potvrdama.

Član 2

Međunarodna potvrda jeste potvrda o bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla kojom se potvrđuje da je hrana proizvedena u Republici Srbiji u registrovanom objektu za proizvodnju hrane koji je pod nadzorom inspekcije ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u skladu sa propisom kojim se uređuje vrsta hrane i način vršenja službene kontrole, kao i lista mešovite hrane i način vršenja kontrole te hrane, kao i da su ispunjeni uslovi navedeni u međunarodnoj potvrdi - sertifikatu (u daljem tekstu: sertifikat).

Postupak izdavanja sertifikata jeste postupak koji obuhvata prijem zahteva, pregled pošiljke, popunjavanje, potpisivanje i overavanje obrasca sertifikata o bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla od strane nadležnog inspektora.

Član 3

Sertifikat izdaje Ministarstvo preko nadležnih inspektora u skladu sa zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane.

Član 4

Sertifikat se izdaje na obrascu u skladu sa odgovarajućim međunarodnim standardima ili zahtevom zemlje uvoznice.

Obrazac sertifikata iz stava 1. ovog člana štampa se na srpskom i engleskom jeziku.

Obrazac sertifikata može se štampati i na drugom stranom jeziku u skladu sa zahtevom zemlje uvoznice ili u skladu sa potpisanim međunarodnim sporazumom u oblasti bezbednosti hrane između Republike Srbije i strane zemlje u koju se pošiljka hrane biljnog i mešovitog porekla izvozi.

Član 5

Sertifikat se izdaje na zahtev subjekta u poslovanju hranom koji se podnosi Ministarstvu preko nadležnog inspektora, a prema adresi poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se sledeći dokazi:

1) izvod iz Registra Agencije za privredne registre;

2) rešenje o upisu u Centralni registar objekata;

3) analitički izveštaj sa zaključkom ovlašćene i akreditovane laboratorije o izvršenim ispitivanjima hrane;

4) ovlašćenje podnosioca zahteva, u slučaju podnošenja zahteva preko punomoćnika;

5) dokaz o uplati troškova postupka izdavanja potvrde u skladu sa zakonom kojim se uređuju republičke administrativne takse.

Dokaze iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti, osim ako podnosilac zahteva izjavi da će ih sam dostaviti.

Član 6

Sertifikat se izdaje za jednu vrstu pošiljke, odnosno jednu seriju (lot) i za jednog primaoca, i to tako što se potpisuje i overava svaka stranica od strane nadležnog inspektora.

Sertifikat se izdaje u jednom originalnom primerku, a njegova fotokopija čuva se tri godine, zajedno sa zahtevom za izdavanje.

U slučaju greške pri popunjavanju obrasca sertifikata, taj obrazac se poništava stavljanjem oznake: "storno" i čuva se zajedno sa zahtevom za izdavanje sertifikata i fotokopijom izdatog sertifikata.

U slučaju kada je u odštampanom obrascu sertifikata potrebno izvršiti precrtavanje teksta kako bi se potvrdilo činjenično stanje u vezi sa pošiljkom, pored precrtanog teksta stavlja se paraf i pečat nadležnog inspektora, koji je ovlašćen da izda sertifikat.

Sertifikat se ne može izdavati za pošiljke za koje nije podnet zahtev, koje nadležni inspektor nije pregledao, za koje nisu priloženi propisani dokazi iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika i pošiljke koje nisu više pod nadzorom nadležnog inspektora.

Sertifikat se ne može izdavati nepopunjen.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, sertifikat može biti delimično popunjen samo u slučaju podataka koji nisu obavezni za navođenje.

Član 7

O izdatim sertifikatima vodi se evidencija u pisanom i elektronskom obliku.

Evidencija iz stava 1. ovog člana naročito sadrži sledeće podatke:

1) referentni broj sertifikata;

2) datum i mesto izdavanja sertifikata;

3) naziv subjekta u poslovanju hranom koji je podneo zahtev za izdavanje sertifikata;

4) adresa poslovnog sedišta subjekta u poslovanju hranom koji je podneo zahtev za izdavanje sertifikata;

5) ime i prezime nadležnog inspektora koji je izdao sertifikat;

6) datum i mesto pregleda pošiljke obavljenog od strane nadležnog inspektora;

7) opis pošiljke za koju je izdat sertifikat.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".