Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

("Sl. glasnik RS", br. 6/2023 - prečišćen tekst, 47/2023, 51/2023, 55/2023, 59/2023, 66/2023 - ispr., 85/2023, 3/2024, 11/2024 i 37/2024)

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva sa naznakom zvanja odgovarajućeg stepena studija iz odgovarajućih obrazovno-naučnih i obrazovno-umetničkih oblasti i skraćenice tih naziva.

Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv utvrđuje se studijskim programom, u skladu sa ovim pravilnikom i sadržan je u diplomi i dodatku diplomi koje izdaje visokoškolska ustanova koja izvodi studijski program.

U dodatku diplomi može biti sadržano i bliže određenje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva, dodavanjem crtice iza tog naziva i reči kojima se naziv bliže određuje.

Član 3

Utvrđivanje stručnog, akademskog, odnosno naučnog naziva interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i transdisciplinarnih studijskih programa (u daljem tekstu: IMT) vrši se metodom kombinovanja celina ili delova dve najvažnije obrazovno- naučne, odnosno obrazovno-umetničke oblasti (u daljem tekstu: oblasti) studijskog programa.

Najvažnije oblasti IMT i njihov redosled utvrđuju se na osnovu relativne veličine nastavnog gradiva i broja ESPB bodova oblasti sadržanih u IMT.

Član 4

Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva usklađuje se sa relevantnim međunarodnim klasifikacijama obrazovnih profila i naučnih disciplina i Nacionalnim okvirom kvalifikacija.

Član 5

Nacionalni savet za visoko obrazovanje proširuje listu stručnih, akademskih i naučnih naziva i utvrđuje nazive kvalifikacija za priznate strane visokoškolske isprave sa posebnom oznakom, na osnovu polja iz člana 27. Zakona o visokom obrazovanju.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Službeni glasnik RS", broj 100/16).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

 

Polje 1: PRIRODNO-MATEMATIČKE NAUKE

 

VRSTA STUDIJA

STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV

SKRAĆENICA

Oblast: BIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- biolog
- ekolog
- molekularni biolog i fiziolog

- Biol.
- Ekol.
- Mol. biol. fiz.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani biolog
- diplomirani ekolog
- diplomirani molekularni biolog i fiziolog

- Dipl. biol.
- Dipl. ekol.
- Dipl. mol. biol. fiz.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master biolog
- master ekolog
- master profesor biologije
- master profesor ekologije
- master molekularni biolog i fiziolog

- Mast. biol.
- Mast. ekol.
- Mast. prof. biol.
- Mast. prof. ekol.
- Mast. mol. biol. fiz.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista biolog
- specijalista ekolog

- Spec. biol.
- Spec. ekol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - biološke nauke
- doktor nauka - ekološke nauke
- doktor nauka - molekularni biolog

- Dr
- Dr
- Dr mol. biol.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni biolog
- strukovni ekolog

- Struk. biol.
- Struk. ekol.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni biolog
- specijalista strukovni ekolog

- Spec. struk. biol.
- Spec. struk. ekol.

Oblast: GEO-NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- geograf
- geolog

- Geogr.
- Geol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani geograf
- diplomirani geolog

- Dipl. geogr.
- Dipl. geol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master geograf
- master geolog

- Mast. geogr.
- Mast. geol.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista geograf
- specijalista geolog

- Spec. geogr.
- Spec. geol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - geo- nauke

- Dr

STRUKOVNE

 

 

osnovne
(180 ESPB)

- strukovni geograf
- strukovni geolog

- Struk. geogr.
- Struk. geol.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni geograf
- specijalista strukovni geolog

- Spec. struk. geogr.
- Spec. struk. geol.

Oblast: MATEMATIČKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- matematičar
- astronom

- Mat.
- Astron.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani matematičar
- diplomirani astronom

- Dipl. mat.
- Dipl. astron.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master matematičar
- master astronom
- master astrofizičar

- Mast. mat.
- Mast. astron.
- Mast. astrofiz.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista matematičar
- specijalista astronom

- Spec. mat.
- Spec. astron.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - matematičke nauke
- doktor nauka - astronomske nauke

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni matematičar

- Struk. mat.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni matematičar

- Spec. struk. mat.

Oblast: NAUKE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- analitičar zaštite životne sredine

- Analit. zašt. živ. sred.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani analitičar zaštite životne sredine

- Dipl. analit. zašt. živ. sred.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master analitičar zaštite životne sredine

- Mast. analit. zašt. živ. sred.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista analitičar zaštite životne sredine

- Spec. analit. zašt. živ. sred.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - nauke o zaštiti životne sredine

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni analitičar zaštite životne sredine

- Struk. analit. zašt. živ. sred.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni analitičar zaštite životne sredine

- Spec. struk. analit. zašt. živ. sred.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master analitičar zaštite životne sredine

- Struk. mast. analit. zašt. živ. sred.

Oblast: RAČUNARSKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- informatičar

- Inform.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani informatičar
- diplomirani informatičar veštačke inteligencije

- Dipl. inform.
- Dipl. inform. vešt. int.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master informatičar
- master veštačke inteligencije

- Mast. inform.
- Mast. v. i.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista informatičar

- Spec. inform.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - računarske nauke

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni informatičar

- Struk. inform.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni informatičar

- Spec. struk. inform.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master informatičar

- Struk. mast. inform.

Oblast: FIZIČKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- fizičar
- meteorolog

- Fiz.
- Met.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani fizičar
- diplomirani meteorolog

- Dipl. fiz.
- Dipl. met.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master fizičar
- master meteorolog

- Mast. fiz.
- Mast. met.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- Specijalista fizičar
- Specijalista meteorolog

- Spec. fiz.
- Spec. met.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - fizičke nauke
- doktor nauka - meteorološke nauke

- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni fizičar
- strukovni meteorolog

- Struk. fiz.
- Struk. met.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni fizičar
- specijalista strukovni meteorolog

- Spec. struk. fiz.
- Spec. struk. met.

Oblast: FIZIČKO-HEMIJSKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- fizikohemičar

- Fiz.- hem.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani fizikohemičar

- Dipl. fiz.- hem.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master fizikohemičar

- Mast. fiz.- hem.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista fizikohemičar

- Spec. fiz.- hem.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - fizičkohemijske nauke

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni fizikohemičar

- Struk. fiz.- hem.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni fizikohemičar

- Spec. struk. fiz.- hem.

Oblast: HEMIJSKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- hemičar
- biohemičar

- Hem.
- Biohem.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani hemičar
- diplomirani biohemičar

- Dipl. hem.
- Dipl. biohem.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master hemičar
- master biohemičar

- Mast. hem.
- Mast. biohem.

integrisane (300 ESPB)

- master profesor hemije

- Mast. prof. hem.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista hemičar
- specijalista biohemičar

- Spec. hem.
- Spec. biohem.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - hemijske nauke
- doktor nauka - biohemijske nauke

- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni hemičar
- strukovni biohemičar

- Struk. hem.
- Struk. biohem.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni hemičar
- specijalista strukovni biohemičar

- Spec. struk. hem.
- Spec. struk. biohem.

AKADEMSKE

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - metodika nastave

- Dr

Oblast: ASTRONOMSKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- astrofizičar

- Astrofiz.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani astrofizičar

- Dipl. astrofiz.

Oblast: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

Master

240+60 = 300 ESPB)

- Master profesor fizike

- Mast. prof. fiz.

 

Polje 2: TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE NAUKE

 

VRSTA STUDIJA

STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV

SKRAĆENICA

Oblast: ARHITEKTURA

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer arhitekture

- Inž. arh.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer arhitekture
- diplomirani inženjer urbanizma

- Dipl. inž. arh.
- Dipl. inž. urb.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer arhitekture
- master inženjer urbanizma

- Mast. inž. arh.
- Mast. inž. urb.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer arhitekture
- specijalista urbane obnove

- Spec. inž. arh.
- Spec. urb. obnov.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - arhitektura

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer arhitekture
- strukovni inžinjer unutrašnje arhitekture

- Struk. inž. arh.
- Struk. inž. unutr. arh.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer arhitekture

- Spec. struk. inž. arh.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer arhitekture
- Strukovni master inženjer unutrašnje arhitekture

- Struk. mast. inž. arh.
- Struk. mast. inž. unutr. arh.

Oblast: BIOTEHNIČKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer poljoprivrede
- inženjer šumarstva

- Inž. polj.
- Inž. šum.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer poljoprivrede
- diplomirani inženjer šumarstva
- diplomirani inženjer pejzažne arhitekture
- diplomirani inženjer tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
- Diplomirani inženjer tehnologija drveta
- Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

- Dipl. inž. polj.
- Dipl. inž. šum.
- Dipl. inž. pejz. arh.
- Dipl. inž. teh., menadžm. i proj. nameš. i proizv. od drv.
- dipl. inž. tehn. drv.
- Dipl. inž. preh. tehnol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer poljoprivrede
- master inženjer šumarstva
- master inženjer pejzažne arhitekture
- master inženjer tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
- Master inženjer tehnologija drveta
- Master inženjer prehrambene tehnologije

- Mast. inž. polj.
- Mast. inž. šum.
- Mast. inž. pejz. arh.
- Mast. inž. teh., menadžm. i proj. nameš. i proizv. od drv.
- mast. inž. tehn. drv.
- Mast. inž. preh. tehnol.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer poljoprivrede
- specijalista inženjer šumarstva
- Specijalista inženjer prehrambene tehnologije

- Spec. inž. polj.
- Spec. inž. šum.
- Spec. inž. preh. tehnol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - biotehničke nauke

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer poljoprivrede
- strukovni inženjer šumarstva
- strukovni inženjer pejzažne arhitekture
- strukovni inženjer tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta
- Strukovni inženjer tehnologija drveta

- Struk. inž. polj.
- Struk. inž. šum.
- Struk. inž. pejz. arh.
- Struk. inž. teh. nameš. i proizv. od drv.
- struk. inž tehn. drv.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer poljoprivrede
- specijalista strukovni inženjer šumarstva
- specijalista strukovni inženjer pejzažne arhitekture

- Spec. struk. inž. polj.
- Spec. struk. inž. šum.
- Spec. struk. inž. pejz. arh.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer poljoprivrede

- Struk. mast. inž. polj.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer šumarstva

- Struk. mast. inž. šum.

Oblast: GRAĐEVINSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer građevinarstva

- Inž. građ.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer građevinarstva

- Dipl. inž. građ.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer građevinarstva

- Mast. inž. građ.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer građevinarstva

- Spec. inž. građ.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - građevinarstvo

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer građevinarstva

- Struk. inž. građ.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer građevinarstva

- Spec. struk. inž. građ.

Master (180+120=300ESPB)

- strukovni master inženjer građevinarstva

- Struk. mast. inž. građ.

Oblast: GEODETSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer geodezije
- inženjer geoinformatike

- Inž. geodez.
- Inž. geoinf.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer geodezije

- Dipl. inž. geodez.

Master (120 ESPB)

- master inženjer geoinformatike

- Mast. inž. geoinf.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer geodezije

- Mast. inž. geodez.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer geodezije

- Spec. inž. geodez.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - geodezija

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer geodezije

- Struk. inž. geodez.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer geodezije

- Spec. struk. inž. geodez.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer geodezije

- Struk. mast. inž. geodez.

Oblast: ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer elektrotehnike i računarstva
- inženjer softvera
- inženjer informacionih tehnologija i sistema

- Inž. elektr. i računar.
- Inž. softv.
- Inž. inf. teh. i sist.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva
- diplomirani inženjer softvera
- diplomirani inženjer informacionih tehnologija i sistema
- diplomirani inženjer veštačke inteligencije

- Dipl. inž. elektr. i računar.
- Dipl. inž. softv.
- Dipl. inž. inf. teh. i sist.
- Dipl. inž. vešt. int.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer elektrotehnike i računarstva
- master inženjer softvera
- master inženjer informacionih tehnologija i sistema

- Mast. inž. elektr. i računar.
- Mast. inž. softv.
- Mast. inž. inf. teh. i sist.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva
- specijalista inženjer softvera
- specijalista inženjer informacionih tehnologija i sistema

- Spec. inž. elektr. i računar.
- Spec. inž. softv.
- Spec. inž. inf. teh. i sist.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
- doktor nauka - softversko inženjerstvo
- doktor nauka - informacione tehnologije i sistemi

- Dr
- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
- strukovni inženjer softvera
- strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Strukovni inženjer veštačke inteligencije

- Struk. inž. elektr. i računar.
- Struk. inž. softv.
- Struk. inž. inf. teh. i sist.
- Struk. inž. vešt. in.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva
- specijalista strukovni inženjer softvera
- specijalista strukovni inženjer informacionih tehnologija i sistema

- Spec. struk. inž. elektr. i računar.
- Spec. struk. inž. softv.
- Spec. struk. inž. inf. teh. i sist.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva
- strukovni master inženjer softvera
- strukovni master inženjer informacionih tehnologija i sistema
- Strukovni master inženjer veštačke inteligencije

- Struk. mast. inž. elektr. i računar.
- Struk. mast. inž. softv.
- Struk. mast. inž. inf. teh. i sist.
- Struk. mast. inž. vešt. int.

Oblast: INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I INŽENJERSKI MENADŽMENT

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer industrijskog inženjerstva
- inženjer menadžmenta

- Inž. industr. inž.
- Inž. menadžm.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva
- diplomirani inženjer menadžmenta

- Dipl. inž. industr. inž.
- Dipl. inž. menadžm.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer industrijskog inženjerstva
- master inženjer menadžmenta

- Mast. inž. industr. inž.
- Mast. inž. menadžm.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer industrijskog inženjerstva
- specijalista inženjer menadžmenta

- Spec. inž. industr. inž.
- Spec. inž. menadžm.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - industrijsko inženjerstvo/ inženjerski menadžment

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer industrijskog inženjerstva
- strukovni inženjer menadžmenta

- Struk. inž. industr. inženj.
- Struk. inž. menadžm.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer industrijskog inženjerstva
- specijalista strukovni inženjer menadžmenta

- Spec. struk. inž. industr. inženj.
- Spec. struk. inž. menadžm.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer industrijskog inženjerstva
- strukovni master inženjer menadžmenta

- Struk. mast. inž. industr. inženj.
- Struk. mast. inž. menadžm.

Oblast: INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer zaštite životne sredine
- inženjer zaštite na radu

- Inž. zašt. živ. sred.
- Inž. zašt. na radu

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer zaštite životne sredine
- diplomirani inženjer zaštite na radu
- diplomirani inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara

- Dipl. inž. zašt. živ. sred.
- Dipl. inž. zašt. na radu
- Dipl. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer zaštite životne sredine
- master inženjer zaštite na radu
- master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara

- Mast. inž. zašt. živ. sred.
- Mast. inž. zašt. na radu
- Mast. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer zaštite životne sredine
- specijalista inženjer zaštite na radu
- specijalista inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara

- Spec. inž. zašt. živ. sred.
- Spec. inž. zašt. na radu
- Spec. inž. zašt. od katastr. dog. i pož

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - inženjerstvo zaštite životne sredine
- doktor nauka - inženjerstvo zaštite na radu

- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer zaštite životne sredine
- strukovni inženjer zaštite na radu
- strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- strukovni inženjer zaštite životne sredine i zaštite na radu
- strukovni inženjer zaštite

- Struk. inž. zašt. živ. sred.
- Struk. inž. zašt. na radu
- Struk. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
- Struk. inž. zašt. živ. sred. i zašt. na radu
- Struk. inž. zašt.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine
- specijalista strukovni inženjer zaštite na radu

- Spec. struk. inž. zašt. živ. sred.
- Spec. struk. inž. zašt. na radu

- specijalista strukovni inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara
- specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine i zaštite na radu
- specijalista strukovni inženjer zaštite

- Spec. struk. inž. zašt. od katastr. dog. i pož.
- Spec. struk. inž. zašt. živ. sred. i zašt. na radu
- Spec. struk. inž. zašt.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer zaštite životne sredine

- Struk. mast. inž. zašt. živ. sred.

- strukovni master inženjer zaštite na radu

- Struk. mast. inž. zašt. na radu

- strukovni master inženjer zaštite

- Struk. mast. inž. zašt. živ. sred. i zašt. na radu

- strukovni master inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara

- Struk. mast. inž. zašt. od katastrof. događ.i pož.

- strukovni master inženjer zaštite životne sredine i zaštite na radu

- Struk. mast. inž. zašt. živ. sred. i zašt. na radu

- Strukovni master inženjer zaštite

- Struk. mast. inž. zašt.

Oblast: MAŠINSKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer mašinstva

- Inž. maš.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer mašinstva
- diplomirani inženjer proizvodnog dizajna

- Dipl. inž. maš.
- Dipl. inž. proizv. dizajn

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer mašinstva
- master inženjer proizvodnog dizajna

- Mast. inž. maš.
- Mast. inž. proizv. dizajn

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer mašinstva

- Spec. inž. maš.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - mašinsko inženjerstvo

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer mašinstva
- strukovni inženjer vazduhoplovnog mašinstva

- Struk. inž. maš.
- Struk. inž. vazd. maš.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer mašinstva

- Spec. struk. inž. maš.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer mašinstva

- Struk. mast. inž. maš.

Oblast: ORGANIZACIONE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer organizacionih nauka
- inženjer informacionih sistema

- Inž. organizac. nauk.
- Inž. inf. sist.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer organizacionih nauka
- diplomirani inženjer informacionih sistema

- Dipl. inž. organizac. nauk.
- Dipl. inž. inf. sist.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer organizacionih nauka
- master inženjer informacionih sistema

- Mast. inž. organiz. nauk.
- Mast. inž. inf. sist.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer organizacionih nauka
- specijalista inženjer informacionih sistema

- Spec. inž. organiz. nauk.
- Spec. inž. inf. sist.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - organizacione nauke
- doktor nauka - informacioni sistemi

- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer organizacionih nauka
- strukovni inženjer informacionih sistema

- Struk. inž. organizac. nauk.
- Struk. inž. inf. sist.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer organizacionih nauka
- specijalista strukovni inženjer informacionih sistema

- Spec. struk. inž. organizac. nauk.
- Spec. struk. inž. inf. sist.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer organizacionih nauka
- strukovni master inženjer informacionih sistema

- Struk. mast. inž. organizac. nauk.
- Struk. mast. inž. inf. sist.

Oblast: RUDARSKO-INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer rudarstva

- Inž. rud.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer rudarstva

- Dipl. inž. rud.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer rudarstva

- Mast. inž. rud.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer rudarstva

- Spec. inž. rud.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - rudarsko inženjerstvo

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer rudarstva

- Struk. inž. rud.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer rudarstva

- Spec. struk. inž. rud.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer rudarstva

- Struk. mast. inž. rud.

Oblast: GEOLOŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer geologije

- Inž. geol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer geologije

- Dipl. inž. geol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer geologije

- Mast. inž. geol.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer geologije

- Spec. inž. geol.

doktorske
(300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - geološko inženjerstvo

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer geologije

- Struk. inž. geol.

specijalističke
(180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer geologije

- Spec. struk. inž. geol.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer geologije

- Struk. mast. inž. geol.

Oblast: SAOBRAĆAJNO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer saobraćaja

- Inž. saobr.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer saobraćaja

- Dipl. inž. saobr.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer saobraćaja

- Mast. inž. saobr.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer saobraćaja

- Spec. inž. saobr.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - saobraćajno inženjerstvo

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer saobraćaja
- strukovni inženjer vazdušnog saobraćaja
- strukovni inženjer kontrole letenja

- Struk. inž. saobr.
- Struk. inž. vazd. saobr.
- Struk. inž. kont. let.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer saobraćaja

- Spec. struk. inž. saobr.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer saobraćaja

- Struk. mast. inž. saobr.

Oblast: TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer tehnologije

- Inž. tehnol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer tehnologije
- diplomirani inženjer tehnologije - nutricionista

- Dipl. inž. tehnol.
- Dipl. inž. tehnol. nutr.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer tehnologije

- Mast. inž. tehnol.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer tehnologije

- Spec. inž. tehnol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - tehnološko inženjerstvo

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer tehnologije

- Struk. inž. tehnol.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer tehnologije

- Spec. struk. inž. tehnol.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer tehnologije

- Struk. mast. inž. tehnol.

Oblast: METALURŠKO INŽENJERSTVO

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer metalurgije

- Inž. metalurg.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer metalurgije

- Dipl. inž. metalurg.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer metalurgije

- Mast. inž. metalurg.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer metalurgije

- Spec. inž. metalurg.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - metalurško inženjerstvo

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer metalurgije

- Struk. inž. metalurg.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer metalurgije

- Spec. struk. inž. metalurg.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer metalurgije

- Struk. mast. inž. metalurg.

 

Polje 3: DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

 

VRSTA STUDIJA

STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV

SKRAĆENICA

Oblast: BIBLIOTEKARSTVO, ARHIVARSTVO I MUZEOLOGIJA

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- bibliotekar
- arhivar
- muzeolog

- Bibliot.
- Arhiv.
- Muzeol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani bibliotekar
- diplomirani arhivar
- diplomirani muzeolog

- Dipl. bibliot.
- Dipl. arhiv.
- Dipl. muzeol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master bibliotekar
- master arhivar
- master muzeolog

- Mast. bibliot.
- Mast. arhiv.
- Mast. muzeol.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista bibliotekar
- specijalista arhivar
- specijalista muzeolog

- Spec. bibliot.
- Spec. arhiv.
- Spec. muzeol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - nauke o bibliotekarstvu/ arhivarstvu/muzeologiji

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni bibliotekar
- strukovni arhivar
- strukovni muzeolog

- Struk. bibliot.
- Struk. arhiv.
- Struk. muzeol.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni bibliotekar
- specijalista strukovni arhivar
- specijalista strukovni muzeolog

- Spec. struk. bibliot.
- Spec. struk. arhiv.
- Spec. struk. muzeol.

Oblast: EKONOMSKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- ekonomista
- poslovni informatičar

- Ekon.
- Posl. inform.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani ekonomista
- diplomirani poslovni informatičar
- diplomirani agroekonomista

- Dipl. ekon.
- Dipl. posl. inform.
- Dipl. aekon.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master ekonomista
- master poslovni informatičar
- master agroekonomista

- Mast. ekon.
- Mast. posl. inform.
- Mast. aekon.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista ekonomista
- specijalista poslovni informatičar
- specijalista agroekonomista

- Spes ekon.
- Spec. posl. inform.
- Spec. aekon.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - ekonomske nauke
- doktor nauka - poslovna informatika
- doktor nauka - agroekonomske nauke

- Dr
- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni ekonomista
- strukovni poslovni informatičar

- Struk. ekon.
- Struk. posl. inform.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni ekonomista
- specijalista strukovni poslovni informatičar

- Spec. struk. ekon.
- Spec. struk. posl. inform.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master ekonomista

- Struk. mast. ekon.

- strukovni master poslovni informatičar

- Struk. mast. posl. inform.

Oblast: ISTORIJSKE, ARHEOLOŠKE I KLASIČNE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- istoričar
- istoričar umetnosti
- arheolog
- klasični filolog

- Istorič.
- Istorič. umet.
- Arheol.
- Klasič. filol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani istoričar
- diplomirani istoričar umetnosti
- diplomirani arheolog
- diplomirani klasični filolog

- Dipl. istorič.
- Dipl. istorič. umet.
- Dipl. arheol.
- Dipl. klasič. filol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master istoričar
- master istoričar umetnosti
- master arheolog
- master klasični filolog
- master istoričar društvo, država, tranzicija

- Mast. istorič.
- Mast. istorič. umet.
- Mast. arheol.
- Mast. klasič. filol.
- Mast. istorič. d. d. t.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista istoričar
- specijalista istoričar umetnosti
- specijalista arheolog
- specijalista klasični filolog

- Spec. istorič.
- Spec. istorič. umet..
- Spec. arheol.
- Spec. klasič. filol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - istorijske/arheološke/ klasične nauke
- doktor nauka - istorija umetnosti

- Dr
- Dr

Oblast: KULTUROLOŠKE NAUKE I KOMUNIKOLOGIJA

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- komunikolog
- kulturolog
- novinar/žurnalista*

- Komunik.
- Kulturol.
- Novin./Žurnal.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani komunikolog
- diplomirani kulturolog
- diplomirani novinar/žurnalista

- Dipl. komunik.
- Dipl. kulturol.
- Dipl. novin./žurnal.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master komunikolog
- master kulturolog
- master novinar/žurnalista

- Mast. komunik.
- Mast. kulturol.
- Mast. novin./žurnal.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista komunikolog
- specijalista kulturolog
- specijalista novinar/žurnalista

- Spec. komunik.
- Spec. kulturol.
- Spec. novin./žurnal.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - kulturološke nauke / komunikologija / novinarstvo / žurnalistika

- Dr

Oblast: MENADŽMENT I BIZNIS **

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- menadžer
- projektni menadžer

- Menadž.
- Proj. menadž.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani menadžer

- Dipl. menadž.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master menadžer
- master projektni menadžer

- Master menadž.
- Mast. proj. menadž.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- Specijalista menadžer

- Spec. menadž.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - menadžment i biznis

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni menadžer

- Struk. menadž.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni menadžer

- Spec. struk. menadž.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master menadžer

- Struk. mast. menadž.

1 Službeni glasnik RS, broj 52/2018

Oblast: PEDAGOŠKE I ANDRAGOŠKE NAUKE ***

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- pedagog
- andragog
- učitelj
- vaspitač
- školski medijatekar
- dizajner medija u obrazovanju

- Pedag.
- Andrag.
- Učit.
- Vasp.
- Škol. medijatek.
- Diz. med. u obraz.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani pedagog
- diplomirani andragog
- diplomirani učitelj
- diplomirani vaspitač
- diplomirani školski medijatekar
- diplomirani dizajner medija u obrazovanju

- Dipl. pedag.
- Dipl. andrag.
- Dipl. učit.
- Dipl. vasp.
- Dipl. škol. medijatek.
- Dipl. diz. med. u obraz.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master pedagog
- master andragog
- master učitelj
- master vaspitač
- master školski medijatekar
- master dizajner medija u obrazovanju
- master socijalni pedagog
- master vaspitač za rad sa starijim licima

- Mast. pedag.
- Mast. andrag.
- Mast. učit.
- Mast. vasp.
- Mast. škol. medijatek.
- Mast. diz. med. u obraz.
- Mast. soc. pedag.
- Mast. vasp. za st. lica

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista pedagog
- specijalista andragog
- specijalista učitelj
- specijalista vaspitač
- specijalista školski medijatekar
- specijalista dizajner medija u obrazovanju

- Spec. pedagog
- Spec. andrag.
- Spec. učit.
- Spec. vasp.
- Spec. škol. medijatek.
- Spec. diz. med. u obraz.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - pedagoške/andragoške nauke
- doktor nauka - metodika nastave
- doktor nauka - dizajner medija u obrazovanju

- Dr
- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni vaspitač
- strukovni vaspitač za tradicionalne igre

- Struk. vasp.
- Struk. vasp. za trad. igre

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni vaspitač

- Spec. struk. vasp.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master vaspitač

- Struk. mast. vasp.

Oblast: POLITIČKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- politikolog
- politikolog za međunarodne poslove
- socijalni radnik

- Politik.
- Politik. međun. posl.
- Soc. rad.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani politikolog
- diplomirani politikolog za međunarodne poslove
- diplomirani socijalni radnik

- Dipl. politik.
- Dipl. politik. međun. posl.
- Dipl. soc. rad.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master politikolog
- master politikolog za međunarodne poslove
- master socijalni radnik

- Mast. politik.
- Mast. politik. međun. posl.
- Mast. soc. rad..

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista politikolog
- specijalista politikolog za međunarodne poslove
- specijalista socijalni radnik

- Spec. politik.
- Spec. politik. međun. posl.
- Spec. soc. rad.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - političke nauke

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni politikolog
- strukovni politikolog za međunarodne poslove
- strukovni socijalni radnik

- Struk. politik.
- Struk. politik. međun. posl.
- Struk. soc. rad.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni politikolog
- specijalista strukovni politikolog za međunarodne poslove
- specijalista strukovni socijalni radnik

- Spec. struk. politik.
- Spec. struk. politik. međun. posl.
- Spec. struk. soc. rad.

Oblast: PRAVNE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- pravnik
- pravnik unutrašnjih poslova

- Prav.
- Prav. unutr. posl.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani pravnik
- diplomirani pravnik unutrašnjih poslova

- Dipl. prav.
- Dipl. prav. unutr. posl.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master pravnik
- master pravnik unutrašnjih poslova
- master javnih nabavki
- master prava-pravo i rod (Master of Laws in Law and Gender)
- master pravnik za pravo i informacione tehnologije

- Mast. prav.
- Mast. prav. unutr. posl.
- Mast. jav. nab.
- Mast. prav. - prav. i rod
- Mast. prav. za pravo i inf. tehn.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista pravnik
- specijalista pravnik unutrašnjih poslova

- Spec. prav.
- Spec. prav. unutr. posl.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - pravne nauke

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni pravnik

- Struk. prav.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovi pravnik

- Spec. struk. prav.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master pravnik

- Struk. mast. prav.

Oblast: PSIHOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- psiholog

- Psihol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani psiholog

- Dipl. psihol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master psiholog

- Mast. psihol.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista psiholog

- Spec. psihol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - psihološke nauke

- Dr

Oblast: SOCIOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- sociolog
- etnolog - antropolog

- Sociol.
- Etnol. - antropol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani sociolog
- diplomirani etnolog - antropolog

- Dipl. sociol.
- Dipl. etnol. - antropol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master sociolog
- master etnolog - antropolog
- master analitičar socijalne politike

- Mast. sociol.
- Mast. etnol. - antropol.
- Mast. analit. socijal. polit.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista sociolog
- specijalista etnolog - antropolog

- Spec. sociol.
- Spec. etnol. - antropol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - sociološke/etnološke/ antropološke nauke

- Dr

Oblast: TEOLOGIJA

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- teolog

- Teol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani teolog

- Dipl. teol.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master teolog
- master sociolog u socijalnoj zaštiti

- Mast. teol.
- Mast. sociol. soc. zašt.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista teolog

- Spec. teol.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor teologije

- Dr

Oblast: FILOZOFIJA

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- filozof

- Filoz.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani filozof

- Dipl. filoz.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master filozof

- Mast. filoz.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista filozof

- Spec. filoz.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - filozofija

- Dr

Oblast: FILOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- filolog (srbista, anglista, slavista, germanista, romanista, komparatista itd.)
- profesor jezika i književnosti
- klasični filolog

- Filol. (srb., angl., slav., germ., roman., kompar. itd.)
- Prof. jez. i knjiž.
- Klas. filol.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani filolog
- diplomirani klasični filolog
- diplomirani profesor jezika i književnosti

- Dipl. filol.
- Dipl. klasič. filol.
- Dipl. prof. jez. i knjiž.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master filolog
- master klasični filolog
- master profesor jezika i književnosti
- master prevodilac

- Mast. filol.
- Mast. klasič. filol.
- Mast. prof. jez. i knjiž.
- Mast. prev.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista filolog
- specijalista klasični filolog

- Spec. filol.
- Spec. klasič. filol

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - filološke nauke

- Dr

Oblast: NAUKE O UMETNOSTIMA

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- teoretičar umetnosti

- Teor. umet.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani teoretičar umetnosti

- Dipl. teor. umet.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master teoretičar umetnosti

- Mast. teor. umet.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista teoretičar umetnosti

- Spec. teor. umet.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - nauke o umetnostima

- Dr

Doktorske 300 ESPB

- doktor nauka muzikologija
- doktor nauka etnomuzikologija i etnokoreologija
- doktor nauka muzička teorija
- doktor nauka muzička pedagogija

- dr

Oblast: FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- profesor fizičkog vaspitanja i
kineziterapije

- Prof. fiz. vasp. i sporta
- Prof. fiz. vasp. i
kineziterap.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- diplomirani trener u sportu
- diplomirani menadžer u sportu
- diplomirani novinar u sportu

- Dipl. prof. fiz. vasp. i sporta
- Dipl. prof. fiz. vasp. i kineziterap.
- Dipl. tren. u sportu
- Dipl. menadž. u sportu
- Dipl. novin. u sportu

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- master profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- master trener u sportu
- master menadžer u sportu
- master novinar u sportu

- Mast. prof. fiz. vasp. i sporta
- Mast. prof. fiz. vasp. i kinezit.
- Mast. tren. u sportu
- Mast. menadž. u sportu
- Mast. novin. u sportu

integrisane (300 ESPB)

- master profesor fizičkog vaspitanja i sporta

- mast. prof. fiz. vasp. i sporta

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista profesor fizičkog vaspitanja i sporta
- specijalista profesor fizičkog vaspitanja i kineziterapije
- specijalista trener u sportu
- specijalista menadžer u sportu
- specijalista novinar u sportu

- Spec. prof. fiz. vasp. i sporta
- Spec. prof. fiz. vasp. i kinezit.
- Spec. tren. u sportu
- Spec. menadž. u sportu
- Spec. novin. u sportu

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - fizičko vaspitanje i sport
- doktor nauka - fizičko vaspitanje i kineziterapija
- doktor nauka u sportu

- Dr
- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni trener u sportu
- strukovni trener u rekreaciji
- strukovni menadžer u sportu
- strukovni novinar u sportu

- Struk. tren. u sportu
- Struk. tren. u rekr.
- Struk. menadž. u sportu
- Struk. novin. u sportu

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- strukovni specijalista trener u sportu
- strukovni specijalista trener u rekreaciji
- strukovni specijalista menadžer u sportu
- strukovni specijalista novinar u sportu

- Struk. spec. tren. u sportu
- Struk. spec. tren. u rekr.
- Struk. spec. menadž. u sportu
- Struk. spec. novin. u sportu

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master trener u sportu

- Struk. mast. tren. u sportu

- strukovni master trener u rekreaciji

- Struk. mast. tren. u rekr.

- strukovni master menadžer u sportu

- Struk. mast. menadž. u sportu

- strukovni master novinar u sportu

- Struk. mast. novin. u sportu

Oblast: SPECIJALNA EDUKACIJA I REHABILITACIJA

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- defektolog
- terapeut

- Defektol.
- Terap.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani defektolog
- diplomirani terapeut
- diplomirani logoped

- Dipl. defektol.
- Dipl. terap.
- Dipl. logop.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master defektolog
- master terapeut
- master logoped

- Mast. defektol.
- Mast. terap.
- Mast. logop.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista defektolog
- specijalista terapeut

- Spec. defektol.
- Spec. terap.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - specijalna edukacija i rehabilitacija
- doktor nauka - logopedija
- doktor defektoloških nauka

- Dr
- Dr
- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni defektolog
- strukovni terapeut

- Struk. defektol.
- Struk. terap.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni defektolog
- specijalista strukovni terapeut

- Spec. struk. defektol.
- Spec. struk. terap.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master defektolog

- Struk. mast. defektol.

- strukovni master terapeut

- Struk. mast. terap.

Oblast: KRIMINALISTIČKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- kriminalista

- Krim.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani kriminalista

- Dipl. krim.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master kriminalista

- Mast. krim.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista kriminalista

- Spec. krim.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - kriminalističke nauke

- Dr

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni kriminalista

- Struk. krim.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni kriminalista

- Spec. struk. krim.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master kriminalista

- Struk. mast. krim.

Oblast: VOJNE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (240 ESPB)

diplomirani oficir

dipl. of.

master (240 + 60=300 ESPB)

master oficir

mast. of.

doktorske (180 ESPB)

doktor nauka

dr

Oblast: NAUKE BEZBEDNOSTI

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- Menadžer bezbednosti

- Menadž. bezb.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani menadžer bezbednosti

- Dipl. menadž. bezb.

master (240+60=300 ESPB)

- master menadžer menadžer bezbednosti

- Master menadž. bezb.

specijalističke (240+60=300 ESPB)

- specijalista menadžer bezbednosti

- Spec. menadž. bezb.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - nauke i bezbednosti

- Dr

 

Polje 4: MEDICINSKE NAUKE

 

VRSTA STUDIJA

STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV

SKRAĆENICA

Oblast: VETERINARSKE NAUKE

AKADEMSKE

Integrisane (300 ESPB)

- doktor veterinarske medicine

- Dr vet.

specijalističke (60

ESPB)

- specijalista animalne biotehnologije u reprodukciji

- spec. dr vet. anim. bioteh. repr.

specijalističke (120

ESPB)

- specijalista doktor veterinarske medicine

- spec. dr vet.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista doktor veterinarske medicine -

- Spec. dr vet.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor medicinskih nauka - veterinarska medicina

- Dr sci. vet. med.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni veterinar
- strukovni veterinarski tehničar

- Struk. vet.
- Struk. vet. teh.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni veterinar

- Spec. struk. vet.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master veterinar

- Struk. mast. vet.

Oblast: MEDICINSKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- organizator zdravstvene nege

- Org. zdrav. nege

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani organizator zdravstvene nege
- diplomirana medicinska sestra
- diplomirani terapeut rehabilitacije
- diplomirani fizioterapeut

- Dipl. organiz. zdrav. nege
- Dipl. med. sest.
- Dipl. terap. rehab.
- Dipl. fizioterap.

master
(180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master organizator zdravstvene nege
- master medicinska sestra
- master terapeut rehabilitacije
- master palijativne medicine
- master regenerativne medicine
- master ishrane i suplementacije
- master fizioterapeut

- Mast. organiz. zdrav. nege
- Mast. med. sest.
- Mast. terap. rehab.
- Mast. palijat. med.
- mast. reg. med.
- mast. ish. i supl.
- Mast. fizioterap.

Integrisane (360 ESPB)

- doktor medicine

- Dr med.

specijalističke (360+60=420 ESPB)

- specijalista doktor medicine

- Spec. dr med.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor medicinskih nauka

- Dr sci. med.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovna medicinska sestra
- strukovna medicinska sestra babica
- strukovna medicinska sestra vaspitač
- strukovni sanitarno-ekološki inženjer
- strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog
- strukovni medicinski radiolog
- strukovni nutricionista dijetetičar
- strukovni kozmetičar estetičar
- strukovni zubni protetičar
- strukovni instrumentar
- strukovni fizioterapeut
- strukovni radni terapeut
- strukovni anestetičar

- Struk. med. sest.
- Struk. med. sest. bab.
- Struk. med. sest. vasp.
- Struk. sanit. ekol. inž.
- Struk. med. lab. tehnol.
- Struk. med. radiol.
- Struk. nutr. dijet.
- Struk. kozm. estet.
- Struk. zub. protet.
- Struk. instrum.
- Struk. fizioterap.
- Struk. rad. terap.
- Struk. anest.

specijalističke (180+60=240 ili
180+120=300 ESPB)

- specijalista strukovna medicinska sestra
- specijalista strukovna medicinska sestra babica
- specijalista strukovni sanitarno-ekološki inženjer
- specijalista strukovni medicinsko- laboratorijski tehnolog
- specijalista strukovni medicinski radiolog
- specijalista strukovni nutricionista dijetetičar
- specijalista strukovni kozmetičar estetičar
- specijalista strukovni zubni protetičar
- specijalista strukovni instrumentar
- specijalista strukovni fizioterapeut
- specijalista strukovni radni terapeut
- specijalista strukovni anestetičar

- Spec. struk. med. sest.
- Spec. struk. med. sest. bab.
- Spec. struk. sanit. ekol. inž.
- Spec. struk. med. lab. tehnol.
- Spec. struk. med. radiol.
- Spec. struk. nutr. dijet.
- Spec. struk. kozm. estet.
- Spec. struk. zub. protet.
- Spec. struk. instrum.
- Spec. struk. fizioterap.
- Spec. struk. rad. terap.
- Spec. struk. anest.

master
(120 ESPB)

- strukovni master radijacioni terapeut*
- strukovni master medicinsko- laboratorijski tehnolog

- struk. mast. rad. terap.
- struk. mast. med-lab. teh.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master medicinska sestra
- strukovni master sanitarno-ekološki inženjer
- strukovni master medicinski radiolog
- strukovni master nutricionista dijetetičar
- strukovni master kozmetičar estetičar
- strukovni master instrumentar
- strukovni master fizioterapeut
- strukovni master anestetičar
- strukovni master radni terapeut
- Strukovni master organizator zdravstvene nege
- Strukovni master menadžer u zdravstvu

- Struk. mast. med. sest.
- Struk. mast. sanit. ekol. inž.
- Struk. mast. med. radiol.
- Struk. mast. nutr. dijet.
- Struk. mast. kozm. estet.
- Struk. mast. instrum.
- Struk. mast. fizioterap.
- Struk. mast. anest.
- Str. msrrad. ter.
- Struk. mast. org. zdrav. nege
- Struk. mast. menadž. u zdrav.

Oblast: STOMATOLOŠKE NAUKE

AKADEMSKE

Integrisane (300 ESPB)

- doktor stomatologije
- master stomatološka sestra

- Dr. stom.
- Mast. stom. sestr.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista doktor stomatologije

- Spec. dr. stom.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor medicinskih nauka - stomatologija

- Dr sci. med.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- oralni higijeničar

- Oral. hig.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista oralni higijeničar

- Spec. oral. hig.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master oralni higijeničar

- Struk. mast. oral. hig.

Oblast: FARMACEUTSKE NAUKE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- farmaceut

- Farm.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani farmaceut

- Dipl. farm.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- magistar farmacije
- magistar farmacije - medicinski biohemičar
- master dijetetskih i kozmetičkih proizvoda u unapređenjeu kvaliteta života

- Mag. farm.
- Mag. farm. med. Biohem
- Mast. dijet. i kozmet. proiz. u unapređe. kval. živ

integrisane (300 ESPB)

- magistar farmacije
- magistar farmacije - medicinski biohemičar

- Mag. farm.
- Mag. farm. - med. biohem.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista farmacije
- specijalista farmacije - medicinski biohemičar

- Spec. farm.
- Spec. farm. med. biohem.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor medicinskih nauka - farmacija

- Dr sci. med.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni farmaceut

- Struk. farm.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni farmaceut

- Spec. struk. farm.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master farmaceut

- Struk. mast. farm.

 

Polje 5: UMETNOST

 

VRSTA STUDIJA

STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV

SKRAĆENICA

Oblast: DRAMSKE I AUDIOVIZUELNE UMETNOSTI

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- dramski i audiovizuelni umetnik

- Dram. i audioviz. umet.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani dramski i audiovizuelni umetnik

- Dipl. dram. i audioviz. umet.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master dramski i audiovizuelni umetnik
- Master kreator dramskih serija

- Mast. dram. i audioviz. umet.
- Mast. kreat. dram. serij.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista dramski i audiovizuelni umetnik

- Spec. dram. i audioviz. umet.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor umetnosti - dramske i audiovizuelne umetnosti

- Dr um.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni dramski i audiovizuelni umetnik

- Struk. dram. i audioviz. umet.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni dramski i audiovizuelni umetnik

- Spec. struk. dram. i audioviz. umet.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master dramski i audiovizuelni umetnik

- Struk. mast. dram. i audioviz. umet.

Oblast: LIKOVNE UMETNOSTI

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- likovni umetnik

- Lik. umet.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani likovni umetnik

- Dipl. lik. umet.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master likovni umetnik

- Mast. lik. umet.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista likovni umetnik

- Spec. lik. umet.

doktorske (300+180=480)

- doktor umetnosti - likovne umetnosti

- Dr um.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni likovni umetnik

- Struk. lik. umet.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni likovni umetnik

- Spec. struk. lik. umet.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master likovni umetnik

- Struk. mast. lik. umet.

Oblast: MUZIČKA UMETNOST

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- muzički umetnik
- kompozitor

- Muz. umet.
- Komp.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani muzički umetnik
- diplomirani kompozitor

- Dipl. muz. umet.
- Dipl. komp.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master muzički umetnik
- master kompozitor

- Mast. muz. umet.
- Mast. komp.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista muzički umetnik
- specijalista kompozitor

- Spec. muz. umet.
- Spec. komp.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor umetnosti - muzička umetnost

- Dr um.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni muzički umetnik

- Struk. muz. umet.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni muzički umetnik

- Spec. struk. muz. umet.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master muzički umetnik

- Struk. mast. muz. umet.

Oblast: PRIMENJENE UMETNOSTI I DIZAJN

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- primenjeni umetnik
- konzervator i restaurator
- dizajner

- Prim. umet.
- Konz. i restaur.
- Diz.

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani primenjeni umetnik
- diplomirani konzervator i restaurator
- diplomirani dizajner

- Dipl. prim. umet.
- Dipl. konz. i restaur.
- Dipl. diz.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master primenjeni umetnik
- master konzervator i restaurator
- master dizajner

- Mast. prim. umet.
- Mast. konz. i restaur.
- Mast. diz.

integrisane 300 ESPB

- master konzervator i restaurator
- master primenjeni umetnik

- Mast. konz. i restaur.
- Mast. prim. umet.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista primenjeni umetnik
- specijalista konzervator i restaurator
- specijalista dizajner

- Spec. prim. umet.
- Spec. konz. i restaur.
- Spec. diz.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor umetnosti - primenjene umetnosti i dizajn

- Dr um.

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni primenjeni umetnik
- strukovni dizajner

- Struk. prim. umet.
- Struk. diz.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni primenjeni umetnik
- specijalista strukovni dizajner

- Spec. truk. prim. umet.
- Spec. truk. diz.

Master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master primenjeni umetnik

- Struk. mast. prim. umet.

- strukovni master dizajner

- Struk. mast. diz.

1 Službeni glasnik RS, broj 24/2020

 

INTERDISCIPLINARNE, MULTIDISCIPLINARNE, TRANSDISCIPLINARNE (IMT) I DVOPREDMETNE STUDIJE

 

VRSTA STUDIJA

STRUČNI, AKADEMSKI I NAUČNI NAZIV

SKRAĆENICA

IMT STUDIJE

AKADEMSKE

osnovne (180 ESPB)

- inženjer mehatronike
- inženjer informacionih tehnologija
- inženjer tekstilstva i dizajna
- inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- inženjer primenjene matematike
- inženjer primenjene fizike
- inženjer biomedicinskog inženjerstva
- inženjer pejzažne arhitekture
- bibliotekar - informatičar
- menadžer bezbednosti
- kriminalista
- prostorni planer
- turizmolog
- demograf
- Arhitekta
- Analitičar i trener u sportu

- Inž. mehatron.
- Inž. inform. tehnol.
- Inž. tekst. i diz
- Inž. graf. inženj. i diz.
- Inž. prim. mat.
- Inž. prim. fiz.
- Inž. biomed. inženj.
- Inž. pejz. arh.
- Bibliot. - inform.
- Menadž. bezb.
- Kriminalist.
- Prostor. plan.
- Turizmol.
- Demogr.
- Arh.
- Analit. i tren. u sportu

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani inženjer mehatronike
- diplomirani inženjer informacionih tehnologija
- diplomirani inženjer tekstilstva i dizajna
- diplomirani inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- diplomirani inženjer primenjene matematike
- diplomirani inženjer primenjene fizike
- diplomirani inženjer biomedicinskog inženjerstva
- diplomirani menadžer u kulturi i medijima
- diplomirani menadžer u visokom obrazovanju
- diplomirani teoretičar - umetnost i mediji
- diplomirani teoretičar - teorije umetnosti
- diplomirani umetnik višemedijske umetnosti
- diplomirani umetnik digitalnih medija
- diplomirani umetnik scenskog dizajna
- diplomirani ekolog prava zaštite životne sredine
- diplomirani ekonomista za poslovnu informatiku
- diplomirani inženjer pejzažne arhitekture

- Dipl. inž. mehatron.
- Dipl. inž. inform. tehnol.
- Dipl. inž. tekst. i diz
- Dipl. inž. graf. inženj. i diz.
- Dipl. inž. prim. mat.
- Dipl. inž. prim. fiz.
- Dipl inž. biomed. inženj.
- Dipl. menadž. u kult. i medij.
- Dipl. menadž. u vis. obr.
- Dipl. teor. - umet. i med.
- Dipl. teor. - teor. umet.
- Dipl. umet. višemed. umet.
- Dipl. umet. dig. med.
- Dipl. umet. scen. diz.
- Dipl. ekol. prava zašt. živ. sred.
- Dipl. ekon. posl. inform.
- Dipl. inž. pejz. arh.

 

- diplomirani inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- diplomirani inženjer logističkog inženjerstva
- diplomirani inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- diplomirani inženjer računarske grafike
- diplomirani organizator regionalne politike i razvoja
- diplomirani organizator scenskog dizajna
- diplomirani profesor prirodnih nauka
- diplomirani bibliotekar - informatičar
- diplomirani menadžer bezbednosti
- diplomirani kriminalista
- diplomirani prostorni planer
- diplomirani turizmolog
- diplomirani demograf
- diplomirani inženjer - upravljanje rizikom
od katastrofalnih događaja i požara
- diplomirani inženjer scenske arhitekture, tehnike i dizajna
- diplomirani inženjer energetskih tehnologija
- diplomirani inženjer informacionog inženjeringa
- diplomirani heritolog
- diplomirani muzički producent
- diplomirani muzički pedagog
- diplomirani inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa
- diplomirani inženjer digitalnih tehnika i dizajna
- diplomirani bioinformatičar
- diplomirani muzikolog
- diplomirani etnomuzikolog i etnokoreolog
- diplomirani muzički teoretičar
- Diplomirani arhitekta

- Dipl. inž. urb. i reg. razv.
- Dipl. inž. log. inženj.
- Dipl. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Dipl. inž. račun. grafik.
- Dipl. org. reg. polit. i razv.
- Dipl. org. scen. diz.
- Dipl. prof. prir. nauka
- Dipl. bibliot. - inform.
- Dipl. menadž. bezb.
- Dipl. kriminalist.
- Dipl. prostor. plan.
- Dipl. turizmol.
- Dipl. demogr.
- Dipl. inž. - uprav. riz.
od katastrof. dog. i pož.
- Dipl. inž. scen. arh., teh. i diz.
- Dipl. inž. energ. tehnol.
- Dipl. inž. inform. inženjer.
- Dipl. heritol.
- Dipl. muz. produc.
- Dipl. muz. pedag.
- Dipl. inž. indust. inž. u ekploat. nig.
- Dipl. inž. dig. teh. diz.
- Dipl. bioinform.
- dipl. muzik.
- dipl. etnomuz. i etnokor.
- dipl. muzik. i teor.
- Dipl. arh.

master (60 ESPB)

- master analitičar za geografske informacione sisteme
- master medicine dugovečnosti i zdravog starenja
- master veb dizajner
- master ekoturizma
- master muzikolog
- master etnomuzikolog i etnokoreolog
- master muzički teoretičar
- master kulturna diplomatija
- master analitičar za klimatske promene
- master antičke kulture i klasičnog nasleđa

- Mast. analit. za geog. inf. sist.
- Mast. med. dugoveč. i zdrav. star.
- Mast. veb. diz.
- Mast. ekotur.
- mast. muzik.
- mast. etnomuz. i etnokor.
- mast. muz. teor
- mast. kult. diplomat.
- Mast. analit. za klim. prom.
- Mast. ant. kult. i klas. nasl.

master 90 ESPB

- master analize podataka
- master umetnik digitalnih medija
- master razvoja kompjuterskih igara

- Mast. analiz. pod.
- Mast. umet. dig. med.
- Mast. razv. komp. ig.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)

- master inženjer mehatronike
- master inženjer informacionih tehnologija
- master inženjer veštačke inteligencije
- master digitalnih tehnika i dizajna
- master inženjer tekstilstva i dizajna
- master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- master inženjer primenjene matematike
- master primenjene statistike
- master inženjer primenjene fizike
- master inženjer biomedicinskog inženjerstva
- master menadžer - kultura i mediji

- Mast. inž. mehatron.
- Mast. inž. inf. tehnol.
- Mast. inž. tekst. i diz
- Mast. inž. vešt. intel.
- Mast. dig. teh. diz.
- Mast. inž. graf. inženj. i diz.
- Mast. inž. prim. mat.
- Mast. prim. statist.
- Mast. inž. prim. fiz.
- Mast. inž. biomed. inženj.
- Mast. menadž.- kult. i med.

- master teoretičar - teorije umetnosti
- master umetnik višemedijske umetnosti
- master umetnik digitalnih medija
- master analitičar za geografske informacione sisteme
- master liderstva u obrazovanju
- master muzički pedagog
- master inženjer scenske arhitekture i tehnike
- master muzički producent
- master inženjer vibro-akustičkog inženjerstva
(Master of Vibro-Acoustic Engineering)
- master bioetike
- master studije migracija
- master umetnik scenskog dizajna
- master ekolog prava zaštite životne sredine
- master ekonomista za poslovnu informatiku
- master inženjer pejzažne arhitekture
- master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- master inženjer logističkog inženjerstva
- master inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- master inženjer računarske grafike
- master organizator regionalne politike i razvoja
- master organizator scenskog dizajna
- master profesor prirodnih nauka
- master bibliotekar - informatičar
- master menadžer u visokom obrazovanju
- master menadžer bezbednosti
- master kriminalista
- master prostorni planer
- master turizmolog
- master demograf
- master prava evropskih integracija
- master evropskih studija
- master rodnih studija
- master preduzetništva
- master reproduktivni biolog - embriolog
- master profesor stručnih predmeta - naziv oblasti
osnovnih ili master studija koje je student prethodno završio
- master teoretičar - umetnost i mediji
- master teorije dramskih i audio-vizuelnih izvođačkih umetnosti
- master inženjer unutrašnje arhitekture
- master religiolog
- master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite
- master farmaceutske medicine
- master sportske i terapijske fizičke aktivnosti
- master javnog zdravlja
- master konzervator
- master menadžer za upravljanje društvenom krizom

- Mast. teor. - teor. umet.
- Mast. umet. višemed. umet.
- Mast. umet. dig. med.
- Mast. analit. za geog. inf. sist.
- Mast. lid. obr.
- Msr muz. pedag.
- Msr inž. scen. arh. teh.
- Mast. muz. produc.

- Mast. inž. vibro-akust. inženj.
- Mast. bioet.
- Mast. stud. migr.
- Mast. umet. scen. diz.
- Mast. ekol. prav. zašt. živ. sred.
- Mast. ekon. posl. inform.
- Mast. inž. pejz. arh.
- Mast. inž. urb. i reg. razv.
- Mast. inž. log. inženj.
- Mast. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Mast. inž. račun. graf.
- Mast. org. reg. polit. i razv.
- Mast. org. scen. diz.
- Mast. prof. prir. nauka
- Mast. bibliot. - inform.
- Mast. menadž u vis. obr.
- Mast. menadž. bezb.
- Mast. kriminalist.
- Mast. prostor. plan.
- Mast. turizmol.
- Mast. demogr.
- Mast. prav. evrop. int.
- Mast. evrop. stud.
- Mast. rod. stud.
- Mast. preduz.
- Mast. repr. biol. - embriol.
- Mast. prof. str. pred.
- SKRAĆENICA naziva oblasti
- Mast. teor. - umet. i med.
- Mast. teor. dram. i audioviz. izvođ. umetn.
- Mast. inž. unutr. arh.
- Mast. relig.
- Mast. menadž. u sist. zdrav. zašt.
- Mast. farm. med.
- Mast. sporta i terap. fiz. aktiv.
- Mast. javn. zdrav.
- Mast. konz.
- Mast. menadž. za uprav. društv. krizom

 

- master obrazovnih politika
- master računarstva u društvenim naukama
- master mehatronike u medicinskoj rehabilitaciji
- master sportske medicine sa fizikoterapijom
- master forenzičar
- master - omladinski radnik u zajednici
- master profesor predmetne nastave
- master inženjer - upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
- master inženjer energetskih tehnologija
- master inženjer informacionog inženjeringa
- master heritolog
- master inženjer vinogradarstva i vinarstva
- master arhitekta
- master inženjer industrijskog inženjerstva u eksploataciji nafte i gasa

- Mast. obr. pol.
- Mast. račun. u društv. naukama
- Mast. mehatron. u med. rehab.
- Mast. sport. med. fizik.
- Mast. forenz.
- Mast. omlad. rad. zajed.
- Mast. prof. pred. nast.
- Mast. inž. - uprav. riz. od katastrof. dog. i pož.
- Mast. inž. energ. tehnol.
- Mast. inž. inform. inženjer.
- Mast. heritol.
- Mast. inž. vinog. i vinar.
- Mast. arh.
- Mast. inž. indust. inž. u eksploat. nig.

master (210+90=300 ESPB)

- master inženjer informacionog i analitičkog inženjeringa

- Mast. inž. inform. i anal. inženjer.

master (180+120=300 ESPB)

- master inženjer tretmana i zaštite voda
- master inženjer mašinstva - informatičar

- Mast. inž. tretm. i zašt. voda
- Mast. inž. maš. inform.

integrisane (300 ESPB)

- master inženjer vojnog vazduhoplovstva
- master muzički pedagog

- Mast. inž. vojn. vazd.
- mast. muz. pedag.

specijalističke (300+60=360 ESPB)

- specijalista inženjer mehatronike
- specijalista inženjer informacionih tehnologija
- specijalista inženjer tekstilstva i dizajna
- specijalista inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- specijalista inženjer primenjene matematike
- specijalista inženjer primenjene fizike
- specijalista inženjer biomedicinskog inženjerstva
- specijalista menadžer - kultura i mediji
- specijalista teoretičar - umetnost i mediji
- specijalista teoretičar - teorije umetnosti
- specijalista umetnik višemedijske umetnosti
- specijalista umetnik digitalnih medija
- specijalista umetnik scenskog dizajna
- specijalista ekolog prava zaštite životne sredine
- specijalista ekonomista za poslovnu informatiku
- specijalista inženjer pejzažne arhitekture
- specijalista inženjer urbanizma i regionalnog razvoja
- specijalista inženjer logističkog inženjerstva
- specijalista inženjer energetske efikasnosti u zgradarstvu
- specijalista organizator regionalne politike i razvoja
- specijalista organizator scenskog dizajna
- specijalista profesor prirodnih nauka
- specijalista bibliotekar - informatičar
- specijalista menadžer u visokom obrazovanju
- specijalista menadžer bezbednosti
- specijalista kriminalista
- specijalista prostorni planer
- specijalista turizmolog
- specijalista demograf

- Spec. inž. mehatron.
- Spec. inž. inform. tehnol.
- Spec. tekst. i diz.
- Spec. inž. graf. inženj. i diz.
- Spec. inž. prim. mat.
- Spec. inž. prim. fiz.
- Spec. inž. biomed. inženj.
- Spec. menadž.- kult. i med.
- Spec. teor. - umet. i med.
- Spec. teor. - teor. umet.
- Spec. umet. višemed. umet.
- Spec. umet. dig. med.
- Spec. umet. scen. diz.
- Spec. ekol. prava zašt. živ. sred.
- Spec. ekon. posl. inform.
- Spec. inž. pejz. arh.
- Spec. inž. urb. i reg. razv.
- Spec. inž. log. inženj.
- Spec. inž. energ. efikas. u zgrad.
- Spec. org. reg. polit. i razv.
- Spec. org. scen. diz.
- Spec. prof. prir. nauk.
- Spec. bibliot. - inform.
- Spec. menadž. u vis. obr.
- Spec. menadž. bezb.
- Spec. kriminalist.
- Spec. prostor. plan.
- Spec. turizmol.
- Spec. demogr.

doktorske (300+180=480 ESPB)

- doktor nauka - grafičko inženjerstvo i dizajn
- doktor nauka - mehatronika
- doktor nauka - informacione tehnologije
- doktor nauka - primenjena matematika
- doktor nauka - pravno-sociološke nauke
- doktor nauka - pravno-ekonomske nauke
- doktor nauka - pravno-političke nauke
- doktor nauka - menadžmenta kulture i medija
- doktor nauka - umetnost i mediji
- doktor nauka - teorije umetnosti
- doktor nauka - nauke bezbednosti
- doktor nauka - upravljanje rizikom od
katastrofalnih događaja i požara
- doktor nauka - kriminalistika
- doktor nauka - prostorno planiranje
- doktor nauka - turizmologija
- doktor nauka - demografija
- doktor nauka - biomedicinsko inženjerstvo
- doktor umetnosti - višemedijske umetnosti
- doktor umetnosti - digitalni mediji
- doktor umetnosti - scenski dizajn
- doktor nauka - rodne studije
- doktor nauka - arhitektura i urbanizam
- doktor nauka - istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije
- doktor nauka - biofizika
- doktor nauka - inteligentni sistemi
- doktor nauka - biofotonika
- doktor medicinskih nauka - menadžment zdravstvenog sistema
- doktor nauka - računarska grafika
- doktor nauka - tehnička mehanika
- doktor nauka - heritologija

- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr

- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr
- Dr

Doktorske
180 ESPB

- doktor umetnosti - višemedijske umetnosti
- doktor umetnosti - digitalni mediji
- doktor nauka - društveno-humanističke nauke

- dr um. (umesto "dr")

STRUKOVNE

osnovne (180 ESPB)

- strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
- strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- strukovni pravnik pravnog novinarstva
- strukovni optometrista
- strukovni menadžer bezbednosti
- strukovni kriminalista
- strukovni inženjer mehatronike
- strukovni inženjer računarske multimedije
- strukovni optometričar
- strukovni inženjer informacionih tehnologija
- strukovni inženjer informacionih tehnologija u mašinstvu
- strukovni inženjer integracije pametnih sistema
- strukovni inženjer energetskih sistema

- Struk. inž. tekst. i diz.
- Struk. inž. graf. inženj. i diz.
- Struk. prav. pravnog novin.
- Struk. optomet.
- Struk. menadž. bezb.
- Struk. kriminalist.
- Struk. inž. mehatron.
- Str. inž. rač. mult.
- Struk. optomet.
- Struk. inž. inform. tehnol.
- Struk. inž. inform. tehnol. u maš.
- Struk. inž. int. pam. sist.
- Struk. inž. energ. sist.

specijalističke (180+60=240 ESPB)

- specijalista strukovni inženjer tekstilstva i dizajna
- specijalista strukovni inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- specijalista strukovni pravnik pravnog novinarstva
- specijalista strukovni optometrista
- specijalista strukovni menadžer bezbednosti
- specijalista strukovni kriminalista
- specijalista strukovni inženjer mehatronike
- specijalista strukovnih studija - forenzika
- specijalista strukovni inženjer informacionih tehnologija
- specijalista strukovni inženjer informacionih tehnologija u mašinstvu

- Spec. struk. inž. tekst. i diz.
- Spec. struk. inž. graf. inženj. i diz.
- Spec. struk. prav. pravn. novin.
- Spec. struk. optomet.
- Spec. struk. menadž. bezb.
- Spec. struk. kriminalist.
- Spec. struk. inž. mehatron.
- Spec. struk. stud. - forenzika
- Spec. struk. inž. inform. tehnol.
- Spec. struk. inž. inform. tehnol. u maš.

master (180+120=300 ESPB)

- strukovni master inženjer tekstilstva i dizajna
- strukovni master inženjer grafičkog inženjerstva i dizajna
- strukovni master menadžer bezbednosti
- strukovni master nacionalne bezbednosti
- strukovni master energetske efikasnosti
- strukovni master logističkog inženjerstva
- strukovni master inženjer mehatronike
- strukovni master inženjer informacionih tehnologija
- strukovni master inženjer informacionih tehnologija u mašinstvu
- Strukovni master inženjer računarske multimedije
- Strukovni master optometričar

- Struk. mast. inž. tekst. i diz.
- Struk. mast. inž. graf. inženj. i diz.
- Struk. mast. menadž. bezb.
- Struk. mast. nac. bezb.
- Struk. mast. energ. ef.
- Struk. mast. log. inž.
- Struk. mast. inž. mehatron.
- Struk. mast. inž. inform. tehnol
- Struk. mast. inž. inform. tehnol. u maš.
- Struk. mast. inž. rač. mult.
- Struk. mast. optomet.

DVOPREDMETNE STUDIJE

osnovne (240 ESPB)

- diplomirani profesor biologije i hemije
- diplomirani profesor biologije i geografije
- diplomirani profesor informatike i fizike
- diplomirani profesor informatike i matematike
- diplomirani profesor matematike i fizike
- diplomirani profesor fizike i hemije
- diplomirani profesor geografije i informatike
- diplomirani profesor matematike i informatike
- diplomirani profesor fizike i informatike
- diplomirani profesor fizike i matematike
- diplomirani inženjer za primenjenu fiziku i informatiku

- Dipl. prof. biol. i hem
- Dipl. prof. biol. i geogr.
- Dipl. prof. inform. i fiz.
- Dipl. prof. inform. i mat.
- Dipl. prof. mat. i fiz.
- Dipl. prof. fiz. i hem.
- Dipl. prof. geogr. i inform.
- Dipl. prof. mat. i inform.
- Dipl. prof. fiz. i inform.
- Dipl. prof. fiz. i mat.
- Dipl. inž. prim. fiz. i inform.

master (180+120=300 ESPB)
(240+60=300 ESPB)
(integrisane = 300 ESPB)

- master profesor biologije i hemije
- master profesor biologije i geografije
- master profesor informatike i fizike
- master profesor informatike i matematike
- master profesor matematike i fizike
- master profesor fizike i hemije
- master profesor geografije i informatike
- master profesor matematike i informatike
- master profesor fizike i informatike
- master profesor fizike i matematike
- master profesor tehnike i informatike
- master inženjer za primenjenu fiziku i informatiku

- Mast. prof. biol. i hem
- Mast. prof. biol. i geogr.
- Mast. prof. inform. i fiz.
- Mast. prof. inform. i mat.
- Mast. prof. mat. i fiz.
- Mast. prof. fiz. i hem.
- Mast. prof. geogr. i inform.
- Mast. prof. mat. i inform.
- Mast. prof. fiz. i inform.
- Mast. prof. fiz. i mat.
- Mast. prof. tehn. i inform.
- Mast. inž. prim. fiz. i inform.

specijalističke
(300+60=360 ESPB)

- specijalista profesor biologije i hemije
- specijalista profesor biologije i geografije
- specijalista profesor informatike i fizike
- specijalista profesor informatike i matematike
- specijalista profesor matematike i fizike
- specijalista profesor fizike i hemije
- specijalista profesor geografije i informatike
- specijalista profesor matematike i informatike
- specijalista profesor fizike i informatike
- specijalista profesor fizike i matematike
- specijalista profesor tehnike i informatike
- specijalista inženjer za primenjenu fiziku i informatiku

- Spec. prof. biol. i hem
- Spec. prof. biol. i geogr.
- Spec. prof. inform. i fiz.
- Spec. prof. inform. i mat.
- Spec. prof. mat. i fiz.
- Spec. prof. fiz. i hem.
- Spec. prof. geogr. i inform.
- Spec. prof. mat. i inform.
- Spec. prof. fiz. i inform.
- Spec. prof. fiz. i mat.
- Spec. prof. tehn. i inform.
- Spec. inž. prim. fiz. i inform.

* Stručni naziv novinar/žurnalista visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe u okviru svih oblasti u polju društveno-humanističkih nauka i u okviru interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih i dvopredmetnih studija, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.

** Stručne, akademske i naučne nazive koji su utvrđeni u oblasti menadžment i biznis u polju društveno- humanističkih nauka visokoškolska ustanova može primeniti i kada izvodi studijske programe u drugim obrazovno-naučnim, odnosno obrazovno-umetničkim poljima, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.

*** Stručni naziv diplomirani profesor, odnosno specijalista profesor i akademski naziv master profesor visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi studijske programe koji u okviru ukupnog broja ESPB bodova sadrže najmanje 30 ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.

**** Akademski naziv master profesor visokoškolska ustanova može primeniti kada izvodi integrisane studijske programe u obimu 300 ESPB bodova, koji u okviru ukupnog broja ESPB bodova sadrže najmanje 30 ESPB bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa aktom o akreditaciji i dozvolom za rad.