Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

("Sl. glasnik RS", br. 23/2020)

 

I UVODNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost, kao i drugi zahtevi i uslovi koje mora da ispuni lična zaštitna oprema (u daljem tekstu: LZO) pre stavljanja na tržište i/ili u upotrebu, radi zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika te opreme; kategorije i vrste lične zaštitne opreme; postupci ocenjivanja usaglašenosti; pretpostavka usaglašenosti; sadržina tehničke dokumentacije; sadržina Deklaracije o usaglašenosti; znak usaglašenosti i označavanje usaglašenosti; zaštitna klauzula i zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano za ocenjivanje usaglašenosti.

Primena

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na LZO iz člana 3. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na:

1) LZO koja je projektovana i izrađena specijalno za oružane snage ili za održavanje javnog reda i mira;

2) LZO koja je projektovana za samoodbranu, sa izuzetkom LZO koja je namenjena sportskim aktivnostima;

3) LZO projektovanu i izrađenu za privatnu upotrebu koja se koristi za zaštitu od:

(1) atmosferskih uticaja koji nisu ekstremne prirode,

(2) vlage i vode prilikom pranja posuđa;

4) LZO namenjenu isključivo za upotrebu na pomorskim plovilima ili vazduhoplovima, u skladu sa posebnim propisima;

5) LZO za zaštitu glave, lica ili očiju korisnika, obuhvaćenu posebnim propisom koji se odnosi na zaštitne kacige i njihove vizire namenjene vozačima motocikala i mopeda i njihovim putnicima.

Značenje pojedinih izraza

Član 3

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju, u smislu ovog pravilnika, sledeće značenje:

1) lična zaštitna oprema (LZO) - jeste oprema projektovana i izrađena tako da je nosi ili drži korisnik radi sopstvene zaštite od jedne ili više opasnosti po njegovo zdravlje i bezbednost, kao i:

(1) zamenljive komponente LZO koje su od bitnog značaja za njenu zaštitnu funkciju,

(2) sistemi za povezivanje LZO koji nisu namenjeni da ih korisnik drži ili nosi, koji su projektovani za povezivanje te opreme na spoljni uređaj ili pouzdano sidrište, koji nisu projektovani da budu trajno pričvršćeni i koji ne zahtevaju pričvršćivanje pre upotrebe;

2) isporuka na tržištu - jeste svako činjenje dostupnim LZO na tržištu Republike Srbije radi distribucije ili upotrebe, u okviru privredne delatnosti, sa ili bez naknade;

3) stavljanje na tržište - jeste prva isporuka LZO na tržištu Republike Srbije;

4) proizvođač - jeste pravno lice ili preduzetnik koje izrađuje LZO ili za koga se LZO projektuje i izrađuje i koji stavlja LZO na tržište pod svojim poslovnim imenom ili trgovačkim znakom;

5) zastupnik - jeste svako pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji koje ima pisano ovlašćenje proizvođača da u njegovo ime preduzima određene radnje;

6) uvoznik - jeste pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, koje stavlja na tržište LZO iz drugih država;

7) distributer - jeste pravno lice ili preduzetnik registrovan u Republici Srbiji, koje je uključeno u lanac isporuke, a nije proizvođač ili uvoznik;

8) isporučilac - jeste proizvođač, zastupnik, uvoznik ili distributer;

9) tehnička specifikacija - jeste dokument kojim se utvrđuju tehnički zahtevi koje treba da ispuni LZO;

10) harmonizovani standard - jeste evropski standard koji je donet na osnovu zahteva Evropske komisije za primenu u harmonizovanom zakonodavstvu Evropske unije;

11) akreditacija - jeste utvrđivanje od strane nacionalnog tela za akreditaciju da telo za ocenjivanje usaglašenosti ispunjava zahteve odgovarajućih srpskih standarda kojima su preuzeti harmonizovani standardi i kada je primenljivo, sve dodatne zahteve definisane za pojedine oblasti, kako bi se vršili određeni poslovi ocenjivanja usaglašenosti;

12) ocenjivanje usaglašenosti - jeste postupak kojim se utvrđuje da li su ispunjeni bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost LZO;

13) telo za ocenjivanje usaglašenosti - jeste pravno lice koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, što uključuje etaloniranje, ispitivanje, sertifikaciju i/ili kontrolisanje;

14) opoziv - jeste svaka mera koja ima za cilj povraćaj LZO koja je već isporučena krajnjem korisniku;

15) povlačenje - jeste svaka mera koja ima za cilj da spreči da se LZO u lancu isporuke isporuči na tržištu;

16) harmonizovano zakonodavstvo EU - jesu propisi Evropske unije kojima se usklađuju uslovi za trgovanje proizvodima;

17) znak usaglašenosti - jeste oznaka kojom se potvrđuje da je LZO usaglašena sa primenjivim zahtevima svih propisa koji propisuju stavljanje tog znaka.

Isporuka na tržištu

Član 4

LZO se isporučuje na tržištu samo ako, uz pravilno održavanje i upotrebu za predviđenu namenu, ispunjava zahteve ovog pravilnika, odnosno ako ne ugrožava zdravlje ili bezbednost drugih ljudi, domaćih životinja ili imovine.

Bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost

Član 5

LZO mora da ispunjava bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti, koji se primenjuju na tu LZO.

Bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost LZO (Prilog 2.), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Posebni zahtevi za upotrebu LZO

Član 6

Posebnim tehničkim propisom mogu se utvrditi posebni zahtevi koji se odnose na upotrebu LZO, pod uslovom da ti zahtevi ne utiču na projektovanje LZO koja se stavlja na tržište u skladu sa ovim pravilnikom.

Slobodan promet

Član 7

LZO koja ispunjava sve zahteve i uslove iz ovog pravilnika, isporučuje se na tržište slobodno, bez ikakvih ograničenja.

Izuzetno, LZO koja ne ispunjava zahteve i uslove iz ovog pravilnika može se javno izlagati i pokazivati na sajmovima, izložbama, prezentacijama i drugim sličnim manifestacijama, pod uslovom da je na vidnom mestu označena upozorenjem da ta LZO nije usaglašena sa zahtevima iz ovog pravilnika i o zabrani njene isporuke sve dok se ne usaglasi sa zahtevima iz ovog pravilnika.

Za vreme izlaganja, odnosno pokazivanja LZO iz stava 2. ovog člana proizvođač, odnosno izlagač dužni su da, radi zaštite ljudi, preduzmu odgovarajuće mere bezbednosti.

II OBAVEZE ISPORUČILACA LZO

Obaveze proizvođača

Član 8

Proizvođač, prilikom stavljanja na tržište LZO, obezbeđuje da je LZO projektovana i izrađena u skladu sa primenjivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost iz Priloga 2. ovog pravilnika.

Proizvođač je dužan da sačini tehničku dokumentaciju za LZO, u skladu sa ovim pravilnikom, i da sprovede odgovarajući postupak ocenjivanja usaglašenosti iz člana 18. ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija za LZO (Prilog 3.), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako je primenom odgovarajućeg postupka ocenjivanja usaglašenosti dokazana usaglašenost LZO sa primenljivim bitnim zahtevima za zdravlje i bezbednost, proizvođač sačinjava Deklaraciju o usaglašenosti iz člana 15. i stavlja znak usaglašenosti iz člana 16. ovog pravilnika.

Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i Deklaraciju o usaglašenosti deset godina nakon stavljanja na tržište LZO.

Proizvođač obezbeđuje odgovarajuće procedure kojima se ostvaruje kontinuitet ispunjenosti zahteva iz ovog pravilnika u slučaju serijske proizvodnje LZO, pri čemu se na odgovarajući način uzimaju u obzir izmene nastale u projektu ili karakteristikama LZO, kao i izmene u primenjenim standardima ili drugim tehničkim specifikacijama na osnovu kojih je deklarisana usaglašenost LZO.

Kada je to odgovarajuće u odnosu na rizik koje predstavlja LZO, u cilju zaštitite zdravlja i bezbednosti potrošača i drugih krajnjih korisnika, proizvođač vrši ispitivanje uzoraka LZO na tržištu, obrađuje informacije i vodi evidencije reklamacija, kao i neusaglašenih i opozvanih proizvoda, i o tome obaveštava distributere.

Proizvođač obezbeđuje da je LZO koju stavlja na tržište označena brojem tipa, partije, serijskim brojem ili drugim podatkom za identifikaciju ili, ako to nije moguće zbog veličine ili vrste LZO, obezbeđuje da su ovi podaci navedeni na ambalaži ili dokumentu koji prati LZO.

Proizvođač navodi na LZO svoje poslovno ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak, kao i svoju kontakt adresu, ili ako to nije moguće, ove podatke navodi na ambalaži ili dokumentu koji prati LZO.

Proizvođač obezbeđuje da LZO prate propisana uputstva i informacije na srpskom jeziku, koje su jasne, razumljive i čitljive, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa tačkom 1.4 Priloga 2. ovog pravilnika.

Proizvođač uz LZO prilaže Deklaraciju o usaglašenosti ili obezbeđuje njenu dostupnost na svojoj službenoj internet stranici, pri čemu adresu internet stranice navodi u uputstvu za upotrebu.

Proizvođač koji smatra ili ima razloga da veruje da LZO koju je stavio na tržište nije usaglašena sa ovim pravilnikom, bez odlaganja preduzima potrebne korektivne radnje kako bi tu LZO usaglasio ili, ako je odgovarajuće, kako bi je povukao ili opozvao. Takođe, ako LZO predstavlja rizik, proizvođač o tome odmah obaveštava nadležne organe, navodeći detalje naročito o utvrđenoj neusaglašenosti, i o svim preduzetim korektivnim radnjama.

Na obrazložen zahtev nadležnog organa, proizvođač dostavlja informacije, odnosno dokumentaciju, u papirnom ili elektronskom obliku, neophodnu za potvrđivanje usaglašenosti LZO, na srpskom jeziku.

Proizvođač sarađuje sa nadležnim organima, na njihov zahtev, u svim radnjama preduzetim u cilju izbegavanja rizika koje predstavlja LZO koju je stavio na tržište.

Obaveze zastupnika

Član 9

Proizvođač može pisanim ovlašćenjem da ovlasti zastupnika da izvršava pojedine njegove obaveze, koje zastupniku mora da omogući najmanje da:

1) stavlja na raspolaganje Deklaraciju o usaglašenosti i tehničku dokumentaciju nadležnim organima tržišnog nadzora najmanje deset godina nakon stavljanja na tržište LZO;

2) dostavlja nadležnim organima, na obrazložen zahtev, sve informacije i dokumentaciju neophodnu za potvrđivanje usaglašenosti LZO;

3) sarađuje sa nadležnim organima, na zahtev, u svim radnjama preduzetim u cilju izbegavanja rizika koje predstavlja LZO obuhvaćena ovlašćenjem proizvođača.

Proizvođač ne može da ovlasti zastupnika za izvršavanje obaveze iz člana 8. stav 1. ovog pravilnika, kao ni za sačinjavanje tehničke dokumentacije.

Obaveze uvoznika

Član 10

Uvoznik je dužan da stavlja na tržište samo LZO koja je usaglašena sa zahtevima ovog pravilnika.

Uvoznik obezbeđuje, pre stavljanja LZO na tržište, da je sproveden propisani postupak ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa članom 18. ovog pravilnika i da je proizvođač sačinio potrebnu tehničku dokumentaciju. Uvoznik obezbeđuje da je proizvod označen propisanim znakom usaglašenosti, odnosno drugim propisanim oznakama, da ga prati propisana dokumentacija kao i da je proizvođač ispunio svoje obaveze u pogledu navođenja propisanih podataka u skladu sa članom 8. st. 8. i 9. ovog pravilnika.

Izuzetno, za LZO koja se uvozi u Republiku Srbiju, stavljanje znaka usaglašenosti može obavljati i uvoznik te LZO, u skladu sa propisima kojima se uređuje sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti i način stavljanja i upotreba znakova usaglašenosti.

Uvoznik koji smatra ili ima razloga da veruje da LZO nije usaglašena sa primenljivim bitnim zahtevima iz ovog pravilnika, stavlja tu LZO na tržište tek nakon što je usaglašena sa tim zahtevima i, ako predstavlja rizik, o tome obaveštava proizvođača i nadležne organe tržišnog nadzora.

Uvoznik na LZO navodi svoje poslovno ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani trgovački znak, kao i svoju kontakt adresu ili ako to nije moguće, navodi ove podatke na ambalaži ili dokumentu koji prati LZO.

Uvoznik obezbeđuje da LZO prate propisana uputstva i informacije na srpskom jeziku koja je sačinio proizvođač, odnosno druga propisana dokumentacija u skladu sa Prilogom 2. iz ovog pravilnika.

Uvoznik obezbeđuje da, dok je LZO pod njegovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili transporta ne ugrožavaju usaglašenost LZO sa propisanim zahtevima.

Kada je to odgovarajuće u odnosu na rizik koji LZO predstavlja, u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti potrošača, uvoznik vrši ispitivanje uzoraka LZO na tržištu, obrađuje informacije i, po potrebi, vodi evidencije reklamacija, kao i neusaglašene i opozvane LZO, i o tome obaveštava distributere.

Uvoznik koji smatra ili ima razloga da veruje da LZO koju je stavio na tržište nije usaglašena sa ovim pravilnikom, bez odlaganja preduzima potrebne korektivne radnje kako bi tu LZO usaglasio ili, ako je odgovarajuće, kako bi je povukao ili opozvao. Takođe, ako LZO predstavlja rizik, uvoznik o tome odmah obaveštava nadležne organe, navodeći detalje naročito o utvrđenoj neusaglašenosti, i o svim preduzetim korektivnim radnjama.

Uvoznik stavlja na raspolaganje primerak Deklaracije o usaglašenosti i tehničku dokumentaciju nadležnim organima tržišnog nadzora, na njihov zahtev, najmanje deset godina nakon stavljanja LZO na tržište.

Na obrazložen zahtev nadležnih organa, uvoznik dostavlja informacije, odnosno dokumentaciju, u papirnom ili elektronskom obliku, neophodnu za potvrđivanje usaglašenosti LZO, na srpskom jeziku. Uvoznik sarađuje sa nadležnim organima, na njihov zahtev, u svim radnjama preduzetim u cilju izbegavanja rizika koje predstavlja LZO koju je stavio na tržište.

Obaveze distributera

Član 11

Kada isporučuje LZO na tržištu, distributer je dužan da postupa savesno u vezi sa zahtevima ovog pravilnika.

Pre isporuke LZO na tržištu, distributer je dužan da proveri da je LZO označena propisanim znakom usaglašenosti, odnosno drugim propisanim oznakama i podacima, kao i da je prate propisana uputstva i informacije na srpskom jeziku, odnosno druga propisana dokumentacija. Takođe, distributer je dužan da proveri da su proizvođač i uvoznik ispunili zahteve navedene u članu 8. st. 8. i 9, odnosno članu 10. stav 5. ovog pravilnika.

Ako smatra ili ima razloga da veruje da LZO nije usaglašena sa zahtevima ovog pravilnika, distributer isporučuje LZO tek nakon što je usaglašena sa tim zahtevima i, ako ta LZO predstavlja rizik, o tome obaveštava proizvođača ili uvoznika kao i nadležne organe tržišnog nadzora.

Distributer obezbeđuje da, dok je LZO pod njegovom odgovornošću, uslovi skladištenja ili prevoza ne ugrožavaju usaglašenost LZO sa propisanim zahtevima.

Distributer koji smatra ili ima razloga da veruje da isporučena LZO nije usaglašena sa ovim pravilnikom, bez odlaganja preduzima potrebne korektivne radnje kako bi tu LZO usaglasio ili, ako je odgovarajuće, kako bi je povukao ili opozvao. Takođe, ako LZO predstavlja rizik, distributer o tome odmah obaveštava nadležne organe navodeći detalje, naročito o utvrđenoj neusaglašenosti, i o svim preduzetim korektivnim radnjama.

Na obrazložen zahtev nadležnih organa, distributer dostavlja informacije, odnosno dokumentaciju, u papirnom ili elektronskom obliku, neophodnu za potvrđivanje usaglašenosti LZO, na srpskom jeziku.

Distributer sarađuje sa nadležnim organima, na njihov zahtev, u svim radnjama preduzetim u cilju izbegavanja rizika koje predstavlja LZO koju je stavio na tržište.

Posebne obaveze uvoznika i distributera

Član 12

Uvoznik ili distributer koji stavlja na tržište LZO pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, ili izmeni LZO u meri koja utiče na usaglašenost sa zahtevima iz ovog pravilnika, smatra se proizvođačem i preuzima obaveze proizvođača iz člana 8. ovog pravilnika u vezi sa stavljanjem LZO na tržište.

Identifikacija isporučioca

Član 13

Isporučilac LZO, na zahtev nadležnog organa nadzora, dostavlja podatke o:

1) isporučiocu od koga je nabavio LZO;

2) isporučiocu kome je isporučio LZO.

Isporučioci čuvaju podatke iz stava 1. ovog člana 10 godina od datuma isporuke LZO.

III USAGLAŠENOST LZO

Pretpostavka usaglašenosti LZO

Član 14

Pretpostavlja se da LZO ispunjava bitne zahteve za zdravlje i bezbednost iz Priloga 2. ovog pravilnika, ako je izrađena u skladu sa srpskim standardima za LZO kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi, čiji se spisak (u daljem tekstu: Spisak standarda) sastavlja i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisom donetim na osnovu tog zakona.

Deklaracija o usaglašenosti

Član 15

Deklaracija o usaglašenosti je izjava kojom se potvrđuje ispunjenost primenljivih bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost iz Priloga 2 ovog pravilnika.

Sadržina deklaracije o usaglašenosti redovno se ažurira, u skladu sa odgovarajućim postupcima ocenjivanja usaglašenosti navedenim u prilozima 4-8. iz ovog pravilnika.

Ako je LZO predmet drugih propisa kojima se uređuju druga pitanja, a kojima je takođe propisano sačinjavanje Deklaracije o usaglašenosti, sačinjava se jedna Deklaracija o usaglašenosti u skladu sa svim primenljivim propisima. Navedena deklaracija sadrži identifikaciju primenljivih propisa, uz navođenje broja službenih glasila u kojima su ti propisi objavljeni.

Sačinjavanjem Deklaracije o usaglašenosti proizvođač preuzima odgovornost za usaglašenost LZO sa zahtevima ovog pravilnika.

Deklaracija o usaglašenosti, ima sadržinu utvrđenu ovim pravilnikom (Prilog 9.), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Označavanje usaglašenosti

Član 16

Označavanje usaglašenosti sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Znak usaglašenosti na LZO stavlja proizvođač ili njegov zastupnik na vidnom mestu tako da bude čitljiv i neizbrisiv, u skladu sa propisom kojim se uređuje način stavljanja i upotreba znakova usaglašenosti, a ako to nije moguće ili nije opravdano zbog karakteristika LZO, na njenu ambalažu ili dokumentaciju koja je prati.

Na LZO koja je usaglašena sa zahtevima iz ovog pravilnika, pre njenog stavljanja na tržište, stavlja se znak usaglašenosti na način i u obliku koji je propisan ovim pravilnikom.

Znak usaglašenosti (Prilog 10.), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Ako je Imenovano telo sprovodilo ocenjivanje usaglašenosti ili je u tom ocenjivanju učestvovalo u skladu sa prilozima 7. i 8. iz ovog pravilnika, uz znak usaglašenosti iz Priloga 10. iz ovog pravilnika dodaje se jedinstveni broj tog tela i poslednje dve cifre godine izdavanja isprave o usaglašenosti. Jedinstveni broj imenovanog tela može staviti imenovano telo samostalno ili, proizvođač odnosno njegov zastupnik uz saglasnost imenovanog tela.

Na LZO se mogu stavljati i drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake, pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i/ili značenje znaka usaglašenosti.

Na LZO se ne mogu stavljati drugi znakovi, simboli, natpisi ili druge oznake čije stavljanje je zabranjeno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Ako je određena LZO predmet i drugih propisa kojima se uređuju druga pitanja, a kojima se takođe propisuje stavljanje znaka usaglašenosti, stavljeni znak usaglašenosti označava da je ta LZO usaglašena i sa zahtevima tih drugih propisa.

IV OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Kategorije LZO prema riziku

Član 17

LZO razvrstava se na kategorije, prema riziku.

Kategorije LZO prema riziku (Prilog 1.), odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti

Član 18

Za svaku kategoriju LZO sprovode se odgovarajući postupci ocenjivanja usaglašenosti, to:

1) za Kategoriju I - Interna kontrola proizvodnje (Prilog 4.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) za Kategoriju II - Pregled tipa (Prilog 5.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo i Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje (Prilog 6.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) Kategoriju III - Pregled tipa (Priloga 5.) iz ovog pravilnika i jedan od sledećih postupaka, i to:

(1) Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima (Prilog 7.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

(2) Usaglašenost sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje - obezbeđenje kvaliteta proizvodnje (Priloga 8.), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Izuzetno, na pojedinačno proizvedenu LZO, prilagođenu određenom korisniku i razvrstanu u kategoriju III, može se primeniti postupak iz stava 1. tačke 2) ovog člana.

Zahtevi za imenovano telo

Član 19

Da bi bilo imenovano za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti iz ovog pravilnika, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ispuni zahteve iz tač. 1-10. ovog člana.

1) Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima status pravnog lica registrovanog u Republici Srbiji.

2) Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da bude nezavisno od svih strana zainteresovanih za rezultate ocenjivanja usaglašenosti ("treća strana") i nezavisno od organizacije i LZO čiju usaglašenost ocenjuje.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti koje je član poslovnog ili profesionalnog udruženja koje predstavlja organizacije uključene u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, snabdevanja, sklapanja, korišćenja ili održavanja LZO čiju usaglašenost ocenjuje, može biti imenovano pod uslovom da dokaže svoju nezavisnost i odsustvo sukoba interesa.

3) Telo za ocenjivanje usaglašenosti, njegov direktor, odnosno članovi izvršnog odbora direktora, izvršni direktori ili članovi nadzornog odbora i sl. tog tela (u daljem tekstu: najviše rukovodstvo), kao i zaposlena i druga lica angažovana za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti (u daljem tekstu: osoblje) ne smeju da budu projektanti, proizvođači, isporučioci, kupci, korisnici ili održavaoci LZO čiju usaglašenost ocenjuju, niti smeju da budu zastupnici bilo koje od tih strana.

Ovim se ne dovodi u pitanje upotreba LZO koja je neophodna za rad tog tela ili upotreba LZO u lične svrhe.

Najviše rukovodstvo tela za ocenjivanje usaglašenosti, kao i njegovo osoblje ne smeju da budu direktno uključeni u aktivnosti projektovanja, proizvodnje, isporuke, korišćenja ili održavanja predmetne LZO, niti da budu zastupnici bilo koje strane uključene u te aktivnosti.

Oni ne smeju da sprovode aktivnosti koje bi mogle da utiču na njihovo prosuđivanje i integritet u vezi sa poslovima ocenjivanja usaglašenosti za koje su imenovana, što se naročito odnosi na pružanje konsultantskih usluga.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da obezbedi da aktivnosti njegovih podizvođača ne ugrožavaju poverljivost, objektivnost i nepristrasnost u sprovođenju aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti.

4) Telo za ocenjivanje usaglašenosti i njegovo osoblje dužno je da sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti sa najvišim stepenom profesionalnog integriteta i sa neophodnom tehničkom kompetentnošću u određenoj oblasti i ne sme da bude izloženo bilo kakvim pritiscima ili drugim razlozima i uticajima, posebno finansijskim, koji bi mogli da utiču na donošenje odluke i rezultate sprovedenih aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, naročito od strane lica ili grupa lica koje su zainteresovane za rezultate tih aktivnosti.

5) Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da bude kompetentno za sprovođenje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa postupkom ocenjivanja usaglašenosti za koji traži imenovanje, bez obzira da li te aktivnosti obavlja to telo ili se te aktivnosti obavljaju pod njegovom odgovornošću.

Za svaku vrstu LZO, kao i za svaki postupak ocenjivanja usaglašenosti, za koje telo za ocenjivanje usaglašenosti traži imenovanje, to telo, i pre i posle imenovanja, mora da ima na raspolaganju:

(1) osoblje sa tehničkim znanjem, kao i dovoljnim i odgovarajućim iskustvom za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti;

(2) opise procedura u skladu sa kojima se sprovodi ocenjivanje usaglašenosti, pri čemu mora da se obezbedi transparentnost, kao i staranje o istovetnoj primeni tih procedura. Takođe, telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima i da primenjuje pravila i procedure kojima su jasno razgraničene aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje sprovodi u svojstvu imenovanog tela i aktivnosti koje sprovodi u drugom svojstvu ili bilo koje druge aktivnosti;

(3) procedure za obavljanje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti koje uzimaju u obzir odgovarajuće aspekte organizacije isporučioca i LZO čiju usaglašenost ocenjuje, kao što su: veličina, delatnost i struktura isporučioca, nivo složenosti tehnologije predmetne LZO, masovna ili serijska priroda proizvodnog procesa.

Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da raspolaže svim neophodnim sredstvima kako bi moglo da, na odgovarajući način, obavlja tehničke i administrativne poslove u vezi sa aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti, kao i da ima pristup svoj neophodnoj opremi ili objektima.

6) Osoblje zaduženo za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti, mora da ima i:

(1) odgovarajuće stručno i tehničko obrazovanje i radno iskustvo, odnosno odgovarajuću tehničku i stručnu obuku koja obuhvata sve aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti u vezi sa kojima je telo imenovano;

(2) odgovarajuće poznavanje zahteva za ocenjivanje koje sprovodi i ovlašćenje za obavljanje tih ocenjivanja;

(3) odgovarajuće poznavanje i razumevanje bitnih zahteva iz Priloga 2 ovog pravilnika, relevantnih srpskih standarda sa spiska standarda i relevantnih odredaba zakona kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i propisa koji su doneti na osnovu tog zakona, posebno propisa kojima se obezbeđuje usklađenost sa harmonizovanim zakonodavstvom Evropske unije;

(4) sposobnost pripreme isprava o usaglašenosti, zapisa i izveštaja o izvršenim aktivnostima ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom.

7) Nepristrasnost tela za ocenjivanje usaglašenosti, odnosno njegovog najvišeg rukovodstva i osoblja koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti mora da bude garantovana.

Zarade, naknade, odnosno nagrade osoblja koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti ne smeju da zavise od broja obavljenih ocenjivanja, niti od rezultata takvih ocenjivanja.

8) Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da ima zaključen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu od profesionalne delatnosti.

9) Telo za ocenjivanje usaglašenosti i njegovo osoblje moraju da poštuju poverljivost podataka i informacija u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti, u skladu sa zakonom. Ovim se ne dovode u pitanje obaveze koje telo za ocenjivanje usaglašenosti ima prema nadležnim organima. Prava svojine štite se u skladu sa zakonom.

10) Telo za ocenjivanje usaglašenosti mora da učestvuje u relevantnim aktivnostima organizacija za standardizaciju i aktivnostima grupa koje se osnivaju sa ciljem obezbeđivanja koordinacije imenovanih i/ili prijavljenih tela, odnosno da obezbedi da njegovo osoblje koje sprovodi aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti bude upoznato sa aktivnostima tih organizacija i grupa. Imenovano telo, po pravilu, primenjuje smernice i druge akte grupa za koordinaciju imenovanih i/ili prijavljenih tela, u cilju konzistentnog i jednako kvalitetnog obavljanja poslova i sprovođenja aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti.

Pretpostavka o ispunjenosti zahteva za imenovano telo

Član 20

Pretpostavlja se da telo za ocenjivanje usaglašenosti koje dokaže ispunjenost zahteva odgovarajućih srpskih standarda ili delova tih standarda, ispunjava i zahteve iz člana 19. ovog pravilnika, u meri u kojoj su ti zahtevi obuhvaćeni navedenim standardima.

Odgovarajući srpski standardi iz stava 1. ovog člana su srpski standardi kojima su preuzeti relevantni harmonizovani standardi koji sadrže zahteve za tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Zahtevi za imenovano telo u vezi sa njegovim podizvođačima

Član 21

Imenovano telo može da, uz saglasnost podnosioca zahteva za ocenjivanje usaglašenosti, podugovori podizvođača, u zemlji ili inostranstvu, za obavljanje određenih aktivnosti u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti za koje je to telo imenovano. Imenovano telo obezbeđuje da podizvođač ispunjava zahteve iz člana 19. ovog pravilnika i dokaze o tome čuva i stavlja na raspolaganje organu nadležnom za imenovanje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

Imenovano telo zadržava odgovornost za poslove koje obavlja podizvođač.

Imenovano telo dužno je da organu nadležnom za imenovanje stavi na raspolaganje relevantnu dokumentaciju koja se odnosi na kompetentnost podizvođača za poslove iz stava 1. ovog člana.

V NADZOR NAD LZO I ZAŠTITNA KLAUZULA

Član 22

Nadležni organi nadzora organizuju i sprovode nadzor nad LZO u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, odnosno zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i posebnim zakonom.

Isporučilac obezbeđuje da, bez odlaganja, budu preduzete sve neophodne korektivne radnje kako bi LZO koja je isporučena na tržištu i/ili stavljena u upotrebu, a koja nije usaglašena ili postoje razlozi da isporučilac smatra da nije usaglašena sa zahtevima iz ovog pravilnika, bila usaglašena sa tim zahtevima, povučena ili, ako je potrebno, opozvana.

Ako LZO koja je isporučena na tržištu i/ili stavljena u upotrebu, predstavlja rizik sa stanovišta zaštite javnog interesa, odnosno nije usaglašena sa zahtevima ovog pravilnika, isporučilac o tome nadležnom organu nadzora, bez odlaganja, dostavlja obaveštenje, koje sadrži i podatke o neusaglašenosti i preduzetim korektivnim radnjama, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, odnosno posebnim zakonom.

Korektivne radnje iz stava 2. ovog člana preduzimaju se za svu neusaglašenu LZO isporučenu na tržištu i to srazmerno riziku koji takva LZO predstavlja.

Ako je za LZO iz stava 3. ovog člana izdata isprava o usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom, imenovano telo koje je izdalo tu ispravu se obaveštava o utvrđenoj neusaglašenosti.

Ako nisu preduzete korektivne radnje u skladu sa stavom 2. ovog člana, preduzimaju se odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti i posebnim zakonom.

Zaštitna klauzula

Član 23

Isporuka ili upotreba LZO koja je isporučena na tržište i/ili stavljena u upotrebu, čija je usaglašenost ocenjena u skladu sa ovim pravilnikom, na koju je stavljen znak usaglašenosti i za koju je sačinjena deklaracija o usaglašenosti, koju prati propisana dokumentacija i koja se koristi u skladu sa predviđenom namenom ili u uslovima koji se mogu razumno predvideti, a za koji se utvrdi da predstavlja rizik sa aspekta zaštite javnog interesa obuhvaćenog ovim pravilnikom, može se ograničiti ili zabraniti ili ta LZO može biti povučena ili opozvana, u skladu sa zakonima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, tržišni nadzor, bezbednost i zdravlje na radu i ovim pravilnikom.

Postupanje sa LZO koja predstavlja rizik

Član 24

Nadležni organ nadzora, ako ima dovoljno razloga da veruje da LZO predstavlja rizik za zdravlje i bezbednost ljudi ili za drugi aspekt zaštite javnog interesa, proverava da li ta LZO ispunjava primenjive zahteve ovog pravilnika.

Isporučilac je dužan da sarađuje sa organom iz stava 1. ovog člana.

Ako u vršenju provera iz stava 1. ovog člana utvrdi da LZO nije usaglašena sa propisanim zahtevima, nadležni organ nadzora, bez odlaganja nalaže isporučiocu da preduzme odgovarajuće korektivne radnje kako bi tu LZO usaglasio sa tim zahtevima, povukao ili opozvao u razumnom roku, o čemu odlučuje srazmerno riziku koji LZO predstavlja.

Nadležni organ nadzora o utvrđenoj neusaglašenosti iz stava 3. ovog člana obaveštava imenovano telo koje je izdalo ispravu o usaglašenosti za predmetnu LZO, odnosno, kada je to primenjivo, nadležni organ koji je izdao ili priznao ispravu o usaglašenosti.

Isporučilac obezbeđuje preduzimanje korektivnih radnji iz stava 3. ovog člana za svu LZO koju je isporučio na tržištu, za koju je utvrđeno da predstavlja rizik.

Nadležni organ nadzora preduzima mere za zabranu ili ograničavanje isporuke, odnosno upotrebe LZO, odnosno njeno povlačenje ili opoziv, ukoliko isporučilac ne preduzme korektivne radnje u roku iz stava 3. ovog člana.

Na mere koje nadležni organ nadzora preduzima u skladu sa stavom 6. ovog člana primenjuju se odredbe o restriktivnim merama propisane posebnim zakonom.

Postupanje sa usaglašenom LZO koja predstavlja rizik

Član 25

Kada se nakon sprovedenog postupka u skladu sa članom 24. stav 1. ovog pravilnika utvrdi da LZO projektovana i izrađena u skladu sa ovim pravilnikom, ipak predstavlja rizik za zdravlje ili bezbednost lica, isporučilac preduzima sve odgovarajuće radnje kako bi obezbedio da predmetna LZO, kada je stavlja na tržište, više ne predstavlja rizik, kao i da je povuče sa tržišta ili opozove u razumnom roku, srazmerno prirodi rizika.

Isporučilac obezbeđuje preduzimanje korektivnih radnji za svu LZO iz stava 1. ovog člana koju je isporučio na tržištu.

Formalna neusaglašenost LZO

Član 26

Smatra se da je LZO formalno neusaglašena ako se posle isporuke na tržištu utvrdi jedna od sledećih neusaglašenosti:

1) stavljanje znaka usaglašenosti suprotno odredbama člana 16. ovog pravilnika;

2) odsustvo znaka usaglašenosti;

3) odsustvo jedinstvenog broja imenovanog tela koje je učestvovalo u ocenjivanju usaglašenosti, ili stavljanje jedinstvenog broja imenovanog tela suprotno odredbama člana 16. ovog pravilnika;

4) nesačinjavanje deklaracije o usaglašenosti ili neispravno sačinjavanje deklaracije o usaglašenosti;

5) nedostupnost ili nekompletnost tehničke dokumentacije;

6) odsustvo, nekompletnost ili netačnost informacija iz člana 8. stav 7. i člana 10. stav 3. ovog pravilnika;

7) neispunjavanje drugih zahteva iz člana 8. ili člana 10. ovog pravilnika;

U slučaju neotklanjanja ili ponavljanja formalne neusaglašenosti, preduzimaju se mere u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27

Od dana početka primene ovog pravilnika do dana stupanja na snagu ACAA sporazuma za LZO na koju se primenjuje ovaj pravilnik ili, ako taj ugovor ne bude zaključen, do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, označavanje usaglašenosti LZO obavlja se stavljanjem Srpskog znaka usaglašenosti u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim propisima.

Član 28

Tela za ocenjivanje usaglašenosti koja su imenovana u skladu sa propisom iz člana 29. ovog pravilnika obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti, u skladu sa članom 18. ovog pravilnika, do okončanja postupka imenovanja u skladu sa ovim pravilnikom.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, mogu da podnesu zahtev za imenovanje organu nadležnom za imenovanje u skladu sa ovim pravilnikom najkasnije šest meseci od dana početka njegove primene.

Tela za ocenjivanje usaglašenosti iz stava 1. ovog člana, koja ne podnesu zahtev za imenovanje u roku iz stava 2. ovog člana, odnosno tela za ocenjivanje usaglašenosti za koja organ nadležan za imenovanje, po podnetom zahtevu, utvrdi da ne ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika, neće moći da obavljaju poslove ocenjivanja usaglašenosti kao imenovana tela u skladu sa ovim pravilnikom.

Isprave o usaglašenosti koje su, do dana početka primene ovog pravilnika, tela iz stava 1. ovog člana izdala sa rokom važenja, važe do isteka roka na koji su izdate, a isprave o usaglašenosti koje su ta tela, na osnovu propisa iz člana 29. izdala bez roka važenja, važe do 21. aprila 2023. godine.

Član 29

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi ("Službeni glasnik RS", broj 100/11).

Član 30

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Priloge 1-10, koji su sastavni deo ovog pravilnika, objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 23/2020, možete pogledati OVDE