Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE

("Sl. glasnik RS", br. 132/2020)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i hrana i hrana za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na proizvode biljnog i životinjskog porekla za koje se može dokazati da su namenjeni za proizvodnju proizvoda koji nisu hrana ili hrana za životinje, za setvu ili sadnju ili za ispitivanje aktivnih supstanci u skladu sa zakonom.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se ni na hranu i hranu za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja koja je namenjena izvozu u slučaju kada zemlja uvoznica zahteva ili dozvoljava tretiranje proizvoda pre izvoza u cilju sprečavanja unošenja štetnih organizama na njenu teritoriju.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) aktivne supstance jesu supstance, uključujući i mikroorganizme, koje imaju opšte ili posebno delovanje na štetne organizme ili na bilje, delove bilja ili biljne proizvode;

2) akutna referentna doza (u daljem tekstu: ARfD) jeste procenjena količina ostataka sredstva za zaštitu bilja u hrani koja se izražava na osnovu težine tela, koja može biti uneta za kratko vreme, obično u toku dana, bez značajnog rizika po potrošača, pri čemu se procena vrši na osnovu podataka dobijenih odgovarajućim istraživanjima, uzimajući u obzir osetljive grupe populacije (npr. deca);

3) granica određivanja (LOD) jeste najniža potvrđena (validovana) koncentracija ostataka sredstva za zaštitu bilja koja se može odrediti i izraziti korišćenjem rutinske metode monitoringa sa potvrđenim (validovanim) metodama kontrole;

4) maksimalno dozvoljena količina ostataka sredstva za zaštitu bilja jeste najveća dozvoljena koncentracija ostataka sredstava za zaštitu bilja u ili na hrani i hrani za životinje, određena u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i najnižom izloženošću potrošača neophodnom za zaštitu najosetljivijih grupa potrošača, a izražava se u mg/kg ispitivanog proizvoda;

5) ostaci sredstava za zaštitu bilja jesu jedna ili više aktivnih supstanci, uključujući i njihove metabolite i produkte nastale njihovom razgradnjom ili reakcijom, koje su prisutne na ili u bilju, odnosno na ili u proizvodima biljnog porekla i jestivim proizvodima životinjskog porekla ili bilo gde u životnoj sredini, a posledica su primene sredstava za zaštitu bilja;

6) prihvatljiv dnevni unos (u daljem tekstu: ADI) jeste procenjena količina ostataka sredstva za zaštitu bilja u hrani koja se izražava na osnovu težine tela, a koja može biti uneta svakog dana u toku života, bez značajnog rizika po potrošača, pri čemu se procena vrši na osnovu poznatih činjenica u vreme procene, uzimajući u obzir osetljive grupe populacije (npr. deca);

7) test osposobljenosti jeste uporedni test ispitivanja koji na identičnim uzorcima vrši više laboratorija, omogućavajući procenu kvaliteta rada laboratorija;

8) Codex Alimentarius Komisija (Codex Alimentarius Commission) jeste međunarodno telo odgovorno za sprovođenje zajedničkog programa standarda za hranu Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (Food and Agricultural Organisation of the United nations - FAO) i Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organisation), kao i drugih regionalnih i međunarodnih tela i organizacija koji se bave standardima u oblasti hrane;

9) CXL jesu maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje utvrđene od strane Codex Alimentarius Komisije (Codex Alimentarius Commission).

Član 3

Hrana i hrana za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja data je po grupama u Prilogu 1 - Hrana i hrana za životinje biljnog i životinjskog porekla za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U hrani i hrani za životinje iz stava 1. ovog člana ostaci sredstava za zaštitu bilja ne mogu biti prisutni u količinama koje su veće od maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstva za zaštitu bilja utvrđene u Prilogu 2 - Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla (u daljem tekstu: Prilog 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Ako se na osnovu dostupnih naučnih i tehničkih saznanja i rezultata procene utvrdi da ne postoje potencijalni rizici za potrošače, odnosno za životinje, u hrani i hrani za životinje ne utvrđuju se maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja.

Aktivne supstance sredstava za zaštitu bilja za koje se ne utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla date su u Prilogu 3 - Sredstva za zaštitu bilja (aktivne supstance) za koje se ne utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla (u daljem tekstu: Prilog 3), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5

Podrazumevane (standardne) vrednosti za maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla date su u Prilogu 4 - Podrazumevane (standardne) vrednosti za maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla (u daljem tekstu: Prilog 4), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6

Hrana i hrana za životinje iz Priloga 1. ovog pravilnika stavlja se u promet, ako je usaglašena sa maksimalno dozvoljenom količinom ostataka sredstava za zaštitu bilja, odnosno ako ne sadrži ostatke sredstava za zaštitu bilja iznad:

1) maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja koja je utvrđena u Prilogu 2. ovog pravilnika;

2) 0,01 mg/kg za hranu i hranu za životinje za koje nije utvrđena maksimalno dozvoljena količina ostataka sredstava za zaštitu bilja u Prilogu 2. ovog pravilnika, ili za sredstva za zaštitu bilja koja nisu navedena u Prilogu 3. ovog pravilnika, osim ako za određena sredstva za zaštitu bilja nisu utvrđene različite podrazumevane (standardne) vrednosti u Prilogu 4. ovog pravilnika.

Član 7

Za prerađenu i/ili mešovitu hranu ili hranu za životinje za koju u Prilogu 2. ovog pravilnika nije utvrđena maksimalno dozvoljena količina ostataka sredstava za zaštitu bilja primenjuju se maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u skladu članom 6. ovog pravilnika za određeni proizvod dat u Prilogu 1. ovog pravilnika, uzimajući u obzir promene nivoa ostataka izazvanih preradom, odnosno mešanjem hrane i hrane za životinje (određena koncentracija ili faktori razblaženja za određene procese prerade ili mešanja ili za određene prerađene ili mešovite proizvode).

Član 8

Ako je aktivna supstanca ili njen metabolit rastvorljiv u vodi (podeoni koeficijent oktanol/voda - log Pow manji od 3), maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje izražavaju se kao mg/kg mesa (uključujući i masti), proizvoda od mesa, jestivih delova i životinjske masti.

Ako je aktivna supstanca ili njen metabolit rastvorljiv u mastima (log Pow veći ili jednak 3), maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje se izražavaju kao mg/kg masti sadržane u mesu, proizvodima od mesa, jestivim delovima i životinjskoj masti.

U mesu i proizvodima od mesa koji sadrže više od 10% masti po masi, ostaci sredstava za zaštitu bilja se izražavaju na osnovu sadržaja masti.

Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u mesu i proizvodima od mesa koje su utvrđene u Prilogu 2. ovog pravilnika odnose se na meso i proizvode od mesa sa sadržajem masti više od 10%.

U mesu i proizvodima od mesa koji sadrže 10% ili manje masti po masi, ostaci sredstava za zaštitu bilja se iskazuju na ukupnu masu bez kostiju.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje su deset puta manje od količine koja je utvrđena u mesu i proizvodima od mesa sa sadržajem masti više od 10%, ali ne manje od 0,01 mg/kg.

Odredbe ovog člana ne odnose se na meso i proizvode od mesa kada su maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje utvrđene na granici određivanja (LOD).

Član 9

Ako je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca ili njen metabolit rastvorljiv u vodi (log Pow manji od 3), maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje se izražavaju kao mg/kg mleka i mlečnih proizvoda.

Ako je aktivna supstanca, odnosno osnovna supstanca ili njen metabolit rastvorljiv u mastima (log Pow veći ili jednak 3), maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje se izražavaju kao mg/kg kravljeg mleka i punomasnog kravljeg mleka.

Pri određivanju ostataka sredstava za zaštitu bilja u sirovom kravljem mleku i punomasnom kravljem mleku, sadržaj masti od 4% po masi uzima se kao osnova. Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje u mleku i proizvodima od mleka koje su date u Prilogu 2. odnose se na sirovo mleko i standardizovano kravlje mleko.

Za sirovo mleko i punomasno mleko poreklom od drugih životinja ostaci sredstava za zaštitu bilja se izražavaju na osnovu sadržaja masti.

Za proizvode od mleka sa sadržajem masti više od 2% po masi, ostaci sredstava za zaštitu bilja se iskazuju na osnovu sadržaja masti, a maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje su 25 puta veće od količina utvrđenih za sirovo mleko i punomasno mleko.

Za proizvode od mleka sa sadržajem masti manjim od 2% po masi, maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje su polovina vrednosti koja se odnosi na sirovo mleko i punomasno mleko sa sadržajem masti od 2% ili više po masi, a maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje izražavaju se u mg/kg masti.

Odredbe ovog člana ne odnose se na mleko i proizvode od mleka kada su maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje utvrđene na granici određivanja (LOD).

Član 10

Maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje za jaja se izražavaju kao mg/kg svežih jaja sa ljuskom, za jaja ptica i žumance jajeta i to za aktivne supstance, odnosno osnovne supstance ili njihove metabolite rastvorljive u vodi (log Pow manji od 3), kao i za one koje su rastvorljive u mastima (log Pow veći ili jednak 3).

Za jaja i proizvode od jaja sa sadržajem masti višim od 10% maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje izražavaju se u mg/kg masti.

U slučaju iz stava 2. ovog člana, maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje su deset puta veće od maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje utvrđene za sveža jaja.

Odredbe ovog člana ne odnose se na jaja i proizvode od jaja kada su maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje utvrđene na granici određivanja (LOD).

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja ("Službeni glasnik RS", br. 22/18, 90/18, 76/19 i 81/19 - dr. pravilnik).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-4, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 132/2020, možete pogledati OVDE