Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O LISTI MERA PREVENCIJE STVARANJA OTPADA

("Sl. glasnik RS", br. 7/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se lista mera prevencije stvaranja otpada.

Član 2

Listu mera iz člana 1. ovog pravilnika čine mere koje utiču na:

1) stvaranja otpada;

2) dizajn, proizvodnju i fazu distribucije proizvoda;

3) potrošnju i fazu upotrebe proizvoda.

Član 3

U mere koje utiču na opšte uslove stvaranja otpada ubrajaju se:

1) korišćenje planiranih mera, ili drugih ekonomskih instrumenata kojima se podstiče efikasno korišćenje resursa;

2) promocija istraživanja i razvoja u oblasti postizanja čistijih tehnologija i proizvoda sa manje otpada, kao i širenje i korišćenje rezultata takvog istraživanja i razvoja;

3) razvoj efikasnih i sadržajnih indikatora pritisaka na životnu sredinu povezanih sa stvaranjem otpada u cilju doprinosa sprečavanja nastanka stvaranja otpada na nivou jedinice lokalne samouprave, autonomne pokrajine i Republike Srbije.

Član 4

U mere koje utiču na dizajn, proizvodnju i fazu distribucije proizvoda ubrajaju se:

1) podsticanje eko-dizajna (sistematske interakcije aspekata zaštite životne sredine u dizajn proizvoda sa ciljem unapređenja ekoloških karakteristika proizvoda tokom celog njegovog ciklusa);

2) pružanje informacija o tehnikama prevencije stvaranja otpada sa ciljem jednostavnije primene najbolje dostupnih tehnika u industriji;

3) organizovanje obuke nadležnih organa u pogledu uključivanja zahteva za prevenciju stvaranja otpada prilikom izdavanja dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje otpadom i zakonom kojim se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine;

4) uključivanje mera za sprečavanje proizvodnje otpada u postrojenjima za koja se ne izdaje integrisana dozvola - mere mogu obuhvatiti procenu prevencije ili planove;

5) organizovanje kampanja u cilju jačanja svesti ili pružanja finansijske pomoći i saveta kod donošenja odluka i drugih vidova podrške;

6) zaključivanje sporazuma, organizovanje foruma potrošača/proizvođača ili sektorskih pregovora kako bi se relevantni poslovni ili industrijski sektori podstakli da izrade sopstvene planove prevencije stvaranja otpada ili da zamene proizvode (i/ili njihovu ambalažu) koji proizvode previše otpada;

7) podsticanje pouzdanog sistema upravljanja životnom sredinom (EMS), uključujući i EMAS i ISO 14001.

Član 5

U mere koje utiču na potrošnju i fazu upotrebe proizvoda ubrajaju se mere kojima se:

1) ekonomskim instrumentima, podstiče odgovornije ponašanje potrošača prema životnoj sredini u smislu kupovine proizvoda sa što manje ambalaže;

2) podstiče organizovanje kampanja podizanja javne svesti i davanje informacija namenjenih javnosti ili određenoj grupi potrošača;

3) podstiče korišćenje eko-znaka;

4) podstiče saradnja sa privredom i industrijom kroz izradu posebnih studija o korišćenju proizvoda, u okviru integrisanih politika za korišćenje proizvoda, ili sa trgovcima na malo o dostupnosti informacija o prevenciji stvaranja otpada i korišćenje proizvoda koji u manjoj meri utiču na životnu sredinu;

5) podstiče integracija kriterijuma zaštite životne sredine i prevencije stvaranja otpada u postupcima javnih i korporativnih nabavki;

6) podstiče ponovna upotreba i/ili reparacija (popravka) proizvoda kojima ističe rok trajanja (ili se iz tehničkih razloga ne mogu koristiti), ili njihovih komponenti, posebno kroz obrazovne, ekonomske, logističke ili druge mere kao što je podrška ili osnivanje akreditovanih centara za reparaciju (popravke) i ponovno korišćenje proizvoda, kao i mreže za reparaciju (popravku) u posebno gusto naseljenim regionima.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".