Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O KVALITETU I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA JESTIVA BILJNA ULJA I MASTI, MARGARIN I DRUGE MASNE NAMAZE, MAJONEZ I SRODNE PROIZVODE

("Sl. list SCG", br. 23/2006 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2013 - dr. pravilnik)

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se kvalitet i drugi zahtevi za jestiva biljna ulja i masti, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode (u daljem tekstu: proizvodi) koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu.

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na jestivo maslinovo ulje i jestivo ulje komine masline.

Član 2

Za proizvode koji su srodni proizvodima iz člana 1. ovog pravilnika, a za koje nisu propisani kvalitet i drugi zahtevi, shodno se primenjuju odredbe ovog pravilnika.

Za proizvode iz stava 1. ovog člana, kao i za proizvode za koje je to ovim pravilnikom izričito propisano, proizvođač je dužan da pre početka proizvodnje donese proizvođačku specifikaciju.

Proizvođačka specifikacija mora da sadrži kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje proizvoda, osnovne zahteve kvaliteta, izveštaj o izvršenom ispitivanju zahteva kvaliteta (zdravstvena ispravnost, senzorne, fizičke i hemijske karakteristike), kao i podatke iz deklaracije u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.

O donesenim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;

2) datum donošenja proizvođačke specifikacije;

3) datum početka proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;

4) datum izvršenog ispitivanja zahteva kvaliteta utvrđenih u proizvođačkoj specifikaciji.

Član 3

Proizvodi se stavljaju u promet u originalnom pakovanju kojim se obezbeđuje očuvanje kvaliteta do momenta otvaranja u roku upotrebe i moraju na omotu, pakovanju, sudu ili nalepnici imati deklaraciju koja je u skladu sa Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.

Član 4

Ako je sadržaj pojedinačnog pakovanja proizvoda (neto količina) deklarisan u jedinicama mase, dozvoljena odstupanja od nazivne mase za pojedinačna pakovanja data su u Tabeli 1.

Tabela 1

Dozvoljena odstupanja od nazivne mase za pojedinačna pakovanja proizvoda

Redni
broj

Deklarisana nazivna masa

Granica dozvoljenog odstupanja

1

do 12,5 g

± 8% deklarisane nazivne mase

2

preko 12,5 g do 50 g

± 1000 mg

3

preko 50 g do 2 kg

± 2% deklarisane nazivne mase

4

preko 2 kg do 5 kg

± 40 g

5

preko 5 kg do 100 kg

± 0.8% deklarisane nazivne mase

6

preko 100 kg

± 0.4% deklarisane nazivne mase

Ako je sadržaj pojedinačnog pakovanja proizvoda (neto količina) deklarisan u jedinicama zapremine, dozvoljena odstupanja od nazivne zapremine, pri temperaturi od 20 ± 1 °C za pojedinačna pakovanja data su u Tabeli 2.

Tabela 2

Dozvoljena odstupanja od nazivne zapremine za pojedinačna pakovanja proizvoda

Redni
broj

Deklarisana nazivna zapremina

Granica dozvoljenog odstupanja

1

od 0,02 l do 0,1 l

± 4 ml

2

preko 0,1 l do 0,2 l

± 4% deklarisane nazivne zapremine

3

preko 0,2 l do 0,4 l

± 8 ml

4

preko 0,4 l do 1,0 l

± 2% deklarisane nazivne zapremine

5

preko 1,0 l do 2,0 l

± 20 ml

6

preko 2,0 l

± 1% deklarisane nazivne zapremine

Srednja vrednost stvarnog odstupanja za uzorak od deset pojedinačnih pakovanja mora biti manja ili jednaka 40% od granice dozvoljenog odstupanja za datu nazivnu masu ili zapreminu navedenu u Tabeli 1, odnosno Tabeli 2.

Član 5

U proizvodnji proizvoda mogu se dodavati aditivi u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine.

U proizvodnji proizvoda mogu se dodavati arome, začini i druge namirnice.

Član 6

Proizvodi iz člana 1. ovog pravilnika se mogu proizvoditi i kao funkcionalna hrana.

Pod funkcionalnom hranom, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se proizvodi koji osim uobičajenih komponenata, sadrže i dodatke, kao što su probiotici, prebiotici, dijetetska vlakna, polinezasićene masne kiseline, bioaktivni proteini ili biljni ekstrakti, vitamini i druge, koji imaju dokazan preventivni, odnosno terapeutski efekat i pozitivno deluju na zdravlje potrošača.

Proizvodi iz stava 2. ovog člana moraju da ispunjavaju zahteve iz ovog pravilnika propisane za odgovarajuću grupu proizvoda.

II POSEBNE ODREDBE

Član 7

Pod proizvodima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se sledeće grupe proizvoda:

1) jestiva biljna ulja i masti i srodni proizvodi;

2) margarin i drugi masni namazi;

3) majonez i proizvodi srodni majonezu.

Proizvodi iz stava 1. tačka 1. ovog člana mogu se stavljati u promet i u rinfuzi, u cisternama, ako su namenjeni za dalju preradu, pod uslovom da prateća dokumentacija uz isporuku sadrži sve podatke propisane Pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica.

1. Jestiva biljna ulja i masti i srodni proizvodi

Član 8

Jestiva biljna ulja i masti, u smislu ovog pravilnika, su:

1) jestiva biljna ulja;

2) jestive masti.

Član 9

Pod jestivim biljnim uljima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se proizvodi dobijeni od sirovina navedenih u članu 10. ovog pravilnika, presovanjem, i/ili ekstrakcijom sa rastvaračem, i/ili rafinacijom.

Jestiva biljna ulja su triacilgliceroli, koja u manjim količinama mogu da sadrže i druge supstance koje su prirodni sastojci ulja.

Član 10

U proizvodnji jestivih biljnih ulja mogu da se koriste sledeće sirovine:

1) seme suncokreta (Helianthus annuus L.) za proizvodnju suncokretovog ulja;

2) seme suncokreta, visokooleinski tip (Helianthus annuus L.) za proizvodnju suncokretovog ulja sa visokim sadržajem oleinske kiseline (sadržaj oleinske kiseline u ulju ≥ 75 %);

3) seme suncokreta, srednjeoleinski tip (Helianthus annuus L.) za proizvodnju suncokretovog ulja sa dominantnim sadržajem oleinske kiseline;

4) seme soje (Glycine max Merrill) za proizvodnju sojinog ulja;

5) seme repice (Brassica napus L., Brassica campestris L., Brassica juncea L.) sa niskim sadržajem eruka kiseline za proizvodnju repičinog ulja (sadržaj eruka kiseline u ulju ≤ 2%);

6) klica kukuruza (Zea mays L.) za proizvodnju ulja kukuruzne klice;

7) seme tikve (Cucurbita pepo L.) za proizvodnju ulja semena tikve;

8) seme susama (Sesamum indicum L.) za proizvodnju susamovog ulja;

9) seme lana (Linum usitatissimum L.) za proizvodnju lanenog ulja;

10) koštice grožđa (Vitis vinifera L.) za proizvodnju ulja koštice grožđa;

11) plod arašida (Arachis hypogaea L.) za proizvodnju arašidovog ulja;

12) seme šafranike (Carthamus tinctorius L.) za proizvodnju ulja šafranike;

13) seme šafranike, visokooleinski tip (Carthamus tinctorius L.) za proizvodnju ulja šafranike sa visokim sadržajem oleinske kiseline (sadržaj oleinske kiseline u ulju ≥ 70%);

14) seme bele slačice (Sinapis alba L. ili Brassica hirta Moench), odnosno seme smeđe slačice (Brassica juncea L. Czern. i Coss.), odnosno seme crne slačice (Brassica nigra L. Koch) za proizvodnju ulja slačice;

15) perikarp ploda uljane palme (Elaeis guineensis Jacq.) za proizvodnju palminog ulja, oleina - tečne frakcije palminog ulja, superoleina - tečne frakcije palminog ulja sa jodnim brojem ≥ 60 i stearina - čvrste frakcije palminog ulja;

16) koštica uljane palme (Elaeis guineensis Jacq.) za proizvodnju ulja palmine koštice;

17) kopra kokosovog oraha (Cocos nucifera L.) za proizvodnju kokosovog ulja;

18) seme različitih vrsta pamuka (Gossypium spp.) za proizvodnju pamukovog ulja;

19) koštice različitih vrsta babasu oraha (Orbignya oleifera B., Orbignya huebneri B., Orbignya martiana B.R.) za proizvodnju ulja babasu oraha;

20) drugi plodovi i delovi biljaka koji sadrže ulje.

Član 11

Jestiva biljna ulja mogu se proizvoditi i stavljati u promet pod sledećim nazivom:

1) hladno presovano jestivo biljno ulje, sa naznakom sirovine;

2) devičansko jestivo biljno ulje, sa naznakom sirovine;

3) jestivo nerafinisano biljno ulje, bez naznake sirovine;

4) jestivo rafinisano biljno ulje, sa naznakom sirovine;

5) mešano jestivo rafinisano biljno ulje, bez naznake sirovine;

6) mešano jestivo biljno ulje, bez naznake sirovine.

Proizvodi iz stava 1. tač. 1, 2. i 4. ovog člana proizvode se isključivo od jedne vrste sirovine iz člana 10. ovog pravilnika.

U proizvodnji hladno presovanih jestivih biljnih ulja i devičanskih jestivih biljnih ulja nije dozvoljeno dodavanje aditiva.

Član 12

Hladno presovano jestivo biljno ulje proizvodi se mehaničkim postupkom, presovanjem, odnosno konačnim presovanjem, bez zagrevanja. U toku proizvodnje moraju se sačuvati prirodni sastojci ulja u nepromenjenom obliku.

Hladno presovano jestivo biljno ulje može se prečišćavati isključivo taloženjem, filtracijom, centrifugiranjem i pranjem sa vodom.

Član 13

Devičansko jestivo biljno ulje proizvodi se mehaničkim postupkom, presovanjem odnosno konačnim presovanjem. Pri izdvajanju ulja dozvoljeno je zagrevanje materijala za presovanje (kondicioniranje). U toku proizvodnje moraju se sačuvati prirodni sastojci ulja.

Devičansko jestivo biljno ulje može se prečišćavati isključivo taloženjem, filtracijom, centrifugiranjem i pranjem sa vodom.

Član 14

Jestivo nerafinisano biljno ulje dobija se mešanjem hladno presovanih jestivih biljnih ulja i/ili devičanskih jestivih biljnih ulja.

Član 15

Jestivo rafinisano biljno ulje proizvodi se čišćenjem (odstranjivanje nečistoća), ljuštenjem i usitnjavanjem mehaničkim putem (kod određenih sirovina) i presovanjem i/ili ekstrakcijom sa rastvaračem, i/ili rafinacijom.

Član 16

Mešano jestivo rafinisano biljno ulje dobija se mešanjem jestivih rafinisanih biljnih ulja.

Član 17

Mešano jestivo biljno ulje dobija se mešanjem hladno presovanih jestivih biljnih ulja i/ili devičanskih jestivih biljnih ulja i/ili rafinisanih jestivih biljnih ulja.

Član 18

Jestiva biljna ulja koja se stavljaju u promet sa naznakom sirovine, moraju da ispunjavaju uslove neophodne za identifikaciju utvrđene u Prilogu 1 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 19

Jestiva biljna ulja, koja se stavljaju u promet moraju biti prijatnog ukusa i mirisa svojstvenog sirovini ili neutralnog, bez stranog mirisa i bez mirisa i ukusa na užeglost.

Pojedine grupe jestivih biljnih ulja moraju da ispunjavaju zahteve (vrednosti pokazatelja kvaliteta), utvrđene u Tabeli 3.

Tabela 3

Zahtevi kvaliteta za pojedine grupe jestivih biljnih ulja

Pokazatelj kvaliteta

Grupa proizvoda

 

Hladno presovano jestivo biljno ulje, Devičansko jestivo biljno ulje, Jestivo nerafinisano biljno ulje

Jestivo rafinisano biljno ulje, Mešano jestivo rafinisano biljno ulje

Mešano jestivo biljno ulje

sadržaj vode i drugih isparljivih materija % (m/m)

najviše 0,20

najviše 0,20

najviše 0,20

sadržaj nerastavljivih nečistoća % (m/m)

najviše 0,05

najviše 0,05

najviše 0,05

sadržaj sapuna (alkalitet) % (m/m)

najviše 0,005

najviše 0,005

najviše 0,005

kiselinski broj mgKOH/g

najviše 4,0

najviše 0,6

najviše 2,0

kiselinski broj za devičansko palmino ulje mgKOH/g

najviše 10

 

 

peroksidni broj mmol/kg

najviše 7,5

najviše 5,0

najviše 5,0

sadržaj eruka kiseline (samo za repičino ulje) % (m/m)

najviše 2,0

najviše 2,0

najviše 2,0

ostatak rastvarača

ni u tragovima

ni u tragovima

ni u tragovima

tačka topljenja (u otvorenoj kapilari) palmoleina

 

≤ 24 °C

≤ 24 °C

tačka topljenja (u otvorenoj kapilari) palmstearina

 

≥ 44 °C

≥ 44 °C

tačka topljenja (u otvorenoj kapilari) palminog superoleina

 

≤ 19,5 °C

≤ 19,5 °C

Član 20

Jestivo nerafinisano biljno ulje bez naznake sirovine, mešano jestivo rafinisano biljno ulje bez naznake sirovine i mešano jestivo biljno ulje bez naznake sirovine proizvode se prema proizvođačkoj specifikaciji.

Proizvođačka specifikacija, osim podataka iz člana 3. ovog pravilnika, mora da sadrži i podatke o sadržaju (opseg) zasićenih, mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina u proizvodu.

Član 21

Jestive masti, u smislu ovog pravilnika, su proizvodi dobijeni od jestivih ulja i masti biljnog i/ili životinjskog porekla postupkom mešanja, hidrogenacijom, frakcionisanjem, interesterifikacijom ili kombinacijom ovih postupaka.

Član 22

Jestive masti mogu se proizvoditi i stavljati u promet pod sledećim nazivom:

1) jestiva rafinisana biljna mast;

2) mešana jestiva rafinisana mast;

3) ulja i masti za prženje;

4) ekvivalenti kakao-maslaca;

5) biljni mrs.

Član 23

Jestiva rafinisana biljna mast je proizvod dobijen od jestivih ulja i/ili masti biljnog porekla postupkom mešanja, hidrogenacijom, frakcionisanjem, interesterifikacijom ili kombinacijom ovih postupaka i rafinacijom.

Jestiva rafinisana biljna mast može se proizvoditi i kao supstitut kakao-maslaca i kao zamena kakao-maslaca.

Supstituti kakao-maslaca (cocoa butter substitutes - CBS) su jestive rafinisane biljne masti laurinskog tipa, koje se proizvode prema proizvođačkoj specifikaciji.

Zamene kakao-maslaca (cocoa butter replacers - CBR) su jestive rafinisane biljne masti nelaurinskog tipa koje se proizvode prema proizvođačkoj specifikaciji.

Član 24

Mešana jestiva rafinisana mast je proizvod dobijen od jestivih ulja i/ili masti biljnog i/ili životinjskog porekla postupkom mešanja, hidrogenacijom, frakcionisanjem, interesterifikacijom ili kombinacijom ovih postupaka i rafinacijom.

Mešane jestive rafinisane masti proizvode se prema proizvođačkoj specifikaciji.

Proizvođačka specifikacija, osim podataka iz člana 3. ovog pravilnika, mora da sadrži i podatke o sadržaju (opseg) zasićenih, mononezasićenih i polinezasićenih masnih kiselina u proizvodu.

Član 25

Ulja i masti za prženje proizvode se od jestivih ulja i/ili masti biljnog i/ili životinjskog porekla postupkom mešanja, hidrogenacijom, frakcionisanjem, interesterifikacijom ili kombinacijom ovih postupaka i rafinacijom i moraju imati dobru oksidativnu stabilnost.

Član 26

Ekvivalenti kakao-maslaca (cocoa butter equivalentes-CBE) su biljne masti, pojedinačne ili mešavine, koje moraju da ispunjavaju sledeće zahteve:

1) da su nelaurinske masti, bogate simetričnim mononezasićenim triacilglicerolima, tipa POP, POSt i StOSt;

2) da sadržaj triacilglicerola koji imaju nezasićenu masnu kiselinu u položaju 2 iznosi ≥ 80%;

3) da je jodni broj masti od 32 do 40 gJ/100g;

4) da su mešljive u svim odnosima sa kakao-maslacem i da su u pogledu fizičkih osobina (tačka topljenja i temperatura kristalizacije, osobine topljenja, potreba temperiranja) kompatibilne sa kakao-maslacem;

5) da su u toku njihove prerade primenjeni samo postupci rafinacije odnosno frakcionisanja, koji isključuju enzimatsku modifikaciju trigliceridne strukture.

Kao ekvivalenti kakao-maslaca mogu se koristiti biljne masti koje su proizvedene od biljaka navedenih u Tabeli 4.

Tabela 4

Biljne masti kakao-maslac ekvivalenti i naziv biljaka iz kojih su proizvedene

Redni
broj

Uobičajeni naziv
biljne masti

Stručni naziv biljke
iz koje se dobija mast

1

Illipe, Borneo mast ili Tenkwang

Shorea spp.

2

Palmino ulje

Elaeis guuineensis,
Elaeis olifera

3

Sal

Shorea robusta

4

Shea

Butyrospermum parkii

5

Kokum gurgi

Garcinia indica

6

Koštice manga

Mangifera indica

Član 27

Biljni mrs je proizvod dobijen od jestivih biljnih ulja i masti, postupkom mešanja i kristalizacije. Biljni mrs mora da sadrži najmanje 95% (m/m) masnoće.

Član 28

Jestive masti i njima srodni proizvodi koji se stavljaju u promet moraju biti svojstvenog prijatnog ukusa i mirisa ili neutralnog, bez stranog mirisa i bez mirisa i ukusa na užeglost.

Jestive masti navedene u članu 22. ovog pravilnika moraju da ispunjavaju zahteve (vrednosti pokazatelja kvaliteta), utvrđene u Tabeli 5.

Tabela 5

Zahtevi kvaliteta za jestive masti

Pokazatelj kvaliteta

Grupa proizvoda

 

Jestiva rafinisana biljna mast, Mešana jestiva rafinisana mast, Ulja i masti za prženje

Biljne masti ekvivalenti kakao-maslaca

Biljni mrs

sadržaj vode i drugih isparljivih materija %(m/m)

najviše 0,20

najviše 0,20

najviše 1,5

sadržaj sapuna (alkalitet) %(m/m)

najviše 0,005

najviše 0,005

najviše 0,005

kiselinski broj mgKOH/g

najviše 0,6

najviše 0,6

najviše 1,0

peroksidni broj mmol/kg

najviše 2,5

najviše 1,0

najviše 2,5

oksidativna stabilnost (samo za ulja i masti za prženje) IP 100°C*

 

 

 

*IP - indukcioni period određen metodom ubrzane oksidacije pri 100°C

2. Margarin i drugi masni namazi

Član 29

Masni namazi i složeni masni namazi, u smislu ovog pravilnika, su proizvodi u obliku tečne, polučvrste ili čvrste emulzije tipa vode u ulju, koji sadrže najmanje 10%(m/m) a najviše 90%(m/m) masti. Udeo mlečne masti u ukupnoj masti masnih namaza može da iznosi najviše 3%(m/m), a u složenim masnim namazima od 10% do 80%(m/m).

Osnovne sirovine koje se koriste u proizvodnji masnih namaza i složenih masnih namaza, su jestive biljne i životinjske masti, jestiva biljna ulja, voda i dodaci.

U grupu proizvoda iz stava 1. ovog člana ne spadaju emulzije na bazi mleka i/ili mlečnih proizvoda, majoneza i sirnih namaza.

Član 30

Zavisno od upotrebljenih sirovina i načina proizvodnje, masni namazi se mogu stavljati u promet pod sledećim nazivom:

1) margarin;

2) margarin sa smanjenim sadržajem masti;

3) polumasni margarin;

4) margarinski namaz.

Član 31

Zavisno od upotrebljenih sirovina i načina proizvodnje složeni masni namazi se mogu staviti u promet pod sledećim nazivom:

1) punomasni namaz;

2) namaz sa smanjenim sadržajem masti;

3) polumasni namaz;

4) mešani masni namaz.

Član 32

Sadržaj masti u masnim namazima i složenim masnim namazima utvrđen je u Tabeli 6.

Tabela 6

Sadržaj masti u masnim namazima i složenim masnim namazima

Vrsta proizvoda

Sadržaj masti %

Masni namaz

Složeni masni namaz

Margarin

Punomasni namaz

od 80% do 90%

Margarin sa smanjenim sadržajem masti

Namaz sa smanjenim sadržajem masti

od 60% do 62%

Polumasni margarin

Polumasni namaz

od 39% do 41%

Margarinski namaz

Mešani masni namaz

svi ostali proizvodi čiji sadržaj masti odstupa od gore navedenih a iznosi najmanje 10%

Član 33

Margarinski namazi i mešani masni namazi proizvode se prema proizvođačkoj specifikaciji.

Član 34

Masni namazi i složeni masni namazi koji se stavljaju u promet, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve:

1) da su boja, ukus i miris prijatni i svojstveni proizvodu, bez stranog mirisa i bez mirisa i ukusa na užeglost;

2) da kiselinski broj iznosi najviše 3,0 mgKOH/g.

3. Majonez i proizvodi srodni majonezu

Član 35

Zavisno od upotrebljene sirovine i načina proizvodnje majonez i proizvodi srodni majonezu mogu se stavljati u promet pod sledećim nazivom:

1) majonez;

2) salatni majonez;

3) lagani majonez;

4) majonezni sos;

5) salatni preliv;

6) salate sa majonezom ili proizvodima srodnim majonezu.

Proizvodi iz tač. 2, 3, 4, 5. i 6. stava 1. ovog člana, proizvode se prema proizvođačkoj specifikaciji.

Član 36

Majonez, salatni majonez i lagani majonez, u smislu ovog pravilnika, su proizvodi u obliku emulzije tipa ulje u vodi, proizvedeni od jestivih biljnih ulja, žumanaca i dodataka. Lagani majonez se može proizvoditi i bez žumanaca.

Majonez, salatni majonez i lagani majonez moraju da ispunjavaju zahteve utvrđene u Tabeli 7.

Tabela 7

Zahtevi kvaliteta za majonez, salatni majonez i lagani majonez

Vrsta proizvoda

Sadržaj ulja %

Majonez

najmanje 75

Salatni majonez

najmanje 40

Lagani majonez

najviše 40

Član 37

Majonezni sos, u smislu ovog pravilnika, je proizvod dobijen od majoneza, salatnog majoneza ili laganog majoneza i dodataka.

Član 38

Salatni preliv, u smislu ovog pravilnika, je emulgovan ili neemulgovan proizvod, proizveden od jestivih biljnih ulja i dodataka.

Član 39

Salate sa majonezom ili proizvodima srodnim majonezu, u smislu ovog pravilnika, su proizvodi dobijeni od majoneza i/ili salatnog majoneza i/ili laganog majoneza i/ili majoneznog sosa i/ili salatnog preliva i usitnjenog mesa, ribe, povrća, voća, jaja, cerealija, biljnih proteina i drugih dodataka.

Član 40

Salata sa majonezom ili proizvodima srodnim majonezu koja se stavlja u promet, mora da sadrži najmanje 30% majoneza ili proizvoda srodnog majonezu.

Član 41

Majonez i proizvodi srodni majonezu koji se stavljaju u promet moraju biti specifičnog ukusa i mirisa, bez stranog ukusa i mirisa i bez ukusa na užeglost.

Član 42

Način uzimanja uzoraka i ispitivanje kvaliteta proizvoda utvrđuju se sledećim standardima:

1) SCS ISO 5555 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Uzimanje uzoraka;

2) SCS ISO 661 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Priprema uzorka za ispitivanje;

3) SCS ISO 662 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja vlage i isparljivih materija;

4) SCS ISO 663 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja nerastvorljivih nečistoća;

5) SCS E.K8.036 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja rastvorljivih sapuna (alkaliteta);

6) SCS ISO 660 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje kiselinskog broja i kiselosti;

7) SCS ISO 3960 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje peroksidnog broja;

8) SCS ISO 9832 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja zaostalog tehničkog heksana;

9) SCS ISO 6321 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje tačke topljenja u otvorenim kapilarama;

10) SCS ISO 5508 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja metilestara masnih kiselina gasnom hromatografijom;

11) SCS ISO 6883 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje konvencionalne zapreminske mase ("litarske mase na vazduhu");

12) SCS ISO 6320 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje indeksa refrakcije;

13) SCS E.K8.028 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje saponifikacionog broja;

14) SCS ISO 3961 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje jodnog broja;

15) SCS ISO 18609 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja neosapunjivih materija - Metoda ekstrakcije heksanom;

16) SCS ISO 9936 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja tokoferola i tokotrienola - Metoda visokopritisne tečne hromatografije;

17) SCS ISO 12228 Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola - Metoda gasne hromatografije;

18) SCS E.K8.046 Ulja i masti biljnog porekla - Određivanje sadržaja masti u margarinu;

19) SCS E.K8.050 Masti i ulja biljnog porekla - Određivanje sadržaja ukupne masti u majonezu i srodnim proizvodima.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za jestivo biljno ulje i mast, margarin i druge masne namaze, majonez i srodne proizvode ("Službeni list SRJ", br. 54/99).

Član 44

Ovaj pravilnik stupa na snagu po isteku šest meseci od dana objavljivanja u "Službenom listu SCG".

 

PRILOG 1

Tabela 1

Sastav masnih kiselina jestivih biljnih ulja, određen gasnom hromatografijom, % (m/m)

Masna
kiselina

Suncokretovo
ulje

Suncokretovo ulje
sa visokim sadržajem
oleinske kiseline

Suncokretovo ulje
sa dominantnim
sadržajem oleinske
kiseline

Sojino
ulje

Repičino ulje
sa niskim sadržajem
eruka kiseline

Ulje
kukuruzne klice

Ulje
semena tikve

Susamovo
ulje

Laneno
ulje

Ulje
koštica grožđa

S 6:0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

 

ND

 

ND

S 8:0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

 

ND

 

ND

S 10:0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

 

ND

 

ND

S 12:0

ND-0,1

ND

ND

ND-0,1

ND

ND-0,3

 

ND

 

ND

S 14:0

ND-0,2

ND-0,1

ND-1

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,3

<0,2

ND-0,1

ND-0,1

ND-0,3

S 16:0

5,0-7,6

2,6-5,0

4,0-5,5

8,0-13,5

2,5-7,0

8,6-16,5

6,2-15,9

7,9-12,0

6,2-6,6

5,5-11,0

S 16:1

ND-0,3

ND-0,1

ND-0,05

ND-0,2

ND-0,6

ND-0,5

<0,2

ND-0,2

0,2

ND-1,2

S 17:0

ND-0,2

ND-0,1

ND-0,05

ND-0,1

ND-0,3

ND-0,1

 

ND-0,2

ND-0,1

ND-0,2

S 17:1

ND-0,1

ND-0,1

ND-0,06

ND-0,1

ND-0,3

ND-0,1

 

ND-0,1

 

ND-0,1

S 18:0

2,7-6,5

2,9-6,2

2,1-5,0

2,0 5,4

0,8-3,0

ND-3,3

5,2-17,0

4,5-6,7

4,3-6,3

3,0-6,5

S 18:1

14,0-39,4

75-90,7

43,1-71,8

17-30

51,0-70,0

20,0-42,2

20,4-55,0

34,4-45,5

17,5-26,0

12,0-28,0

S 18:2

48,3-74,0

2,1-17

18,7-45,3

48-59

15,0-30,0

34,0-65,6

34,3-65,2

36,9-47,9

13,5-156,6

58,0-78,0

S 18:3

ND-0,3

ND-0,3

ND-0,5

4,5-11,0

5,0-14,0

ND-2,0

<0,3

0,2-1,0

42,5-58,3

ND-1,0

S 20:0

0,1-0,5

0,2-0,5

0,2-0,4

0,1-0,6

0,2-1,2

0,3-1,0

<0,1

0,3-0,7

ND-0,1

ND-1,0

S 20:1

ND-0,3

0,1-0,5

0,2-0,3

ND-0,5

0,1-4,3

0,2-0,6

<0,3

ND-0,3

 

ND-0,3

S 20:2

ND

ND

ND

ND-0,1

ND-0,1

ND-0,1

 

ND

 

ND

S 22:0

0,3-1,5

0,5-1,6

06-1,1

ND-0,7

ND-0,6

ND-0,5

<0,6

ND-1,1

ND-0,1

ND-0,5

S 22:1

ND-0,3

ND-0,3

ND

ND-0,3

ND-2,0

ND-0,3

 

ND

 

ND-0,3

S 22:2

ND-0,3

ND

ND-0,09

ND

ND-0,1

ND

 

ND

 

ND

S 24:0

ND-0,5

ND-0,5

0,3-0,4

ND-0,5

ND-0,3

ND-0,5

 

ND-0,3

 

ND-0,4

S 24:1

ND

ND

ND

ND

ND-0,4

ND

 

ND

 

ND

ND: Nedetektovan, prema određivanju ≤0,05%

Masna
kiselina

Arašidovo
ulje

Ulje
šafranike

Ulje šafranike
sa visokim sadržajem
oleinske kiseline

Ulje
slačice

Palmino
ulje

Palmolein

Palmsuperolein

Palmstearin

Ulje
palmine koštice

Kokosovo
ulje

Pamukovo
ulje

Ulje
babasu oraha

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

S 6:0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND-0,8

ND-0,7

ND

ND

S 8:0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2,4-6,2

4,6-10,0

ND

2,6-7,3

S 10:0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2,6-5,0

5,0-8,0

ND

1,2-7,6

S 12:0

ND-0,1

ND

ND-0,2

ND

ND-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

0,1-0,5

45,0-55,0

45,1-53,2

ND-0,2

40,0-55,0

S 14:0

ND-0,1

ND-0,2

ND-0,2

ND-1,0

0,5-2,0

0,5-1,5

0,5-1,5

1,0-2,0

14,0-18,0

16,8-21,0

0,6-1,0

11,0-27,0

S 16:0

8,0-14,0

5,3-8,0

3,6-6,0

0,5-4,5

39,3-47,5

38,0-43,5

30,0-39,0

48,0-74,0

6,5-10,0

7,5-10,2

21,4-26,4

5,2-11,0

S 16:1

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,5

ND-0,6

ND-0,6

ND-0,5

ND-0,2

ND-0,2

ND

ND-1,2

ND

S 17:0

ND-0,1

ND-0,1

ND-0,1

ND

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,1

ND-0,2

ND

ND

ND-0,1

ND

S 17:1

ND-0,1

ND-0,1

ND-0,1

ND

ND

ND-0,1

ND

ND-0,1

ND

ND

ND-0,1

ND

S 18:0

1,0-4,5

1,9-2,9

1,5-2,4

0,5-2,0

3,5-6,0

3,5-5,0

2,8-4,5

3,9-6,0

1,0-3,0

2,0-4,0

2,1-3,3

1,8-7,4

S 18:1

35,0-69

8,4-21,3

70,0-83,7

8,0-23,0

36,0-44,0

39,8-46,0

43,0-49,5

15,5-36,0

12,0-19,0

5,0-10,0

14,7-21,7

9,0-20,0

S 18:2

12,0-43,0

67,8-83,2

9,0-19,9

10,0-24,0

9,0-12,0

10,0-13,5

10,5-15,0

3,0-10,0

1,0-3,5

1,0-2,5

46,7-58,2

1,4-6,6

S 18:3

ND-0,3

ND-0,1

ND-1,2

6,0-18,0

ND-0,5

ND-0,6

0,2-1,0

ND-0,5

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,4

ND

S 20:0

1,0-2,0

0,2-0,4

0,3-0,6

ND-15

ND-1,0

ND-0,6

ND-0,4

ND-1,0

ND-0,2

ND-0,2

0,2-0,5

ND

S 20:1

0,7-1,7

0,1-0,3

0,1-0,5

5,0-13,0

ND-0,4

ND-0,4

ND-0,2

ND-0,4

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,1

ND

S 20:2

ND

ND

ND

ND-1,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND-0,1

ND

S 22:0

1,5-4,5

ND-1,0

ND-0,4

0,2-2,5

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,2

ND-0,2

ND

ND-0,6

ND

S 22:1

ND-0,3

ND-1,8

ND-0,3

22,0-50,0

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND-0,3

ND

S 22:2

ND

ND

ND

ND-10

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND-0,1

ND

S 24:0

0,5-2,5

ND-0,2

ND-0,3

ND-0,5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND-0,1

ND

S 24:1

ND-0,3

ND-0,2

ND-0,3

05,-2,5

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND: Nedetektovan, prema određivanju ≤0,05%

Tabela 2

Fizičke i hemijske karakteristike nerafinisanih (sirovih) biljnih ulja

 

Suncokretovo
ulje

Suncokretovo ulje
sa visokim sadržajem
oleinske kiseline

Suncokretovo ulje
sa dominantnim sadržajem
oleinske kiseline

Sojino
ulje

Repičino
ulje

Repičino ulje
sa niskim sadržajem
eruka kiseline

Ulje
kukuruzne
klice

Ulje
semena tikve

Susamovo
ulje

Laneno
ulje

Ulje koštica
grožđa

Relativna gustina (x°C/voda 20°C)

0,918-0,923
x=20°C

0,909-0,915
x=25°C

0,914-0,916
x=20°C

0,919-0,925
x=20°C

0,910-0,920
x=20°C

0,914-0,920
x=20°C

0,917-0,925
x=20°C

0,916-0,923
x=20°C

0,915-0,924
x=20°C

0,934-0,936
x=15°C

0,920-0,926
x=20°C

Indeks refrakcije (nD 40°C)

1,461-1,468

1,467-1,471
na 25°C

1,461-1,471
na 25°C

1,466-1,470

1,465-1,469

1,465-1,467

1,465-1,468

1,462-1,475

1,465-1,469

1,478-1,482

1,467-1,477

Saponifikacioni broj (mgKOH/g ulja)

188-194

182-194

190-191

189-195

168-181

182-193

187-195

185-197

186-195

187-196

188-194

Jodni broj

118-141

78-90

94-122

124-139

94-120

105-126

103-135

96-125

104-120

175-204

128-150

Neosapunjive materije (g/kg)

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 15

≤ 20

≤ 20

≤ 28

≤ 20

≤ 20

≤ 20

≤ 20

 

 

Arašidovo
ulje

Ulje
šafranike

Ulje šafranike
sa visokim sadržajem
oleinske kiseline

Ulje
slačice

Palmino
ulje

Palmolein

Palmsuperolein

Palmstearin

Ulje
palmine
koštice

Kokosovo
ulje

Pamukovo
ulje

Ulje babasu
oraha

Relativna gustina (x°C/voda 20°C)

0,912-0,920
x=20°C

0,922-0,927
x=20°C

0,913-0,919
x=20°C
0,910-0,916
x=25°C

0,910-0,921
x=20°C

0,891-0,899
x=50°C

0,899-0,920
x=40°C

0,900-0,925
x=40°C

0,881-0,891
x=60°C

0,899-0,914
x=40°C

0,908-0,921
x=40°C

0,918-0,926
x=20°C

0,914-0,917
x=25°C

Indeks refrakcije (nD 40°C)

1,460-1,465

1,467-1,470

1,460-1,464 na 40°C
1,466-1,470
na 25°C

1,461-1,469

1,454-1,456
na 50°C

1,458-1,460

1,463-1,465

1,447-1,452
na 60°C

1,448-1,452

1,448-1,450

1,458-1,466

1,448-1,451

Saponifikacioni broj (mgKOH/g ulja)

187-196

186-198

186-194

168-184

190-209

194-202

180-205

193-205

230-254

248-265

189-198

245-256

Jodni broj

86-107

136-148

80-100

92-125

50,0-55,0

≥ 56

≥ 60

≤ 48

14,1-21,0

6,3-10,6

100-123

10-18

Neosapunjive materije (g/kg)

≤ 10

≤ 15

≤ 10

≤ 15

≤ 12

≤ 13

≤ 13

≤ 9

≤ 10

≤ 15

≤ 15

≤ 12

Tabela 3

Sadržaj tokoferola i tokotrienola nerafinisanih (sirovih) biljnih ulja, mg/kg

 

Suncokretovo
ulje

Suncokretovo ulje
sa visokim sadržajem
oleinske kiseline

Suncokretovo ulje
sa dominantnim sadržajem
oleinske kiseline

Sojino
ulje

Repičino ulje
sa niskim sadržajem
eruka kiseline

Ulje kukuruzne
klice

Susamovo
ulje

Ulje koštica
grožđa

Arašidovo
ulje

Alfa-tokoferol

403-935

400-1090

488-668

9-352

100-386

23-573

ND-3,3

16-38

49-373

Beta-tokoferol

ND-45

10-35

19-52

ND-36

ND-140

ND-356

ND

ND-89

ND-41

Gama-tokoferol

ND-34

3-30

2,3-19,0

89-2307

189-753

268-2468

521-983

ND-73

88-389

Delta-tokoferol

ND-7,0

ND-17

ND-1,6

154-932

ND-22

23-75

4-21

ND-4

ND-22

Alfa-tokotrienol

ND

ND

ND

ND-69

ND

ND-239

ND

18-107

ND

Gama-tokotrienol

ND

ND

ND

ND-103

ND

ND-450

ND-20

115-205

ND

Delta-tokotrienol

ND

ND

ND

ND

ND

ND-20

ND

ND-3,2

ND

Ukupno (mg/kg)

440-1520

450-1120

509-741

600-3370

430-2680

330-3720

330-1010

240-410

170-1300

Napomena: ulje kukuruzne klice sadrži još ND-52 mg/kg beta-tokotrienola.

 

Ulje
šafranike

Ulje šafranike
sa visokim sadrž.
oleinske kis.

Palmino
ulje

Palmolein

Palmsuperolein

Palmstearin

Ulje palmine
koštice

Kokosovo
ulje

Pamukovo
ulje

Ulje babasu
oraha

Alfa-tokoferol

234-660

234-660

4-193

30-280

130-240

ND-100

ND-44

ND-17

136-674

ND

Beta-tokoferol

ND-17

ND-13

ND-234

ND-250

ND-40

ND-50

ND-248

ND-11

ND-29

ND

Gama-tokoferol

ND-12

ND-44

ND-526

ND-100

ND-40

ND-50

ND-257

ND-14

138-746

ND

Delta-tokoferol

ND

ND-6

ND-123

ND-100

ND-30

ND-50

ND

ND

ND-21

ND

Alfa-tokotrienol

ND

ND

4-336

50-500

170-300

20-150

ND

ND-44

ND

25-46

Gama-tokotrienol

ND-12

ND-10

14-710

20-700

230-420

10-500

ND-60

ND-1

ND

32-80

Delta-tokotrienol

ND

ND

ND-377

40-120

60-120

5-150

ND

ND

ND

9-10

Ukupno (mg/kg)

240-670

250-700

150-1500

300-1800

400-1400

100-700

ND-260

ND-50

380-1200

60-130

ND: Nedetektovan

Tabela 4

Udeo desmetilsterola u ukupnim sterolima nerafinisanih (sirovih) biljnih ulja, u procentima

 

Suncokretovo
ulje

Suncokretovo ulje
sa visokim sadržajem
oleinske kiseline

Suncokretovo ulje
sa dominantnim sadržajem
oleinske kiseline

Sojino
ulje

Repičino ulje
sa niskim sadržajem
eruka kiseline

Ulje
kukuruzne klice

Susamovo
ulje

Ulje koštica
grožđa

Arašidovo ulje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Holesterol

ND-0,7

ND-0,5

0,1-0,2

0,2-1,4

ND-1,3

0,2-0,6

0,1-0,5

ND-0,5

ND-3,8

Brasikasterol

ND-0,2

ND-0,3

ND-0,1

ND-0,3

5,0-13,0

ND-0,2

0,1-0,2

ND-0,2

ND-0,2

Kampesterol

6,5-13,0

5,0-13,0

9,1-9,6

15,8-24,2

24,7-38,6

16,0-24,1

10,1-20,0

7,5-14,0

12,0-19,8

Stigmasterol

6,0-13,0

4,5-13,0

9,0-9,3

14,9-19,1

0,2-1,0

4,3-8,0

3,4-12,0

7,5-12,0

5,4-13,2

Beta-sitosterol

50-70

42,0-70

56-58

47,0-60

45,1-57,9

54,8-66,6

57,7-61,9

64,0-70,0

47,4-69,0

Delta-5-avenasterol

ND-6,9

1,5-6,9

4,8-5,3

1,5-3,7

2,5-6,6

1,5-8,2

6,2-7,8

1,0-3,5

5,0-18,8

Detal-7-stigmasterol

6,5-24,0

6,5-24,0

7,7-7,9

1,4-5,2

ND-1,3

0,2-4,2

0,5-7,6

0,5-3,5

ND-5,1

Delta-7-avenasterol

3,0-7,5

ND-9,0

4,3-4,4

1,0-4,6

ND-0,8

0,3-2,7

1,2-5,6

0,5-1,5

ND-5,5

Ostalo

ND-5,3

3,5-9,5

5,4-5,8

ND-1,8

ND-4,2

ND-2,4

0,7-9,2

ND-5,1

ND-1,4

Ukupni steroli (mg/kg)

2400-5000

1700-5200

 

1800-4500

4500-11300

7000-22100

4500-19000

2000-7000

900-2900

 

 

Ulje
šafranike

Ulje šafranike
sa visokim sadržajem
oleinske kiseline

Palmino
ulje

Palmolein

Palmsuperolein

Palmstearin

Ulje palmine
koštice

Kokosovo
ulje

Pamukovo
ulje

Ulje babasu
oraha

Holesterol

ND-0,7

ND-0,5

2,6-6,7

2,6-7,0

2,0-3,5

2,5-5,0

0,6-3,7

ND-3,0

0,7-2,3

1,2-1,7

Brasikasterol

ND-0,4

ND-2,2

ND

ND

ND

ND

ND-0,8

ND-0,3

0,1-0,3

ND-0,3

Kampasterol

9,2-13,3

8,9-19,9

18,7-27,5

12,5-39,0

22,0-26,0

15,0-26,0

8,4-12,7

6,0-11,2

6,4-14,5

17,7-18,7

Stigmasterol

4,5-9,6

2,9-8,9

8,5-13,9

7,0-18,9

18,2-20,0

9,0-15,0

12,0-16,6

11,4-15,6

2,1-6,8

8,7-9,2

Beta-sitosterol

40,2-50,6

40,1-66,9

50,2-62,1

45,0-71,0

55,0-70,0

50,0-60,0

62,6-73,1

32,6-50,7

76,0-87,1

48,2-53,9

Delta-5-avenasterol

0,8-4,8

0,2-8,9

ND-2,8

ND-3,0

0-1,0

ND-3,0

1,4-9,0

20,0-40,7

1,8-7,3

16,9-20,4

Delta-7-stigmasterol

13,7-24,6

3,4-16,4

0,2-2,4

ND-3,0

0-0,3

ND-3,0

ND-2,1

ND-3,0

ND-1,4

ND

Delta-7-avenasterol

2,2-6,3

ND-8,3

ND-5,1

ND-6,0

0-0,3

ND-3,0

ND-1,4

ND-3,0

0,8-3,3

0,4-1,0

Ostalo

0,5-6,4

4,4-11,9

ND

ND-10,4

0-2,0

ND-5,0

ND-2,7

ND-3,6

ND-1,5

ND

Ukupni steroli (mg/kg)

2100-4600

2000-4100

300-700

270-800

100

250-500

700-1400

400-1200

2700-6400

500-800

ND: Nedetektovan, prema određivanju ≤ 0,05%